Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / revert / lang / pl / lang.php

<?php
/**
 * polish language file
 * @author Grzegorz Żur <grzegorz.zur@gmail.com>
 */
$lang['menu']         = 'Menadżer przywracania';
$lang['filter']        = 'Wyszukaj uszkodzone strony';
$lang['revert']        = 'Napraw zaznaczone strony';
$lang['reverted']       = 'Stronę %s zastąpiono wersją %s';
$lang['removed']        = 'Stronę %s usunięto';
$lang['revstart']       = 'Naprawa rozpoczęta. To może zająć kilka minut. Jeśli strona przestanie się ładować, spróbuj ponownie zaznaczając mniejszą liczbę stron.';
$lang['revstop']        = 'Naprawa zakończona pomyślnie!';
$lang['note1']         = 'Uwaga: duże i małe litery są rozróżniane';
$lang['note2']         = 'Uwaga: zostanie przywrócona ostatnia wersja strony niezawierająca wyrażenia <i>%s</i>.';
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.