Source

uchardet-enhanced / testdata / tr / ISO-8859-9 / wikitop_tr_ISO-8859-9.txt

  Kondansatör, elektronlarýn kutuplanarak elektriksel yükü elektrik
  alanýn içerisinde depolayabilme özelliklerinden faydalanýlarak, bir
  yalýtkan malzemenin iki metal tabaka arasýna yerleţtirilmesiyle
  oluţturulan temel elektrik ve elektronik devre elemanýdýr. Piyasada
  kapasite, kapasitör, sýđaç gibi isimlerle anýlan kondansatörler, 18.
  yüzyýlda icat edilip geliţtirilmeye baţlanmýţ ve günümüzde teknolojinin
  ilerlemesinde büyük önemi olan elektrik - elektronik dallarýnýn en
  vazgeçilmez unsurlarýndan biri olmuţtur. Elektrik yükü depolama,
  reaktif güç kontrolü, bilgi kaybý engelleme, AC/DC arasýnda dönüţüm
  yapmada kullanýlýrlar ve tüm entegre elektronik devrelerin vazgeçilmez
  elemanýdýrlar.

  Kondansatörlerin karakteristikleri olarak; plakalar arasýnda kullanýlan
  yalýtkanýn cinsi, çalýţma ve dayanma gerilimleri, depolayabildikleri
  yük miktarý sayýlabilir. Bu kriterler göz önünde bulundurulduktan sonra
  gereksinime uygun olan kondansatör tercih edilir. Kondansatörlerin
  fiziksel büyüklükleri, çalýţma gerilimleri ve depolayabilecekleri yük
  miktarýna bađlýdýr. Tasarým açýsýndan ise çeţitlilik boldur, hemen
  hemen her boyut ve ţekilde kondansatör temin edilebilir. (Devamý...)

                 Arţiv Diđer seçkin maddeler için...  Vikipedi:Günün maddesi
  Günün maddeleri

  Education - Grad Hat.svg
  Çankaya Üniversitesi, Sýtký Alp Eđitim Vakfý tarafýndan 9 Temmuz 1997
  tarihinde kurulmuţtur. Üniversite 1997-1998 öđretim yýlýnda
  faaliyetlerine baţlamýţtýr. Eđitim dili, Hukuk Fakültesi dýţýnda
  Ýngilizce'dir. 310'u lisansüstü olmak üzere 3879 öđrenci eđitim
  görmektedir. Üniversitenin yeni kampüsünün alaný, 70.000 metrekaresi
  kapalý alan olmak üzere toplamda 400.000 metrekaredir. Üniversitenin
  bünyesinde 4 fakülte ve 1 meslek yüksekokulu bulunmaktadýr. Merkez
  kampüs, Ankara ili Çankaya ilçe sýnýrlarý içerisinde bulunan Çukurambar
  semtindedir. Bu kampüs ile ODTÜ kampüsü birbirine oldukça yakýndýr.
  Kampüse ulaţým olanaklarý geliţmiţ olup yakýn çevresinde Armada
  Alýţveriţ Merkezi bulunmaktadýr. ODTÜ dýţýnda TOBB ETÜ ve Ufuk
  Üniversitesi de merkez kampüse yakýn mesafededirler. Devamý...
    __________________________________________________________________


  Leaf 1 web.jpg
  Fotosentez, ya da ýţýlbireţim, klorofil (kromozomlarda) taţýyan
  canlýlarda ýţýk enerjisi kullanýlarak organik bileţiklerin üretilmesi
  olayýdýr. Bu yolla besin üreten canlýlarýn tümüne fotosentetik
  organizmalar denir ve bunlarýn büyük bir çođunluđunu bitkiler
  oluţtururlar.

  Fotosentetik organizmalar, ýţýk enerjisinden yararlanarak enerjiyi
  depolarlar ve organik bileţikler üretebilirler. Bitkiler de diđer
  canlýlar gibi yaţamsal etkinlikleri için gerekli enerjiyi organik
  maddelerin kimyasal enerjisinden sađlarlar. Bunun için de güneţ ýţýđýný
  kullanarak havanýn karbondioksitini indirgeyerek organik besinlerini
  sentez ederler. Bu iţlem CO[2]'in indirgenmesi ve ancak güneţ
  enerjisiyle gerçekleţtiriliđinden "fotosentez" olarak anýlýr. Bu yolla
  güneţin ýţýk enerjisi kimyasal enerjiye dönüţtürülür ve organik madde
  sentezi yapýlmýţ olur. Devamý...


