Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / config / lang / sv / intro.txt

====== Hantera inställningar ======

Använd den här sidan för att göra inställningar i din Dokuwiki.
För hjälp angående specifika inställningar, se [[doku>wiki:config]].
För mer detaljer om den här insticksmodulen, se [[doku>plugin:config]].

Inställningar med en rosa bakgrund är skyddade och kan inte ändras med den här
insticksmodulen.
Inställningar med en blå bakgrund är standardvärden, och inställningar som
visas med en vit
bakgrund har ändrats i den här installationen. Både blåa och vita
inställningar kan ändras.

Kom i håg att trycka på knappen **Spara** innan du lämnar den här sidan,
annars går ändringarna förlorade.
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.