Source

gd-websites / wiki / inc / lang / vi / wordblock.txt

Full commit
1
2
3
4
5
======SPAM bị chận======

Các thay đổi **không** được bảo lưu vì có một hoặc nhiều từ bị ngăn chận.
Nếu muốn spam Wiki này -- ngưng liền! Nếu đây là một sai lầm, liên lạc với
người quản lý của Wiki.