Commits

Łukasz Ligowski committed dc7829b

poprawki

Comments (0)

Files changed (1)

 	dodać podstawowe twierdzenie rachunku całkowego (114 Rudin)
 	całka oznaczona, nieoznaczona
 	
+	f. Dirichleta jest całkowalna w~sensie Lebesgue'a a~Riemanna nie.
+	
 \end{frame}