Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / acl / lang / vi / lang.php

<?php
/**
 * vietnamese language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author   James Do <jdo@myrealbox.com>
 */

$lang['admin_acl'] = 'Quản lý phép truy nhật {Access Control List}';
$lang['acl_group'] = 'Nhóm';
$lang['acl_user']  = 'Người';
$lang['acl_perms'] = 'Phép truy nhập cho';
$lang['page']    = 'Trang';
$lang['namespace'] = 'Không gian tên';

$lang['acl_perm1'] = 'Đọc';
$lang['acl_perm2'] = 'Biên soạn';
$lang['acl_perm4'] = 'Tạo';
$lang['acl_perm8'] = 'Tải lên';
$lang['acl_new']  = 'Thêm mục mới';
//Setup VIM: ex: et ts=2 enc=utf-8 :