1. Evgeny Podjachev
  2. my_vim_setup

Commits

Author Commit Message Date Builds
Evgeny Podjachev
Updated plugins.
Evgeny Podjachev
Updated plugins.
Evgeny Podjachev
Added go support.
Evgeny Podjachev
Updated plugins.
Evgeny Podjachev
Recompressed.
Evgeny Podjachev
Updated plugins.
Evgeny Podjachev
Updated plugins.
Evgeny Podjachev
Disabled status bar.
Evgeny Podjachev
Airline setup.
Evgeny Podjachev
Updated plugins.
Evgeny Podjachev
Use longest.
Evgeny Podjachev
More python snipplets.
Evgeny Podjachev
Added python snipplet.
Evgeny Podjachev
Updated plugins.
Evgeny Podjachev
Compile erlang by f8. Updated plugins.
Evgeny Podjachev
Updated plugins. Fixed cpp folding.
Evgeny Podjachev
Updated scripts. Add vimerl.
Evgeny Podjachev
Fixed code folding.
Evgeny Podjachev
Updated.
Evgeny Podjachev
Updated fastfileselector.
Evgeny Podjachev
Updated plugins.
Evgeny Podjachev
'Merged.'
Evgeny Podjachev
Fix for Hexman.
Evgeny Podjachev
Updated snippets.
Evgeny Podjachev
Added -j4 to make command.
Evgeny Podjachev
Save before make and new file switch hotkey S-C-F6.
Evgeny Podjachev
Updated.
Evgeny Podjachev
Tried to fix cases conflict. Part 2
Evgeny Podjachev
Tried to fix cases conflict.
Evgeny Podjachev
Forgotten.
  1. Prev
  2. Next