Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / revert / lang / no / lang.php

<?php
/**
 * Norwegianlanguage file
 *
 * @author Thomas Nygreen <nygreen@gmail.com>
 * @author Arild Burud <arildb@met.no>
 * @author Torkill Bruland <torkar-b@online.no>
 */
$lang['menu']         = 'Tilbakestillingsbehandler';
$lang['filter']        = 'Søk etter søppelmeldinger';
$lang['revert']        = 'Tilbakestill valgte sider';
$lang['reverted']       = '%s tilbakestilt til revisjon %s';
$lang['removed']        = '%s fjernet';
$lang['revstart']       = 'Prosessen med tilbakestilling er startet. Hvis det skjer et
tidsavbrudd før prosessen er ferdig, må du tilbakestille
færre sider om gangen.';
$lang['revstop']        = 'Tilbakestillingen er fullført.';
$lang['note1']         = 'Merk: søket skiller mellom store og små bokstaver';
$lang['note2']         = 'Merk: siden vil bli tilbakestilt til den siste versjonen som ikke inneholder det oppgitte søppel-ordet <i>%s</i>.';
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.