1. Michal Sznajder
 2. thg

Source

thg / i18n / tortoisehg / ja.po

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
7140
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
7295
7296
7297
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7358
7359
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396
7397
7398
7399
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
7418
7419
7420
7421
7422
7423
7424
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
7438
7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7456
7457
7458
7459
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
7469
7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476
7477
7478
7479
7480
7481
7482
7483
7484
7485
7486
7487
7488
7489
7490
7491
7492
7493
7494
7495
7496
7497
7498
7499
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7514
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
7523
7524
7525
7526
7527
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
7538
7539
7540
7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7548
7549
7550
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7588
7589
7590
7591
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
7599
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622
7623
7624
7625
7626
7627
7628
7629
7630
7631
7632
7633
7634
7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648
7649
7650
7651
7652
7653
7654
7655
7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7665
7666
7667
7668
7669
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677
7678
7679
7680
7681
7682
7683
7684
7685
7686
7687
7688
7689
7690
7691
7692
7693
7694
7695
7696
7697
7698
7699
7700
7701
7702
7703
7704
7705
7706
7707
7708
7709
7710
7711
7712
7713
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
7739
7740
7741
7742
7743
7744
7745
7746
7747
7748
7749
7750
7751
7752
7753
7754
7755
7756
7757
7758
7759
7760
7761
7762
7763
7764
7765
7766
7767
7768
7769
7770
7771
7772
7773
7774
7775
7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7791
7792
7793
7794
7795
7796
7797
7798
7799
7800
7801
7802
7803
7804
7805
7806
7807
7808
7809
7810
7811
7812
7813
7814
7815
7816
7817
7818
7819
7820
7821
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828
7829
7830
7831
7832
7833
7834
7835
7836
7837
7838
7839
7840
7841
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7854
7855
7856
7857
7858
7859
7860
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7874
7875
7876
7877
7878
7879
7880
7881
7882
7883
7884
7885
7886
7887
7888
7889
7890
7891
7892
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7899
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
7918
7919
7920
7921
7922
7923
7924
7925
7926
7927
7928
7929
7930
7931
7932
7933
7934
7935
7936
7937
7938
7939
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7954
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967
7968
7969
7970
7971
7972
7973
7974
7975
7976
7977
7978
7979
7980
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
7989
7990
7991
7992
7993
7994
7995
7996
7997
7998
7999
8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067
8068
8069
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
8090
8091
8092
8093
8094
8095
8096
8097
8098
8099
8100
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123
8124
8125
8126
8127
8128
8129
8130
8131
8132
8133
8134
8135
8136
8137
8138
8139
8140
8141
8142
8143
8144
8145
8146
8147
8148
8149
8150
8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158
8159
8160
8161
8162
8163
8164
8165
8166
8167
8168
8169
8170
8171
8172
8173
8174
8175
8176
8177
8178
8179
8180
8181
8182
8183
8184
8185
8186
8187
8188
8189
8190
8191
8192
8193
8194
8195
8196
8197
8198
8199
8200
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
8214
8215
8216
8217
8218
8219
8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
8228
8229
8230
8231
8232
8233
8234
8235
8236
8237
8238
8239
8240
8241
8242
8243
8244
8245
8246
8247
8248
8249
8250
8251
8252
8253
8254
8255
8256
8257
8258
8259
8260
8261
8262
8263
8264
8265
8266
8267
8268
8269
8270
8271
8272
8273
8274
8275
8276
8277
8278
8279
8280
8281
8282
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291
8292
8293
8294
8295
8296
8297
8298
8299
8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
8310
8311
8312
8313
8314
8315
8316
8317
8318
8319
8320
8321
8322
8323
8324
8325
8326
8327
8328
8329
8330
8331
8332
8333
8334
8335
8336
8337
8338
8339
8340
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8347
8348
8349
8350
8351
8352
8353
8354
8355
8356
8357
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365
8366
8367
8368
8369
8370
8371
8372
8373
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8380
8381
8382
8383
8384
8385
8386
8387
8388
8389
8390
8391
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8398
8399
8400
8401
8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8412
8413
8414
8415
8416
8417
8418
8419
8420
8421
8422
8423
8424
8425
8426
8427
8428
8429
8430
8431
8432
8433
8434
8435
8436
8437
8438
8439
8440
8441
8442
8443
8444
8445
8446
8447
8448
8449
8450
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
8464
8465
8466
8467
8468
8469
8470
8471
8472
8473
8474
8475
8476
8477
8478
8479
8480
8481
8482
8483
8484
8485
8486
8487
8488
8489
8490
8491
8492
8493
8494
8495
8496
8497
8498
8499
8500
8501
8502
8503
8504
8505
8506
8507
8508
8509
8510
8511
8512
8513
8514
8515
8516
8517
8518
8519
8520
8521
8522
8523
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8530
8531
8532
8533
8534
8535
8536
8537
8538
8539
8540
8541
8542
8543
8544
8545
8546
8547
8548
8549
8550
8551
8552
8553
8554
8555
8556
8557
8558
8559
8560
8561
8562
8563
8564
8565
8566
8567
8568
8569
8570
8571
8572
8573
8574
8575
8576
8577
8578
8579
8580
8581
8582
8583
8584
8585
8586
8587
8588
8589
8590
8591
8592
8593
8594
8595
8596
8597
8598
8599
8600
8601
8602
8603
8604
8605
8606
8607
8608
8609
8610
8611
8612
8613
8614
8615
8616
8617
8618
8619
8620
8621
8622
8623
8624
8625
8626
8627
8628
8629
8630
8631
8632
8633
8634
8635
8636
8637
8638
8639
8640
8641
8642
8643
8644
8645
8646
8647
8648
8649
8650
8651
8652
8653
8654
8655
8656
8657
8658
8659
8660
8661
8662
8663
8664
8665
8666
8667
8668
8669
8670
8671
8672
8673
8674
8675
8676
8677
8678
8679
8680
8681
8682
8683
8684
8685
8686
8687
8688
8689
8690
8691
8692
8693
8694
8695
8696
8697
8698
8699
8700
8701
8702
8703
8704
8705
8706
8707
8708
8709
8710
8711
8712
8713
8714
8715
8716
8717
8718
8719
8720
8721
8722
8723
8724
8725
8726
8727
8728
8729
8730
8731
8732
8733
8734
8735
8736
8737
8738
8739
8740
8741
8742
8743
8744
8745
8746
8747
8748
8749
8750
8751
8752
8753
8754
8755
8756
8757
8758
8759
8760
8761
8762
8763
8764
8765
8766
8767
8768
8769
8770
8771
8772
8773
8774
8775
8776
8777
8778
8779
8780
8781
8782
8783
8784
8785
8786
8787
8788
8789
8790
8791
8792
8793
8794
8795
8796
8797
8798
8799
8800
8801
8802
8803
8804
8805
8806
8807
8808
8809
8810
8811
8812
8813
8814
8815
8816
8817
8818
8819
8820
8821
8822
8823
8824
8825
8826
8827
8828
8829
8830
8831
8832
8833
8834
8835
8836
8837
8838
8839
8840
8841
8842
8843
8844
8845
8846
8847
8848
8849
8850
8851
8852
8853
8854
8855
8856
8857
8858
8859
8860
8861
8862
8863
8864
8865
8866
8867
8868
8869
8870
8871
8872
8873
8874
8875
8876
8877
8878
8879
8880
8881
8882
8883
8884
8885
8886
8887
8888
8889
8890
8891
8892
8893
8894
8895
8896
8897
8898
8899
8900
8901
8902
8903
8904
8905
8906
8907
8908
8909
8910
8911
8912
8913
8914
8915
8916
8917
8918
8919
8920
8921
8922
8923
8924
8925
8926
8927
8928
8929
8930
8931
8932
8933
8934
8935
8936
8937
8938
8939
8940
8941
8942
8943
8944
8945
8946
8947
8948
8949
8950
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
8960
8961
8962
8963
8964
8965
8966
8967
8968
8969
8970
8971
8972
8973
8974
8975
8976
8977
8978
8979
8980
8981
8982
8983
8984
8985
8986
8987
8988
8989
8990
8991
8992
8993
8994
8995
8996
8997
8998
8999
9000
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9022
9023
9024
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
9038
9039
9040
9041
9042
9043
9044
9045
9046
9047
9048
9049
9050
9051
9052
9053
9054
9055
9056
9057
9058
9059
9060
9061
9062
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9100
9101
9102
9103
9104
9105
9106
9107
9108
9109
9110
9111
9112
9113
9114
9115
9116
9117
9118
9119
9120
9121
9122
9123
9124
9125
9126
9127
9128
9129
9130
9131
9132
9133
9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140
9141
9142
9143
9144
9145
9146
9147
9148
9149
9150
9151
9152
9153
9154
9155
9156
9157
9158
9159
9160
9161
9162
9163
9164
9165
9166
9167
9168
9169
9170
9171
9172
9173
9174
9175
9176
9177
9178
9179
9180
9181
9182
9183
9184
9185
9186
9187
9188
9189
9190
9191
9192
9193
9194
9195
9196
9197
9198
9199
9200
9201
9202
9203
9204
9205
9206
9207
9208
9209
9210
9211
9212
9213
9214
9215
9216
9217
9218
9219
9220
9221
9222
9223
9224
9225
9226
9227
9228
9229
9230
9231
9232
9233
9234
9235
9236
9237
9238
9239
9240
9241
9242
9243
9244
9245
9246
9247
9248
9249
9250
9251
9252
9253
9254
9255
9256
9257
9258
9259
9260
9261
9262
9263
9264
9265
9266
9267
9268
9269
9270
9271
9272
9273
9274
9275
9276
9277
9278
9279
9280
9281
9282
9283
9284
9285
9286
9287
9288
9289
9290
9291
9292
9293
9294
9295
9296
9297
9298
9299
9300
9301
9302
9303
9304
9305
9306
9307
9308
9309
9310
9311
9312
9313
9314
9315
9316
9317
9318
9319
9320
9321
9322
9323
9324
9325
9326
9327
9328
9329
9330
9331
9332
9333
9334
9335
9336
9337
9338
9339
9340
9341
9342
9343
9344
9345
9346
9347
9348
9349
9350
9351
9352
9353
9354
9355
9356
9357
9358
9359
9360
9361
9362
9363
9364
9365
9366
9367
9368
9369
9370
9371
9372
9373
9374
9375
9376
9377
9378
9379
9380
9381
9382
9383
9384
9385
9386
9387
9388
9389
9390
9391
9392
9393
9394
9395
9396
9397
9398
9399
9400
9401
9402
9403
9404
9405
9406
9407
9408
9409
9410
9411
9412
9413
9414
9415
9416
9417
9418
9419
9420
9421
9422
9423
9424
9425
9426
9427
9428
9429
9430
9431
9432
9433
9434
9435
9436
9437
9438
9439
9440
9441
9442
9443
9444
9445
9446
9447
9448
9449
9450
9451
9452
9453
9454
9455
9456
9457
9458
9459
9460
9461
9462
9463
9464
9465
9466
9467
9468
9469
9470
9471
9472
9473
9474
9475
9476
9477
9478
9479
9480
9481
9482
9483
9484
9485
9486
9487
9488
9489
9490
9491
9492
9493
9494
9495
9496
9497
9498
9499
9500
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9510
9511
9512
9513
9514
9515
9516
9517
9518
9519
9520
9521
9522
9523
9524
9525
9526
9527
9528
9529
9530
9531
9532
9533
9534
9535
9536
9537
9538
9539
9540
9541
9542
9543
9544
9545
9546
9547
9548
9549
9550
9551
9552
9553
9554
9555
9556
9557
9558
9559
9560
9561
9562
9563
9564
9565
9566
9567
9568
9569
9570
9571
9572
9573
9574
9575
9576
9577
9578
9579
9580
9581
9582
9583
9584
9585
9586
9587
9588
9589
9590
9591
9592
9593
9594
9595
9596
9597
9598
9599
9600
9601
9602
9603
9604
9605
9606
9607
9608
9609
9610
9611
9612
9613
9614
9615
9616
9617
9618
9619
9620
9621
9622
9623
9624
9625
9626
9627
9628
9629
9630
9631
9632
9633
9634
9635
9636
9637
9638
9639
9640
9641
9642
9643
9644
9645
9646
9647
9648
9649
9650
9651
9652
9653
9654
9655
9656
9657
9658
9659
9660
9661
9662
9663
9664
9665
9666
9667
9668
9669
9670
9671
9672
9673
9674
9675
9676
9677
9678
9679
9680
9681
9682
9683
9684
9685
9686
9687
9688
9689
9690
9691
9692
9693
9694
9695
9696
9697
9698
9699
9700
9701
9702
9703
9704
9705
9706
9707
9708
9709
9710
9711
9712
9713
9714
9715
9716
9717
9718
9719
9720
9721
9722
9723
9724
9725
9726
9727
9728
9729
9730
9731
9732
9733
9734
9735
9736
9737
9738
9739
9740
9741
9742
9743
9744
9745
9746
9747
9748
9749
9750
9751
9752
9753
9754
9755
9756
9757
9758
9759
9760
9761
9762
9763
9764
9765
9766
9767
9768
9769
9770
9771
9772
9773
9774
9775
9776
9777
9778
9779
9780
9781
9782
9783
9784
9785
9786
9787
9788
9789
9790
9791
9792
9793
9794
9795
9796
9797
9798
9799
9800
9801
9802
9803
9804
9805
9806
9807
9808
9809
9810
9811
9812
9813
9814
9815
9816
9817
9818
9819
9820
9821
9822
9823
9824
9825
9826
9827
9828
9829
9830
9831
9832
9833
9834
9835
9836
9837
9838
9839
9840
9841
9842
9843
9844
9845
9846
9847
9848
9849
9850
9851
9852
9853
9854
9855
9856
9857
9858
9859
9860
9861
9862
9863
9864
9865
9866
9867
9868
9869
9870
9871
9872
9873
9874
9875
9876
9877
9878
9879
9880
9881
9882
9883
9884
9885
9886
9887
9888
9889
9890
9891
9892
9893
9894
9895
9896
9897
9898
9899
9900
9901
9902
9903
9904
9905
9906
9907
9908
9909
9910
9911
9912
9913
9914
9915
9916
9917
9918
9919
9920
9921
9922
9923
9924
9925
9926
9927
9928
9929
9930
9931
9932
9933
9934
9935
9936
9937
9938
9939
9940
9941
9942
9943
9944
9945
9946
9947
9948
9949
9950
9951
9952
9953
9954
9955
9956
9957
9958
9959
9960
9961
9962
9963
9964
9965
9966
9967
9968
9969
9970
9971
9972
9973
9974
9975
9976
9977
9978
9979
9980
9981
9982
9983
9984
9985
9986
9987
9988
9989
9990
9991
9992
9993
9994
9995
9996
9997
9998
9999
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10037
10038
10039
10040
10041
10042
10043
10044
10045
10046
10047
10048
10049
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056
10057
10058
10059
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
10068
10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076
10077
10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084
10085
10086
10087
10088
10089
10090
10091
10092
10093
10094
10095
10096
10097
10098
10099
10100
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10112
10113
10114
10115
10116
10117
10118
10119
10120
10121
10122
10123
10124
10125
10126
10127
10128
10129
10130
10131
10132
10133
10134
10135
10136
10137
10138
10139
10140
10141
10142
10143
10144
10145
10146
10147
10148
10149
10150
10151
10152
10153
10154
10155
10156
10157
10158
10159
10160
10161
10162
10163
10164
10165
10166
10167
10168
10169
10170
10171
10172
10173
10174
10175
10176
10177
10178
10179
10180
10181
10182
10183
10184
10185
10186
10187
10188
10189
10190
10191
10192
10193
10194
10195
10196
10197
10198
10199
10200
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10213
10214
10215
10216
10217
10218
10219
10220
10221
10222
10223
10224
10225
10226
10227
10228
10229
10230
10231
10232
10233
10234
10235
10236
10237
10238
10239
10240
10241
10242
10243
10244
10245
10246
10247
10248
10249
10250
10251
10252
10253
10254
10255
10256
10257
10258
10259
10260
10261
10262
10263
10264
10265
10266
10267
10268
10269
10270
10271
10272
10273
10274
10275
10276
10277
10278
10279
10280
10281
10282
10283
10284
10285
10286
10287
10288
10289
10290
10291
10292
10293
10294
10295
10296
10297
10298
10299
10300
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307
10308
10309
10310
10311
10312
10313
10314
10315
10316
10317
10318
10319
10320
10321
10322
10323
10324
10325
10326
10327
10328
10329
10330
10331
10332
10333
10334
10335
10336
10337
10338
10339
10340
10341
10342
10343
10344
10345
10346
10347
10348
10349
10350
10351
10352
10353
10354
10355
10356
10357
10358
10359
10360
10361
10362
10363
10364
10365
10366
10367
10368
10369
10370
10371
10372
10373
10374
10375
10376
10377
10378
10379
10380
10381
10382
10383
10384
10385
10386
10387
10388
10389
10390
10391
10392
10393
10394
10395
10396
10397
10398
10399
10400
10401
10402
10403
10404
10405
10406
10407
10408
10409
10410
10411
10412
10413
10414
10415
10416
10417
10418
10419
10420
10421
10422
10423
10424
10425
10426
10427
10428
10429
10430
10431
10432
10433
10434
10435
10436
10437
10438
10439
10440
10441
10442
10443
10444
10445
10446
10447
10448
10449
10450
10451
10452
10453
10454
10455
10456
10457
10458
10459
10460
10461
10462
10463
10464
10465
10466
10467
10468
10469
10470
10471
10472
10473
10474
10475
10476
10477
10478
10479
10480
10481
10482
10483
10484
10485
10486
10487
10488
10489
10490
10491
10492
10493
10494
10495
10496
10497
10498
10499
10500
10501
10502
10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509
10510
10511
10512
10513
10514
10515
10516
10517
10518
10519
10520
10521
10522
10523
10524
10525
10526
10527
10528
10529
10530
10531
10532
10533
10534
10535
10536
10537
10538
10539
10540
10541
10542
10543
10544
10545
10546
10547
10548
10549
10550
10551
10552
10553
10554
10555
10556
10557
10558
10559
10560
10561
10562
10563
10564
10565
10566
10567
10568
10569
10570
10571
10572
10573
10574
10575
10576
10577
10578
10579
10580
10581
10582
10583
10584
10585
10586
10587
10588
10589
10590
10591
10592
10593
10594
10595
10596
10597
10598
10599
10600
10601
10602
10603
10604
10605
10606
10607
10608
10609
10610
10611
10612
10613
10614
10615
10616
10617
10618
10619
10620
10621
10622
10623
10624
10625
10626
10627
10628
10629
10630
10631
10632
10633
10634
10635
10636
10637
10638
10639
10640
10641
10642
10643
10644
10645
10646
10647
10648
10649
10650
10651
10652
10653
10654
10655
10656
10657
10658
10659
10660
10661
10662
10663
10664
10665
10666
10667
10668
10669
10670
10671
10672
10673
10674
10675
10676
10677
10678
10679
10680
10681
10682
10683
10684
10685
10686
10687
10688
10689
10690
10691
10692
10693
10694
10695
10696
10697
10698
10699
10700
10701
10702
10703
10704
10705
10706
10707
10708
10709
10710
10711
10712
10713
10714
10715
10716
10717
10718
10719
10720
10721
10722
10723
10724
10725
10726
10727
10728
10729
10730
10731
10732
10733
10734
10735
10736
10737
10738
10739
10740
10741
10742
10743
10744
10745
10746
10747
10748
10749
10750
10751
10752
10753
10754
10755
10756
10757
10758
10759
10760
10761
10762
10763
10764
10765
10766
10767
10768
10769
10770
10771
10772
10773
10774
10775
10776
10777
10778
10779
10780
10781
10782
10783
10784
10785
10786
10787
10788
10789
10790
10791
10792
10793
10794
10795
10796
10797
10798
10799
10800
10801
10802
10803
10804
10805
10806
10807
10808
10809
10810
10811
10812
10813
10814
10815
10816
10817
10818
10819
10820
10821
10822
10823
10824
10825
10826
10827
10828
10829
10830
10831
10832
10833
10834
10835
10836
10837
10838
10839
10840
10841
10842
10843
10844
10845
10846
10847
10848
10849
10850
10851
10852
10853
10854
10855
10856
10857
10858
10859
10860
10861
10862
10863
10864
10865
10866
10867
10868
10869
10870
10871
10872
10873
10874
10875
10876
10877
10878
10879
10880
10881
10882
10883
10884
10885
10886
10887
10888
10889
10890
10891
10892
10893
10894
10895
10896
10897
10898
10899
10900
10901
10902
10903
10904
10905
10906
10907
10908
10909
10910
10911
10912
10913
10914
10915
10916
10917
10918
10919
10920
10921
10922
10923
10924
10925
10926
10927
10928
10929
10930
10931
10932
10933
10934
10935
10936
10937
10938
10939
10940
10941
10942
10943
10944
10945
10946
10947
10948
10949
10950
10951
10952
10953
10954
10955
10956
10957
10958
10959
10960
10961
10962
10963
10964
10965
10966
10967
10968
10969
10970
10971
10972
10973
10974
10975
10976
10977
10978
10979
10980
10981
10982
10983
10984
10985
10986
10987
10988
10989
10990
10991
10992
10993
10994
10995
10996
10997
10998
10999
11000
11001
11002
11003
11004
11005
11006
11007
11008
11009
11010
11011
11012
11013
11014
11015
11016
11017
11018
11019
11020
11021
11022
11023
11024
11025
11026
11027
11028
11029
11030
11031
11032
11033
11034
11035
11036
11037
11038
11039
11040
11041
11042
11043
11044
11045
11046
11047
11048
11049
11050
11051
11052
11053
11054
11055
11056
11057
11058
11059
11060
11061
11062
11063
11064
11065
11066
11067
11068
11069
11070
11071
11072
11073
11074
11075
11076
11077
11078
11079
11080
11081
11082
11083
11084
11085
11086
11087
11088
11089
11090
11091
11092
11093
11094
11095
11096
11097
11098
11099
11100
11101
11102
11103
11104
11105
11106
11107
11108
11109
11110
11111
11112
11113
11114
11115
11116
11117
11118
11119
11120
11121
11122
11123
11124
11125
11126
11127
11128
11129
11130
11131
11132
11133
11134
11135
11136
11137
11138
11139
11140
11141
11142
11143
11144
11145
11146
11147
11148
11149
11150
11151
11152
11153
11154
11155
11156
11157
11158
11159
11160
11161
11162
11163
11164
11165
11166
11167
11168
11169
11170
11171
11172
11173
11174
11175
11176
11177
11178
11179
11180
11181
11182
11183
11184
11185
11186
11187
11188
11189
11190
11191
11192
11193
11194
11195
11196
11197
11198
11199
11200
11201
11202
11203
11204
11205
11206
11207
11208
11209
11210
11211
11212
11213
11214
11215
11216
11217
11218
11219
11220
11221
11222
11223
11224
11225
11226
11227
11228
11229
11230
11231
11232
11233
11234
11235
11236
11237
11238
11239
11240
11241
11242
11243
11244
11245
11246
11247
11248
11249
11250
11251
11252
11253
11254
11255
11256
11257
11258
11259
11260
11261
11262
11263
11264
11265
11266
11267
11268
11269
11270
11271
11272
11273
11274
11275
11276
11277
11278
11279
11280
11281
11282
11283
11284
11285
11286
11287
11288
11289
11290
11291
11292
11293
11294
11295
11296
11297
11298
11299
11300
11301
11302
11303
11304
11305
11306
11307
11308
11309
11310
11311
11312
11313
11314
11315
11316
11317
11318
11319
11320
11321
11322
11323
11324
11325
11326
11327
11328
11329
11330
11331
11332
11333
11334
11335
11336
11337
11338
11339
11340
11341
11342
11343
11344
11345
11346
11347
11348
11349
11350
11351
11352
11353
11354
11355
11356
11357
11358
11359
11360
11361
11362
11363
11364
11365
11366
11367
11368
11369
11370
11371
11372
11373
11374
11375
11376
11377
11378
11379
11380
11381
11382
11383
11384
11385
11386
11387
11388
11389
11390
11391
11392
11393
11394
11395
11396
11397
11398
11399
11400
11401
11402
11403
11404
11405
11406
11407
11408
11409
11410
11411
11412
11413
11414
11415
11416
11417
11418
11419
11420
11421
11422
11423
11424
11425
11426
11427
11428
11429
11430
11431
11432
11433
11434
11435
11436
11437
11438
11439
11440
11441
11442
11443
11444
11445
11446
11447
11448
11449
11450
11451
11452
11453
11454
11455
11456
11457
11458
11459
11460
11461
11462
11463
11464
11465
11466
11467
11468
11469
11470
11471
11472
11473
11474
11475
11476
11477
11478
11479
11480
11481
11482
11483
11484
11485
11486
11487
11488
11489
11490
11491
11492
11493
11494
11495
11496
11497
11498
11499
11500
11501
11502
11503
11504
11505
11506
11507
11508
11509
11510
11511
11512
11513
11514
11515
11516
11517
11518
11519
11520
11521
11522
11523
11524
11525
11526
11527
11528
11529
11530
11531
11532
11533
11534
11535
11536
11537
11538
11539
11540
11541
11542
11543
11544
11545
11546
11547
11548
11549
11550
11551
11552
11553
11554
11555
11556
11557
11558
11559
11560
11561
11562
11563
11564
11565
11566
11567
11568
11569
11570
11571
11572
11573
11574
11575
11576
11577
11578
11579
11580
11581
11582
11583
11584
11585
11586
11587
11588
11589
11590
11591
11592
11593
11594
11595
11596
11597
11598
11599
11600
11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608
11609
11610
11611
11612
11613
11614
11615
11616
11617
11618
11619
11620
11621
11622
11623
11624
11625
11626
11627
11628
11629
11630
11631
11632
11633
11634
11635
11636
11637
11638
11639
11640
11641
11642
11643
11644
11645
11646
11647
11648
11649
11650
11651
11652
11653
11654
11655
11656
11657
11658
11659
11660
11661
11662
11663
11664
11665
11666
11667
11668
11669
11670
11671
11672
11673
11674
11675
11676
11677
11678
11679
11680
11681
11682
11683
11684
11685
11686
11687
11688
11689
11690
11691
11692
11693
11694
11695
11696
11697
11698
11699
11700
11701
11702
11703
11704
11705
11706
11707
11708
11709
11710
11711
11712
11713
11714
11715
11716
11717
11718
11719
11720
11721
11722
11723
11724
11725
11726
11727
11728
11729
11730
11731
11732
11733
11734
11735
11736
11737
11738
11739
11740
11741
11742
11743
11744
11745
11746
11747
11748
11749
11750
11751
11752
11753
11754
11755
11756
11757
11758
11759
11760
11761
11762
11763
11764
11765
11766
11767
11768
11769
11770
11771
11772
11773
11774
11775
11776
11777
11778
11779
11780
11781
11782
11783
11784
11785
11786
11787
11788
11789
11790
11791
11792
11793
11794
11795
11796
11797
11798
11799
11800
11801
11802
11803
11804
11805
11806
11807
11808
11809
11810
11811
11812
11813
11814
11815
11816
11817
11818
11819
11820
11821
11822
11823
11824
11825
11826
11827
11828
11829
11830
11831
11832
11833
11834
11835
11836
11837
11838
11839
11840
11841
11842
11843
11844
11845
11846
11847
11848
11849
11850
11851
11852
11853
11854
11855
11856
11857
11858
11859
11860
11861
11862
11863
11864
11865
11866
11867
11868
11869
11870
11871
11872
11873
11874
11875
11876
11877
11878
11879
11880
11881
11882
11883
11884
11885
11886
11887
11888
11889
11890
11891
11892
11893
11894
11895
11896
11897
11898
11899
11900
11901
11902
11903
11904
11905
11906
11907
11908
11909
11910
11911
11912
11913
11914
11915
11916
11917
11918
11919
11920
11921
11922
11923
11924
11925
11926
11927
11928
11929
11930
11931
11932
11933
11934
11935
11936
11937
11938
11939
11940
11941
11942
11943
11944
11945
11946
11947
11948
11949
11950
11951
11952
11953
11954
11955
11956
11957
11958
11959
11960
11961
11962
11963
11964
11965
11966
11967
11968
11969
11970
11971
11972
11973
11974
11975
11976
11977
11978
11979
11980
11981
11982
11983
11984
11985
11986
11987
11988
11989
11990
11991
11992
11993
11994
11995
11996
11997
11998
11999
12000
12001
12002
12003
12004
12005
12006
12007
12008
12009
12010
12011
12012
12013
12014
12015
12016
12017
12018
12019
12020
12021
12022
12023
12024
12025
12026
12027
12028
12029
12030
12031
12032
12033
12034
12035
12036
12037
12038
12039
12040
12041
12042
12043
12044
12045
12046
12047
12048
12049
12050
12051
12052
12053
12054
12055
12056
12057
12058
12059
12060
12061
12062
12063
12064
12065
12066
12067
12068
12069
12070
12071
12072
12073
12074
12075
12076
12077
12078
12079
12080
12081
12082
12083
12084
12085
12086
12087
12088
12089
12090
12091
12092
12093
12094
12095
12096
12097
12098
12099
12100
12101
12102
12103
12104
12105
12106
12107
12108
12109
12110
12111
12112
12113
12114
12115
12116
12117
12118
12119
12120
12121
12122
12123
12124
12125
12126
12127
12128
12129
12130
12131
12132
12133
12134
12135
12136
12137
12138
12139
12140
12141
12142
12143
12144
12145
12146
12147
12148
12149
12150
12151
12152
12153
12154
12155
12156
12157
12158
12159
12160
12161
12162
12163
12164
12165
12166
12167
12168
12169
12170
12171
12172
12173
12174
12175
12176
12177
12178
12179
12180
12181
12182
12183
12184
12185
12186
12187
12188
12189
12190
12191
12192
12193
12194
12195
12196
12197
12198
12199
12200
12201
12202
12203
12204
12205
12206
12207
12208
12209
12210
12211
12212
12213
12214
12215
12216
12217
12218
12219
12220
12221
12222
12223
12224
12225
12226
12227
12228
12229
12230
12231
12232
12233
12234
12235
12236
12237
12238
12239
12240
12241
12242
12243
12244
12245
12246
12247
12248
12249
12250
12251
12252
12253
12254
12255
12256
12257
12258
12259
12260
12261
12262
12263
12264
12265
12266
12267
12268
12269
12270
12271
12272
12273
12274
12275
12276
12277
12278
12279
12280
12281
12282
12283
12284
12285
12286
12287
12288
12289
12290
12291
12292
12293
12294
12295
12296
12297
12298
12299
12300
12301
12302
12303
12304
12305
12306
12307
12308
12309
12310
12311
12312
12313
12314
12315
12316
12317
12318
12319
12320
12321
12322
12323
12324
12325
12326
12327
12328
12329
12330
12331
12332
12333
12334
12335
12336
12337
12338
12339
12340
12341
12342
12343
12344
12345
12346
12347
12348
12349
12350
12351
12352
12353
12354
12355
12356
12357
12358
12359
12360
12361
12362
12363
12364
12365
12366
12367
12368
12369
12370
12371
12372
12373
12374
12375
12376
12377
12378
12379
12380
12381
12382
12383
12384
12385
12386
12387
12388
12389
12390
12391
12392
12393
12394
12395
12396
12397
12398
12399
12400
12401
12402
12403
12404
12405
12406
12407
12408
12409
12410
12411
12412
12413
12414
12415
12416
12417
12418
12419
12420
12421
12422
12423
12424
12425
12426
12427
12428
12429
12430
12431
12432
12433
12434
12435
12436
12437
12438
12439
12440
12441
12442
12443
12444
12445
12446
12447
12448
12449
12450
12451
12452
12453
12454
12455
12456
12457
12458
12459
12460
12461
12462
12463
12464
12465
12466
12467
12468
12469
12470
12471
12472
12473
12474
12475
12476
12477
12478
12479
12480
12481
12482
12483
12484
12485
12486
12487
12488
12489
12490
12491
12492
12493
12494
12495
12496
12497
12498
12499
12500
12501
12502
12503
12504
12505
12506
12507
12508
12509
12510
12511
12512
12513
12514
12515
12516
12517
12518
12519
12520
12521
12522
12523
12524
12525
12526
12527
12528
12529
12530
12531
12532
12533
12534
12535
12536
12537
12538
12539
12540
12541
12542
12543
12544
12545
12546
12547
12548
12549
12550
12551
12552
12553
12554
12555
12556
12557
12558
12559
12560
12561
12562
12563
12564
12565
12566
12567
12568
12569
12570
12571
12572
12573
12574
12575
12576
12577
12578
12579
12580
12581
12582
12583
12584
12585
12586
12587
12588
12589
12590
12591
12592
12593
12594
12595
12596
12597
12598
12599
12600
12601
12602
12603
12604
12605
12606
12607
12608
12609
12610
12611
12612
12613
12614
12615
12616
12617
12618
12619
12620
12621
12622
12623
12624
12625
12626
12627
12628
12629
12630
12631
12632
12633
12634
12635
12636
12637
12638
12639
12640
12641
12642
12643
12644
12645
12646
12647
12648
12649
12650
12651
12652
12653
12654
12655
12656
12657
12658
12659
12660
12661
12662
12663
12664
12665
12666
12667
12668
12669
12670
12671
12672
12673
12674
12675
12676
12677
12678
12679
12680
12681
12682
12683
12684
12685
12686
12687
12688
12689
12690
12691
12692
12693
12694
12695
12696
12697
12698
12699
12700
12701
12702
12703
12704
12705
12706
12707
12708
12709
12710
12711
12712
12713
12714
12715
12716
12717
12718
12719
12720
12721
12722
12723
12724
12725
12726
12727
12728
12729
12730
12731
12732
12733
12734
12735
12736
12737
12738
12739
12740
12741
12742
12743
12744
12745
12746
12747
12748
12749
12750
12751
12752
12753
12754
12755
12756
12757
12758
12759
12760
12761
12762
12763
12764
12765
12766
12767
12768
12769
12770
12771
12772
12773
12774
12775
12776
12777
12778
12779
12780
12781
12782
12783
12784
12785
12786
12787
12788
12789
12790
12791
12792
12793
12794
12795
12796
12797
12798
12799
12800
12801
12802
12803
12804
12805
12806
12807
12808
12809
12810
12811
12812
12813
12814
12815
12816
12817
12818
12819
12820
12821
12822
12823
12824
12825
12826
12827
12828
12829
12830
12831
12832
12833
12834
12835
12836
12837
12838
12839
12840
12841
12842
12843
12844
12845
12846
12847
12848
12849
12850
12851
12852
12853
12854
12855
12856
12857
12858
12859
12860
12861
12862
12863
12864
12865
12866
12867
12868
12869
12870
12871
12872
12873
12874
12875
12876
12877
12878
12879
12880
12881
12882
12883
12884
12885
12886
12887
12888
12889
12890
12891
12892
12893
12894
12895
12896
12897
12898
12899
12900
12901
12902
12903
12904
12905
12906
12907
12908
12909
12910
12911
12912
12913
12914
12915
12916
12917
12918
12919
12920
12921
12922
12923
12924
12925
12926
12927
12928
12929
12930
12931
12932
12933
12934
12935
12936
12937
12938
12939
12940
12941
12942
12943
12944
12945
12946
12947
12948
12949
12950
12951
12952
12953
12954
12955
12956
12957
12958
12959
12960
12961
12962
12963
12964
12965
12966
12967
12968
12969
12970
12971
12972
12973
12974
12975
12976
12977
12978
12979
12980
12981
12982
12983
12984
12985
12986
12987
12988
12989
12990
12991
12992
12993
12994
12995
12996
12997
12998
12999
13000
13001
13002
13003
13004
13005
13006
13007
13008
13009
13010
13011
13012
13013
13014
13015
13016
13017
13018
13019
13020
13021
13022
13023
13024
13025
13026
13027
13028
13029
13030
13031
13032
13033
13034
13035
13036
13037
13038
13039
13040
13041
13042
13043
13044
13045
13046
13047
13048
13049
13050
13051
13052
13053
13054
13055
13056
13057
13058
13059
13060
13061
13062
13063
13064
13065
13066
13067
13068
13069
13070
13071
13072
13073
13074
13075
13076
13077
13078
13079
13080
13081
13082
13083
13084
13085
13086
13087
13088
13089
13090
13091
13092
13093
13094
13095
13096
13097
13098
13099
13100
13101
13102
13103
13104
13105
13106
13107
13108
13109
13110
13111
13112
13113
13114
13115
13116
13117
13118
13119
13120
13121
13122
13123
13124
13125
13126
13127
13128
13129
13130
13131
13132
13133
13134
13135
13136
13137
13138
13139
13140
13141
13142
13143
13144
13145
13146
13147
13148
13149
13150
13151
13152
13153
13154
13155
13156
13157
13158
13159
13160
13161
13162
13163
13164
13165
13166
13167
13168
13169
13170
13171
13172
13173
13174
13175
13176
13177
13178
13179
13180
13181
13182
13183
13184
13185
13186
13187
13188
13189
13190
13191
13192
13193
13194
13195
13196
13197
13198
13199
13200
13201
13202
13203
13204
13205
13206
13207
13208
13209
13210
13211
13212
13213
13214
13215
13216
13217
13218
13219
13220
13221
13222
# Japanese translation for tortoisehg
# Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
# This file is distributed under the same license as the tortoisehg package.
#
#
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2009.
# Yuya Nishihara <yuya@tcha.org>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tortoisehg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-05 08:55-0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-01 15:44+0000\n"
"Last-Translator: Yuya Nishihara <Unknown>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2012-02-06 04:52+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 14747)\n"

