gd-websites / wiki / lib / plugins / config / lang / ca / intro.txt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
====== Gestió de la configuració ======

Utilitzeu aquesta pàgina per controlar els paràmetres de la vostra instal·lació de DokuWiki.
Ajuda sobre paràmetres individuals en [[doku>wiki:config]].
Més detalls sobre aquest connector en [[doku>plugin:config]].

Els paràmetres que es visualitzen sobre fons vermell clar estan protegits i no es poden modificar amb aquest connector. Els paràmetres que es visualitzen sobre fons blau tenen valors per defecte. Els de fons blanc s'han configurat localment per a aquesta instal·lació. Tant els blaus com els blanc es poden modificar.

Recordeu que cal prémer el botó **DESA** abans de sortir d'aquesta pàgina, o si no es perdrien els canvis.
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.