Source

gd-websites / wiki / inc / lang / vi / password.txt

Full commit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thân chào bạn @FULLNAME@!

Đây là chi tiết để bạn đăng nhập @TITLE@ tại @DOKUWIKIURL@:

Username: @LOGIN@
Password: @PASSWORD@

-- 
Điện thư này xuất phát từ DokuWiki tại @DOKUWIKIURL@.