Commits

Łukasz Ligowski  committed 44a887a

poprawki

  • Participants
  • Parent commits 4362e79

Comments (0)

Files changed (1)

File 17_podstawowe_pojecia_topologii.tex

 	
 	\begin{itemize}
 		\item spójne składowe
-		\item spójność łukowa
+		\item spójność łukowa (sinusoida zagęszczona - nie ma spójności
+			łukowej)
 	\end{itemize}
 \end{frame}