Source

gd-websites / wiki / inc / lang / vi / editrev.txt

**Bạn đã nạp một phiên bản cũ của văn kiện!** Nếu bảo lưu, bạn sẽ tạo phiên bản với dữ kiện này.
----