gd-websites / wiki / lib / plugins / popularity / lang / nl / intro.txt

====== Populariteits terugkoppeling ======

Dit onderdeel verzamelt anonieme gegevens over je wiki en stelt je in staat deze te versturen
naar de DokuWiki ontwikkelaars. Dit helpt hen te begrijpen hoe DokuWiki wordt gebruikt door
de gebruikers en zorgt er ook voor dat toekomstige ontwikkelkeuzes kunnen worden gestaafd
door echte gebruikersstatistieken.

Je wordt aangemoedigd om deze stappen van tijd tot tijd te herhalen om ontwikkelaars
op de hoogte te houden zolang je wiki groeit. De herhaalde data zal worden geïdentificeerd 
door een uniek, anoniem ID.

De verzamelde gegevens bevat onder andere gegevens over je DokuWiki versie, het aantal- 
en de grootte van de paginas en bestanden, geïnstalleerde plugins en informatie over de PHP
installatie.

De ruwe data dat verzonden zal worden staat hieronder. Gebruik de knop "Verstuur" om de
informatie te verzenden.
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.