gd-websites / wiki / inc / lang / mg / conflict.txt

1
2
3
4
5
====== A newer version exists ======

Efa misy kinova vaovao ny tahirin-kevitra novainao. Rehefa misy olona hafa nanova koa nandritra anao nanova no mitranga ny toy izao.

Jereo ny tsy fitoviany miseho etsy ambany ireo, avy eo safidio izay kinova tianao hotazonina. Raha misafidy ny bokotra ''Raketo'' ianao, dia ny nataonao no horaketina. Ny bokotra ''Aoka ihany'' tsindriana raha hitazonana izay kinova misy ao.
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.