Commits

Show all
Author Commit Message Date Builds
Evgeny Podjachev
Minor optimization of check_symbols_uni.
Evgeny Podjachev
Version 0.2.0: Added support of GetLatestVimScripts.
Evgeny Podjachev
Fixed copypaste.
Evgeny Podjachev
More honest version number.
Evgeny Podjachev
<Enter> in serach string == open first search result.
Evgeny Podjachev
Moved todos to issue tracker.
Evgeny Podjachev
Fixed conflict with Q mapping.
Evgeny Podjachev
Implemented history.
Evgeny Podjachev
Disabled AutoComplPop plugin in search buffer.
Evgeny Podjachev
Clean up.
Evgeny Podjachev
Fixe misprint.
Evgeny Podjachev
Fixed filtering of directories.
Evgeny Podjachev
Fixed search files with '.
Evgeny Podjachev
More todos.
Evgeny Podjachev
More todo.
Evgeny Podjachev
More todo.
Evgeny Podjachev
Wrote description.
Evgeny Podjachev
Added function for search string containing only 3 symbols.
Evgeny Podjachev
Added functions for search string containing only 1 or 2 symbols.
Evgeny Podjachev
Removed todo.
Evgeny Podjachev
Implemented highlighting of common part of path.
Evgeny Podjachev
Optimized file search. Force disable line number in search buffer.
Evgeny Podjachev
More ignores.
Evgeny Podjachev
Sort file by name also.
Evgeny Podjachev
Sort files by name also.
Evgeny Podjachev
Minor clean up.
Evgeny Podjachev
Removed some todo.
Evgeny Podjachev
Implemented incremental search.
Evgeny Podjachev
Remove stupid todo.
Evgeny Podjachev
Edited todo.
  1. Prev
  2. Next