Source

gd-websites / wiki / inc / lang / gl / stopwords.txt

# Isto é unha lista das verbas que o indexador ignora, unha por liña
# Cando edites este arquivo asegúrate de usar remates de liña UNIX (nova liña única)
# Non precisas incluír verbas de menos de 3 caracteres - estas son ignoradas de todas formas
# Esta lista está baseada nas atopadas en http://www.ranks.nl/stopwords/ (en proceso aínda)
aínda
por
para
unhas
unhas
tamén
todo
outro
outra
algún
algunha
algúns
algunhas
está
están
estamos
estades
estaba
como
temos
tedes
porén
antes
logo
agás
pero
porque
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.