gd-websites / wiki / inc / lang / no / draft.txt

1
2
3
4
5
6
7
8
====== Kladdfil funnet ======

Din siste endring av denne siden ble ikke avsluttet riktig. DokuWiki
lagret automatisk en kladd under ditt arbeid som du nå kan bruke for 
å fortsette redigeringen. Nedenfor kan du se de lagrede data.

Vennligst avgjør om du vil //gjennopprette// din tapte sesjon, //slette//
kladden eller //avbryte// redigeringen.
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.