  Vikipedi:Günün seçkin resmi
  Günün seçkin resmi


                Allianz Arena

  Almanya'da Münih ţehrinin kuzeyinde bulunan Allianz Arena futbol
  stadyumu. FC Bayern München ve TSV 1860 olmak üzere Münih'teki iki
  futbol takýmý tarafýndan kullanýlmaktadýr. Ţeklinden dolayý
     ŤSchlauchbootť ("Ţiţme bot") takma adýyla anýlmaktadýr.

          Üreten: Richard Bartz

        Arţiv Diđer seçkin resimler için...


  Vikipedi:Tarihte bugün
  Tarihte bugün

  Olaylar
   * 1860 - Ýlk özel siyasi gazete Tercümaný Ahval çýkmaya baţladý.
   * 1879 - Thomas Edison, karbon filamanlý elektrik ampulünü icat etti.
   * 1938 - Japonlar, Çin'in Kanton ţehrini iţgal etti.
   * 1940 - Ernest Hemingway'in Çanlar Kimin Ýçin Çalýyor kitabý New
    York'ta basýldý.
   * 1945 - Fransa'da kadýnlar, ilk kez oy kullanma hakký elde etti.
   * 1950 - Çin askerleri Tibet'i iţgal etti.
   * 1971 - Pablo Neruda, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldý.
   * 1981 - Atatürk Barajý'nýn temeli, Devlet Baţkaný Kenan Evren
    tarafýndan atýldý.
   * 1999 - Çeçenistan'ýn baţkenti Grozni'de kalabalýk bir alýţveriţ
    merkezine yapýlan roket saldýrýsýnda 110 kiţi öldü, 400 kiţi
    yaralandý.
   * 2007 - Hakkari/Dađlýca' da Dađlýca Saldýrýlarý olarak anýlan
    çatýţma gerçekleţti. Çatýţma sonunda 12 asker öldü, 16 asker
    yaralandý ve 8 asker de kaçýrýldý.

  Dođumlar

  Alfred Nobel
   * 1833 - Alfred Nobel, Ýsveçli kimya mühendisi (ö. 1896)
   * 1846 - Edmondo De Amicis, Ýtalyan yazar (ö. 1908)
   * 1908 - Niyazi Berkes, Türk toplumbilimci (ö. 1988)
   * 1925 - Celia Cruz, Kübalý Ţarkýcý (ö. 2003)
   * 1964 - Levent Yüksel, Türk ţarkýcý

  Ölümler
   * 1969 - Jack Kerouac, ABD'li yazar (d. 1922)
   * 1984 - François Truffaut, Fransýz film yönetmeni (d. 1932)
   * 1985 - Savaţ Baţar, Tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1938)
   * 1999 - Ahmet Taner Kýţlalý, Türk akademisyen, gazeteci ve yazar (d.
    1939)
   * 2003 - Derya Arbaţ, Türk oyuncu (d. 1968)

  Daha fazlasý...

  HILLBLU stella.png Kategoriler
  HILLBLU w.png Kardeţ projeler
  HILLBLU puzzle.png Türk dilleri
  HILLBLU puzzle.png Diđer Vikipediler

  Exquisite-xine.png
  Kültür

  Diller ˇ Din ˇ Edebiyat ˇ Eđitim ˇ Eđlenceler ˇ Felsefe ˇ Gelenekler ˇ
  Medya ˇ Mitoloji ˇ Müzeler ˇ Müzik ˇ Oyunlar ˇ Popüler kültür ˇ Sanat ˇ
  Sinema ˇ Spor ˇ Tiyatro ˇ Turizm

  Exquisite-kspread.png
  Bilim, Matematik ve Dođa

  Aritmetik ˇ Arkeoloji ˇ Bilim adamlarý ˇ Biliţim ˇ Bilgisayar bilimi ˇ
  Biyoloji ˇ Ekonomi ˇ Fizik ˇ Gökbilim ˇ Jeoloji ˇ Kimya ˇ Psikoloji ˇ
  Sađlýk bilimleri ˇ Sosyal bilimler ˇ Uygulamalý bilimler ˇ Uzay
  Crystal Clear app Login Manager.png
  Toplum ve Yaţam

