Source

gd-websites / wiki / inc / lang / vi / showrev.txt

Full commit
**Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!**
----