#: TortoiseHgOverlayServer.py:51
msgid "TortoiseHg Overlay Icon Server"
msgstr "TortoiseHg オーバーレイアイコンサーバ"

#: TortoiseHgOverlayServer.py:162
msgid "Exit"
msgstr "終了"

#: tortoisehg/hgqt/about.py:31 tortoisehg/hgtk/gdialog.py:505
msgid "About"
msgstr "バージョン情報"

#: tortoisehg/hgqt/about.py:56
msgid "Copyright 2008-2011 Steve Borho and others"
msgstr "Copyright 2008-2011 Steve Borho 他"

#: tortoisehg/hgqt/about.py:61 tortoisehg/hgtk/about.py:42
msgid "Several icons are courtesy of the TortoiseSVN project"
msgstr "一部のアイコンは TortoiseSVN からの提供です"

#: tortoisehg/hgqt/about.py:71
msgid "You can visit our site here"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/about.py:80
msgid "&License"
msgstr "ライセンス(&L)"

#: tortoisehg/hgqt/about.py:86 tortoisehg/hgqt/archive.py:108
#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:286 tortoisehg/hgqt/hginit.py:58
#: tortoisehg/hgqt/license.py:45 tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:179
#: tortoisehg/hgqt/rename.py:105
msgid "&Close"
msgstr "閉じる(&C)"

#: tortoisehg/hgqt/about.py:106
#, python-format
msgid "version %s"
msgstr "バージョン %s"

#: tortoisehg/hgqt/about.py:107
#, python-format
msgid "with Mercurial-%s, Python-%s, PyQt-%s, Qt-%s"
msgstr "Mercurial-%s, Python-%s, PyQt-%s, Qt-%s"

#: tortoisehg/hgqt/about.py:156 tortoisehg/hgtk/about.py:70
msgid "A new version of TortoiseHg is ready for download!"
msgstr "新しいバージョンがダウンロード可能です!"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:20 tortoisehg/hgtk/archive.py:18
msgid "= Working Directory Parent ="
msgstr "= 作業ディレクトリの親リビジョン ="

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:40 tortoisehg/hgqt/backout.py:420
#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:50 tortoisehg/hgqt/csinfo.py:105
#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:106 tortoisehg/hgqt/cslist.py:86
#: tortoisehg/hgqt/merge.py:447 tortoisehg/hgqt/tag.py:49
#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:75 tortoisehg/hgtk/csinfo.py:211
#: tortoisehg/hgtk/csinfo.py:212 tortoisehg/hgtk/cslist.py:142
#: tortoisehg/hgtk/tagadd.py:66
msgid "Revision:"
msgstr "リビジョン:"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:46 tortoisehg/hgtk/archive.py:62
msgid "Only files modified/created in this revision"
msgstr "このリビジョンで更新・作成されたファイルのみ"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:47 tortoisehg/hgqt/grep.py:68
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1563
msgid "Recurse into subrepositories"
msgstr "サブリポジトリを含む"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:54 tortoisehg/hgqt/hginit.py:34
#: tortoisehg/hgtk/archive.py:72 tortoisehg/hgtk/clone.py:106
msgid "Destination path:"
msgstr "保存先:"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:58 tortoisehg/hgqt/clone.py:58
#: tortoisehg/hgqt/clone.py:69 tortoisehg/hgqt/clone.py:138
#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:37 tortoisehg/hgqt/rename.py:70
#: tortoisehg/hgqt/rename.py:74 tortoisehg/hgqt/thgimport.py:54
#: tortoisehg/hgtk/archive.py:69 tortoisehg/hgtk/clone.py:70
#: tortoisehg/hgtk/hginit.py:55 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:394
#: tortoisehg/hgtk/thgimport.py:63
msgid "Browse..."
msgstr "選択..."

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:65 tortoisehg/hgtk/archive.py:77
msgid "Archive types:"
msgstr "アーカイブの種類:"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:69 tortoisehg/hgqt/archive.py:240
#: tortoisehg/hgtk/archive.py:75
msgid "Directory of files"
msgstr "ディレクトリにファイルとして保存"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:70 tortoisehg/hgtk/archive.py:83
msgid "Uncompressed tar archive"
msgstr "無圧縮の tar アーカイブ"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:71 tortoisehg/hgtk/archive.py:84
msgid "Tar archive compressed using bzip2"
msgstr "bzip2 を使用した tar アーカイブ"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:72 tortoisehg/hgtk/archive.py:85
msgid "Tar archive compressed using gzip"
msgstr "gzip を使用した tar アーカイブ"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:73 tortoisehg/hgtk/archive.py:86
msgid "Uncompressed zip archive"
msgstr "無圧縮の zip アーカイブ"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:74 tortoisehg/hgtk/archive.py:87
msgid "Zip archive compressed using deflate"
msgstr "deflate で圧縮した zip アーカイブ"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:84 tortoisehg/hgqt/clone.py:157
#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:67 tortoisehg/hgqt/rename.py:84
msgid "Hg command:"
msgstr "Hg コマンド:"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:88 tortoisehg/hgqt/rename.py:89
msgid "Always show output"
msgstr "常にコマンド出力を表示"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:106
msgid "&Archive"
msgstr "アーカイブ(&A)"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:111 tortoisehg/hgqt/rename.py:107
msgid "&Detail"
msgstr "詳細(&D)"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:114 tortoisehg/hgqt/backout.py:300
#: tortoisehg/hgqt/commit.py:389 tortoisehg/hgqt/commit.py:397
#: tortoisehg/hgqt/commit.py:719 tortoisehg/hgqt/commit.py:782
#: tortoisehg/hgqt/commit.py:811 tortoisehg/hgqt/compress.py:150
#: tortoisehg/hgqt/lfprompt.py:23 tortoisehg/hgqt/lfprompt.py:35
#: tortoisehg/hgqt/merge.py:100 tortoisehg/hgqt/merge.py:235
#: tortoisehg/hgqt/merge.py:312 tortoisehg/hgqt/quickop.py:187
#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:237 tortoisehg/hgqt/rebase.py:258
#: tortoisehg/hgqt/rename.py:110 tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:208
#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:356 tortoisehg/hgqt/settings.py:979
#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1097 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:269
#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:282 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:371
#: tortoisehg/hgtk/shellconf.py:28 tortoisehg/hgtk/thgshelve.py:163
msgid "Cancel"
msgstr "キャンセル"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:168 tortoisehg/hgtk/archive.py:29
#, python-format
msgid "Archive - %s"
msgstr "アーカイブ - %s"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:193 tortoisehg/hgqt/hginit.py:106
#: tortoisehg/hgqt/rename.py:204 tortoisehg/hgtk/archive.py:195
#: tortoisehg/hgtk/clone.py:107 tortoisehg/hgtk/hginit.py:95
msgid "Select Destination Folder"
msgstr "保存先フォルダの選択"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:197
msgid "Open File"
msgstr "ファイルを開く"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:227 tortoisehg/hgtk/archive.py:171
msgid "Tar archives"
msgstr "tar アーカイブ"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:230 tortoisehg/hgtk/archive.py:174
msgid "Bzip2 tar archives"
msgstr "bzip2 圧縮の tar アーカイブ"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:233 tortoisehg/hgtk/archive.py:177
msgid "Gzip tar archives"
msgstr "gzip 圧縮の tar アーカイブ"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:236 tortoisehg/hgqt/archive.py:239
msgid "Zip archives"
msgstr "Zip アーカイブ"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:314 tortoisehg/hgqt/archive.py:332
msgid "Duplicate Name"
msgstr "名前の重複"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:315
#, python-format
msgid "The destination \"%s\" already exists as a file!"
msgstr "保存先のファイル「%s」は既に存在します!"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:319 tortoisehg/hgqt/archive.py:326
#: tortoisehg/hgtk/archive.py:213 tortoisehg/hgtk/archive.py:219
#: tortoisehg/hgtk/gtklib.py:594 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:574
#: tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:1077
msgid "Confirm Overwrite"
msgstr "上書きの確認"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:320
#, python-format
msgid ""
"The directory \"%s\" is not empty!\n"
"\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"ディレクトリ「%s」に何かあります!\n"
"\n"
"上書きしますか?"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:327 tortoisehg/hgtk/gtklib.py:595
#, python-format
msgid ""
"The file \"%s\" already exists!\n"
"\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"\"%s\" は既に存在しています!\n"
"\n"
"このファイルを上書きしますか?"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:333
#, python-format
msgid "The destination \"%s\" already exists as a folder!"
msgstr "保存先のフォルダ「%s」は既に存在します!"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:29
#, python-format
msgid "Backout - %s"
msgstr "バックアウト - %s"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:99
msgid "Prepare to backout"
msgstr "バックアウトの準備"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:100
msgid "Verify backout revision and ensure your working directory is clean."
msgstr "打ち消し対象のリビジョンと作業ディレクトリの状態を確認してください。"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:111 tortoisehg/hgqt/backout.py:123
#: tortoisehg/hgqt/backout.py:130
msgid "Unable to backout"
msgstr "バックアウト失敗"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:112
msgid "Backout revision not found"
msgstr "打ち消し対象リビジョンが存在しません"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:117
msgid "Backing out a parent revision is a single step operation"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:124
msgid "Backout requires a parent revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:131
msgid "Cannot backout change on a different branch"
msgstr "他のブランチの変更は打ち消せません"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:137
msgid "Backout revision"
msgstr "打ち消し対象リビジョン"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:147
msgid "Not a head, backout will create a new head!"
msgstr "ヘッドに居ないため、バックアウト後に新しいヘッドができます!"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:153
msgid "Current local revision"
msgstr "現在のローカルリビジョン"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:171
msgid "Merge parent to backout to"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:174
msgid ""
"To backout a <b>merge</b> revision you must select which parent to backout "
"to (i.e. whose changes will be <i>kept</i>)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:179
#, python-format
msgid "First Parent: revision %s (%s)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:185
msgid "Backout to the first parent of the merge revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:190
#, python-format
msgid "Second Parent: revision %s (%s)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:195
msgid "Backout to the second parent of the merge revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:203 tortoisehg/hgqt/merge.py:154
msgid "Working directory status"
msgstr "作業ディレクトリの状態"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:209 tortoisehg/hgqt/compress.py:69
#: tortoisehg/hgqt/merge.py:162 tortoisehg/hgqt/rebase.py:113
msgid "Checking..."
msgstr "確認中..."

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:217
msgid ""
"Before backout, you must <a href=\"commit\"><b>commit</b></a>, <a "
"href=\"shelve\"><b>shelve</b></a> to patch, or <a "
"href=\"discard\"><b>discard</b></a> changes."
msgstr ""
"バックアウトする前に、 <a href=\"commit\"><b>コミット</b></a>、パッチへ <a "
"href=\"shelve\"><b>シェルフ</b></a> 、または変更を <a href=\"discard\"><b>破棄</b></a> "
"する必要があります。"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:228 tortoisehg/hgqt/merge.py:215
#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:76 tortoisehg/hgqt/sync.py:1107
#: tortoisehg/hgqt/update.py:103
msgid "Automatically resolve merge conflicts where possible"
msgstr "マージ衝突をできるだけ自動で解決"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:274 tortoisehg/hgqt/merge.py:285
msgid "<b>Uncommitted local changes are detected</b>"
msgstr "<b>コミットしていない変更がローカルにあります</b>"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:278 tortoisehg/hgtk/recovery.py:52
msgid "Clean"
msgstr "クリーン"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:299 tortoisehg/hgqt/compress.py:149
#: tortoisehg/hgqt/merge.py:234 tortoisehg/hgqt/merge.py:311
#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:236 tortoisehg/hgqt/settings.py:1097
#: tortoisehg/hgqt/update.py:263 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:775
#: tortoisehg/hgtk/update.py:233
msgid "&Discard"
msgstr "破棄(&D)"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:301 tortoisehg/hgqt/compress.py:151
#: tortoisehg/hgqt/merge.py:313 tortoisehg/hgqt/rebase.py:238
msgid "Confirm Discard"
msgstr "破棄の確認"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:302 tortoisehg/hgqt/compress.py:152
#: tortoisehg/hgqt/merge.py:314 tortoisehg/hgqt/rebase.py:239
msgid "Discard outstanding changes to working directory?"
msgstr "作業ディレクトリのコミットしていない変更を破棄しますか?"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:327
msgid "Backing out, then merging..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:328 tortoisehg/hgqt/merge.py:342
msgid "All conflicting files will be marked unresolved."
msgstr "衝突したファイルは全て未解決として記録されました。"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:341
msgid ""
"Automatically advance to next page when backout and merge are complete."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:372 tortoisehg/hgqt/merge.py:395
#, python-format
msgid ""
"%d files have <b>merge conflicts</b> that must be <a "
"href=\"resolve\"><b>resolved</b></a>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:377 tortoisehg/hgqt/merge.py:405
msgid "No merge conflicts, ready to commit"
msgstr "マージ衝突なし。コミット可能。"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:412
msgid "Commit backout and merge results"
msgstr "バックアウト・マージ結果をコミット"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:422 tortoisehg/hgqt/merge.py:449
#: tortoisehg/hgtk/commit.py:236 tortoisehg/hgtk/history.py:66
#: tortoisehg/hgtk/history.py:481 tortoisehg/hgtk/history.py:1223
msgid "Parents"
msgstr "親リビジョン"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:426 tortoisehg/hgqt/merge.py:453
#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:594 tortoisehg/hgqt/repomodel.py:596
#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:24 tortoisehg/hgqt/thgimport.py:88
msgid "Working Directory"
msgstr "作業ディレクトリ"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:466 tortoisehg/hgqt/merge.py:490
msgid "Working Directory (merged)"
msgstr "作業ディレクトリ (マージ)"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:474 tortoisehg/hgqt/merge.py:498
msgid "Commit message"
msgstr "コミットメッセージ"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:498 tortoisehg/hgqt/merge.py:522
msgid "Skip final confirmation page, close after commit."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:509 tortoisehg/hgqt/backout.py:543
msgid "Backed out merge changeset: "
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:511 tortoisehg/hgqt/backout.py:545
#: tortoisehg/hgtk/backout.py:41
msgid "Backed out changeset: "
msgstr "バックアウトしたチェンジセット: "

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:514 tortoisehg/hgqt/commit.py:634
#: tortoisehg/hgqt/mq.py:821 tortoisehg/hgtk/backout.py:139
#: tortoisehg/hgtk/commit.py:580
msgid "Confirm Discard Message"
msgstr "コミットログの破棄"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:515 tortoisehg/hgtk/backout.py:140
msgid "Discard current backout message?"
msgstr "バックアウトメッセージを破棄してもよろしいですか?"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:524 tortoisehg/hgtk/backout.py:82
msgid "Use English backout message"
msgstr "英語メッセージを使用する"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:553
#, python-format
msgid "Backed out merge revision to its first parent (%s)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:556
#, python-format
msgid "Backed out merge revision to its second parent (%s)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:585
msgid "Backing out and committing..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:586
msgid "Please wait while making backout."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:594 tortoisehg/hgqt/merge.py:573
msgid "Committing..."
msgstr "コミット中..."

