Source

gd-websites / wiki / inc / lang / lv / stopwords.txt

# Šis ir to vārdu sarakstus, kurus indeksētājs neņem vērā. Katru vārdu savā rindā!
# Labojot failu ievēro, ja jālieto UNIX rindu aplauzumi (single newline)
# Nevajag likst sarakstā par 3 burtiem īsākus vārdus, tos tā pat neņem vērā
# Angļu valodai saraksts ņemts no http://www.ranks.nl/stopwords/
gar 
par
pār
pret 
starp
caur
vai
nav
aiz 
apakš
bez
dēļ
pēc
pie 
pirms
priekš


 
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.