Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / config / lang / bg / intro.txt

====== Управление на настройките ======

Използвайте тази страница за да управлявате настройките на вашета Dokuwiki
инсталация.
За отделните настройки вижте [[doku>wiki:config]].
За повече подробности за тази приставка вижте  [[doku>plugin:config]]. 

Настройките показани със светло червен фон за защитени и не могат да се
променят с тази приставка. 
Настройките показани със син фон са стандартните стойности и настройките с бял
фон са били настроени локално за тази конкретна инсталация. Както сините, така
и белите настройки могат да се променят.

Не забравяйте да натиснете бутона **ЗАПИС** преди да напуснете страницата,
иначе промените ви ще бъдат загубени.
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.