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:595 tortoisehg/hgqt/merge.py:574
msgid "Please wait while committing merged files."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:620 tortoisehg/hgqt/cmdui.py:313
#: tortoisehg/hgqt/merge.py:602 tortoisehg/hgtk/p4pending.py:101
msgid "Finished"
msgstr "完了"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:625
msgid "Backout changeset"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:22
#, python-format
msgid "Bisect - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:34
msgid "Known good revision:"
msgstr "既知の正常なリビジョン:"

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:38 tortoisehg/hgqt/bisect.py:48
#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:439 tortoisehg/hgtk/history.py:1875
msgid "Accept"
msgstr "取り込む"

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:43
msgid "Known bad revision:"
msgstr "既知の問題リビジョン:"

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:59
msgid "Revision is Good"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:61
msgid "Revision is Bad"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:63
msgid "Skip this Revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:72 tortoisehg/hgqt/compress.py:138
#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:200 tortoisehg/hgtk/bugreport.py:48
#: tortoisehg/hgtk/hgcmd.py:50 tortoisehg/hgtk/thgmq.py:142
msgid "Close"
msgstr "閉じる"

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:83
msgid "Error encountered."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:88
msgid "Culprit found."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:93 tortoisehg/hgqt/grep.py:64
msgid "Revision"
msgstr "リビジョン"

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:94
msgid "Test this revision and report findings. (good/bad/skip)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:114 tortoisehg/hgqt/bisect.py:135
#: tortoisehg/hgqt/commit.py:828 tortoisehg/hgqt/commit.py:1141
#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1161 tortoisehg/hgqt/hgignore.py:258
#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:179 tortoisehg/hgqt/status.py:483
#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:187
#, python-format
msgid "%s (hint: %s)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:57 tortoisehg/hgtk/bookmark.py:66
msgid "Bookmark:"
msgstr "ブックマーク:"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:62 tortoisehg/hgtk/bookmark.py:78
msgid "New Name:"
msgstr "新しいブックマーク名:"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:67 tortoisehg/hgqt/commit.py:782
#: tortoisehg/hgqt/tag.py:98 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:56
#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:62
msgid "&Add"
msgstr "追加(&A)"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:68
msgid "Re&name"
msgstr "名前変更(&N)"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:69 tortoisehg/hgqt/commit.py:811
#: tortoisehg/hgqt/tag.py:99
msgid "&Remove"
msgstr "削除(&R)"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:70
msgid "&Move"
msgstr "移動(&M)"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:92 tortoisehg/hgtk/bookmark.py:34
#, python-format
msgid "Bookmark - %s"
msgstr "ブックマーク - %s"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:159 tortoisehg/hgqt/bookmark.py:213
#, python-format
msgid "A bookmark named \"%s\" already exists"
msgstr "「%s」というブックマークは既にあります"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:164
#, python-format
msgid "Bookmark '%s' has been added"
msgstr "ブックマーク「%s」を追加しました"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:175
#, python-format
msgid "Bookmark named \"%s\" does not exist"
msgstr "「%s」というブックマークはありません"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:180
#, python-format
msgid "Bookmark '%s' has been moved"
msgstr "ブックマーク「%s」を移動しました"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:191 tortoisehg/hgqt/bookmark.py:209
#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:287
#, python-format
msgid "Bookmark '%s' does not exist"
msgstr "ブックマーク \"%s\" は存在しません"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:195
#, python-format
msgid "Bookmark '%s' has been removed"
msgstr "ブックマーク「%s」を削除しました"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:218
#, python-format
msgid "Bookmark '%s' has been renamed to '%s'"
msgstr "ブックマーク「%s」を「%s」へ変更しました"

#: tortoisehg/hgqt/branchop.py:22
#, python-format
msgid "%s - branch operation"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/branchop.py:29 tortoisehg/hgtk/commit.py:47
msgid "Select branch of merge commit"
msgstr "マージコミットのブランチを選択"

#: tortoisehg/hgqt/branchop.py:41 tortoisehg/hgtk/commit.py:76
msgid "Changes take effect on next commit"
msgstr "変更は次のコミットで反映されます"

#: tortoisehg/hgqt/branchop.py:46 tortoisehg/hgtk/commit.py:59
msgid "No branch changes"
msgstr "ブランチを変更しない"

#: tortoisehg/hgqt/branchop.py:47 tortoisehg/hgtk/commit.py:61
msgid "Open a new named branch"
msgstr "新しくブランチを開始する"

#: tortoisehg/hgqt/branchop.py:48
msgid "Close current branch"
msgstr "現行ブランチを閉じる"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:26
#, python-format
msgid "Please report this bug to our <a href=\"%s\">bug tracker</a>"
msgstr "バグを <a href=\"%s\">バグトラッカー</a> へ報告しましょう"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:44 tortoisehg/hgqt/qscilib.py:181
#: tortoisehg/hgqt/rename.py:166
msgid "Copy"
msgstr "コピー"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:45
msgid "Quit"
msgstr "終了"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:48 tortoisehg/hgtk/bugreport.py:25
msgid "TortoiseHg Bug Report"
msgstr "TortoiseHgバグ報告"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:95 tortoisehg/hgtk/bugreport.py:87
msgid "Save error report to"
msgstr "バグ報告の保存"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:97
msgid "Text files (*.txt)"
msgstr "テキストファイル (*.txt)"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:101
msgid "Error writing file"
msgstr "ファイル書き込みエラー"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:124 tortoisehg/hgqt/qqueue.py:336
#: tortoisehg/hgqt/qreorder.py:228
msgid "TortoiseHg Error"
msgstr "TortoiseHg エラー"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:146
msgid ""
"If you still have trouble, <a href=\"#bugreport\">please file a bug "
"report</a>."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:89 tortoisehg/hgqt/grep.py:566
#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:202 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:230
#: tortoisehg/util/menuthg.py:76
msgid "Visual Diff"
msgstr "GUI 差分の表示"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:90 tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:203
#: tortoisehg/hgqt/revdetails.py:231
msgid "View file changes in external diff tool"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:91 tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:213
#: tortoisehg/hgqt/revdetails.py:239
msgid "Edit Local"
msgstr "ローカルファイルをエディタで開く"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:92 tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:214
#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:216 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:240
#: tortoisehg/hgqt/revdetails.py:242
msgid "Edit current file in working copy"
msgstr "作業コピーのファイルを編集"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:93 tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:217
#: tortoisehg/hgqt/revdetails.py:246
msgid "Revert to Revision"
msgstr "このリビジョンへ復旧"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:94 tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:218
#: tortoisehg/hgqt/revdetails.py:247
msgid "Revert file(s) to contents at this revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:195
msgid "Patch failed to apply"
msgstr "パッチ適用失敗"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:201 tortoisehg/hgqt/mq.py:244
#: tortoisehg/hgqt/mq.py:749
msgid "Manually resolve rejected chunks?"
msgstr "失敗箇所を手修正しますか?"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:203
msgid "Edit patched file and rejects?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:237
msgid "No deletable chunks"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:241
msgid "No chunks remain"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:242
msgid "Remove all file changes?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:275
msgid "file has been deleted, refresh"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:278
msgid "file has been modified, refresh"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:312
msgid "Unable to merge chunks"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:313
msgid "Add or remove patches must be merged in the working directory"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:399
msgid "Unable to remove"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:400
#, python-format
msgid ""
"Unable to remove file %s,\n"
"permission denied"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:536
msgctxt "files"
msgid "All"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:541
msgctxt "files"
msgid "None"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:597
#, python-format
msgid "Chunks selected: %d / %d"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:61 tortoisehg/hgqt/rename.py:66
#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:63 tortoisehg/hgtk/thgimport.py:82
msgid "Source:"
msgstr "ソース:"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:72 tortoisehg/hgqt/rename.py:71
#: tortoisehg/hgtk/hginit.py:58
msgid "Destination:"
msgstr "ターゲット:"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:95 tortoisehg/hgqt/commit.py:115
#: tortoisehg/hgqt/merge.py:202 tortoisehg/hgqt/mq.py:621
#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:170 tortoisehg/hgqt/rebase.py:57
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:162 tortoisehg/hgqt/tag.py:64
#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:64
msgid "Options"
msgstr "オプション"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:127 tortoisehg/hgtk/clone.py:127
msgid "Clone to revision:"
msgstr "このリビジョンまでクローン:"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:130 tortoisehg/hgtk/clone.py:141
msgid "Do not update the new working directory"
msgstr "作業ディレクトリを更新しない"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:131 tortoisehg/hgtk/clone.py:142
msgid "Use pull protocol to copy metadata"
msgstr "メタデータのコピーにプル操作のプロトコルを使用する"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:132 tortoisehg/hgtk/clone.py:143
msgid "Use uncompressed transfer"
msgstr "無圧縮でデータを転送する"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:138
msgid "Include patch queue"
msgstr "パッチキューも含む"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:141 tortoisehg/hgtk/clone.py:149
#: tortoisehg/hgtk/history.py:467 tortoisehg/hgtk/synch.py:179
msgid "Use proxy server"
msgstr "プロキシサーバを使用する"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:147
msgid "Do not verify host certificate"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:151 tortoisehg/hgqt/sync.py:1588
#: tortoisehg/hgtk/clone.py:159 tortoisehg/hgtk/synch.py:202
msgid "Remote command:"
msgstr "リモートコマンド:"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:154
msgid "Start revision:"
msgstr "指定リビジョンから:"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:180
msgid "&Clone"
msgstr "クローン(&C)"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:183 tortoisehg/hgqt/cmdui.py:764
#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:119 tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:112
#: tortoisehg/hgqt/update.py:147
msgid "Detail"
msgstr "詳細"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:193
#, python-format
msgid "Clone - %s"
msgstr "クローン - %s"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:324 tortoisehg/hgqt/clone.py:348
#: tortoisehg/hgqt/clone.py:355 tortoisehg/hgqt/clone.py:380
#: tortoisehg/hgtk/clone.py:37
msgid "TortoiseHg Clone"
msgstr "TortoiseHg クローンツール"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:325
msgid "Error creating destination folder"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:326
msgid "Please specify a different path."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:349 tortoisehg/hgtk/clone.py:288
msgid "Source path is empty"
msgstr "クローン元のパスが入力されていません"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:350
msgid "Please enter a valid source path."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:356 tortoisehg/hgtk/clone.py:294
msgid "Source and destination are the same"
msgstr "クローン元とクローン先が同一です"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:357
msgid "Please specify different paths."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:381
msgid "Please enter a new destination path."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:404
msgid "Select source repository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:414
msgid "Select destination repository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:424
msgid "Select patch folder"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:432
msgid "The selected patch folder is not under the source repository."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:232 tortoisehg/hgqt/thread.py:371
#, python-format
msgid "[command returned code %d %%s]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:234 tortoisehg/hgqt/thread.py:373
#, python-format
msgid "[command completed successfully %s]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:246
msgid "failed to start command\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:250 tortoisehg/hgqt/cmdui.py:548
msgid "error while running command\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:298 tortoisehg/hgtk/statusbar.py:39
msgid "Running..."
msgstr "実行中..."

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:309
msgid "Terminated by user"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:311
msgid "Terminated"
msgstr "終了"

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:315
msgid "Failed!"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:543
msgid "failed to run command\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:544
msgid "crashed\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:612
#, python-format
msgid "command parse error: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:618
#, python-format
msgid "no matches found: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:773
msgid "TortoiseHg Command Dialog"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:793 tortoisehg/hgqt/merge.py:101
#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:259 tortoisehg/hgqt/resolve.py:357
#: tortoisehg/hgqt/settings.py:976 tortoisehg/hgtk/commit.py:322
#: tortoisehg/hgtk/merge.py:196 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:846
msgid "Confirm Exit"
msgstr "終了"

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:794
msgid ""
"Mercurial command is still running.\n"
"Are you sure you want to terminate?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:838
msgid "TortoiseHg"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:74
msgctxt "window title"
msgid "Commit"
msgstr "コミット"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:96
msgid "Commit Dialog Toolbar"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:100 tortoisehg/hgqt/commit.py:533
msgid "Branch: "
msgstr "ブランチ: "

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:108
msgid "Copy message"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:110
msgid "Copy one of the recent commit messages"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:125 tortoisehg/hgqt/commit.py:476
#: tortoisehg/hgqt/settings.py:308
msgid "Issue Tracker"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:126
#, python-format
msgid "Failed to load issue tracker '%s': %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:136 tortoisehg/hgqt/grep.py:53
#: tortoisehg/hgqt/serve_ui.py:87 tortoisehg/hgtk/datamine.py:54
#: tortoisehg/hgtk/hgcmd.py:46 tortoisehg/hgtk/history.py:448
#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:48 tortoisehg/hgtk/serve.py:65
#: tortoisehg/hgtk/synch.py:53
msgid "Stop"
msgstr "中止"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:162 tortoisehg/hgqt/sync.py:188
msgid "<b>Selected Options:</b>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:249
msgid "Commit changes"
msgstr "変更をコミット"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:249 tortoisehg/hgtk/commit.py:653
#: tortoisehg/hgtk/commit.py:950 tortoisehg/hgtk/commit.py:1014
#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1263 tortoisehg/hgtk/gdialog.py:485
#: tortoisehg/hgtk/history.py:279 tortoisehg/hgtk/merge.py:136
#: tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:89
msgid "Commit"
msgstr "コミット"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:250
msgid "Create a new patch"
msgstr "パッチを作成"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:250 tortoisehg/hgqt/mq.py:975
#: tortoisehg/hgtk/commit.py:657
msgid "QNew"
msgstr "パッチ作成"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:251
msgid "Refresh current patch"
msgstr "現行のパッチを更新"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:251 tortoisehg/hgqt/mq.py:604
#: tortoisehg/hgqt/mq.py:984 tortoisehg/hgtk/commit.py:660
msgid "QRefresh"
msgstr "パッチ更新"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:382 tortoisehg/hgtk/commit.py:1185
msgid "Confirm Branch Change"
msgstr "ブランチ変更確認"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:383
#, python-format
msgid "Named branch \"%s\" already exists, last used in revision %d\n"
msgstr "名前付きブランチ「%s」は既に存在します (最終リビジョンは %d)\n"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:387
msgid "Restart &Branch"
msgstr "ブランチを切り直し(&B)"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:388 tortoisehg/hgqt/commit.py:396
msgid "&Commit to current branch"
msgstr "現行のブランチへコミット(&C)"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:391 tortoisehg/hgqt/sync.py:959
#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1194
msgid "Confirm New Branch"
msgstr "新規ブランチの作成"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:392
#, python-format
msgid "Create new named branch \"%s\" with this commit?\n"
msgstr "このコミットで「%s」という名前付きブランチを開始しますか?\n"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:395
msgid "Create &Branch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:426
msgctxt "start progress"
msgid "MQ Action"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:535
msgid "Close Branch: "
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:537
msgid "New Branch: "
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:564 tortoisehg/hgqt/revpanel.py:24
#: tortoisehg/hgqt/update.py:87 tortoisehg/hgtk/changeset.py:581
#: tortoisehg/hgtk/update.py:90
msgid "Parent:"
msgstr "親リビジョン:"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:565 tortoisehg/hgqt/pbranch.py:878
msgid "Patch name:"
msgstr "パッチ名:"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:592
#, python-format
msgid "Rollback commit to revision %d"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:601
msgid "Confirm Undo"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:606
msgctxt "start progress"
msgid "Rollback"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:635 tortoisehg/hgqt/mq.py:822
#: tortoisehg/hgtk/commit.py:581
msgid "Discard current commit message?"
msgstr "現在のコミットメッセージを破棄してもよろしいですか?"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:715
msgid "Message Translation Failure"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:716
msgid ""
"Unable to translate message to local encoding\n"
"Consider setting HGENCODING environment variable\n"
"Replace untranslatable characters with \"?\"?\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:719
msgid "&Replace"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:727 tortoisehg/hgqt/commit.py:740
#: tortoisehg/hgtk/commit.py:934 tortoisehg/hgtk/commit.py:1078
#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1097
msgid "Nothing Commited"
msgstr "何もコミットされませんでした"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:728 tortoisehg/hgtk/commit.py:1079
#: tortoisehg/hgtk/tagadd.py:225
msgid "Please enter commit message"
msgstr "コミットメッセージを入力してください"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:741
msgid ""
"No issue link was found in the commit message. The commit message should "
"contain an issue link. Configure this in the 'Issue Tracking' section of "
"the settings."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:764
msgid "No files checked"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:765
msgid "No modified files checkmarked for commit"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:780 tortoisehg/hgqt/lfprompt.py:16
#: tortoisehg/hgqt/lfprompt.py:28
msgid "Confirm Add"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:781
msgid "Add selected untracked files?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:809 tortoisehg/hgqt/quickop.py:182
msgid "Confirm Remove"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:810
msgid "Remove selected deleted files?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:856
msgctxt "start progress"
msgid "Commit"
msgstr "コミット"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:894
#, python-format
msgid "%s - commit options"
msgstr "%s - コミットオプション"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:901
msgid "Set username:"
msgstr "ユーザー名を設定:"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:928 tortoisehg/hgqt/commit.py:975
#: tortoisehg/hgqt/commit.py:998 tortoisehg/hgqt/commit.py:1014
msgid "Save in Repo"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:933
msgid "Save Global"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:945
msgid "Set Date:"
msgstr "日時を設定:"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:949 tortoisehg/hgtk/history.py:1589
#: tortoisehg/hgtk/synch.py:148 tortoisehg/hgtk/update.py:128
msgid "Update"
msgstr "更新"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:968
msgid "Push After Commit:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:991
msgid "Auto Includes:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1016
msgid "Recurse into subrepositories (--subrepos)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1045
msgid "Unable to save username"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1046 tortoisehg/hgqt/commit.py:1069
#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1092 tortoisehg/hgqt/commit.py:1115
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1049 tortoisehg/hgqt/sync.py:1147
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1217 tortoisehg/hgqt/sync.py:1385
msgid "Iniparse must be installed."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1061 tortoisehg/hgqt/commit.py:1084
#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1107 tortoisehg/hgqt/commit.py:1130
#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1321 tortoisehg/hgqt/sync.py:1059
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1158 tortoisehg/hgqt/sync.py:1235
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1424 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:1654
msgid "Unable to write configuration file"
msgstr "設定ファイルに書き込めません"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1068
msgid "Unable to save after commit push"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1091
msgid "Unable to save auto include list"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1114
msgid "Unable to save recurse in subrepos."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1145
msgid "Invalid date format"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1165
msgid "No username configured"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1228 tortoisehg/hgqt/compress.py:122
#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:871 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:347
msgctxt "action button"
msgid "Commit"
msgstr "コミット"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1246
#, python-format
msgid "%s - commit"
msgstr "%s - コミット"

#: tortoisehg/hgqt/compress.py:38
msgid "Compress changesets up to and including"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/compress.py:45
msgid "Onto destination"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/compress.py:63
msgid "Compress"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/compress.py:75
#, python-format
msgid "Compress - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/compress.py:99
msgid ""
"Before compress, you must <a href=\"commit\"><b>commit</b></a> or <a "
"href=\"discard\"><b>discard</b></a> changes."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/compress.py:104
msgid "You may continue the compress"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/compress.py:121
msgid "Changes have been moved, you must now commit"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/compress.py:137
msgid "Compress is complete, old history untouched"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:48 tortoisehg/hgtk/csinfo.py:49
msgid "must be specified repository"
msgstr "リポジトリの指定は必須です"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:85 tortoisehg/hgtk/csinfo.py:86
msgid "must be specified 'type' in style"
msgstr "スタイルには 'type' が必須です"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:106 tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:165
#: tortoisehg/hgqt/qfold.py:85 tortoisehg/hgqt/qreorder.py:89
#: tortoisehg/hgtk/csinfo.py:212
msgid "Summary:"
msgstr "要約:"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:107 tortoisehg/hgqt/csinfo.py:113
#: tortoisehg/hgtk/csinfo.py:213 tortoisehg/hgtk/csinfo.py:218
msgid "User:"
msgstr "ユーザ:"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:107 tortoisehg/hgqt/csinfo.py:108
#: tortoisehg/hgtk/csinfo.py:213 tortoisehg/hgtk/csinfo.py:214
msgid "Date:"
msgstr "日付:"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:107 tortoisehg/hgtk/csinfo.py:213
msgid "Age:"
msgstr "経過時間:"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:108 tortoisehg/hgqt/csinfo.py:110
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1594 tortoisehg/hgtk/csinfo.py:214
#: tortoisehg/hgtk/csinfo.py:215
msgid "Branch:"
msgstr "ブランチ:"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:109
msgid "Close:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:110 tortoisehg/hgqt/csinfo.py:111
#: tortoisehg/hgtk/csinfo.py:215 tortoisehg/hgtk/csinfo.py:216
msgid "Tags:"
msgstr "タグ:"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:111 tortoisehg/hgtk/csinfo.py:216
msgid "Transplant:"
msgstr "移植元:"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:112 tortoisehg/hgtk/csinfo.py:217
msgid "Perforce:"
msgstr "Perforce:"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:112 tortoisehg/hgtk/csinfo.py:217
msgid "Subversion:"
msgstr "Subversion:"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:113
msgid "Converted From:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/cslist.py:48 tortoisehg/hgqt/cslist.py:130
#: tortoisehg/hgtk/cslist.py:384
msgid "No items to display"
msgstr "表示する項目がありません"

#: tortoisehg/hgqt/cslist.py:49 tortoisehg/hgtk/cslist.py:91
msgid "Use compact view"
msgstr "コンパクト表示"

#: tortoisehg/hgqt/cslist.py:87 tortoisehg/hgqt/revpanel.py:21
#: tortoisehg/hgqt/revpanel.py:28 tortoisehg/hgtk/changeset.py:585
#: tortoisehg/hgtk/cslist.py:143
msgid "Patch:"
msgstr "パッチ:"

#: tortoisehg/hgqt/cslist.py:133 tortoisehg/hgtk/cslist.py:409
#, python-format
msgid "Displaying %(count)d of %(total)d items"
msgstr "%(total)d 件中 %(count)d 件を表示中"

#: tortoisehg/hgqt/docklog.py:23
msgid "Output Log"
msgstr "コマンドログ"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:31
msgid "File or diffs not displayed: "
msgstr "ファイルや差分を表示しません: "

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:45
#, python-format
msgid ""
"File is larger than the specified max size.\n"
"maxdiff = %s KB"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:51
msgid "File is binary"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:59 tortoisehg/hgqt/filedata.py:370
#, python-format
msgid " <i>(renamed from %s)</i>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:61 tortoisehg/hgqt/filedata.py:365
#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:375
msgid " <i>(was added)</i>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:94 tortoisehg/hgqt/filedata.py:359
#, python-format
msgid "exec mode has been <font color='red'>%s</font>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:95 tortoisehg/hgqt/filedata.py:355
msgid "set"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:95 tortoisehg/hgqt/filedata.py:357
msgid "unset"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:98 tortoisehg/hgqt/filedata.py:118
msgid " <i>(is a symlink)</i>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:147
#, python-format
msgid ""
"[WARNING] Invalid subrepo revision ID:\n"
"\t%s\n"
"\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:167
msgid "Subrepo created and set to initial revision."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:171
msgid "Subrepo initialized to revision:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:174
msgid "Subrepo removed from repository."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:178
msgid "Subrepo was not changed."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:179
msgid "Subrepo state is:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:181 tortoisehg/hgqt/filedata.py:191
#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:196 tortoisehg/hgqt/filedata.py:200
#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:206
#, python-format
msgid "changeset: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:188
msgid "Revision has changed to:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:197 tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:258
#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:86
msgid "From:"
msgstr "From:"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:201
msgid "Subrepository not found in the working directory."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:203 tortoisehg/hgqt/filedata.py:209
msgid "Further subrepository revision information cannot be retrieved."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:207
msgid "Subrepository is either damaged or missing some revisions"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:211
msgid ""
"You may need to open the missing subrepository and manually\n"
"pull the missing revisions from its source repository."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:220 tortoisehg/hgqt/settings.py:531
msgid "Initial revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:240
msgid "Not a Mercurial subrepo, not previewable"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:255
msgid "The subrepository is dirty."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:255
msgid "File Status:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:280
msgid "(is a changed sub-repository)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:281
msgid "(is an unchanged sub-repository)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:282
msgid "(is a dirty sub-repository)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:283
msgid "(is a new sub-repository)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:284 tortoisehg/hgqt/filedata.py:287
msgid "(is a removed sub-repository)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:285
msgid "(is a changed and dirty sub-repository)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:286
msgid "(is a new and dirty sub-repository)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:291
#, python-format
msgid " <a href=\"subrepo:%s\">open...</a>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:294
#, python-format
msgid "Error previewing subrepo: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:301
#, python-format
msgid ""
"File or diffs not displayed: File is larger than the specified max size.\n"
"maxdiff = %s KB"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:316 tortoisehg/hgqt/filedata.py:319
msgid " <i>(was deleted)</i>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:321
msgid " <i>(was added, now missing)</i>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:327
msgid " <i>(is unversioned)</i>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:124
msgid "File History Log Columns"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:166 tortoisehg/hgqt/workbench.py:353
msgid "Back"
msgstr "戻る"

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:168 tortoisehg/hgqt/workbench.py:356
msgid "Forward"
msgstr "進む"

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:196 tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:682
#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1187 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1466
msgid "Visual diff..."
msgstr "GUI 差分表示..."

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:199 tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:685
#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1189
msgid "Diff to local..."
msgstr "ローカルとの差分..."

