1. medit
  2. medit-1.0

Source

medit-1.0 / po-gsv / bg.po

# Bulgarian translation of gtksourceview po-file.
# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gtksourceview package.
# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtksourceview master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-05 23:03-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-23 07:53+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"

msgid "Background"
msgstr "Фон"

msgid "Background color"
msgstr "Цвят на фона"

msgid "Background set"
msgstr "Цветен фон"

msgid "Blue based color scheme"
msgstr "Синя цветова схема"

msgid "Bold"
msgstr "Получер"

msgid "Bold set"
msgstr "Получер шрифт"

msgid "Boolean value"
msgstr "Булева стойност"

msgid "C/C++/ObjC Header"
msgstr "Заглавен файл на C/C++/ObjC"

msgid "CG Shader Language"
msgstr "Език за графични обработки CG"

msgid ""
"Cannot create a regex for all the transitions, the syntax highlighting process will be slower than usual.\n"
"The error was: %s"
msgstr ""
"Не могат да се съставят регулярни изрази за всички преходи. Оцветяването на синтаксиса ще бъде по-бавно от обикновено.\n"
"Грешката е: %s"

msgid "ChangeLog"
msgstr "Дневник на промените"

msgid "Classic"
msgstr "Класическа"

msgid "Classic color scheme"
msgstr "Класическа цветова схема"

msgid "Color scheme used in the Kate text editor"
msgstr "Цветова схема използвана в текстовия редактор Kate"

msgid "Color scheme using Tango color palette"
msgstr "Цветова схема базирана на Tango"

msgid "Comment"
msgstr "Коментар"

msgid "Dark color scheme using the Tango color palette"
msgstr "Тъмна цветова схема базирана на Tango"

msgid "Data Type"
msgstr "Тип на данната"

msgid "Decimal number"
msgstr "Десетично число"

msgid "Defaults"
msgstr "Стандартни стойности"

msgid "Diff"
msgstr "Разлики"

msgid "Docbook"
msgstr "DocBook"

msgid "Dos Batch"
msgstr "Пакетен файл на DOS"

msgid "Error"
msgstr "Грешка"

msgid "Escaped Character"
msgstr "Екраниран знак"

msgid "Floating point number"
msgstr "Число с плаващата запетая"

msgid "Foreground"
msgstr "Шрифт"

msgid "Foreground color"
msgstr "Цвят на шрифта"

msgid "Foreground set"
msgstr "Цветен шрифт"

msgid "Hexadecimal number"
msgstr "Шестнадесетично число"

msgid "Hidden"
msgstr "Скрит"

msgid "Highlighting a single line took too much time, syntax highlighting will be disabled"
msgstr "Оцветяването на един ред отне твърде много време. Оцветяването на синтаксиса ще бъде изключено."

msgid "Identifier"
msgstr "Идентификатор"

msgid "Italic"
msgstr "Курсивeн"

msgid "Italic set"
msgstr "Курсивен шрифт"

msgid "Keyword"
msgstr "Ключова дума"

msgid "Language id"
msgstr "Идентификатор на език"

msgid "Language ids"
msgstr "Идентификатори на език"

msgid "Language name"
msgstr "Име на език"

msgid "Language section"
msgstr "Раздел за език"

msgid "Language specification directories"
msgstr "Папка с езиковите спецификации"

msgid "Line background"
msgstr "Фон на линията"

msgid "Line background color"
msgstr "Цвят на фона на линията"

msgid "Line background set"
msgstr "Фон на линията"

msgid "List of directories and files where the style schemes are located"
msgstr "Списък с папки и файлове, в които се намират стиловите схеми"

msgid "List of directories where the language specification files (.lang) are located"
msgstr "Списък с папки, където се пазят файловете за езикови спецификации (.lang)."

msgid "List of the ids of the available languages"
msgstr "Списък с идентификатори на наличните езици"

msgid "List of the ids of the available style schemes"
msgstr "Списък с идентификатори на наличните стилови схеми"

msgid "Markup"
msgstr "Маркиране"

msgid "Missing main language definition (id = \"%s\".)"
msgstr "Основната дефиниция на език липсва (id = „%s“)."

msgid "OpenGL Shading Language"
msgstr "Език за графични обработки на OpenGL"

msgid "Operator"
msgstr "Оператор"

msgid "Others"
msgstr "Други"

msgid "Preprocessor"
msgstr "Предпроцесор"

msgid "RPM spec"
msgstr "Спецификация за RPM"

msgid "Scheme ids"
msgstr "Идентификатори на схеми"

msgid "Scientific"
msgstr "Научно представяне"

msgid "Scripts"
msgstr "Скриптове"

msgid "Sources"
msgstr "Изходен код"

msgid "Strikethrough"
msgstr "Зачертан"

msgid "Strikethrough set"
msgstr "Зачертан шрифт"

msgid "String"
msgstr "Низ"

msgid "Style scheme description"
msgstr "Описание на стилова схема"

msgid "Style scheme filename"
msgstr "Име файла на стилова схема"

msgid "Style scheme id"
msgstr "Идентификатор на стилова схема"

msgid "Style scheme name"
msgstr "Име на стилова схема"

msgid "Style scheme search path"
msgstr "Път за търсене на стиловите схеми"

msgid "Underline"
msgstr "Подчертан"

msgid "Underline set"
msgstr "Подчертан шрифт"

msgid "Unknown id '%s' in regex '%s'"
msgstr "Непознат идентификатор „%s“ в контекста „%s“"

msgid "Whether background color is set"
msgstr "Дали е зададен цвят на фона"

msgid "Whether bold attribute is set"
msgstr "Дали е зададено знаците да са получерни"

msgid "Whether foreground color is set"
msgstr "Дали е зададен цвят на знаците"

msgid "Whether italic attribute is set"
msgstr "Дали е зададено знаците да са курсивни"

msgid "Whether line background color is set"
msgstr "Дали е зададен цвят на фона на линията"

msgid "Whether strikethrough attribute is set"
msgstr "Дали е зададено знаците да са зачертани"

msgid "Whether the language should be hidden from the user"
msgstr "Дали езикът да е скрит от потребителя"

msgid "Whether underline attribute is set"
msgstr "Дали е зададено знаците да са подчертани"

msgid "context '%s' cannot contain a \\%%{...@start} command"
msgstr "контекстът „%s“ не може да съдържа команда „\\%%{…@start}“"

msgid "duplicated context id '%s'"
msgstr "идентификаторът на контекст „%s“ се повтаря"

msgid "gettext translation"
msgstr "Превод на gettext"

msgid "in regex '%s': backreferences are not supported"
msgstr "в регулярния израз „%s“: не се поддържат указатели към вече намерени групи знаци"

msgid "invalid context reference '%s'"
msgstr "неправилен указател към контекст „%s“"

msgid "style override used with wildcard context reference in language '%s' in ref '%s'"
msgstr "налагане на стил, което е използвано с указател с маска към контексти в езика „%s“, указател „%s“ "

msgid "unknown context '%s'"
msgstr "непознат контекст „%s“"

msgid "using \\C is not supported in language definitions"
msgstr "използването на „\\C“ в дефинициите на езици не се поддържа"