Source

gd-websites / wiki / inc / lang / hu / wordblock.txt

1
2
3
4
5
6
======SPAM szűrés======

A változtatásaid **nem** mentettük, mert egy vagy több tiltott szót tartalmaz. Ha kéretlen reklám anyagot ("SPAM") próbáltál erre a Wikire rakni, akkor szégyelld magad. 

Ha azt gondolod, hogy valami hibáról, vagy félreértésről van szó,
akkor lépj kapcsolatba a Wiki-gazdával.
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.