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:203 tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:689
msgid "Visual diff file..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:206 tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:692
msgid "Diff file to local..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:210 tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:696
msgid "View at revision..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:213 tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:699
msgid "Save at revision..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:215 tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:701
msgid "Edit local"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:218 tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:704
msgid "Revert to revision..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:373
msgid "File Differences Log Columns"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:481
msgid "Next diff"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:486
msgid "Previous diff"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/filerevmodel.py:23
msgctxt "column header"
msgid "Filename"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:62
msgid "Diff Toolbar"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:133
msgid "View change as unified diff output"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:138
msgid "View change in context of file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:143
msgid "annotate with revision numbers"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:156
msgid "Next diff (alt+down)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:160
msgid "Previous diff (alt+up)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:169
msgid "Show changes from first parent"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:173
msgid "Show changes from second parent"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:181
msgid "Toggle display of text search bar"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:186
msgid "Open shelve tool"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:626
msgid "Search in current file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:627 tortoisehg/hgqt/fileview.py:650
msgid "Search in history"
msgstr "履歴を検索"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:645
msgid "Search in original revision"
msgstr "由来リビジョンで検索"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:647
msgid "Search in working revision"
msgstr "作業ディレクトリで検索"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:649
msgid "Search in current annotation"
msgstr "ファイル内を検索"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:669
msgid "Annotate originating revision"
msgstr "由来リビジョンを表示"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:670
msgid "View originating revision"
msgstr "由来リビジョンをエディタで開く"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:682
#, python-format
msgid "Annotate parent revision %d"
msgstr "親リビジョン %d を表示"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:684
#, python-format
msgid "View parent revision %d"
msgstr "親リビジョン %d をエディタで開く"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:42
msgid "### regular expression search pattern ###"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:44 tortoisehg/hgqt/qscilib.py:347
#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:311 tortoisehg/hgtk/hgignore.py:60
msgid "Regexp:"
msgstr "正規表現:"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:47 tortoisehg/hgqt/qscilib.py:354
#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:330
msgid "Ignore case"
msgstr "大文字小文字を区別しない"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:48 tortoisehg/hgqt/qscilib.py:333
#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:358 tortoisehg/hgtk/datamine.py:310
msgid "Search"
msgstr "検索"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:63
msgid "Working Copy"
msgstr "作業コピー"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:65
msgid "All History"
msgstr "全履歴"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:66
msgid "Report only the first match per file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:67 tortoisehg/hgtk/datamine.py:329
msgid "Follow copies and renames"
msgstr "コピーと名前変更を追跡"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:78 tortoisehg/hgtk/datamine.py:313
msgid "Includes:"
msgstr "次を含む:"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:80 tortoisehg/hgtk/datamine.py:315
msgid "Excludes:"
msgstr "次を含まない:"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:82
msgid ""
"Comma separated list of exclusion file patterns. Exclusion patterns are "
"applied after inclusion patterns."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:84
msgid ""
"Comma separated list of inclusion file patterns. By default, the entire "
"repository is searched."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:180
msgid "TortoiseHg Search"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:211
#, python-format
msgid "\"%s\" removed from search history"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:219
#, python-format
msgid "\"%s\" removed from path history"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:289
#, python-format
msgid "grep: invalid match pattern: %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:318
#, python-format
msgid "grep: %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:361 tortoisehg/hgqt/revset.py:387
#, python-format
msgid "%d matches found"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:363 tortoisehg/hgqt/revset.py:389
msgid "No matches found"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:426 tortoisehg/hgqt/grep.py:439
#: tortoisehg/hgqt/grep.py:479
msgid "Searching"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:426
msgid "history"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:438
msgid "Interrupted"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:480
msgid "files"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:499
#, python-format
msgid "Skipping %s, unable to read"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:564
msgid "View file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:565
msgid "View Changeset"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:567
msgid "Annotate file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:721 tortoisehg/hgtk/datamine.py:364
#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:654
msgid "File"
msgstr "ファイル"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:721 tortoisehg/hgtk/datamine.py:652
msgid "Line"
msgstr "行"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:721 tortoisehg/hgtk/datamine.py:363
#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:653 tortoisehg/hgtk/logview/treeview.py:441
msgid "Rev"
msgstr "リビジョン"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:721 tortoisehg/hgqt/settings.py:695
#: tortoisehg/hgqt/settings.py:826 tortoisehg/hgqt/settings.py:907
#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:142 tortoisehg/hgtk/datamine.py:655
#: tortoisehg/hgtk/history.py:101 tortoisehg/hgtk/history.py:502
#: tortoisehg/hgtk/history.py:695 tortoisehg/hgtk/logview/treeview.py:512
#: tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:232 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:370
msgid "User"
msgstr "ユーザ名"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:722
msgid "Match Text"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:35 tortoisehg/hgtk/guess.py:40
#, python-format
msgid "Detect Copies/Renames in %s"
msgstr "コピーまたは名前変更の検出 - %s"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:61
msgid "<b>Unrevisioned Files</b>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:65 tortoisehg/hgqt/status.py:98
msgid "Refresh file list"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:83
#, python-format
msgid "Min Similarity: %d%%"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:92
msgid "Only consider deleted files"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:93
msgid "Uncheck to consider all revisioned files for copy sources"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:96 tortoisehg/hgtk/guess.py:108
msgid "Find Renames"
msgstr "名前変更を検索"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:97
msgid "Find copy and/or rename sources"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:105
msgid "<b>Candidate Matches</b>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:115 tortoisehg/hgqt/guess.py:128
msgid "Accept All Matches"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:126
msgid "Accept Selected Matches"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:141
msgid "<b>Differences from Source to Dest</b>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:186
msgid "Search already in progress"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:187
msgid "Cannot start a new search"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:197
msgid "No files to find"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:198
msgid "There are no files that may have been renamed"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:240
msgid "Multiple sources chosen"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:241
#, python-format
msgid ""
"You have multiple renames selected for destination file:\n"
"%s. Aborting!"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:268
#, python-format
msgid ""
"%s and %s have identical contents\n"
"\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:302 tortoisehg/hgtk/datamine.py:656
#: tortoisehg/hgtk/guess.py:145
msgid "Source"
msgstr "元ファイル"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:302 tortoisehg/hgtk/guess.py:152
msgid "Dest"
msgstr "変更後"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:302
msgid "% Match"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hgemail.py:264
msgid "Sending Email"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hgemail.py:465
msgid "use only one form to specify the revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hgemail.py:475
msgid "Failed to open Email dialog"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:255 tortoisehg/hgqt/settings.py:701
#: tortoisehg/hgtk/synch.py:78 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:238
msgid "Email"
msgstr "メール送信"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:256 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:76
msgid "To:"
msgstr "To:"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:257 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:81
msgid "Cc:"
msgstr "Cc:"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:259 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:90
msgid "In-Reply-To:"
msgstr "In-Reply-To:"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:260 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:92
msgid "Message identifier to reply to, for threading"
msgstr "メーラのスレッド表示で使用されるメッセージID"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:261
msgid "Flag:"
msgstr "フラグ:"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:262 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:101
msgid ""
"Hg patches (as generated by export command) are compatible with most patch "
"programs. They include a header which contains the most important changeset "
"metadata."
msgstr ""
"Mercurial パッチ(export "
"コマンドで生成される)は多くのパッチプログラムとの互換性があります。それらは最も重要なチェンジセットのメタデータを含みます。"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:263 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:98
msgid "Send changesets as Hg patches"
msgstr "Mercurialのパッチとして送信"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:264 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:109
msgid ""
"Git patches can describe binary files, copies, and permission changes, but "
"recipients may not be able to use them if they are not using git or "
"Mercurial."
msgstr ""
"git パッチはバイナリファイルに対する様々な変更を取り扱うことが可能な一方で、受け取り側が git または Mercurial "
"を使用していない場合はそれを取り扱うことができません。"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:265 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:106
msgid "Use extended (git) patch format"
msgstr "git 拡張形式を使う"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:266 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:117
msgid ""
"Stripping Mercurial header removes username and parent information. Only "
"useful if recipient is not using Mercurial (and does not like to see the "
"headers)."
msgstr ""
"ユーザ名や親チェンジセット情報などの Mecurial のヘッダを取り除きます。受取人が Mercurial "
"を使用していない場合やヘッダを見る必要がないときに便利です。"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:267 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:114
msgid "Plain, do not prepend Hg header"
msgstr "プレーンテキスト (Mercurial ヘッダなし)"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:268 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:126
msgid ""
"Bundles store complete changesets in binary form. Upstream users can pull "
"from them. This is the safest way to send changes to recipient Mercurial "
"users."
msgstr ""
"バイナリ形式で完全なチェンジセットを格納します。上流ユーザはそれらをPullできます。この方法はMercurialユーザの受取人に最も安全に変更を送信する"
"方法です。"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:269 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:122
msgid "Send single binary bundle, not patches"
msgstr "単一のバイナリファイル(パッチではない)"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:270 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:137
msgid "send patches as attachments"
msgstr "パッチを添付ファイルとして送信する"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:271 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:135
msgid "attach"
msgstr "添付"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:272 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:140
msgid "send patches as inline attachments"
msgstr "パッチを本文に埋め込んで送信"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:273 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:138
msgid "inline"
msgstr "本文埋め込み"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:274 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:143
msgid "add diffstat output to messages"
msgstr "statusコマンドの出力を本文にする"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:275 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:141
msgid "diffstat"
msgstr "差分情報"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:276 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:232
msgid ""
"Patch series description is sent in initial summary email with [PATCH 0 of "
"N] subject. It should describe the effects of the entire patch series. "
"When emailing a bundle, these fields make up the message subject and body. "
"Flags is a comma separated list of tags which are inserted into the message "
"subject prefix."
msgstr ""
"一連のパッチに関する説明は [PATCH 0 of N] "
"というタイトルで最初に送信されます。そのため送信するパッチ全体を説明する内容である必要があります。バンドルを送信する場合はメールタイトルと本文になります。"
"メッセージヘッダに挿入されるフラグはカンマ区切りのタグ名で指定します。"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:277
msgid "Write patch series (bundle) description"
msgstr "一連のパッチ(バンドル)の説明を書く"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:278 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:151
msgid "Subject:"
msgstr "件名:"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:279 tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:174
msgid "Changesets"
msgstr "チェンジセット"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:280
msgid "Select &All"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:281
msgid "Select &None"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:282 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:42
#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:256 tortoisehg/hgqt/webconf_ui.py:79
#: tortoisehg/hgtk/status.py:1243
msgid "Edit"
msgstr "編集"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:283
msgid "Preview"
msgstr "プレビュー"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:284 tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:175
msgid "&Settings"
msgstr "設定(&S)"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:285
msgid "Send &Email"
msgstr "メール送信(&E)"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:37 tortoisehg/hgtk/hgignore.py:34
#, python-format
msgid "Ignore filter - %s"
msgstr "無視ファイルフィルタ - %s"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:47
msgid "Glob"
msgstr "グロブ"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:47
msgid "Regexp"
msgstr "正規表現"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:54 tortoisehg/hgqt/qqueue.py:91
#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:20 tortoisehg/hgqt/tag.py:186
#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:246 tortoisehg/hgqt/webconf_ui.py:78
#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:45 tortoisehg/hgtk/hgignore.py:50
#: tortoisehg/hgtk/hgignore.py:58 tortoisehg/hgtk/quickop.py:19
#: tortoisehg/hgtk/tagadd.py:39
msgid "Add"
msgstr "追加"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:73 tortoisehg/hgqt/resolve.py:128
#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1029 tortoisehg/hgtk/hgignore.py:77
#: tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:676
msgid "Edit File"
msgstr "ファイルを開く"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:85
msgid "<b>Ignore Filter</b>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:92
msgid "<b>Untracked Files</b>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:106
msgid "Backspace or Del to remove row(s)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:150
msgid "Add ignore filter..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:168
msgid "selected files"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:169
msgid "Ignore "
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:221 tortoisehg/hgtk/hgignore.py:197
msgid "Invalid glob expression"
msgstr "無効な glob です"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:231 tortoisehg/hgtk/hgignore.py:213
msgid "Invalid regexp expression"
msgstr "無効な正規表現です"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:254 tortoisehg/hgqt/hgignore.py:261
msgid "Unable to read repository status"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:293
msgid "New file created"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:294
msgid ""
"TortoiseHg has created a new .hgignore file. Would you like to add this "
"file to the source code control repository?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:303 tortoisehg/hgtk/hgignore.py:261
msgid "Unable to write .hgignore file"
msgstr ".hgignoreファイルに書き込めません"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:45 tortoisehg/hgtk/hginit.py:62
msgid "Add special files (.hgignore, ...)"
msgstr "特殊ファイルを追加する (.hgignoreなど)"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:47
msgid "Make repo compatible with Mercurial <1.7"
msgstr "Mercurial 1.7 互換のリポジトリを作成"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:49
msgid "Show in Workbench after init"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:56 tortoisehg/hgtk/hginit.py:30
msgid "Create"
msgstr "作成"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:85 tortoisehg/hgqt/hginit.py:146
#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:210 tortoisehg/hgqt/hginit.py:216
msgid "Init"
msgstr "リポジトリを作成"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:127 tortoisehg/hgqt/hginit.py:159
#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:173 tortoisehg/hgqt/hginit.py:183
#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:188
msgid "Error executing init"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:128 tortoisehg/hgtk/hginit.py:106
msgid "Destination path is empty"
msgstr "リポジトリを作成する場所を指定してください"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:129 tortoisehg/hgtk/hginit.py:107
msgid "Please enter the directory path"
msgstr "ディレクトリパスを入力してください"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:147
#, python-format
msgid "Are you sure about adding the new repository %d extra levels deep?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:149
#, python-format
msgid ""
"Path exists up to:\n"
"%s\n"
"and you asked for:\n"
"%s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:160
#, python-format
msgid "Cannot create folder %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:174 tortoisehg/hgtk/hginit.py:121
msgid "Unable to create new repository"
msgstr "新しいリポジトリの作成に失敗しました"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:184 tortoisehg/hgqt/hginit.py:189
#: tortoisehg/hgtk/hginit.py:125 tortoisehg/hgtk/hginit.py:130
msgid "Error when creating repository"
msgstr "リポジトリ作成中にエラーが発生しました"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:211 tortoisehg/hgqt/hginit.py:217
#, python-format
msgid "<p>Repository successfully created at</p><p>%s</p>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:212
#, python-format
msgid "<p>But could not run Workbench for it.</p><p>%s</p>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hgrcutil.py:29
msgid "Unable to create a config file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/hgrcutil.py:30
msgid "Insufficient access rights."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/htmldelegate.py:60
#, python-format
msgid "?? Error: %s ??"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/lfprompt.py:17
msgid ""
"Some of the files that you have selected are of a size over 10 MB. You may "
"make more efficient use of disk space by adding these files as largefiles, "
"which will store only the most recent revision of each file in your local "
"repository, with older revisions available on the server. Do you wish to "
"add these files as largefiles?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/lfprompt.py:23
msgid "Add as &Largefiles"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/lfprompt.py:23 tortoisehg/hgqt/lfprompt.py:35
msgid "Add as &Normal Files"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/lfprompt.py:29
msgid ""
"Some of the files that you have selected are of a size over 10 MB. You may "
"make more efficient use of disk space by adding these files as bfiles, which "
"will store only the most recent revision of each file in your local "
"repository, with older revisions available on the server. Do you wish to "
"add these files as bfiles?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/lfprompt.py:35
msgid "Add as &Bfiles"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/license.py:29
msgid "License"
msgstr "ライセンス"

#: tortoisehg/hgqt/logcolumns.py:75
msgid "Drag to change order"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/logcolumns.py:100 tortoisehg/hgqt/settings.py:525
#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:712 tortoisehg/util/menuthg.py:46
msgid "Workbench"
msgstr "ワークベンチ"

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:57
#, python-format
msgid "Manifest %s@%s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:186 tortoisehg/hgqt/status.py:103
msgid "### filter text ###"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:188 tortoisehg/hgqt/status.py:105
msgid "Filter:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:193 tortoisehg/hgtk/thgmq.py:862
msgid "Status"
msgstr "状態"

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:198 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:226
msgid "File history"
msgstr "ファイルの変更履歴"

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:199 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:227
msgid "Show the history of the selected file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:200 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:228
msgid "Compare file revisions"
msgstr "ファイルのリビジョンを比較"

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:201 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:229
msgid "Compare revisions of the selected file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:204 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:232
msgid "Visual Diff to Local"
msgstr "ローカルとの GUI 差分表示"

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:205 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:233
msgid "View changes to current in external diff tool"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:207 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:235
msgid "View at Revision"
msgstr "エディタで表示"

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:208 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:236
msgid "View file as it appeared at this revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:209
msgid "Open at Revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:210
msgid "Open file as it appeared at this revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:211 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:237
msgid "Save at Revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:212 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:238
msgid "Save file as it appeared at this revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:215 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:241
msgid "Open Local"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:220 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:249
#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:45
msgid "Open subrepository"
msgstr "サブリポジトリを開く"

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:221 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:250
#: tortoisehg/hgqt/revdetails.py:253
msgid "Open the selected subrepository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:223 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:252
#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:47
msgid "Explore subrepository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:225
msgid "Open the selected subrepository in a file browser"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:227 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:255
#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:49
msgid "Open terminal in subrepository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:229 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:257
msgid "Open a shell terminal in the selected subrepository root"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:332 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:381
#, python-format
msgid "Hg file log viewer - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:345 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:395
#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:240
msgid "Cannot open subrepository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:346 tortoisehg/hgqt/revdetails.py:396
#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:241
msgid "The selected subrepository does not exist on the working directory"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:563
msgid "Failed to open Manifest dialog"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:31
#, python-format
msgid "Merge - %s"
msgstr "マージ - %s"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:96
msgid "Do you want to exit?"
msgstr "終了しますか?"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:97
msgid "To finish merging, you need to commit the working directory."
msgstr "マージを完了するには、作業ディレクトリの内容をコミットしてください。"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:99 tortoisehg/hgqt/rebase.py:257
msgid "&Exit"
msgstr "終了(&E)"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:118
msgid "Prepare to merge"
msgstr "マージの準備"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:119
msgid "Verify merge targets and ensure your working directory is clean."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:128 tortoisehg/hgqt/repomodel.py:600
#: tortoisehg/hgqt/revpanel.py:159 tortoisehg/hgtk/merge.py:73
msgid "Not a head revision!"
msgstr "HEAD リビジョンではありません!"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:135
msgid "Merge from (other revision)"
msgstr "マージ元 (他のリビジョン)"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:140 tortoisehg/hgqt/merge.py:652
#: tortoisehg/hgtk/merge.py:47 tortoisehg/hgtk/merge.py:60
msgid "Unable to merge"
msgstr "マージできませんでした"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:141 tortoisehg/hgqt/merge.py:653
msgid "Merge revision not specified or not found"
msgstr "マージリビジョンが指定されていないか存在しません"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:147
msgid "Merge to (working directory)"
msgstr "マージ先 (作業ディレクトリ)"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:170
msgid ""
"The working directory is already <b>merged</b>. <a "
"href=\"skip\"><b>Continue</b></a> or <a href=\"discard\"><b>discard</b></a> "
"existing merge."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:179
msgid ""
"Before merging, you must <a href=\"commit\"><b>commit</b></a>, <a "
"href=\"shelve\"><b>shelve</b></a> to patch, or <a "
"href=\"discard\"><b>discard</b></a> changes."
msgstr ""
"マージするには、まず <a href=\"commit\"><b>コミット</b></a>、 パッチに <a "
"href=\"shelve\"><b>シェルフ</b></a> するか、変更を <a href=\"discard\"><b>破棄</b></a> "
"してください。"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:191
msgid "Or use:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:194
msgid "Force a merge with outstanding changes (-f/--force)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:208 tortoisehg/hgtk/merge.py:118
msgid "Discard all changes from merge target (other) revision"
msgstr "全ての変更点をマージ対象(other)のリビジョンから破棄する"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:236 tortoisehg/hgtk/merge.py:215
msgid "Confirm Discard Changes"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:237 tortoisehg/hgtk/merge.py:216
#, python-format
msgid ""
"The changes from revision %s and all unmerged parents will be discarded.\n"
"\n"
"Are you sure this is what you want to do?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:290
msgctxt "working dir state"
msgid "Clean"
msgstr "クリーン"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:341
msgid "Merging..."
msgstr "マージ中..."

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:355
msgid "Automatically advance to next page when merge is complete."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:400
#, python-format
msgid ""
"%d files were modified on both branches and must be <a "
"href=\"resolve\"><b>resolved</b></a>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:439
msgid "Commit merge results"
msgstr "マージ結果をコミット"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:540 tortoisehg/hgtk/merge.py:135
msgid "Merge"
msgstr "マージ"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:544
#, python-format
msgid "Merge with %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:607
msgid "Merge changeset"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/messageentry.py:74
msgid "Paste &Filenames"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/messageentry.py:76
msgid "App&ly Format"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/messageentry.py:77
msgid "C&onfigure Format"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:35
msgid "### patch name ###"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:57
msgid "Patch Name Required"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:58
msgid "You must enter a patch name"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:95 tortoisehg/hgtk/commit.py:226
#: tortoisehg/hgtk/commit.py:308 tortoisehg/hgtk/history.py:258
#: tortoisehg/hgtk/history.py:368 tortoisehg/hgtk/thgimport.py:111
msgid "Patch Queue"
msgstr "MQ"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:111
msgctxt "MQ QPush"
msgid "Push all"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:112 tortoisehg/hgtk/thgmq.py:125
msgid "Apply all patches"
msgstr "全てのパッチを適用"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:114
msgctxt "MQ QPush"
msgid "Push"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:115
msgid "Apply one patch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:117
msgid "Guards"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:118
msgid "Configure guards for selected patch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:120 tortoisehg/hgqt/mq.py:121
msgid "Reorder patches"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:123 tortoisehg/hgqt/qqueue.py:97
#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:185 tortoisehg/hgqt/shelve.py:68
#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:97
msgid "Delete"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:124
msgid "Delete selected patches"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:126
msgid "Pop"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:127
msgid "Unapply one patch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:129
msgid "Pop all"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:130 tortoisehg/hgtk/thgmq.py:110
msgid "Unapply all patches"
msgstr "全てのパッチを適用解除"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:131
msgid "Patch Queue Actions Toolbar"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:245 tortoisehg/hgqt/mq.py:750
#, python-format
msgid "%s had rejected chunks, edit patched file together with rejects?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:335 tortoisehg/hgqt/mq.py:784
#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1398
msgid ""
"<p>ATTENTION!<br>Guard or comment found.<br>Reordering patches will destroy "
"them.<br><br>Continue?</p>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:356
msgid "Configure guards"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:357
#, python-format
msgid "Input new guards for %s:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:367
msgid "Guards must begin with \"+\" or \"-\""
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:509
msgid "no guards"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:548 tortoisehg/hgqt/mq.py:1015
#, python-format
msgid "Guards: %d/%d"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:610
msgid "Queues"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:649
msgid "New Patch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:703
msgid "TortoiseHg Patch Queue"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:947
msgid "QCommit"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:949
msgid "Create MQ repo"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1114
msgid "Patch commit messages..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1134
msgid "MQ options"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1140
msgid "Force use of git extended diff format (--git)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1144
msgid "Force push or pop (--force)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1148
msgid "Apply patch to its recorded parent (--exact)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1152
msgid "Update date field with current date (--currentdate)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1156
msgid "Specify an explicit date:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1159
msgid "Update author field with current user (--currentuser)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1163
msgid "Specify an explicit author:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/p4pending.py:66 tortoisehg/hgtk/p4pending.py:30
#, python-format
msgid "Pending Perforce Changelists - %s"
msgstr "保留中の Perforce 変更リスト - %s"

#: tortoisehg/hgqt/p4pending.py:96
msgid "Submitting p4 changelist..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/p4pending.py:108
msgid "Reverting p4 changelist..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pathedit.py:23
msgid "Edit Repository URL"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:57
msgid "Patch Branch Toolbar"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:64 tortoisehg/hgtk/thgpbranch.py:100
msgid "Merge all pending dependencies"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:70 tortoisehg/hgtk/thgpbranch.py:105
msgid "Backout current patch branch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:76 tortoisehg/hgtk/thgpbranch.py:111
msgid "Backport part of a changeset to a dependency"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:82 tortoisehg/hgtk/thgpbranch.py:116
msgid "Start a new patch branch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:88 tortoisehg/hgtk/thgpbranch.py:121
msgid "Edit patch dependency graph"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:299
msgid "will be closed"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:301 tortoisehg/hgtk/thgpbranch.py:375
#, python-format
msgid "needs merge of %i heads\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:304 tortoisehg/hgtk/thgpbranch.py:378
#, python-format
msgid "needs merge with %s (through %s)\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:307 tortoisehg/hgtk/thgpbranch.py:381
#, python-format
msgid "needs merge with %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:309 tortoisehg/hgtk/thgpbranch.py:383
#, python-format
msgid "needs update of diff base to tip of %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:478
msgid "&Goto (update workdir)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:480 tortoisehg/hgqt/update.py:267
#: tortoisehg/hgtk/update.py:237
msgid "&Merge"
msgstr "マージ(&M)"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:498
msgid "No patch branch selected"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:549
msgid "No editor found"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:550
msgid ""
"Mercurial was unable to find an editor. Please configure Mercurial to use an "
"editor installed on your system."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:844
msgid "New Patch Branch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:879
msgid "Patch message:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:880
msgid "Patch date:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:881
msgid "Patch user:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:34
msgid "Invalid Settings - The ReviewBoard server is not setup"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:36
msgid "Invalid Settings - Please provide your ReviewBoard username"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:55
#, python-format
msgid ""
"Invalid reviewboard plugin. Please download the mercurial reviewboard plugin "
"version 3.5 or higher from the website below.\n"
"\n"
" %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:110 tortoisehg/hgqt/postreview.py:126
#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:343 tortoisehg/hgqt/postreview.py:366
#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:378 tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:163
#: tortoisehg/hgqt/settings.py:822
msgid "Review Board"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:111
msgid "Password:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:127 tortoisehg/hgqt/postreview.py:379
#: tortoisehg/hgqt/rename.py:45 tortoisehg/hgtk/commit.py:1107
msgid "Error"
msgstr "エラー"

