gd-websites / wiki / lib / plugins / usermanager / lang / ro / lang.php

<?php
/**
 * Romanian language file
 *
 * @author Sergiu Baltariu <s_baltariu@yahoo.com>
 * @author s_baltariu@yahoo.com
 */
$lang['menu']         = 'Manager Utilizatori';
$lang['noauth']        = '(autentificarea utilizatorilor nu este disponibilă)';
$lang['nosupport']       = '(menegementul utilizatorilor nu e suportat)';
$lang['badauth']        = 'mecanism de autentificare invalid';
$lang['user_id']        = 'Utilizator';
$lang['user_pass']       = 'Parolă';
$lang['user_name']       = 'Nume Real';
$lang['user_mail']       = 'Email';
$lang['user_groups']      = 'Grupuri';
$lang['field']         = 'Câmp';
$lang['value']         = 'Valoare';
$lang['add']          = 'Adaugă';
$lang['delete']        = 'Şterge';
$lang['delete_selected']    = 'Şterge selecţia';
$lang['edit']         = 'Editează';
$lang['edit_prompt']      = 'Editează acest utilizator';
$lang['modify']        = 'Salvează Modificările';
$lang['search']        = 'Caută';
$lang['search_prompt']     = 'Se caută';
$lang['clear']         = 'Resetează Filtrul de Căutare';
$lang['filter']        = 'Filtru';
$lang['summary']        = 'Afişarea utilizatorilor %1$d-%2$d din %3$d găsită. %4$d utilizatori în total.';
$lang['nonefound']       = 'Nici un utilizator nu a fost găsit. %d utilizatori în total.';
$lang['delete_ok']       = '%d utilizatori şterşi';
$lang['delete_fail']      = '%d eşuat la ştergere.';
$lang['update_ok']       = 'Utilizatorul a fost actualizat cu succes';
$lang['update_fail']      = 'Actualizarea utilizatorului a eşuat';
$lang['update_exists']     = 'Modificarea numelui de utilizator a eşuat. Numele de utilizator specificat (%s) există deja (orice altă modificare se va aplica)';
$lang['start']         = 'început';
$lang['prev']         = 'anterior';
$lang['next']         = 'urmator';
$lang['last']         = 'sfârşit';
$lang['edit_usermissing']   = 'Utilizatorul selectat nu a fost găsit. E posibil ca numele de utilizator specificat să fi fost şters sau modificat în altă parte.';
$lang['user_notify']      = 'Notificare utilizator';
$lang['note_notify']      = 'Emailurile de notificare sunt trimise numai dacă utilizatorului îi este dată o nouă parolă.';
$lang['note_group']      = 'Noii utilizatori vor fi adăugaţi la grupul implicit (%s) dacă nu se specifică grupul.';
$lang['add_ok']        = 'Utilizator adăugat cu succes';
$lang['add_fail']       = 'Adăugarea utilizatorului a eşuat';
$lang['notify_ok']       = 'Emailul de notificare a fost trimis';
$lang['notify_fail']      = 'Emailul de notificare nu a putut fi trimis';
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.