Commits

Łukasz Ligowski  committed dc7829b

poprawki

  • Participants
  • Parent commits ffa3ba9
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File 13_calka.tex

 	dodać podstawowe twierdzenie rachunku całkowego (114 Rudin)
 	całka oznaczona, nieoznaczona
 	
+	f. Dirichleta jest całkowalna w~sensie Lebesgue'a a~Riemanna nie.
+	
 \end{frame}