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:359
#, python-format
msgid "Review draft posted to %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:362
#, python-format
msgid "Review published to %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:366
msgid "Success"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:402
msgid "Failed to open Review Board dialog"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:164
msgid "Repository ID:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:166
msgid "Post Review"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:167
msgid "Review ID:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:168
msgid "Update the fields of this existing request"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:169
msgid "Update Review"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:171
msgid "Create diff with all outgoing changes"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:172
msgid "Create diff with all changes on this branch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:173
msgid "Publish request immediately"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:176
msgid "%p%"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:177
msgid "Connecting to Review Board..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:178
msgid "Post &Review"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:40
msgid "No unknown files found"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:46
msgid "No ignored files found"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:52
msgid "No trash files found"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:58
msgid "Delete empty folders"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:61
msgid "Preserve files beginning with .hg"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:78
#, python-format
msgid "%s - purge"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:83 tortoisehg/hgqt/purge.py:118
msgid "Checking"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:122
msgid "Ready to purge."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:126
#, python-format
msgid "Delete %d unknown file"
msgid_plural "Delete %d unknown files"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:132
#, python-format
msgid "Delete %d ignored file"
msgid_plural "Delete %d ignored files"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:138
#, python-format
msgid "Delete %d file in .hg/Trashcan"
msgid_plural "Delete %d files in .hg/Trashcan"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:162
msgid "Confirm file deletions"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:163
msgid "Are you sure you want to delete these files and/or folders?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:171
msgid "Deletion failures"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:172
#, python-format
msgid "Unable to delete %d file or folder"
msgid_plural "Unable to delete %d files or folders"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:211
msgid "Deleting trash folder..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:254
#, python-format
msgid "Deleted %d files"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:264
#, python-format
msgid "Deleted %d files and %d folders"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qdelete.py:24
#, python-format
msgid "Patch remove - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qdelete.py:33
msgid "Remove patches from queue?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qdelete.py:38 tortoisehg/hgqt/qfold.py:42
msgid "Keep patch files"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qfold.py:28
#, python-format
msgid "Patch fold - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qfold.py:36
msgid "New patch message:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qfold.py:68
msgid "Patches to fold"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:34
msgid "Manage MQ patch queues"
msgstr "パッチキュー(MQ)を管理"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:49 tortoisehg/hgqt/qreorder.py:41
msgid "Repository:"
msgstr "リポジトリ:"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:68
msgid "Patch queues:"
msgstr "パッチキュー:"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:85 tortoisehg/hgqt/settings.py:1032
#: tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:680
msgid "Reload"
msgstr "再読み込み"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:88
msgid "Activate"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:94 tortoisehg/hgqt/rename.py:170
#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:424 tortoisehg/hgtk/bookmark.py:49
msgid "Rename"
msgstr "名前の変更"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:100
msgid "Purge"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:107
msgid "Patches:"
msgstr "パッチ:"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:116
msgid "QQueue"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:246
msgid "Confirm patch queue switch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:247
#, python-format
msgid "Do you really want to activate patch queue '%s' ?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:254 tortoisehg/hgqt/qqueue.py:269
#: tortoisehg/hgqt/thread.py:224 tortoisehg/hgqt/thread.py:243
#: tortoisehg/hgtk/dialog.py:34
msgid "TortoiseHg Prompt"
msgstr "TortoiseHgプロンプト"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:256
msgid "New patch queue name"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:271
#, python-format
msgid "Rename patch queue '%s' to"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:285
msgid "Confirm patch queue delete"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:286
#, python-format
msgid "Do you really want to delete patch queue '%s' ?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:298
msgid "Confirm patch queue purge"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:299
#, python-format
msgid ""
"<p>This will also erase the patchfiles on disk!</p><p>Do you really want to "
"purge patch queue '%s' ?</p>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:337 tortoisehg/hgqt/qreorder.py:229
msgid "Please enable the MQ extension first."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:25
#, python-format
msgid "Patch rename - %s"
msgstr "パッチ名の変更 - %s"

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:36
#, python-format
msgid "Rename patch <b>%s</b> to:"
msgstr "パッチ <b>%s</a> の新しい名前:"

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:90
msgid "Could not rename existing patchfile"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:100
msgid "Could not delete existing patchfile"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:116
msgid "QRename - Check patchname"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:125
#, python-format
msgid "Patch name <b>%s</b> already exists:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:130
msgid "Add .OLD extension to existing patchfile"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:132
msgid "Overwrite existing patchfile"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:134
msgid "Go back and change new patchname"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qreorder.py:27
msgid "Reorder Unapplied Patches"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qreorder.py:68
msgid "Unapplied Patches - drag to reorder"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qreorder.py:79
msgid "Applied Patches"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qreorder.py:119
msgid "Rename patch"
msgstr "パッチ名を変更"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:174 tortoisehg/hgtk/merge.py:137
msgid "Undo"
msgstr "取り消し"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:176
msgid "Redo"
msgstr "やり直し"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:179
msgid "Cut"
msgstr "切り取り"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:184
msgid "Paste"
msgstr "貼り付け"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:189
msgid "Select All"
msgstr "すべて選択"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:193
msgid "Wrap"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:194
msgctxt "wrap mode"
msgid "None"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:195
msgid "Word"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:196
msgid "Character"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:203
msgid "Whitespace"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:204 tortoisehg/hgqt/qscilib.py:214
msgid "Visible"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:205 tortoisehg/hgqt/qscilib.py:215
msgid "Invisible"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:206
msgid "AfterIndent"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:213
msgid "EolnVisibility"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:224
msgid "AutoComplete"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:225
msgid "Enable"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:226
msgid "Disable"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:345
msgid "### regular expression ###"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:348 tortoisehg/hgtk/datamine.py:319
msgid "Regular expression search pattern"
msgstr "正規表現検索パターン"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:356
msgid "Wrap search"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:535
msgid "Unable to read/write config file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:144 tortoisehg/hgtk/gdialog.py:682
#: tortoisehg/hgtk/gtklib.py:406
msgid "No visual editor configured"
msgstr "GUI エディタが設定されていません"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:145 tortoisehg/hgtk/gdialog.py:683
#: tortoisehg/hgtk/gtklib.py:407
msgid "Please configure a visual editor."
msgstr "GUI エディタを設定してください"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:157
msgid "Editor launch failure"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:171 tortoisehg/hgtk/changeset.py:958
msgid "Save file to"
msgstr "ファイルに保存"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:182 tortoisehg/hgtk/changeset.py:969
msgid "Unable to save file"
msgstr "ファイルを保存できません"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:191
msgid "Failed to open path in terminal"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:192
#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid directory"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:203
msgid "No shell configured"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:204
msgid "A terminal shell must be configured"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:864
msgid "Show Log"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:1036
msgid "Please enter a username"
msgstr "ユーザー名を入力してください"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:1037
msgid "You must identify yourself to Mercurial"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/quickbar.py:30
msgid "Goto"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/quickbar.py:36
msgid "Go"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:20
msgid "Checkmark files to add"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:21
msgid "Checkmark files to forget"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:21 tortoisehg/hgtk/quickop.py:20
msgid "Forget"
msgstr "破棄"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:22
msgid "Checkmark files to revert"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:22 tortoisehg/hgtk/p4pending.py:67
#: tortoisehg/hgtk/quickop.py:21
msgid "Revert"
msgstr "元に戻す"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:23
msgid "Checkmark files to remove"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:23 tortoisehg/hgqt/sync.py:574
#: tortoisehg/hgqt/webconf_ui.py:80 tortoisehg/hgtk/bookmark.py:47
#: tortoisehg/hgtk/quickop.py:22 tortoisehg/hgtk/tagadd.py:40
msgid "Remove"
msgstr "削除"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:44
#, python-format
msgid "%s - hg %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:90 tortoisehg/hgtk/quickop.py:133
msgid "Do not save backup files (*.orig)"
msgstr "バックアップファイル (*.orig) を保存しない"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:93
msgid "Force removal of modified files (--force)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:121
msgid "Add &Largefiles"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:123 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:66
msgid "Add &Bfiles"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:165 tortoisehg/hgqt/quickop.py:236
#: tortoisehg/hgtk/quickop.py:261
msgid "No files selected"
msgstr "ファイルが選択されていません"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:166 tortoisehg/hgqt/quickop.py:237
#: tortoisehg/hgtk/quickop.py:262
msgid "No operation to perform"
msgstr "実行可能な操作がありません"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:183
msgid ""
"You have selected one or more files that have been modified. By default, "
"these files will not be removed. What would you like to do?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:186
msgid "Remove &Unmodified Files"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:187
msgid "Remove &All Selected Files"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:40
msgid "Rebase changeset and descendants"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:48
msgid "To rebase destination"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:60
msgid "Keep original changesets"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:64
msgid "Keep original branch names"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:68
msgid "Force detach of rebased changesets from their original branch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:72
msgid "Collapse the rebased changesets "
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:83
msgid ""
"Rebase unpublished onto Subversion head (override source, destination)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:98 tortoisehg/hgtk/history.py:1594
#: tortoisehg/hgtk/synch.py:153
msgid "Rebase"
msgstr "リベース"

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:101 tortoisehg/hgqt/rebase.py:271
#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1528 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1555
#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:863
msgid "Abort"
msgstr "中止"

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:121
#, python-format
msgid "Rebase - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:145
msgid ""
"Before rebase, you must <a href=\"commit\"><b>commit</b></a> or <a "
"href=\"discard\"><b>discard</b></a> changes."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:150 tortoisehg/hgqt/rebase.py:213
msgid "You may continue the rebase"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:195
msgid "Rebase is complete"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:197
msgid "Rebase aborted"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:207
msgid ""
"Rebase generated merge <b>conflicts</b> that must be <a "
"href=\"resolve\"><b>resolved</b></a>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:255
msgid "Exiting with an unfinished rebase is not recommended."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:256
msgid "Consider aborting the rebase first."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:268
msgid "Rebase already in progress"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:269
msgid "Resuming rebase already in progress"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:272
msgid "You must provide source and dest arguments"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:28
#, python-format
msgid "Merge rejected patch chunks into %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:66
msgid "Mark this chunk as resolved, goto next unresolved"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:70
msgid "Mark this chunk as unresolved"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:96 tortoisehg/hgqt/rejects.py:103
msgid "Unable to merge rejects"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:97
msgid "Can't read this file (maybe deleted)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:104
msgid "This appears to be a binary file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:199 tortoisehg/hgtk/commit.py:1351
#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1356
msgid "Warning"
msgstr "警告"

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:200
msgid ""
"You have marked all rejected patch chunks as resolved yet you have not "
"modified the file on the edit panel.\n"
"\n"
"This probably means that no code from any of the rejected patch chunks made "
"it into the file.\n"
"\n"
"Are you sure that you want to leave the file as is and consider all the "
"rejected patch chunks as resolved?\n"
"\n"
"Doing so may delete them from a shelve, for example, which would mean that "
"you would lose them forever!\n"
"\n"
"Click Yes to accept the file as is or No to continue resolving the rejected "
"patch chunks."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:280
msgid "Filename required"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:281
msgid "You must provide the path to a file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:46
#, python-format
msgid "Could not find or initialize the repository from folder<p>%s</p>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:75
msgid "Copy source -> destination"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:165
#, python-format
msgid "Copy - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:167
msgid "Copy Error"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:169
#, python-format
msgid "Rename - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:171
msgid "Rename Error"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:196
msgid "Select Source File"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:198 tortoisehg/hgtk/clone.py:91
msgid "Select Source Folder"
msgstr "クローン元"

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:202 tortoisehg/hgtk/archive.py:201
msgid "Select Destination File"
msgstr "保存先ファイルの選択"

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:256
msgid "Source does not exists."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:261
msgid "The source must be within the repository tree."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:266
msgid "The destination must be within the repository tree."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:270
msgid "Please give a destination that differs from the source"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:274
msgid "Destination file already exists."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:275
msgid "Are you sure you want to overwrite it ?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:288
msgid "Cannot do a pure casefolding copy on Windows"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:298
msgid "The following error was caught while copying:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:300
msgid "The following error was caught while renaming:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:35 tortoisehg/hgqt/repofilter.py:52
#: tortoisehg/hgtk/cslist.py:88
msgid "Show all"
msgstr "全て表示"

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:68
msgid "### revision set query ###"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:74
msgid "Clear current query and query text"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:83
msgid "Trigger revision set query"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:89
msgid "Open advanced query editor"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:97
msgid "Delete selected query from history"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:103
msgid "filter"
msgstr "フィルター"

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:105
msgid "Toggle filtering of non-matched changesets"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:219 tortoisehg/hgtk/history.py:487
#: tortoisehg/hgtk/logview/treeview.py:478
msgid "Branch"
msgstr "ブランチ"

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:220
msgid "Display graph the named branch only"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:224
msgid "Display only active branches"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:227
msgid "Display closed branches"
msgstr "閉鎖したブランチも表示"

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:230
msgid "Include all ancestors"
msgstr "親リビジョンも含める"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:45
msgctxt "column header"
msgid "Graph"
msgstr "グラフ"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:46
msgctxt "column header"
msgid "Rev"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:47
msgctxt "column header"
msgid "Branch"
msgstr "ブランチ"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:48
msgctxt "column header"
msgid "Description"
msgstr "説明"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:49
msgctxt "column header"
msgid "Author"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:50
msgctxt "column header"
msgid "Tags"
msgstr "タグ"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:51
msgctxt "column header"
msgid "Node"
msgstr "ノード"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:52
msgctxt "column header"
msgid "Age"
msgstr "経過時間"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:53
msgctxt "column header"
msgid "Local Time"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:54
msgctxt "column header"
msgid "UTC Time"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:55
msgctxt "column header"
msgid "Changes"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:56
msgctxt "column header"
msgid "Converted From"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:57
msgctxt "column header"
msgid "Phase"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:212
#, python-format
msgid "filling (%d)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:587
msgid "Mercurial User"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:175 tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:688
#, python-format
msgid "Unsupported repository type (%s)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:176 tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:689
msgid "Cannot open non mercurial repositories or subrepositories"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:207 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:371
msgid "&Delete"
msgstr "削除(&D)"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:209 tortoisehg/hgtk/thgmq.py:372
#: tortoisehg/hgtk/thgmq.py:376 tortoisehg/hgtk/thgshelve.py:224
msgid "Confirm Delete"
msgstr "削除の確認"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:210
#, python-format
msgid "Delete Group '%s' and all its entries?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:238
msgid "Repository Registry"
msgstr "リポジトリ一覧"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:416
msgid "Refresh repository list"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:417
msgid "Refresh the Repository Registry list"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:418 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:43
#: tortoisehg/hgqt/webconf_ui.py:76
msgid "Open"
msgstr "開く"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:419
msgid "Open the repository in a new tab"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:420
msgid "Open All"
msgstr "すべて開く"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:421
msgid "Open all repositories in new tabs"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:422 tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:700
msgid "New Group"
msgstr "グループを追加"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:423
msgid "Create a new group"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:425
msgid "Rename the entry"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:426
msgid "Settings..."
msgstr "設定..."

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:427
msgid "View the repository's settings"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:428
msgid "Remove from registry"
msgstr "一覧から削除"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:429
msgid ""
"Remove the node and all its subnodes. Repositories are not deleted from disk."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:432 tortoisehg/util/menuthg.py:25
msgid "Clone..."
msgstr "リポジトリのクローン..."

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:433
msgid "Clone Repository"
msgstr "リポジトリをクローン"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:434 tortoisehg/hgqt/sync.py:572
#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:333
msgid "Explore"
msgstr "エクスプローラ"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:435
msgid "Open the repository in a file browser"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:436 tortoisehg/hgqt/sync.py:573
#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:336
msgid "Terminal"
msgstr "ターミナル"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:437
msgid "Open a shell terminal in the repository root"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:438
msgid "Add repository..."
msgstr "リポジトリを追加..."

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:439
msgid "Add a repository to this group"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:440
msgid "Add a subrepository..."
msgstr "サブリポジトリを追加..."

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:441
msgid "Convert an existing repository into a subrepository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:443 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:52
msgid "Copy path"
msgstr "パスをコピー"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:444
msgid "Copy the root path of the repository to the clipboard"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:446
msgid "Sort by name"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:447
msgid "Sort the group by short name"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:448
msgid "Sort by path"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:449
msgid "Sort the group by full path"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:450
msgid "Sort by .hgsub"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:451
msgid "Order the subrepos as in .hgsub"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:512
msgid "Select repository directory to add"
msgstr "ディレクトリを選択してリポジトリを追加"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:523 tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:612
#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:640 tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:646
msgid "Failed to add repository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:524 tortoisehg/hgqt/workbench.py:808
#, python-format
msgid "%s is not a valid repository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:530
msgid "Select an existing repository to add as a subrepo"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:541 tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:546
#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:551
msgid "Cannot add subrepository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:542
#, python-format
msgid "\"%s\" is not a folder"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:547
msgid "A repository cannot be added as a subrepo of itself"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:552
#, python-format
msgid ""
"The selected folder:<br><br>%s<br><br>is not inside the target "
"repository.<br><br>This may be allowed but is greatly discouraged.<br>If you "
"want to add a non trivial subrepository mapping you must manually edit the "
"<i>.hgsub</i> file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:570
msgid "Cannot open repository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:571
#, python-format
msgid "The selected repository:<br><br>%s<br><br>cannot be open!"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:576
msgid "Subrepository already exists"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:577
#, python-format
msgid ""
"The selected repository:<br><br>%s<br><br>is already a subrepository "
"of:<br><br>%s<br><br>as: \"%s\""
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:594
msgid "Failed to add subrepository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:595
#, python-format
msgid "Cannot open the .hgsub file in:<br><br>%s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:613
#, python-format
msgid "The .hgsub file already contains the line:<br><br>%s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:630
msgid "Subrepo added to .hgsub file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:631
#, python-format
msgid ""
"The selected subrepo:<br><br><i>%s</i><br><br>has been added to the .hgsub "
"file of the repository:<br><br><i>%s</i><br><br>Remember that in order to "
"finish adding the subrepo <i>you must still <u>commit</u></i> the changes to "
"the .hgsub file in order to confirm the addition of the subrepo."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:641
#, python-format
msgid "Cannot update the .hgsub file in:<br><br>%s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:647
#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid repository inside \"%s\""
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:236 tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:413
#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:462 tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:517
msgid "Sort"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:258
#, python-format
msgid "Local Repository %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:329
#, python-format
msgid ""
"An exception happened while loading the subrepos of:<br><br>\"%s\"<br><br>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:331
#, python-format
msgid "The exception error message was:<br><br>%s<br><br>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:332
msgid "Click OK to continue or Abort to exit."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:334
msgid "Error loading subrepos"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:352
msgid "Unable to update repository name"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:353
#, python-format
msgid "An error occurred while updating the repository hgrc file (%s)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:513
msgid "default"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repotreemodel.py:164 tortoisehg/hgqt/resolve.py:399
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:252 tortoisehg/hgqt/webconf.py:266
msgid "Path"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repotreemodel.py:282
msgid "Could not get subrepository list"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repotreemodel.py:283
#, python-format
msgid ""
"It was not possible to get the subrepository list for the repository "
"in:<br><br><i>%s</i>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repotreemodel.py:286
msgid "Could not open some subrepositories"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repotreemodel.py:287
#, python-format
msgid ""
"It was not possible to fully load the subrepository list for the repository "
"in:<br><br><i>%s</i><br><br>The following subrepositories may be missing, "
"broken or on an inconsistent state and cannot be accessed:<br><br><i>%s</i>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repoview.py:95
msgid "Choose log columns..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repoview.py:240
#, python-format
msgid "Goto ancestor of %s and %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repoview.py:276
#, python-format
msgid "Can't find revision '%s'"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:181
msgid "Workbench Log Columns"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:216
msgctxt "tab tooltip"
msgid "Revision details"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:221
msgctxt "tab tooltip"
msgid "Commit"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:226
msgctxt "tab tooltip"
msgid "MQ Patch"
msgstr "MQ パッチ"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:234
msgctxt "tab tooltip"
msgid "Synchronize"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:239
msgctxt "tab tooltip"
msgid "Manifest"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:244
msgctxt "tab tooltip"
msgid "Search"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:249
msgctxt "tab tooltip"
msgid "Patch Branch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:268
#, python-format
msgid "%s <incoming>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:437
msgid "Found incoming changesets"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:440
msgid "Pull incoming changesets into your repository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:442 tortoisehg/hgtk/history.py:1881
msgid "Reject"
msgstr "破棄する"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:443
msgid "Reject incoming changesets"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:536 tortoisehg/hgqt/sync.py:1009
#: tortoisehg/hgtk/history.py:2021
#, python-format
msgid "%d outgoing changesets"
msgstr "%d 件の送信チェンジセット"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:538 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1176
#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:382 tortoisehg/hgtk/history.py:444
#: tortoisehg/hgtk/history.py:2069 tortoisehg/hgtk/synch.py:73
msgid "Push"
msgstr "プッシュ"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:665
#, python-format
msgid "%s - verify repository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:676
#, python-format
msgid "%s - recover repository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:696
msgid "No transaction available"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:697
msgid "There is no rollback transaction available"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:700 tortoisehg/hgtk/commit.py:1034
msgid "Undo last commit?"
msgstr "直前のコミットを取り消しますか?"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:701
#, python-format
msgid "Undo most recent commit (%d), preserving file changes?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:705
msgid "Undo last transaction?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:706
#, python-format
msgid "Rollback to revision %d (undo %s)?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:712 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1290
#: tortoisehg/hgqt/run.py:545
msgid "Repository Error"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:713
msgid "Unable to determine working copy revision\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:717
msgid "Remove current working revision?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:718
#, python-format
msgid ""
"Your current working revision (%d) will be removed by this rollback, leaving "
"uncommitted changes.\n"
" Continue?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:863
msgid "Repository stripped, incoming preview cleared"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:868
msgid "Repository stripped, revision set cleared"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:993
msgid "Commit tab cannot exit"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:997
msgid "Sync tab cannot exit"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1002
msgid "MQ tab cannot exit"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1006
msgid "Search tab cannot exit"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1009
msgid "Repository command still running"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1177
msgid "Push all"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1179
msgid "Push to here"
msgstr "ここにプッシュ"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1181
msgid "Push selected branch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1184 tortoisehg/util/menuthg.py:58
msgid "Update..."
msgstr "特定のリビジョンへ更新..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1191
msgid "Browse at rev..."
msgstr "このリビジョンのファイルを閲覧"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1194
msgid "Merge with local..."
msgstr "ローカルとマージ..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1197
msgid "Tag..."
msgstr "タグ..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1199
msgid "Bookmark..."
msgstr "ブックマーク..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1202 tortoisehg/hgtk/history.py:1290
msgid "Backout..."
msgstr "バックアウト..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1206
msgid "Copy hash"
msgstr "ハッシュをコピー"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1210 tortoisehg/hgtk/history.py:1293
msgid "Export"
msgstr "エクスポート"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1211
msgid "Export patch..."
msgstr "パッチとして保存..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1213
msgid "Email patch..."
msgstr "パッチをメール送信..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1215
msgid "Archive..."
msgstr "アーカイブ..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1217
msgid "Bundle rev to tip..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1219 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:41
msgid "Copy patch"
msgstr "パッチをコピー"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1225
msgid "Change phase to"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1231
msgid "Transplant to local"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1235
msgid "Modify history"
msgstr "履歴を修正"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1236
msgid "Unapply patch (QGoto parent)"
msgstr "パッチを適用解除 (QGoto parent)"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1238
msgid "Import to MQ"
msgstr "MQ へインポート"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1240
msgid "Finish patch"
msgstr "パッチを通常リビジョン化"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1242 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1424
msgid "Rename patch..."
msgstr "パッチ名を変更..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1245
msgid "Rebase..."
msgstr "リベース..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1248
msgid "Strip..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1251
msgid "Post to Review Board..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1254
msgid "Remote Update..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1280
msgid "Write diff file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1291
msgid "Unable to write diff file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1334
msgid "Unable to compress history"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1335
msgid "Selected changeset pair not related"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1347
msgid "Visual Diff..."
msgstr "GUI 差分表示..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1348
msgid "Export Diff..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1350 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1441
msgid "Export Selected..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1351 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1442
msgid "Email Selected..."
msgstr "選択範囲をメール送信..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1353
msgid "Export DAG Range..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1354
msgid "Email DAG Range..."
msgstr "DAG 範囲をメール送信..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1355
msgid "Bundle DAG Range..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1357
msgid "Bisect - Good, Bad..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1358
msgid "Bisect - Bad, Good..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1359
msgid "Compress History..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1361
msgid "Goto common ancestor"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1373 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1451
msgid "Transplant Selected to local"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1379 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1457
msgid "Post Selected to Review Board..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1419
msgid "Apply patch (QGoto)"
msgstr "パッチを適用 (QGoto)"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1420
msgid "QPush --move"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1421
msgid "Fold patches..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1422
msgid "Delete patches..."
msgstr "パッチを削除..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1423
msgid "Reorder patches..."
msgstr "パッチの順序を変更..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1465
msgid "Pull to here..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1486 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1496
msgid "Export patch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1488
msgid "Patch Files (*.patch)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1519
msgid "Cannot export revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1520
#, python-format
msgid ""
"Cannot export revision %s into the file named:\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1522
msgid "There is already an existing folder with that same name."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1528 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1548
#: tortoisehg/hgtk/thgshelve.py:161
msgid "Replace"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1528 tortoisehg/hgtk/thgshelve.py:162
msgid "Append"
msgstr "追加"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1531
#, python-format
msgid ""
"There are existing patch files for %d revisions (%s) in the selected "
"location (%s).\n"
"\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1538
msgid "What do you want to do?\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1539
msgid "Replace the existing patch files.\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1540
msgid "Append the changes to the existing patch files.\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1541
msgid "Abort the export operation.\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1543
msgid "Patch files already exist"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1569
msgid "Patch exported"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1570
#, python-format
msgid ""
"Revision #%d (%s) was exported to:<p><a href=\"file:///%s\">%s</a>%s<a "
"href=\"file:///%s\">%s</a>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1578
msgid "Patches exported"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1579
#, python-format
msgid "%d patches were exported to:<p><a href=\"file:///%s\">%s</a>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1699
msgid "Write bundle"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1759
msgid "Backwards phase change requested"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1760
msgid "Do you really want to <i>force</i> a backwards phase transition?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1761
#, python-format
msgid ""
"You are trying to move the phase of revision %d backwards,\n"
"from \"<i>%s</i>\" to \"<i>%s</i>\".\n"
"\n"
"However, \"<i>%s</i>\" is a lower phase level than \"<i>%s</i>\".\n"
"\n"
"Moving the phase backwards is not recommended.\n"
"For example, it may result in having multiple heads\n"
"if you modify a revision that you have already pushed\n"
"to a server.\n"
"\n"
"Please be careful!"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1769
msgid "&Force"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1770 tortoisehg/hgtk/commit.py:324
#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1192 tortoisehg/hgtk/commit.py:1199
#: tortoisehg/hgtk/history.py:220 tortoisehg/hgtk/history.py:2636
#: tortoisehg/hgtk/status.py:1320 tortoisehg/hgtk/statusact.py:127
#: tortoisehg/hgtk/statusact.py:148 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:775
#: tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:849 tortoisehg/hgtk/thgmq.py:369
#: tortoisehg/hgtk/update.py:239
msgid "&Cancel"
msgstr "キャンセル(&C)"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1801
msgid "Cannot import selected revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1802
#, python-format
msgid ""
"The selected revision (rev #%d) cannot be imported because it is not a "
"descendant of qparent (rev #%d)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1922
msgid "Unable to start"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1923
msgid "Previous command is still running"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:25
#, python-format
msgid "Resolve conflicts - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:54
msgid "Local revision information"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:64
msgid "Other revision information"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:77
msgid "Unresolved conflicts"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:91
msgid "Mercurial Resolve"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:92
msgid "Attempt automatic (trivial) merge"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:94
msgid "Tool Resolve"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:95
msgid "Merge using selected merge tool"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:97
msgid "Take Local"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:98
msgid "Accept the local file version (yours)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:100
msgid "Take Other"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:101
msgid "Accept the other file version (theirs)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:103
msgid "Mark as Resolved"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:104
msgid "Mark this file as resolved"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:114
msgid "Resolved conflicts"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:129
msgid "Edit resolved file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:131
msgid "3-Way Diff"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:132
msgid "Visual three-way diff"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:134 tortoisehg/hgtk/history.py:1271
msgid "Diff to Local"
msgstr "ローカルとの差分"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:135
msgid "Visual diff between resolved file and first parent"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:137
msgid "Diff to Other"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:138
msgid "Visual diff between resolved file and second parent"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:140
msgid "Mark as Unresolved"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:141
msgid "Mark this file as unresolved"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:158
msgid "Detected merge/diff tools:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:162
msgid "Command output"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:247
msgid "Unable to show subrepository files"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:248
msgid ""
"Visual diffs are not supported for files in subrepositories. They will not "
"be shown."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:342
msgid "There are merge <b>conflicts</b> to be resolved"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:344
msgid "All conflicts are resolved."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:346
msgid "There are no conflicting file merges."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:353
msgid "Exit without finishing resolve?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:354
msgid "Unresolved conflicts remain. Are you sure?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:355 tortoisehg/hgqt/workbench.py:220
msgid "E&xit"
msgstr "終了(&X)"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:399
msgid "Ext"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:399 tortoisehg/hgqt/thgimport.py:86
#: tortoisehg/hgtk/thgimport.py:110
msgid "Repository"
msgstr "リポジトリ"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:442
msgid "<default>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revdetails.py:95
msgid "File List Toolbar"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revdetails.py:196
msgid "Update to this revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revdetails.py:199
msgid "Show All"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revdetails.py:201
msgid "Toggle display of all files and the direction they were merged"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revdetails.py:243
msgid "Copy Path"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revdetails.py:244
msgid "Copy full path of file(s) to the clipboard"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revert.py:22 tortoisehg/hgqt/revert.py:26
msgid "Cannot revert to working directory"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revert.py:23
msgid "Reverting to the working directory revision does not make sense"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revert.py:29
#, python-format
msgid "Revert - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revert.py:40
#, python-format
msgid "<b>Revert %s to its contents at revision %d?</b>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revert.py:44
#, python-format
msgid "<b>Revert %d files to their contents at revision %d?</b>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revert.py:50
msgid "Revert all files to this revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revert.py:65 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:279
#: tortoisehg/hgtk/statusact.py:146
msgid "Confirm Revert"
msgstr "元に戻す"

