1. Marius Gedminas
  2. dozer

Overview

Dozer moved to GitHub: https://github.com/mgedmin/dozer