  Aile ˇ Antropoloji ˇ Arkeoloji ˇ Cinsellik ˇ Eđitim ˇ Eđlence ˇ Ekonomi
  ˇ Etnik gruplar ˇ Ev ˇ Felsefe ˇ Finans ˇ Hukuk ˇ Hükümet ˇ Ýletiţim ˇ
  Ýţ ˇ Ýţçilik ˇ Kiţiler ˇ Kuruluţlar ˇ Nüfus ˇ Politika ˇ Sađlýk ˇ
  Savaţlar ˇ Sosyoloji ˇ Yemek içmek

  Exquisite-battery plugged.png
  Teknoloji

  Araç ve gereçler ˇ Bilgisayar ˇ Biyoteknoloji ˇ Elektronik ˇ Ýmalat ˇ
  Ýnternet ˇ Kimyasal süreçler ˇ Mimarlýk ˇ Mühendislik ˇ Nanoteknoloji ˇ
  Nükleer teknoloji ˇ Otomasyon ˇ Ses ˇ Tarým ˇ Telekomünikasyon ˇ Týp ˇ
  Ulaţým
  Exquisite-kwrite.png
  Din ve Felsefe

  Büyü ˇ Dinî inanç, gelenek ve akýmlar ˇ Dinî kiţilikler ˇ Felsefi
  akýmlar ˇ Filozoflar ˇ Mitoloji ˇ Politik kuramlar ˇ Spiritüalizm ˇ
  Tanrýlar, ruhani ve mistik varlýklar ˇ Yahudilik

  Exquisite-opera.png
  Cođrafya ve Tarih

  Bölgelere göre tarih ˇ Dönemler ˇ Haritalar ˇ Ýklim ˇ Ýlçeler ˇ Kýtalar
  ˇ Köyler ˇ Parklar ˇ Ţehirler ˇ Takvim ˇ Ülkeler ˇ Yer altý ˇ Yeryüzü
  ţekilleri
     Wikibar2.png
  Kardeţ projeler

  wikt:Ana Sayfa

  Vikisözlük
  Özgür Sözlük

  s:Ana Sayfa

  Vikikaynak
  Özgür Kütüphane

  q:Ana Sayfa

  Vikisöz
  Özdeyiţler

  b:Ana Sayfa

  Vikikitap
  Özgür Kitaplar

  commons:Ana Sayfa

  Commons
  Çoklu Ortam Paylaţým

  meta:Ana Sayfa

  Meta-Wiki
  Viki Merkez

  wikispecies:Türkçe

  Vikitür
  Biyolojik Tür Dizini

  :n:

  Vikihaber
  Özgür Haberler

  :en:v:Wikiversity:Main Page

  Vikiversite
  Özgür Üniversite
                  Wikibar2.png
  Diđer Türk dilleri
  Azerice | Baţkurtça | Çuvaţça | Gagavuzca | Karakalpakça |
  Karaçay-Balkarca | Kazakça | Kýrgýzca | Kýrým Tatarcasý | Özbekçe |
  Tatarca | Türkmence | Uygurca | Yakutça

                 Tüm diller

  Wikibar2.png
  Vikipediler

                 +500.000:
 Almanca (Deutsch) ˇ Fransýzca (Français) ˇ Felemenkçe (Nederlands) ˇ
 Ýngilizce (English) ˇ Ýspanyolca (Espańol) ˇ Ýtalyanca (Italiano) ˇ
 Japonca () ˇ Lehçe (Polski) Portekizce (Portuguęs) ˇ Rusça
               ()