#: tortoisehg/hgqt/revert.py:66
msgid ""
"Reverting all files will discard changes and leave affected files in a "
"modified state.<br><br>Are you sure you want to use revert?<br><br>(use "
"update to checkout another revision)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revpanel.py:22 tortoisehg/hgtk/changeset.py:579
msgid "Changeset:"
msgstr "チェンジセット:"

#: tortoisehg/hgqt/revpanel.py:26 tortoisehg/hgtk/changeset.py:583
msgid "Child:"
msgstr "子リビジョン:"

#: tortoisehg/hgqt/revpanel.py:164
msgid "Head is closed!"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:28
msgid "Changesets where username contains string."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:30
msgid ""
"Search commit message, user name, and names of changed files for string."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:33
msgid "Like \"keyword(string)\" but accepts a regex."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:35
msgid ""
"Changesets not found in the specified destination repository, or the default "
"push location."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:38
msgid "The named bookmark or all bookmarks."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:40
msgid "The named tag or all tags."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:42
msgid "Changeset is tagged."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:44
msgid "Changeset is a named branch head."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:46
msgid "Changeset is a merge changeset."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:48
msgid "Changeset is closed."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:50
msgid ""
"Changesets within the interval, see <a "
"href=\"http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#dates\">help dates</a>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:53
msgid "Greatest common ancestor of the two changesets."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:58
msgid ""
"Changesets affecting files matched by pattern. See <a "
"href=\"http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#patterns\">help "
"patterns</a>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:62
msgid "Changesets which modify files matched by pattern."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:64
msgid "Changesets which add files matched by pattern."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:66
msgid "Changesets which remove files matched by pattern."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:68
msgid "Changesets containing files matched by pattern."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:73
msgid "All changesets belonging to the branches of changesets in set."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:75
msgid "Members of a set with no children in set."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:77
msgid "Changesets which are descendants of changesets in set."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:79
msgid "Changesets that are ancestors of a changeset in set."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:81
msgid "Child changesets of changesets in set."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:83
msgid "The set of all parents for all changesets in set."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:85
msgid "First parent for all changesets in set, or the working directory."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:87
msgid "Second parent for all changesets in set, or the working directory."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:89
msgid "Changesets whith no parent changeset in set."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:91
msgid ""
"An empty set, if any revision in set isn't found; otherwise, all revisions "
"in set."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:97
msgid "Changeset with lowest revision number in set."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:99
msgid "Changeset with highest revision number in set."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:101
msgid "First n members of a set."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:103
msgid ""
"Sort set by keys. The default sort order is ascending, specify a key as \"-"
"key\" to sort in descending order."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:106
msgid "An alias for \"::.\" (ancestors of the working copy's first parent)."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:108
msgid "All changesets, the same as 0:tip."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:123
msgid "Revision Set Query"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:134
msgid "all revisions converted from subversion"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:136
msgid "changeset which represents converted svn revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:147
msgid "Common sets"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:159
msgid "File pattern sets"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:171
msgid "Set Ancestry"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:183
msgid "Set Logic"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:210
msgid ""
"<a href=\"http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#revsets\">help "
"revsets</a>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:221
msgid "Searching..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:222 tortoisehg/hgqt/revset.py:234
msgid "Running"
msgstr "実行中"

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:222
msgid "query"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:374
msgid "found revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:397
msgid "Parse Error: "
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:401
msgid "Invalid query: "
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:64 tortoisehg/hgqt/run.py:429
#, python-format
msgid ""
"Error string \"%(arg0)s\" at %(arg1)s<br>Please <a "
"href=\"#edit:%(arg1)s\">edit</a> your config"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:82 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:78
msgid ""
"\n"
"Caught keyboard interrupt, aborting.\n"
msgstr ""
"\n"
"キーボード入力によって中断されました。\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:142 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:128
#, python-format
msgid "can not read file \"%s\". Ignored.\n"
msgstr "\"%s\" ファイルが読み込めません。\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:246
#, python-format
msgid ""
"thg: command '%s' is ambiguous:\n"
"  %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:249
#, python-format
msgid "thg: unknown command '%s'\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:253
#, python-format
msgid "thg %s: %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:256
#, python-format
msgid "thg: %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:259 tortoisehg/hgqt/thread.py:320
#: tortoisehg/hgqt/thread.py:330 tortoisehg/hgqt/thread.py:332
#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:219
#, python-format
msgid "abort: %s!\n"
msgstr "中止: %s!\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:310 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:267
#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:466
msgid "There is no Mercurial repository here (.hg not found)"
msgstr "Mercurial リポジトリがありません (.hg ファイルが見つかりません)"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:322 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:279
msgid "invalid arguments"
msgstr "引数が正しくありません"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:328 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:285
#, python-format
msgid "unrecognized profiling format '%s' - Ignored\n"
msgstr "未知のプロファイル形式 '%s' - 無視されました\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:344 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:301
msgid ""
"lsprof not available - install from "
"http://codespeak.net/svn/user/arigo/hack/misc/lsprof/"
msgstr ""
"lsprof がインストールされていません - http://codespeak.net/svn/user/arigo/hack/misc/lsprof/"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:427 tortoisehg/hgqt/run.py:428
msgid "Try refreshing your repository."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:431
#, python-format
msgid ""
"Configuration Error: \"%(arg0)s\",<br>Please <a "
"href=\"#fix:%(arg0)s\">fix</a> your config"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:433
#, python-format
msgid "Operation aborted:<br><br>%(arg0)s."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:434
msgid "Repository is locked"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:492
msgid "hint:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:499
msgid "Keyboard interrupt"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:500
msgid "Close this application?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:783
msgid "annotate requires a single filename\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:840 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:546
msgid "global options:"
msgstr "ユーザ設定:"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:842
msgid "use \"thg help\" for the full list of commands"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:846
msgid ""
"use \"thg help\" for the full list of commands or \"thg -v\" for details"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:849
#, python-format
msgid "use \"thg -v help%s\" to show aliases and global options"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:852
#, python-format
msgid "use \"thg -v help %s\" to show global options"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:864 tortoisehg/hgqt/run.py:973
#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:570 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:679
msgid ""
"list of commands:\n"
"\n"
msgstr ""
"コマンド一覧:\n"
"\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:872 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:578
#, python-format
msgid ""
"\n"
"aliases: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"エイリアス: %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:877 tortoisehg/hgqt/run.py:909
#: tortoisehg/hgqt/run.py:942 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:615
msgid "(no help text available)"
msgstr "(ヘルプテキストがありません)"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:885 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:591
msgid "options:\n"
msgstr "オプション:\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:914 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:620
msgid "no commands defined\n"
msgstr "コマンドが定義されていません\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:966
msgid "Thg - TortoiseHg's GUI tools for Mercurial SCM (Hg)\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:971 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:677
msgid ""
"basic commands:\n"
"\n"
msgstr ""
"基本的なコマンド:\n"
"\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:987 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:693
#, python-format
msgid " (default: %s)"
msgstr " (デフォルト値: %s)"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1004 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:710
#, python-format
msgid "TortoiseHg Dialogs (version %s), Mercurial (version %s)\n"
msgstr "TortoiseHg フロントエンド (バージョン %s), Mercurial (バージョン %s)\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1033 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:744
msgid "repository root directory or symbolic path name"
msgstr "リポジトリのルートディレクトリまたはシンボリックパス名"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1034 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:745
msgid "enable additional output"
msgstr "追加情報を出力する"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1035 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:746
msgid "suppress output"
msgstr "出力を抑制する"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1036 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:747
msgid "display help and exit"
msgstr "ヘルプを表示して終了する"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1037 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:748
msgid "start debugger"
msgstr "デバッガを開始"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1038 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:749
msgid "print command execution profile"
msgstr "コマンドの実行時プロファイルを出力"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1039 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:750
msgid "do not fork GUI process"
msgstr "ダイアログプロセスを起動しない"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1040 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:751
msgid "always fork GUI process"
msgstr "常にダイアログプロセスを生成する"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1041 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:752
msgid "read file list from file"
msgstr "ファイルリストをファイルから読み込む"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1042
msgid "read file list from file encoding utf-8"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1046
msgid "thg about"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1047
msgid "thg add [FILE]..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1049
msgid "revision to annotate"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1050 tortoisehg/hgqt/run.py:1103
msgid "open to line"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1051 tortoisehg/hgqt/run.py:1104
msgid "initial search pattern"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1052
msgid "thg annotate"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1054
msgid "revision to archive"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1055
msgid "thg archive"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1058
msgid "merge with old dirstate parent after backout"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1059
msgid "parent to choose when backing out merge"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1060
msgid "revision to backout"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1061
msgid "thg backout [OPTION]... [[-r] REV]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1062
msgid "thg bisect"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1066
msgid "the clone will include an empty working copy (only a repository)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1069
msgid "revision, tag or branch to check out"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1070
msgid "include the specified changeset"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1072
msgid "clone only the specified branch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1073
msgid "use pull protocol to copy metadata"
msgstr "メタデータのコピーに Pull を使用する"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1075
msgid "use uncompressed transfer (fast over LAN)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1076
msgid "thg clone [OPTION]... SOURCE [DEST]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1078 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:760
msgid "record user as committer"
msgstr "ユーザをコミッタとして記録する"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1079 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:761
msgid "record datecode as commit date"
msgstr "日付をコミット日時として記録する"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1080
msgid "thg commit [OPTIONS] [FILE]..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1081
msgid "thg drag_move SOURCE... DEST"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1082
msgid "thg drag_copy SOURCE... DEST"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1084
msgid "ignore case during search"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1085
msgid "thg grep"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1086
msgid "thg guess"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1087
msgid "thg hgignore [FILE]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1089 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:826
msgid "import to the patch queue (MQ)"
msgstr "MQ にインポートする"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1090
msgid "thg import [OPTION] [SOURCE]..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1091
msgid "thg init [DEST]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1094
msgid "a revision to send"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1095
msgid "thg email [REVS]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1098 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:767
msgid "limit number of changes displayed"
msgstr "表示するチェンジセット数を制限する"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1099
msgid "thg log [OPTIONS] [FILE]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1102
msgid "revision to display"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1105
msgid "thg manifest [-r REV] [FILE]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1108
msgid "revision to merge"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1109
msgid "thg merge [[-r] REV]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1110
msgid "thg remove [FILE]..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1111
msgid "thg mq"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1112
msgid "thg resolve"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1113
msgid "thg revert [FILE]..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1114
msgid "thg forget [FILE]..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1115
msgid "thg rename SOURCE [DEST]..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1119 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:792
#: tortoisehg/hgtk/serve.py:367
msgid "name of the hgweb config file (serve more than one repository)"
msgstr "hgweb 設定ファイル名 (複数のリポジトリを公開)"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1121 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:794
msgid "name of the hgweb config file (DEPRECATED)"
msgstr "hgweb 設定ファイル名 (非推奨)"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1122
msgid "thg serve [--web-conf FILE]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1123
msgid "thg sync"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1125
msgid "show files without changes"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1126
msgid "show ignored files"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1127
msgid "thg status [OPTIONS] [FILE]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1129 tortoisehg/hgqt/run.py:1160
msgid "discard uncommitted changes (no backup)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1130
msgid "do not back up stripped revisions"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1131
msgid "revision to strip"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1132
msgid "thg strip [-f] [-n] [[-r] REV]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1134
msgid "keep original changesets"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1135
msgid "keep original branch names"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1136
msgid "force detaching of source from its original branch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1139
msgid "rebase from the specified changeset"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1141
msgid "rebase onto the specified changeset"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1142
msgid "thg rebase -s REV -d REV [--keep] [--detach]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1145
msgid "replace existing tag"
msgstr "既存のタグを置換"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1146
msgid "make the tag local"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1147
msgid "revision to tag"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1148
msgid "remove a tag"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1149
msgid "use <text> as commit message"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1150
msgid "thg tag [-f] [-l] [-m TEXT] [-r REV] [NAME]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1151
msgid "thg shelve"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1152
msgid "thg rejects [FILE]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1153
msgid "thg test"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1154
msgid "thg help [COMMAND]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1155
msgid "thg purge"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1156
msgid "thg qreorder"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1157
msgid "thg qqueue"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1161 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:805
#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:820
msgid "revision to update"
msgstr "リビジョンを更新"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1162
msgid "thg update [-C] [[-r] REV]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1164 tortoisehg/hgqt/run.py:1167
#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:779 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:782
msgid "field to give initial focus"
msgstr "初期化時にフォーカスを与えるフィールド"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1165
msgid "thg userconfig"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1168
msgid "thg repoconfig"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1170 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:808
msgid "changeset to view in diff tool"
msgstr "差分表示ツールで表示するチェンジセット"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1171 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:809
msgid "revisions to view in diff tool"
msgstr "差分表示ツールで表示するリビジョン"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1172 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:810
msgid "bundle file to preview"
msgstr "プレビューするバンドルファイル"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1173 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:811
msgid "launch visual diff tool"
msgstr "GUI 差分表示ツールを起動する"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1175 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:813
msgid "print license"
msgstr "ライセンス文書を表示"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1176
msgid "thg version [OPTION]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1181
msgid "thg shellconfig"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rupdate.py:57
msgid "Location:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rupdate.py:61
msgid "Discard remote changes, no backup (-C/--clean)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rupdate.py:63
msgid "Perform a push before updating (-p/--push)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rupdate.py:65
msgid "Allow pushing new branches (--new-branch)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/rupdate.py:67
msgid "Force push to remote location (-f/--force)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/serve.py:40
msgid "Log"
msgstr "ログ"

#: tortoisehg/hgqt/serve.py:47
msgid "Repositories"
msgstr "リポジトリ"

#: tortoisehg/hgqt/serve.py:68
#, python-format
msgid "Running at %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/serve.py:70
msgid "Stopped"
msgstr "停止"

#: tortoisehg/hgqt/serve_ui.py:83 tortoisehg/hgtk/gdialog.py:491
#: tortoisehg/hgtk/history.py:288
msgid "Serve"
msgstr "ウェブサーバ"

#: tortoisehg/hgqt/serve_ui.py:84
msgid "Port:"
msgstr "ポート:"

#: tortoisehg/hgqt/serve_ui.py:85
msgid "Status:"
msgstr "状態:"

#: tortoisehg/hgqt/serve_ui.py:86 tortoisehg/hgtk/serve.py:61
msgid "Start"
msgstr "起動"

#: tortoisehg/hgqt/serve_ui.py:88 tortoisehg/hgqt/settings.py:968
#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:497
msgid "Settings"
msgstr "設定"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:24 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:33
msgid "<unspecified>"
msgstr "<未設定>"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:122
msgid "&True"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:123
msgid "&False"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:124
msgid "&Unspecified"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:184
msgid "&Set..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:185
msgid "&Clear"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:309
#, python-format
msgid "Failed to load issue tracker: '%s': %s. "
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:339
msgid "&Browse..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:458 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:43
msgid "UI Language"
msgstr "UI 言語"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:460 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:44
msgid "Specify your preferred user interface language (restart needed)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:462 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:45
msgid "Three-way Merge Tool"
msgstr "3-way マージツール"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:464
msgid ""
"Graphical merge program for resolving merge conflicts. If left unspecified, "
"Mercurial will use the first applicable tool it finds on your system or use "
"its internal merge tool that leaves conflict markers in place. Chose "
"internal:merge to force conflict markers ,internal:prompt to always select "
"local or other, or internal:dump to leave files in the working directory for "
"manual merging"
msgstr ""
"マージ衝突の解決に使う GUI マージプログラム。 指定しなければ Mercurial "
"が適当なツールを選択します。適当なツールがなければ内部マージツールが選択され、所定の位置に衝突マーカーが書き込まれます。常に衝突マーカーを書き込みたい場合"
"は internal:merge を、一方の修正のみを選択したい場合は internal:prompt "
"を指定してください。また、作業ディレクトリのファイルを手動でマージしたい場合は internal:dump を指定してください。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:470 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:52
msgid "Visual Diff Tool"
msgstr "GUI 差分表示ツール"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:472 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:53
msgid ""
"Specify visual diff tool, as described in the [merge-tools] section of your "
"Mercurial configuration files. If left unspecified, TortoiseHg will use the "
"selected merge tool. Failing that it uses the first applicable tool it finds."
msgstr ""
"Mercurial設定ファイルの [merge-tools] セクションに記述されている GUI "
"差分表示ツール名を指定。未設定の場合、TortoiseHg "
"はマージツールを差分表示に使用します。マージツールも設定されていない場合は最初に見つかったツールが使用されます。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:476 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:57
msgid "Visual Editor"
msgstr "GUI エディタ"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:477
#, python-format
msgid ""
"Specify the visual editor used to view files. Format:<br>myeditor -flags "
"[$FILE --num=$LINENUM][--search $SEARCH]<br><br>See <a "
"href=\"%s\">OpenAtLine</a>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:481
msgid "Shell"
msgstr "シェル"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:482
#, python-format
msgid ""
"Specify the command to launch your preferred terminal shell application. If "
"the value includes the string %(reponame)s, the name of the repository will "
"be substituted in place of %(reponame)s. (restart needed)<br>Default, "
"Windows: cmd.exe /K title %(reponame)s<br>Default, OS X: not set<br>Default, "
"other: xterm -T \"%(reponame)s\""
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:490
msgid "Immediate Operations"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:491
msgid ""
"Space separated list of shell operations you would like to be performed "
"immediately, without user interaction. Commands are \"add remove revert "
"forget\". Default: None (leave blank)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:495 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:63
msgid "Tab Width"
msgstr "タブ文字の幅"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:496
msgid ""
"Specify the number of spaces that tabs expand to in various TortoiseHg "
"windows. Default: 0, Not expanded"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:499
msgid "Force Repo Tab"
msgstr "リポジトリタブを常に表示"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:500
msgid "Always show repo tabs, even for a single repo. Default: False"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:501
msgid "Monitor Repo Changes"
msgstr "リポジトリの変更監視"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:503
msgid ""
"Specify the target filesystem where TortoiseHg monitors changes. Default: "
"always"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:505 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:67
msgid "Max Diff Size"
msgstr "最大差分サイズ"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:506
msgid ""
"The maximum size file (in KB) that TortoiseHg will show changes for in the "
"changelog, status, and commit windows. A value of zero implies no limit. "
"Default: 1024 (1MB)"
msgstr ""
"TortoiseHg "
"がチェンジログビューア、ステータスダイアログ、コミットツールで表示する最大ファイルサイズ(KB単位)を指定。0が指定された場合は無制限となります。デフォル"
"トでは1024(1MB)です。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:509
msgid "Fork GUI"
msgstr "GUI をフォーク"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:510
msgid ""
"When running from the command line, fork a background process to run "
"graphical dialogs. Default: True"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:512 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:81
msgid "Full Path Title"
msgstr "絶対パス表示"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:513
msgid ""
"Show a full directory path of the repository in the dialog title instead of "
"just the root directory name. Default: False"
msgstr "ダイアログタイトルにルートディレクトリ名の代わりに絶対パスを表示します。デフォルトでは無効です。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:515
msgid "Auto-resolve merges"
msgstr "マージを自動解決"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:516
msgid ""
"Indicates whether TortoiseHg should attempt to automatically resolve changes "
"from both sides to the same file, and only report merge conflicts when this "
"is not possible. When False, all files with changes on both sides of the "
"merge will report as conflicting, even if the edits are to different parts "
"of the file. In either case, when conflicts occur, the user will be invited "
"to review and resolve changes manually. Default: False."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:526
msgid "Default widget"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:528
msgid ""
"Select the initial widget that will be shown when opening a repository. "
"Default: revdetails"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:533
msgid ""
"Select the initial revision that will be selected when opening a repository. "
" You can select the \"current\" (i.e. the working directory parent), the "
"current \"tip\" or the working directory (\"workingdir\"). Default: current"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:537
msgid ""
"Open new tabs next\n"
"to the current tab"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:539
msgid ""
"Should new tabs be open next to the current tab? If False new tabs will be "
"open after the last tab. Default: True"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:542 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:130
msgid "Author Coloring"
msgstr "コミッタの色分け"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:543 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:131
msgid ""
"Color changesets by author name. If not enabled, the changes are colored "
"green for merge, red for non-trivial parents, black for normal. Default: "
"False"
msgstr ""
"チェンジセットをコミッタごとに色分けします。このオプションが無効の場合、マージされたチェンジセットは緑に、子を2つ以上持つチェンジセットは赤、通常のチェン"
"ジセットは黒です。デフォルトでは無効です。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:547
msgid "Task Tabs"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:549
msgid ""
"Show tabs along the side of the bottom half of each repo widget allowing one "
"to switch task tabs without using the toolbar. Default: off"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:552 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:135
msgid "Long Summary"
msgstr "長めの要約行"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:553 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:136
msgid ""
"If true, concatenate multiple lines of changeset summary until they reach 80 "
"characters. Default: False"
msgstr "True にするとコミットメッセージの改行を無視して複数の行を1行あたり80文字になるまで連結して表示します。デフォルトでは無効。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:556 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:139
msgid "Log Batch Size"
msgstr "ログ読み込み件数"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:557 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:140
msgid ""
"The number of revisions to read and display in the changelog viewer in a "
"single batch. Default: 500"
msgstr "1回の処理で何件のチェンジセットを読み込んで表示するか。デフォルトでは500件。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:560 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:143
msgid "Dead Branches"
msgstr "削除済みブランチ"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:561 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:144
msgid ""
"Comma separated list of branch names that should be ignored when building a "
"list of branch names for a repository. Default: None (leave blank)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:564 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:147
msgid "Branch Colors"
msgstr "ブランチの色"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:565
msgid ""
"Space separated list of branch names and colors of the form branch:#XXXXXX. "
"Spaces and colons in the branch name must be escaped using a backslash (\\). "
"Likewise some other characters can be escaped in this way, e.g. \\u0040 will "
"be decoded to the @ character, and \\n to a linefeed. Default: None (leave "
"blank)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:571 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:154
msgid "Hide Tags"
msgstr "非表示タグ"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:572
msgid ""
"Space separated list of tags that will not be shown.Useful example: Specify "
"\"qbase qparent qtip\" to hide the standard tags inserted by the Mercurial "
"Queues Extension. Default: None (leave blank)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:576 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:172
msgid "After Pull Operation"
msgstr "プル後の処理"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:578
msgid ""
"Operation which is performed directly after a successful pull. update "
"equates to pull --update, fetch equates to the fetch extension, rebase "
"equates to pull --rebase. Default: none"
msgstr ""
"操作は正常にプルが完了するとすぐに実行されます。update は \"pull --update\"、フェッチは fetch 拡張機能、rebase は "
"\"pull --rebase\" と見なします。デフォルトでは特に指定がありません。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:581
msgid "Default Push"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:583
msgid ""
"Select the revisions that will be pushed by default, whenever you click the "
"Push button.<ul><li><b>all</b>: The default. Push all changes in <i>all "
"branches</i>.<li><b>branch</b>: Push all changes in the <i>current "
"branch</i>.<li><b>revision</b>: Push the changes in the current branch "
"<i><u>up to</u> the current revision</i>.</ul><p>Default: all"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:591
msgctxt "config item"
msgid "Commit"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:592 tortoisehg/hgqt/sync.py:1338
#: tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:90
msgid "Username"
msgstr "ユーザ名"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:593
msgid ""
"Name associated with commits. The common format is:<br>Full Name "
"&lt;email@example.com&gt;"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:595 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:92
msgid "Summary Line Length"
msgstr "要約行文字数"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:596
msgid ""
"Suggested length of commit message lines. A red vertical line will mark this "
"length. CTRL-E will reflow the current paragraph to the specified line "
"length. Default: 80"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:599 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:103
msgid "Close After Commit"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:600
msgid "Close the commit tool after every successful commit. Default: False"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:602 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:106
msgid "Push After Commit"
msgstr "コミット後にプッシュ"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:604
msgid ""
"Attempt to push to specified URL or alias after each successful commit. "
"Default: No push"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:606 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:109
msgid "Auto Commit List"
msgstr "自動コミットファイル"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:607 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:110
msgid ""
"Comma separated list of files that are automatically included in every "
"commit. Intended for use only as a repository setting. Default: None (leave "
"blank)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:610 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:113
msgid "Auto Exclude List"
msgstr "自動除外ファイル"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:611
msgid ""
"Comma separated list of files that are automatically unchecked when the "
"status, and commit dialogs are opened. Default: None (leave blank)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:614 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:117
msgid "English Messages"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:615 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:118
msgid ""
"Generate English commit messages even if LANGUAGE or LANG environment "
"variables are set to a non-English language. This setting is used by the "
"Merge, Tag and Backout dialogs. Default: False"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:619
msgid "Secret MQ Patches"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:620
msgid "Make MQ patches secret (instead of draft). Default: False"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:622
msgid "Monitor working<br>directory changes"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:626
msgid ""
"Select when the working directory status list will be refreshed:<br>- "
"<b>auto</b>: [<i>default</i>] let TortoiseHg decide when to refresh the "
"working directory status list.<br>TortoiseHg will refresh the status list "
"whenever it performs an action that may potentially modify the working "
"directory. <i>This may miss any changes that happen outside of TortoiseHg's "
"control;</i><br>- <b>always</b>: in addition to the automatic updates above, "
"also refresh the status list whenever the user clicks on the \"working dir "
"revision\" or on the \"Commit icon\" on the workbench task bar;<br>- "
"<b>alwayslocal</b>: same as \"<b>always</b>\" but restricts forced refreshes "
"to <i>local repos</i>.<br>Default: auto"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:640 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:179
#: tortoisehg/util/menuthg.py:55
msgid "Web Server"
msgstr "ウェブサーバ"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:641 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:180
#: tortoisehg/hgtk/thgpbranch.py:210
msgid "Name"
msgstr "名前"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:642
msgid ""
"Repository name to use in the web interface, and by TortoiseHg as a "
"shorthand name. Default is the working directory."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:644 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:183
#: tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:745
msgid "Description"
msgstr "説明"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:645 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:184
msgid "Textual description of the repository's purpose or contents."
msgstr "リポジトリの目的または内容に関する説明文。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:647 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:186
msgid "Contact"
msgstr "連絡先"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:648 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:187
msgid "Name or email address of the person in charge of the repository."
msgstr "このリポジトリの管理者の名前もしくはメールアドレス。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:650 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:189
msgid "Style"
msgstr "テーマ"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:652 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:191
msgid "Which template map style to use"
msgstr "どのテンプレートをテーマとして使用するか。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:653 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:192
msgid "Archive Formats"
msgstr "アーカイブ形式"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:655 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:193
msgid "Comma separated list of archive formats allowed for downloading"
msgstr "ダンロード可能なアーカイブ形式をカンマ区切りで指定。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:657 tortoisehg/hgqt/sync.py:241
#: tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:195 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:368
msgid "Port"
msgstr "ポート番号"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:657 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:195
msgid "Port to listen on"
msgstr "サーバ待ち受けポート番号"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:658 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:196
msgid "Push Requires SSL"
msgstr "SSL プッシュ"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:659 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:197
msgid ""
"Whether to require that inbound pushes be transported over SSL to prevent "
"password sniffing."
msgstr "プッシュする際、パスワードの傍受を防ぐために SSL を使った通信を強制する"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:661 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:199
msgid "Stripes"
msgstr "ストライプ表示"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:662 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:200
msgid ""
"How many lines a \"zebra stripe\" should span in multiline output. Default "
"is 1; set to 0 to disable."
msgstr "複数行の出力の際に何行ごとに異なる色の行を入れるかを指定。デフォルトでは1で、0にすると無効になります。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:664 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:202
msgid "Max Files"
msgstr "最大ファイル数"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:665
msgid "Maximum number of files to list per changeset. Default: 10"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:666 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:204
msgid "Max Changes"
msgstr "最大変更数"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:667
msgid "Maximum number of changes to list on the changelog. Default: 10"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:669 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:206
msgid "Allow Push"
msgstr "プッシュを許可する"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:670 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:207
msgid ""
"Whether to allow pushing to the repository. If empty or not set, push is not "
"allowed. If the special value \"*\", any remote user can push, including "
"unauthenticated users. Otherwise, the remote user must have been "
"authenticated, and the authenticated user name must be present in this list "
"(separated by whitespace or \",\"). The contents of the allow_push list are "
"examined after the deny_push list."
msgstr ""
"リポジトリへのプッシュを許可するユーザ名の一覧。空欄または未設定の場合はプッシュは許可されません。\"*\" "
"の場合は認証されてないユーザも含めて誰でもプッシュ可能となります。ユーザ名をカンマ区切り(空白文字でも可)で指定された場合は、そのユーザは認証が必要となり"
"ます。allow_push 一覧は deny_push 一覧の後に適用されます。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:677 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:214
msgid "Deny Push"
msgstr "プッシュを拒否する"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:678 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:215
msgid ""
"Whether to deny pushing to the repository. If empty or not set, push is not "
"denied. If the special value \"*\", all remote users are denied push. "
"Otherwise, unauthenticated users are all denied, and any authenticated user "
"name present in this list (separated by whitespace or \",\") is also denied. "
"The contents of the deny_push list are examined before the allow_push list."
msgstr ""
"リポジトリへのプッシュを拒否するユーザ名の一覧。空欄または未設定の場合はプッシュは拒否されません。\"*\" "
"の場合は全てのユーザがプッシュを拒否されます。それ以外の場合、未認証ユーザは全て拒否され、認証ユーザについてもここにユーザ名をカンマ区切り(空白文字でも可"
")で指定された場合は拒否されます。deny_push 一覧は allow_push 一覧の前に適用されます。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:684 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:221
msgid "Encoding"
msgstr "文字エンコーディング"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:685 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:222
msgid "Character encoding name"
msgstr "文字エンコーディング名"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:688 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:225
msgid "Proxy"
msgstr "プロキシ"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:689 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:226
#: tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:369
msgid "Host"
msgstr "ホスト名"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:690 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:227
msgid ""
"Host name and (optional) port of proxy server, for example \"myproxy:8000\""
msgstr "プロキシサーバのホスト名とポート番号。例: \"myproxy:8000\""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:692 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:229
msgid "Bypass List"
msgstr "除外ホスト名"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:693 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:230
msgid ""
"Optional. Comma-separated list of host names that should bypass the proxy"
msgstr "任意。プロキシサーバを使用しないホスト名をカンマ区切りで指定。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:696 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:233
msgid "Optional. User name to authenticate with at the proxy server"
msgstr "任意。プロキシサーバの認証に必要なユーザ名。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:697 tortoisehg/hgqt/settings.py:828
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1346 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:234
#: tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:370
msgid "Password"
msgstr "パスワード"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:698 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:235
msgid "Optional. Password to authenticate with at the proxy server"
msgstr "任意。プロキシサーバの認証に必要なパスワード。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:702 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:239
msgid "From"
msgstr "From"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:703 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:240
msgid "Email address to use in the \"From\" header and for the SMTP envelope"
msgstr "From(送信者)として使用するメールアドレス。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:705 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:242
msgid "To"
msgstr "To"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:706 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:243
msgid "Comma-separated list of recipient email addresses"
msgstr "送信先のメールアドレスをカンマ区切りで指定。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:707 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:244
msgid "Cc"
msgstr "Cc"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:708 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:245
msgid "Comma-separated list of carbon copy recipient email addresses"
msgstr "CCとして送るメールアドレスをカンマ区切りで指定。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:709 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:246
msgid "Bcc"
msgstr "Bcc"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:710 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:247
msgid "Comma-separated list of blind carbon copy recipient email addresses"
msgstr "BCCとして送るメールアドレスをカンマ区切りで指定。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:712 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:249
msgid "method"
msgstr "メール送信方法"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:713 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:250
msgid ""
"Optional. Method to use to send email messages. If value is \"smtp\" "
"(default), use SMTP (configured below). Otherwise, use as name of program "
"to run that acts like sendmail (takes \"-f\" option for sender, list of "
"recipients on command line, message on stdin). Normally, setting this to "
"\"sendmail\" or \"/usr/sbin/sendmail\" is enough to use sendmail to send "
"messages."
msgstr ""
"任意。メールを送信する方法。設定値が\"smtp\"(デフォルト)の場合はSMTP(下で設定可能)が使用されます。もしくはsendmailのようなメール送"
"信プログラムの名前を指定することもできます(\"-f\" オプションで送信者と宛先メールアドレスの一覧、本文は標準入力)。その場合、通常は "
"\"sendmail\" や \"/usr/sbin/sendmail\" で大丈夫なはずです。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:719 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:256
msgid "SMTP Host"
msgstr "SMTP ホスト名"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:720 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:256
msgid "Host name of mail server"
msgstr "メールサーバのホスト名"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:721 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:257
msgid "SMTP Port"
msgstr "SMTP ポート番号"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:722 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:258
msgid "Port to connect to on mail server. Default: 25"
msgstr "メールサーバに接続するときのポート番号。デフォルトでは25。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:724 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:260
msgid "SMTP TLS"
msgstr "SMTP TLS 設定"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:725 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:261
msgid "Connect to mail server using TLS. Default: False"
msgstr "TLSを使ってメールサーバに接続する。デフォルトでは無効。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:727 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:263
msgid "SMTP Username"
msgstr "SMTP ユーザ名"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:728 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:264
msgid "Username to authenticate to mail server with"
msgstr "メールサーバの認証に使用するユーザ名"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:729 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:265
msgid "SMTP Password"
msgstr "SMTP パスワード"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:730 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:266
msgid "Password to authenticate to mail server with"
msgstr "メールサーバの認証に使用するパスワード"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:731 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:267
msgid "Local Hostname"
msgstr "ローカルホスト名"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:732 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:268
msgid "Hostname the sender can use to identify itself to the mail server."
msgstr "送信者自信をメールサーバが識別するために使うホスト名。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:736 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:272
msgid "Diff"
msgstr "差分"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:738 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:273
msgid "Patch EOL"
msgstr "パッチ改行文字"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:740 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:274
msgid ""
"Normalize file line endings during and after patch to lf or crlf. Strict "
"does no normalization. Auto does per-file detection, and is the recommended "
"setting. Default: strict"
msgstr ""
"改行文字を LF または CRLF に正規化します。\"strict\" は正規化しません。ファイルごとに改行文字を検出する \"auto\" "
"が推奨設定です。デフォルトは \"strict\" です。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:744 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:278
msgid "Git Format"
msgstr "Git拡張形式"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:745 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:279
msgid "Use git extended diff header format. Default: False"
msgstr "git 拡張差分ヘッダ形式を使用する。デフォルトで無効。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:747
msgid "MQ Git Format"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:749
msgid ""
"If set to 'keep', mq will obey the [diff] section configuration while "
"preserving existing git patches upon qrefresh. If set to 'yes' or 'no', mq "
"will override the [diff] section and always generate git or regular patches, "
"possibly losing data in the second case."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:753 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:281
msgid "No Dates"
msgstr "日付を非表示"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:754 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:282
msgid "Do not include modification dates in diff headers. Default: False"
msgstr "差分ヘッダに日付を表示しないようにします。デフォルトでは無効。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:756 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:284
msgid "Show Function"
msgstr "関数名の表示"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:757 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:285
msgid "Show which function each change is in. Default: False"
msgstr "どの関数が変更されたのかを表示する。デフォルトで無効。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:759 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:287
msgid "Ignore White Space"
msgstr "空白文字を無視"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:760 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:288
msgid "Ignore white space when comparing lines. Default: False"
msgstr "行の比較で空白文字を無視する。デフォルトで無効。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:762 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:290
msgid "Ignore WS Amount"
msgstr "空白文字数の無視"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:763 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:291
msgid "Ignore changes in the amount of white space. Default: False"
msgstr "空白文字の個数の変化を無視する。デフォルトで無効。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:765 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:293
msgid "Ignore Blank Lines"
msgstr "空行を無視"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:766 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:294
msgid "Ignore changes whose lines are all blank. Default: False"
msgstr "全ての空行の変更を無視する。デフォルトで無効。"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:770
msgid "Fonts"
msgstr "フォント"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:771
msgid "Message Font"
msgstr "メッセージフォント"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:772
msgid "Font used to display commit messages. Default: monospace 10"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:774
msgid "Diff Font"
msgstr "差分フォント"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:775
msgid "Font used to display text differences. Default: monospace 10"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:777
msgid "List Font"
msgstr "一覧フォント"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:778
msgid "Font used to display file lists. Default: sans 9"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:780
msgid "ChangeLog Font"
msgstr "チェンジログフォント"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:781
msgid "Font used to display changelog data. Default: monospace 10"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:783
msgid "Output Font"
msgstr "コマンド出力フォント"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:784
msgid "Font used to display output messages. Default: sans 8"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:788 tortoisehg/hgqt/settings.py:1330
#: tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:318
msgid "Extensions"
msgstr "エクステンション"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:791 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:321
msgid "Issue Tracking"
msgstr "課題管理"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:792 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:323
msgid "Issue Regex"
msgstr "課題の正規表現"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:793 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:324
msgid "Defines the regex to match when picking up issue numbers."
msgstr "課題番号にマッチする正規表現を定義"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:794 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:325
msgid "Issue Link"
msgstr "課題へのリンク"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:795 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:326
msgid ""
"Defines the command to run when an issue number is recognized. You may "
"include groups in issue.regex, and corresponding {n} tokens in issue.link "
"(where n is a non-negative integer). {0} refers to the entire string matched "
"by issue.regex, while {1} refers to the first group and so on. If no {n} "
"tokensare found in issue.link, the entire matched string is appended instead."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:802 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:333
msgid "Mandatory Issue Reference"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:803
msgid ""
"When committing, require that a reference to an issue be specified. If "
"enabled, the regex configured in 'Issue Regex' must find a match in the "
"commit message."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:806
msgid "Issue Tracker Plugin"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:808
msgid ""
"Configures a COM IBugTraqProvider or IBugTrackProvider2 issue tracking "
"plugin."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:810
msgid "Configure Issue Tracker"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:811
msgid "Configure the selected COM Bug Tracker plugin."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:813
msgid "Issue Tracker Trigger"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:815
msgid ""
"Determines when the issue tracker state will be updated by TortoiseHg. Valid "
"settings values are:<ul><li><b>never</b>: Do not update the Issue Tracker "
"state automaticaly.<li><b>commit</b>: Update the Issue Tracker state after a "
"successful commit.</ol><p>Default: never"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:823
msgid "Server"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:824
msgid "Path to review board example \"http://demo.reviewboard.org\""
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:827
msgid "User name to authenticate with review board"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:829
msgid "Password to authenticate with review board"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:830
msgid "Server Repository ID"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:831
msgid "The default repository id for this repo on the review board server"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:832
msgid "Target Groups"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:833
msgid "A comma separated list of target groups"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:834
msgid "Target People"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:835
msgid "A comma separated list of target people"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:838
msgid "Kiln Bfiles"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:839 tortoisehg/hgqt/settings.py:849
#: tortoisehg/hgtk/hgignore.py:104
msgid "Patterns"
msgstr "パターン"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:840
msgid ""
"Files with names meeting the specified patterns will be automatically added "
"as bfiles"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:842 tortoisehg/hgqt/settings.py:852
msgid "Size"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:843
msgid ""
"Files of at least the specified size (in megabytes) will be added as bfiles"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:844 tortoisehg/hgqt/settings.py:854
msgid "System Cache"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:845
msgid ""
"Path to the directory where a system-wide cache of bfiles will be stored"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:848
msgid "Largefiles"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:850
msgid ""
"Files with names meeting the specified patterns will be automatically added "
"as largefiles"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:853
msgid ""
"Files of at least the specified size (in megabytes) will be added as "
"largefiles"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:855
msgid ""
"Path to the directory where a system-wide cache of largefiles will be stored"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:858
msgid "Projrc"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:859
msgid "Require confirmation"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:860
msgid ""
"Ask the user to confirm the update of the local \"projrc\" configuration "
"file when the remote projrc file changes. Default is \"True\"."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:862
msgid "Servers"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:863
msgid ""
"List of Servers from which \"projrc\" configuration files must be pulled. "
"Set it to \"*\" to pull from all servers. Set it to \"default\" to pull from "
"the default sync path.Default is pull from NO servers."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:866
msgid "Include"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:867
msgid ""
"List of settings that will be pulled form the project configuration file. "
"Default is include NO settings."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:868
msgid "Exclude"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:869
msgid ""
"List of settings that will NOT be pulled form the project configuration "
"file. Default is exclude none of the included settings."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:882
msgid "TortoiseHg Settings"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:888 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:648
msgid "Iniparse package not found"
msgstr "iniparse パッケージがありません"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:889 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:649
msgid "Can't change settings without iniparse package - view is readonly."
msgstr "iniparse パッケージがないため設定を変更できません - 読み取り専用"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:913
#, python-format
msgid "%s's global settings"
msgstr "%s のユーザ設定"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:927 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:638
msgid "No repository found"
msgstr "リポジトリがありません"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:928 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:639
msgid "no repo at "
msgstr "以下にリポジトリはありません: "

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:936
#, python-format
msgid "%s project settings (.hg/projrc)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:942 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:671
#, python-format
msgid "%s repository settings"
msgstr "%s リポジトリ設定"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:969
msgid ""
"Restart all TortoiseHg applications for the following changes to take effect:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:977
msgid "Apply changes before exit?"
msgstr "閉じる前に設定を保存しますか?"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:978 tortoisehg/hgtk/commit.py:324
#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1192 tortoisehg/hgtk/commit.py:1199
#: tortoisehg/hgtk/status.py:1320 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:848
#: tortoisehg/hgtk/thgmq.py:369
msgid "&Yes"
msgstr "はい(&Y)"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:978 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:848
msgid "&No (discard changes)"
msgstr "いいえ (変更を破棄)"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1035
msgid "Settings File:"
msgstr "設定ファイル:"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1095
msgid "Confirm Save"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1096
msgid "Save changes before editing?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1097 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:775
msgid "&Save"
msgstr "保存(&S)"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1160 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:822
msgid "Confirm Reload"
msgstr "再読み込みの確認"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1161 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:823
msgid ""
"Unsaved changes will be lost.\n"
"Do you want to reload?"
msgstr ""
"保存されていない変更が破棄されます。\n"
"本当に再読み込みしてもよろしいですか?"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1280 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:1550
msgid "Unable to create a Mercurial.ini file"
msgstr "Mercurial.ini ファイルを作成できませんでした"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1281
msgid "Insufficient access rights, reverting to read-only mode."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:86
msgid "Contex Menu"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:88 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:82
msgid "Top menu items:"
msgstr "トップメニューとして表示:"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:94 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:63
msgid "Sub menu items:"
msgstr "サブメニューとして表示:"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:118 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:112
msgid "Menu Behavior"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:120 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:120
msgid "Hide context menu outside repositories"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:121 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:210
msgid ""
"Do not show menu items on unversioned folders (use shift + click to override)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:130 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:124
msgid "Icons"
msgstr "アイコン"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:133 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:129
msgid "Overlays"
msgstr "アイコンオーバーレイ"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:137
msgid "Enabled overlays"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:139 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:138
msgid "Local disks only"
msgstr "ローカルのみ"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:144 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:142
msgid "Enabled Overlay Handlers"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:149 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:151
msgid "Warning: affects all Tortoises, logoff required after change"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:151 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:159
msgid "Added"
msgstr "追加済み"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:153 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:166
msgid "Locked*"
msgstr "ロック中*"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:155 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:173
msgid "Ignored*"
msgstr "無視*"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:157 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:161
msgid "Unversioned"
msgstr "バージョン管理外"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:159 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:168
msgid "Readonly*"
msgstr "読み取り専用*"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:161 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:175
msgid "Deleted*"
msgstr "削除済み*"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:163 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:191
msgid "*: not used by TortoiseHg"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:167 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:195
msgid "Taskbar"
msgstr "タスクバー"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:171 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:202
msgid "Show Icon"
msgstr "トレイアイコンの表示"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:173 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:204
msgid "Highlight Icon"
msgstr "トレイアイコンの点滅"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:190 tortoisehg/hgtk/shellconf.py:25
msgid "TortoiseHg Shell Configuration"
msgstr "TortoiseHg シェル拡張設定"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:65 tortoisehg/hgqt/shelve.py:94
msgid "Clear"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:66 tortoisehg/hgqt/shelve.py:95
msgid "Clear the current shelf file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:69 tortoisehg/hgqt/shelve.py:98
msgid "Delete the current shelf file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:110
msgid "Left Toolbar"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:113 tortoisehg/hgqt/shelve.py:166
msgid "Delete selected chunks"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:117
msgid "Move all files right"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:121
msgid "Move selected file right"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:125 tortoisehg/hgqt/shelve.py:155
msgid "Edit file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:128
msgid "Move selected chunks right"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:133
msgid "Refresh Toolbar"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:137 tortoisehg/hgqt/status.py:256
#: tortoisehg/hgqt/status.py:270 tortoisehg/hgtk/commit.py:240
#: tortoisehg/hgtk/hgignore.py:142 tortoisehg/hgtk/history.py:404
msgid "Refresh"
msgstr "再読み込み"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:142
msgid "New Shelf"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:147
msgid "Right Toolbar"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:151
msgid "Move selected chunks left"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:158
msgid "Move selected file left"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:162
msgid "Move all files left"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:189
msgid "Backup copies of modified files can be found in .hg/Trashcan/"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:195
#, python-format
msgid "TortoiseHg Shelve - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:257
msgid "TortoiseHg New Shelf Name"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:258
msgid "Specify name of new shelf"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:266
msgid "Bad filename"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:267
msgid "A shelf name cannot contain :#/\\<>|"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:273
msgid "File already exists"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:274
msgid "A shelf file of that name already exists"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:277
msgid "New shelf created"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:288 tortoisehg/hgqt/shelve.py:301
#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:314 tortoisehg/hgqt/shelve.py:329
#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:343
msgid "Are you sure?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:289 tortoisehg/hgqt/shelve.py:330
#, python-format
msgid "Delete shelf file %s?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:293 tortoisehg/hgqt/shelve.py:334
msgid "Shelf deleted"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:302
msgid "Revert all working copy changes?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:315 tortoisehg/hgqt/shelve.py:344
#, python-format
msgid "Clear contents of shelf file %s?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:320 tortoisehg/hgqt/shelve.py:349
msgid "Shelf cleared"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:386
#, python-format
msgid "Shelf: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:389
#, python-format
msgid "Patch: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:117
msgid "Check all files"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:118
msgid "Uncheck all files"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:123
msgid "Status File List Toolbar"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:148 tortoisehg/hgtk/status.py:330
msgid "Remove filter, show root"
msgstr "フィルタをクリアしてルートを表示"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:209
#, python-format
msgid "%s - status (selection filtered)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:211
#, python-format
msgid "%s - status"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:256 tortoisehg/hgtk/browse.py:112
#: tortoisehg/hgtk/quickop.py:106 tortoisehg/hgtk/status.py:95
msgid "status"
msgstr "状態"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:285 tortoisehg/hgtk/quickop.py:186
msgid "No appropriate files"
msgstr "適切なファイルがありません"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:286 tortoisehg/hgtk/quickop.py:187
msgid "No files found for this operation"
msgstr "この操作が可能なファイルが見つかりません"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:623
msgid "Stat"
msgstr "状態"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:623
msgid "M"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:623 tortoisehg/hgtk/datamine.py:140
msgid "Filename"
msgstr "ファイル名"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:624 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:414
msgid "Type"
msgstr "タイプ"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:624
msgid "Size (KB)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:667
#, python-format
msgid "Checked count: %d"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:815
msgid ", resolved merge"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:817
msgid ", unresolved merge"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:830
#, python-format
msgid "%s is modified"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:831 tortoisehg/hgtk/quickop.py:163
msgid "modified"
msgstr "変更"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:832
#, python-format
msgid "%s is added"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:833 tortoisehg/hgtk/quickop.py:166
msgid "added"
msgstr "追加"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:834
#, python-format
msgid "%s is removed"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:835 tortoisehg/hgtk/quickop.py:169
msgid "removed"
msgstr "削除"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:836
#, python-format
msgid "%s is not tracked (unknown)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:837 tortoisehg/hgtk/quickop.py:175
#: tortoisehg/hgtk/quickop.py:255 tortoisehg/hgtk/serve.py:127
#: tortoisehg/util/version.py:47 tortoisehg/util/version.py:73
msgid "unknown"
msgstr "不明"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:838
#, python-format
msgid "%s is missing!"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:839
msgid "deleted"
msgstr "削除"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:840
#, python-format
msgid "%s is ignored"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:841 tortoisehg/hgtk/quickop.py:179
#: tortoisehg/hgtk/quickop.py:255
msgid "ignored"
msgstr "無視"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:842
#, python-format
msgid "%s is not modified (clean)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:843 tortoisehg/hgtk/quickop.py:183
msgid "clean"
msgstr "クリーン"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:844
#, python-format
msgid "%s is a dirty subrepo"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/status.py:845
msgid "subrepo"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:39
msgid "Malformed ssh URL"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:110
msgid "TortoiseHg Sync"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:129
msgid "Preview incoming changesets from remote repository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:132
msgid "Pull incoming changesets from remote repository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:135
msgid "Filter outgoing changesets to remote repository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:138
msgid "Push outgoing changesets to remote repository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:140
msgid "Email outgoing changesets for remote repository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:145
msgid "Manage pending perforce changelists"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:151
msgid "Unbundle"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:155
msgid "Stop current operation"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:171 tortoisehg/hgqt/update.py:73
#: tortoisehg/hgtk/update.py:78
msgid "Target:"
msgstr "対象:"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:198
msgid "<b>Remote Repository:</b>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:209
msgid "Path Edit Toolbar"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:220
msgid "Security"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:221
msgid "Manage HTTPS connection security and user authentication"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:229
msgid "Hostname"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:259 tortoisehg/hgqt/webconf_ui.py:77
msgid "Save"
msgstr "保存"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:260
msgid "Save current URL under an alias"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:274
msgid "Paths in Repository Settings:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:289
msgid "Related Paths:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:345
#, python-format
msgid "Preview incoming changesets from %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:346
#, python-format
msgid "Pull incoming changesets from %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:347
#, python-format
msgid "Filter outgoing changesets to %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:348
#, python-format
msgid "Push outgoing changesets to %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:355
#, python-format
msgid "rev: %d (%s)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:360 tortoisehg/hgtk/commit.py:791
msgid "branch: "
msgstr "ブランチ: "