                 +100.000:
Arapça () ˇ Baskça (Euskara) ˇ Bulgarca () ˇ Çekçe
(eská) ˇ Çince () ˇ Danca (Dansk) ˇ Esperanto ˇ Farsça () ˇ
 Fince (Suomi) ˇ Endonezce (Bahasa Indonesia) ˇ Ýbranice () ˇ
Ýsveççe (Svenska) ˇ Katalanca (Catalŕ) ˇ Litvanyaca (Lietuvi) ˇ Korece
 ( ) ˇ Macarca (Magyar) ˇ Malayca (Bahasa Melayu) ˇ Norveççe
(Norsk) ˇ Rumence (Român) ˇ Sýrpça ( / Srpski) ˇ Slovakça
   (Slovencina) ˇ Slovence (Slovenina) ˇ Türkçe ˇ Ukraynaca
() ˇ Varayca (Winaray) ˇ Vietnamca (Ting Vit) ˇ Volapük

                 +50.000:
  Azerice (Azrbaycanca) ˇ Basit Ýngilizce (Simple English) ˇ Baskça
 (Euskara) ˇ Estonca (Eesti) ˇ Galiçyaca (Galego) ˇ Haiti Kreyol (Kreyňl
ayisyen) ˇ Hýrvatça (Hrvatski) ˇ Hintçe () ˇ Nepal Bhasa (
) ˇ Norsk (Nynorsk) ˇ Takalotça (Tagalog) ˇ Tayca () ˇ Ulahça
        (Armăneashce) ˇ Yunanca ()


  CC-BY-SA icon.svg
  Vikipedi içeriđi, Creative Commons Attribution/Share-Alike Lisansý
  kapsamýndadýr.
  Ek bilgi için Telif haklarý sayfasýna bakýnýz. Özgür Ansiklopedi
  Vikipedi
  "http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ana_Sayfa&oldid=9130454"
  adresinden alýndý.
  Kategori:
   * Vikipedi

Kiţisel araçlar

   * Oturum aç / yeni hesap oluţtur

Ad alanlarý

   * Madde
   * Tartýţma

Türevler

Görünüm

   * Oku
   * Kaynađý gör
   * Geçmiţi gör

Eylemler

Ara

  ____________________ (Submit) Ara

Gezinti

   * Ana sayfa
   * Hakkýmýzda
   * Ýçindekiler
   * Rastgele madde
   * Seçkin içerik

Katýlým

   * Bađýţ yapýn
   * Deneme tahtasý
   * Ýţ birliđi projesi
   * Köy çeţmesi
   * Son deđiţiklikler
   * Topluluk portali
   * Yardým

Yazdýr/dýţa aktar

   * Bir kitap oluţtur
   * PDF olarak indir
   * Basýlmaya uygun görünüm

Araçlar

   * Sayfaya bađlantýlar
   * Ýlgili deđiţiklikler
   * Özel sayfalar
   * Son hâline bađlantý
   * Sayfayý kaynak göster

Diđer diller

   * 
   * Azrbaycanca
   * 
   * 
   * Bosanski
   * Catalŕ
   * Qýrýmtatarca
   * esky
   * 
   * Dansk
   * Deutsch
   * 
   * English
   * Esperanto
   * Espańol
   * Eesti
   * Euskara
   * 
   * Suomi
   * Français
   * Gagauz
   * 
   * 
   * Hrvatski
   * Magyar
   * Bahasa Indonesia
   * Italiano
   * 
   * Qaraqalpaqsha
   * 
   * 
   * 
   * -
   * Kurdî
   * 
   * Latina
   * Lietuvi
   * 
   * Bahasa Melayu
   * Nederlands
   * Norsk (nynorsk)
   * Norsk (bokmĺl)
   * Polski
   * Portuguęs
   * Român
   * 
   * Simple English
   * Srpskohrvatski / 
   * Slovenina
   * Slovenina
   * Shqip
   * / Srpski
   * Svenska
   * 
   * Türkmençe
   * /Tatarça
   * / Uyghurche
   * 
   * O'zbek
   * Ting Vit
   * Volapük
   * 

   * Bu sayfa son olarak 19:24, 9 Mart 2011 tarihinde güncellenmiţtir.
   * Metin Creative Commons Attribution/Share-Alike Lisansý altýndadýr;
    ek koţullar uygulanabilir. Ayrýntýlar için Kullaným Koţullarýna
    bakýn.

   * Gizlilik ilkesi
   * Vikipedi Hakkýnda
   * Sorumluluk Reddi
   * Mobil Görünüm

   * Wikimedia Foundation
   * Powered by MediaWiki