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:367
msgid "bookmark: "
msgstr "ブックマーク: "

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:418 tortoisehg/hgtk/synch.py:157
msgid "Post Pull: "
msgstr "プル後の処理: "

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:600
msgid "Repository not local"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:601
msgid "A terminal shell cannot be opened for remote"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:606 tortoisehg/hgqt/sync.py:1458
msgid "Confirm path delete"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:607 tortoisehg/hgqt/sync.py:1459
#, python-format
msgid "Delete %s from your repo configuration file?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:697
msgid "No URL selected"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:698
msgid "No URL has been configured for this repository."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:713
msgid "Redundant authentication info"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:714
msgid ""
"You have authentication info configured for this host and inside this URL. "
"Remove authentication info from this URL?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:738 tortoisehg/hgqt/sync.py:744
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:750 tortoisehg/hgqt/sync.py:756
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:763
msgid "sync command already running"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:782
#, python-format
msgid "Getting incoming changesets from %s..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:787 tortoisehg/hgqt/sync.py:805
#, python-format
msgid "Found incoming changesets from %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:790 tortoisehg/hgqt/sync.py:807
#, python-format
msgid "No incoming changesets from %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:792 tortoisehg/hgqt/sync.py:809
#, python-format
msgid "Incoming from %s aborted, ret %d"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:820
#, python-format
msgid "Pull from %s completed"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:822
#, python-format
msgid "Pull from %s aborted, ret %d"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:834 tortoisehg/hgqt/update.py:351
msgid "Merge caused file conflicts"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:835 tortoisehg/hgqt/update.py:352
msgid "File conflicts need to be resolved"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:841
#, python-format
msgid "Pulling from %s..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:860
#, python-format
msgid "Finding outgoing changesets to %s..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:872
#, python-format
msgid "%d outgoing changesets to %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:875 tortoisehg/hgqt/sync.py:887
#, python-format
msgid "No outgoing changesets to %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:877 tortoisehg/hgqt/sync.py:889
#, python-format
msgid "Outgoing to %s aborted, ret %d"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:885
#, python-format
msgid "outgoing changesets to %s found"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:909 tortoisehg/hgtk/history.py:584
#, python-format
msgid "%s (submitted)"
msgstr "%s (送信完了)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:911 tortoisehg/hgtk/history.py:586
#: tortoisehg/hgtk/history.py:592
#, python-format
msgid "%s (pending)"
msgstr "%s (保留中)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:916 tortoisehg/hgtk/history.py:595
msgid "Unable to parse p4pending output"
msgstr "p4pendingの出力結果を解析できませんでした"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:918 tortoisehg/hgtk/history.py:597
#, python-format
msgid "%d pending changelists found"
msgstr "%d 個の保留中の変更リストが見つかりました"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:920 tortoisehg/hgtk/history.py:599
msgid "No pending Perforce changelists"
msgstr "保留中の Perforce 変更リストはありません"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:922 tortoisehg/hgtk/history.py:601
msgid "Aborted p4pending"
msgstr "p4pending 中断"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:924 tortoisehg/hgtk/history.py:603
msgid "Unable to determine pending changesets"
msgstr "保留中の変更リストを決定できません"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:934
msgid "Perforce pending..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:944 tortoisehg/hgtk/history.py:2623
msgid "Confirm Push to remote Repository"
msgstr "プッシュの確認"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:945 tortoisehg/hgtk/history.py:2624
#, python-format
msgid ""
"Push to remote repository\n"
"%s\n"
"?"
msgstr ""
"リモートリポジトリへプッシュしてもよろしいですか?\n"
"%s"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:948
#, python-format
msgid "Push to %s aborted"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:952
#, python-format
msgid "Pushing to %s..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:955
#, python-format
msgid "Push to %s completed"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:957
#, python-format
msgid "Push to %s aborted, ret %d"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:960
msgid ""
"One or more of the changesets that you are attempting to push involve the "
"creation of a new branch. Do you want to create a new branch in the remote "
"repository?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:984
#, python-format
msgid ""
"Invalid default push revision: %s.Please check your mercurial configuration "
"(tortoisehg.defaultpush)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1005
msgid "Determining outgoing changesets to email..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1019 tortoisehg/hgtk/history.py:2025
msgid "No outgoing changesets"
msgstr "送信チェンジセットがありません"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1021
#, python-format
msgid "Outgoing aborted, ret %d"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1028
msgid "Select bundle file"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1029
msgid "Bundle files (*.hg)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1048
msgid "Unable to remove URL"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1070
msgid "Post Pull Behavior"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1074
msgid "Select post-pull operation for this repository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1077
msgid "None - simply pull changesets"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1078
msgid "Update - pull, then try to update"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1084
msgid "Fetch - use fetch (auto merge pulled changes)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1086
msgid "Fetch - use fetch extension (fetch is not active!)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1093
msgid "Rebase - rebase local commits above pulled changes"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1095
msgid "Rebase - use rebase extension (rebase is not active!)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1113
msgid "<a href=\"config\">Launch settings tool...</a>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1146
msgid "Unable to save post pull operation"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1170
msgid "Save Path"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1180 tortoisehg/hgqt/sync.py:1502
#: tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:371 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:954
msgid "Alias"
msgstr "エイリアス"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1183 tortoisehg/hgqt/sync.py:1502
#: tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:368
msgid "URL"
msgstr "URL"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1192
msgid "Remove authentication data from URL"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1194
msgid ""
"User authentication data should be associated with the hostname using the "
"security dialog."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1216
msgid "Unable to save an URL"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1227
msgid "Confirm URL replace"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1228
#, python-format
msgid "%s already exists, replace URL?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1252
msgid "Certificate Query Error"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1265
msgid "Security: "
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1284
#, python-format
msgid "<b>Host:</b> %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1286
msgid "Secure HTTPS Connection"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1293
msgid "Verify with Certificate Authority certificates (best)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1295
msgid "Verify with stored host fingerprint (good)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1297
msgid "No host validation, but still encrypted (bad)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1304
msgid "### host certificate fingerprint ###"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1308
msgid "Query"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1327
msgid "User Authentication"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1334
msgid ""
"Optional. Username to authenticate with. If not given, and the remote\n"
"site requires basic or digest authentication, the user will be prompted for\n"
"it. Environment variables are expanded in the username letting you do\n"
"foo.username = $USER."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1343
msgid ""
"Optional. Password to authenticate with. If not given, and the remote\n"
"site requires basic or digest authentication, the user will be prompted for\n"
"it."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1350
msgid ""
"Mercurial keyring extension is enabled. Passwords will be stored in a "
"platform-native secure method."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1356
msgid ""
"Optional. PEM encoded client certificate key file. Environment variables\n"
"are expanded in the filename."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1358
msgid "User Certificate Key File"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1362
msgid ""
"Optional. PEM encoded client certificate chain file. Environment variables\n"
"are expanded in the filename."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1364
msgid "User Certificate Chain File"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1384
msgid "Unable to save authentication"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1546
#, python-format
msgid "%s - sync options"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1553
msgid "Allow push of a new branch (--new-branch)"
msgstr "新規ブランチの反映を許可 (--new-branch)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1558
msgid "Force push or pull (override safety checks, --force)"
msgstr "push や pull を強制 (安全確認を無効化 --force)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1568
msgid "Temporarily disable configured HTTP proxy"
msgstr "HTTP プロキシの設定を一時的に無効化"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1575
msgid "Emit debugging output (--debug)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1581
msgid "Work on patch queue (--mq)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:29 tortoisehg/hgtk/tagadd.py:31
#, python-format
msgid "Tag - %s"
msgstr "タグ - %s"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:58 tortoisehg/hgtk/tagadd.py:57
msgid "Tag:"
msgstr "タグ:"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:61
msgid "Tagged:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:76
msgid "Local tag"
msgstr "ローカルタグ"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:78
msgid "Replace existing tag (-f/--force)"
msgstr "既存のタグを置換 (-f/--force)"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:83 tortoisehg/hgtk/tagadd.py:82
msgid "Use English commit message"
msgstr "英語のコミットメッセージを使用する"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:88 tortoisehg/hgtk/tagadd.py:90
msgid "Use custom commit message:"
msgstr "カスタムコミットメッセージを使用する:"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:172 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:351
msgid "local"
msgstr "ローカル"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:184 tortoisehg/hgtk/bookmark.py:46
#: tortoisehg/hgtk/commit.py:261 tortoisehg/hgtk/status.py:124
msgid "Move"
msgstr "移動"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:239
#, python-format
msgid "Tag '%s' already exists"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:244 tortoisehg/hgqt/tag.py:307
msgid "uncommitted merge"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:248 tortoisehg/hgqt/tag.py:311
msgid "not at a branch head (use force)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:254
#, python-format
msgid "Moved tag %s to changeset %s (from changeset %s)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:259 tortoisehg/hgtk/tagadd.py:285
#, python-format
msgid "Added tag %s for changeset %s"
msgstr "\"%s\" タグをチェンジセット \"%s\" に追加しました"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:266
#, python-format
msgid "Tag '%s' has been moved"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:268
#, python-format
msgid "Tag '%s' has been added"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:299 tortoisehg/hgtk/tagadd.py:303
#, python-format
msgid "tag '%s' is not a local tag"
msgstr "タグ '%s' はローカルタグではありません"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:303 tortoisehg/hgtk/tagadd.py:306
#, python-format
msgid "tag '%s' is not a global tag"
msgstr "タグ '%s' はローカルタグです"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:314 tortoisehg/hgtk/tagadd.py:309
#, python-format
msgid "Removed tag %s"
msgstr "\"%s\" タグを削除する"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:319
#, python-format
msgid "Tag '%s' has been removed"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:22
msgid "Patch files (*.diff *.patch)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:23
msgid "All files (*)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:57 tortoisehg/hgtk/thgimport.py:76
msgid "Browse Directory..."
msgstr "ディレクトリの選択..."

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:60 tortoisehg/hgtk/thgimport.py:78
msgid "Import from Clipboard"
msgstr "クリップボードからインポート"

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:70 tortoisehg/hgtk/thgimport.py:85
msgid "Do not strip paths (-p0), required for SVN patches"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:80 tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:54
#: tortoisehg/hgtk/thgimport.py:105 tortoisehg/hgtk/thgstrip.py:76
msgid "Preview:"
msgstr "プレビュー:"

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:87
msgid "Shelf"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:104
msgid "Checking working directory status..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:116
msgid "&Import"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:134 tortoisehg/hgtk/thgimport.py:44
#, python-format
msgid "Import - %s"
msgstr "インポート - %s"

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:159
msgid "Working directory is not clean! <a href=\"view\">View changes...</a>"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:177
msgid "Select patches"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:188
msgid "Select Directory containing patches"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:210 tortoisehg/hgtk/thgimport.py:281
#, python-format
msgid "%s patches"
msgstr "%s パッチ"

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:213
#, python-format
msgid "%s will be imported to "
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:216 tortoisehg/hgtk/thgimport.py:287
msgid "Nothing to import"
msgstr "インポートするパッチがありません"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:52 tortoisehg/hgtk/thgstrip.py:51
msgid "Strip:"
msgstr "削除:"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:82 tortoisehg/hgqt/update.py:93
#: tortoisehg/hgtk/thgstrip.py:85 tortoisehg/hgtk/update.py:94
msgid "Options:"
msgstr "オプション:"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:87 tortoisehg/hgtk/thgstrip.py:89
msgid "Discard local changes, no backup (-f/--force)"
msgstr "ローカルの変更を破棄する (バックアップなし, -f/--force)"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:88 tortoisehg/hgtk/thgstrip.py:114
msgid "No backup (-n/--nobackup)"
msgstr "バックアップなし (-n/--nobackup)"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:109
msgid "&Strip"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:129 tortoisehg/hgtk/thgstrip.py:36
#, python-format
msgid "Strip - %s"
msgstr "リビジョンの削除 - %s"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:175
#, python-format
msgid "<b>%d changeset</b> will be stripped"
msgid_plural "<b>%d changesets</b> will be stripped"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:183 tortoisehg/hgtk/thgstrip.py:176
msgid "Unknown revision!"
msgstr "不明なリビジョンです"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:207
msgid "Detected uncommitted local changes."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:208
msgid "Do you want to discard them and continue?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:209 tortoisehg/hgtk/thgstrip.py:217
msgid "&Yes (--force)"
msgstr "はい(--force)(&Y)"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:210 tortoisehg/hgtk/commit.py:324
#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1192 tortoisehg/hgtk/commit.py:1199
#: tortoisehg/hgtk/thgstrip.py:217
msgid "&No"
msgstr "いいえ(&N)"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:211 tortoisehg/hgtk/thgstrip.py:214
msgid "Confirm Strip"
msgstr "削除の確認"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:64 tortoisehg/hgqt/thread.py:73
#: tortoisehg/hgqt/thread.py:78 tortoisehg/hgtk/hgthread.py:78
#: tortoisehg/hgtk/hgthread.py:90 tortoisehg/hgtk/hgthread.py:97
msgid "response expected"
msgstr "応答がありませんでした"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:129 tortoisehg/hgtk/hgthread.py:94
msgid "password: "
msgstr "パスワード: "

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:276 tortoisehg/hgtk/hgthread.py:187
msgid "abort: "
msgstr "中止: "

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:278
msgid "hint: "
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:282
#, python-format
msgid "HTTP Error: %d (%s)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:285
#, python-format
msgid "URLError: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:293 tortoisehg/hgtk/hgthread.py:198
msgid "SSL: Server certificate verify failed"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:295 tortoisehg/hgtk/hgthread.py:200
#, python-format
msgid "SSL: unknown error %s:%s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:297 tortoisehg/hgtk/hgthread.py:202
#, python-format
msgid "SSL error: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:302
#, python-format
msgid ""
"hg: command '%s' is ambiguous:\n"
"  %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:306
#, python-format
msgid "hg: parse error at %s: %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:309
#, python-format
msgid "hg: parse error: %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:312
#, python-format
msgid "timed out waiting for lock held by %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:314
#, python-format
msgid "lock held by %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:315 tortoisehg/hgqt/thread.py:347
#: tortoisehg/hgqt/thread.py:354
#, python-format
msgid "abort: %s: %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:317
#, python-format
msgid "abort: could not lock %s: %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:322
#, python-format
msgid "abort: %s"
msgstr "中止: %s"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:326
msgid " empty string\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:335 tortoisehg/hgqt/thread.py:349
#: tortoisehg/hgqt/thread.py:356
#, python-format
msgid "abort: %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:341
#, python-format
msgid "abort: error: %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:344
msgid "broken pipe\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:367
#, python-format
msgid "[command terminated by user %s]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:369
#, python-format
msgid "[command interrupted %s]"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/update.py:45 tortoisehg/hgtk/update.py:46
msgid "Update to:"
msgstr "更新先:"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:80 tortoisehg/hgtk/update.py:86
msgid "Parent 1:"
msgstr "親リビジョン1:"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:83 tortoisehg/hgtk/update.py:88
msgid "Parent 2:"
msgstr "親リビジョン2:"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:99
msgid "List updated files (--verbose)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/update.py:100 tortoisehg/hgtk/update.py:98
msgid "Discard local changes, no backup (-C/--clean)"
msgstr "ローカルの変更を破棄する (バックアップなし, -C/--clean)"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:102 tortoisehg/hgtk/update.py:104
msgid "Always merge (when possible)"
msgstr "可能なときは常にマージ"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:105
msgid "Always show command log"
msgstr "常にコマンドログを表示"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:144
msgid "&Update"
msgstr "更新(&U)"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:161 tortoisehg/hgtk/update.py:27
#, python-format
msgid "Update - %s"
msgstr "更新 - %s"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:203 tortoisehg/hgtk/update.py:189
msgid "(same as parent)"
msgstr "(親リビジョンと同じ)"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:210 tortoisehg/hgtk/update.py:196
msgid "unknown revision!"
msgstr "不明なリビジョン"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:261
msgid ""
"Detected uncommitted local changes in working tree.\n"
"Please select to continue:\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/update.py:264 tortoisehg/hgtk/update.py:234
msgid "Discard - discard local changes, no backup"
msgstr "破棄 - ローカルの変更をバックアップせずに破棄する"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:265 tortoisehg/hgtk/update.py:235
msgid "&Shelve"
msgstr "シェルフ(&S)"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:266
msgid "Shelve - move local changes to a patch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/update.py:268 tortoisehg/hgtk/update.py:238
msgid "Merge - allow to merge with local changes"
msgstr "マージ - ローカルの変更とのマージを試みる"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:276 tortoisehg/hgtk/update.py:251
msgid "Confirm Update"
msgstr "更新の確認"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:29 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:34
msgid "[non-existant]"
msgstr "[存在しません]"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:146 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:125
msgid "Tool launch failure"
msgstr "ツールの起動に失敗しました"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:147 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:126
#, python-format
msgid "%s : %s"
msgstr "%s : %s"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:154 tortoisehg/hgqt/visdiff.py:226
#: tortoisehg/hgtk/visdiff.py:132 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:201
msgid "No diff tool found"
msgstr "差分ツールが見つかりません"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:155 tortoisehg/hgqt/visdiff.py:227
#: tortoisehg/hgtk/visdiff.py:133 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:202
msgid "No visual diff tools were detected"
msgstr "GUI 差分ツールが見つかりませんでした"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:160 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:138
msgid "[working copy]"
msgstr "[作業コピー]"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:162 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:140
msgid "[original]"
msgstr "[オリジナル]"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:201 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:177
msgid "Unable to find changeset"
msgstr "チェンジセットを見つかりません"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:202 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:178
msgid "You likely need to refresh this application"
msgstr "再読み込みする必要があります"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:219 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:195
msgid "No file changes"
msgstr "ローカルとの差分"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:220 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:196
msgid "There are no file changes to view"
msgstr "ローカルとの間に変更点はありませんでした。"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:357 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:326
msgid "cleaning up temp directory\n"
msgstr "一時ディレクトリを削除します\n"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:377 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:352
msgid "working changes"
msgstr "作業ディレクトリの変更"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:379
#, python-format
msgid "changeset %d:%s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:381
#, python-format
msgid "revisions %d:%s to %d:%s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:383 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:357
msgid "Visual Diffs - "
msgstr "GUI 差分表示 - "

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:385 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:359
msgid " filtered"
msgstr " フィルタ適用"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:400 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:370
msgid "Temporary files are removed when this dialog is closed"
msgstr "このダイアログを閉じると一時ファイルが削除されます"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:418
msgid "Select Tool:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:442 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:424
msgid "Dir diff to p1"
msgstr "1番目の親へのディレクトリ差分"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:444 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:426
msgid "Dir diff to p2"
msgstr "2番目の親へのディレクトリ差分"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:446 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:428
msgid "3-way dir diff"
msgstr "3-way ディレクトリ差分"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:449 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:434
msgid "Directory diff"
msgstr "ディレクトリ差分"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:617 tortoisehg/hgtk/visdiff.py:631
msgid "No repository found here"
msgstr "ここにはリポジトリがありません"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:40
msgid "&Visual Diff"
msgstr "GUI 差分表示(&V)"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:53 tortoisehg/hgtk/status.py:1244
msgid "View missing"
msgstr "不明ファイルを表示"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:55
msgid "&Revert..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:58 tortoisehg/hgtk/status.py:1250
#: tortoisehg/util/menuthg.py:49
msgid "File History"
msgstr "ファイル変更履歴"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:59
msgid "&Annotate"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:61
msgid "&Forget"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:64
msgid "Add &Largefiles..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:67
msgid "&Detect Renames..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:69
msgid "&Ignore..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:70 tortoisehg/hgtk/status.py:1257
msgid "Remove versioned"
msgstr "削除"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:71
msgid "&Delete unversioned..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:73 tortoisehg/hgtk/status.py:1265
msgid "Mark unresolved"
msgstr "未解決としてマーク"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:74 tortoisehg/hgtk/status.py:1266
msgid "Mark resolved"
msgstr "解決済みとしてマーク"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:77
msgid "Check"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:78
msgid "Uncheck"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:121 tortoisehg/hgtk/status.py:1245
msgid "View other"
msgstr "他を表示"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:125
msgid "&Copy..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:126 tortoisehg/hgtk/status.py:1262
msgid "Rename..."
msgstr "名前変更..."

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:132
msgid "Was renamed from"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:143 tortoisehg/hgtk/status.py:1264
msgid "Restart Merge..."
msgstr "マージの再開..."

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:145 tortoisehg/hgtk/status.py:1274
msgid "Restart merge with"
msgstr "マージの再開:"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:174
msgid " errors"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:177
msgid " output"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:184 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:191
#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:194 tortoisehg/hgtk/gdialog.py:582
#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:585
msgid " Aborted"
msgstr " が中止されました"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:267 tortoisehg/hgtk/statusact.py:125
msgid "Uncommited merge - please select a parent revision"
msgstr "未コミットマージ - 親リビジョンを選択してください"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:268 tortoisehg/hgtk/statusact.py:126
msgid "Revert files to local or other parent?"
msgstr "ファイルをローカルまたは他の親リビジョンの状態に戻しますか?"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:269 tortoisehg/hgtk/statusact.py:127
msgid "&Local"
msgstr "ローカル(&L)"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:269 tortoisehg/hgtk/statusact.py:127
msgid "&Other"
msgstr "その他(&O)"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:280
msgid "Revert local file changes?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:281
msgid "&Revert with backup"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:281
msgid "&Discard changes"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:369
msgid "Confirm Delete Unversioned"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:370
msgid "Delete the following unversioned files?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:382 tortoisehg/hgtk/statusact.py:40
msgid "Copy file to"
msgstr "ファイルをコピー:"

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:16
msgid "Config files (*.conf *.config *.ini);;Any files (*)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:105
msgid "Open hgweb config"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:120
msgid "Save hgweb config"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:198
msgid "Path:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:201
msgid "Local Path:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:226 tortoisehg/hgtk/synch.py:383
msgid "Select Repository"
msgstr "リポジトリを選択"

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:246
msgid "Add Path to Serve"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:256
msgid "Edit Path to Serve"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:267
msgid "Local Path"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/webconf_ui.py:74
msgid "Webconf"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/webconf_ui.py:75
msgid "Config File:"
msgstr "設定ファイル:"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:46 tortoisehg/hgqt/workbench.py:576
msgid "TortoiseHg Workbench"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:78
msgid "New Repository..."
msgstr "リポジトリを作成..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:80 tortoisehg/hgqt/workbench.py:204
msgid "Clone Repository..."
msgstr "リポジトリをクローン..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:82
msgid "Open Repository..."
msgstr "リポジトリを開く..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:123
msgid "&File"
msgstr "ファイル(&F)"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:124
msgid "&View"
msgstr "表示(&V)"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:125 tortoisehg/hgqt/workbench.py:366
msgid "Workbench Toolbars"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:126
msgid "&Repository"
msgstr "リポジトリ(&R)"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:127
msgid "&Help"
msgstr "ヘルプ(&H)"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:129
msgid "Edit Toolbar"
msgstr "編集ツールバー"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:131
msgid "Dock Toolbar"
msgstr "ドックツールバー"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:133
msgid "Sync Toolbar"
msgstr "同期ツールバー"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:135
msgid "Task Toolbar"
msgstr "タスクツールバー"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:202
msgid "&New Repository..."
msgstr "リポジトリを作成(&N)..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:208
msgid "&Open Repository..."
msgstr "リポジトリを開く(&O)..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:210
msgid "&Close Repository"
msgstr "リポジトリを閉じる(&C)"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:217
msgid "&Settings..."
msgstr "設定(&S)..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:223
msgid "Show Repository Registry"
msgstr "リポジトリ一覧を表示"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:230
msgid "Show Patch Queue"
msgstr "パッチキューを表示"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:236
msgid "Show Output &Log"
msgstr "コマンドログを表示(&L)"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:243
msgid "Repository Registry Options"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:245
msgid "Show Paths"
msgstr "パスを表示"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:249
msgid "Show Subrepos on Registry"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:254
msgid "Show Subrepos for remote repositories"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:259
msgid "Show Short Paths"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:264
msgid "Choose Log Columns..."
msgstr "ログの列表示を選択..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:267
msgid "Save Open Repositories On Exit"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:280
msgid "Revision &Details"
msgstr "リビジョンの詳細(&D)"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:281
msgid "&Commit"
msgstr "コミット(&C)"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:283
msgid "MQ Patch"
msgstr "MQ パッチ"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:284
msgid "S&ynchronize"
msgstr "同期(&Y)"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:285
msgid "&Manifest"
msgstr "マニフェスト(&M)"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:286
msgid "&Search"
msgstr "検索(&S)"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:288
msgid "&Patch Branch"
msgstr "パッチブランチ(&P)"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:291 tortoisehg/hgtk/status.py:1320
msgid "&Refresh"
msgstr "再読み込み (&R)"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:294
msgid "Refresh current repository"
msgstr "現在のリポジトリを再読み込み"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:295
msgid "Refresh &Task Tab"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:298
msgid "Refresh only the current task tab"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:300
msgid "Load all revisions"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:302
msgid "Load all revisions into graph"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:303
msgid "&Goto revision..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:305 tortoisehg/hgqt/workbench.py:350
msgid "Go to a specific revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:307
msgid "Web Server..."
msgstr "ウェブサーバ..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:310
msgid "Shelve..."
msgstr "シェルフ..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:312 tortoisehg/hgtk/history.py:458
msgid "Import..."
msgstr "インポート..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:315 tortoisehg/hgtk/recovery.py:68
msgid "Verify"
msgstr "検証"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:317 tortoisehg/hgtk/recovery.py:63
msgid "Recover"
msgstr "復元"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:320
msgid "Resolve..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:323
msgid "Rollback/Undo..."
msgstr "ロールバック・元に戻す..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:327
msgid "Purge..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:330
msgid "Bisect..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:340
msgid "Help"
msgstr "ヘルプ"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:341
msgid "About Qt"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:342 tortoisehg/util/menuthg.py:73
msgid "About TortoiseHg"
msgstr "TortoiseHg について"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:347
msgid "Go to current revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:361
msgid "Filter Toolbar"
msgstr "フィルターツールバー"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:364
msgid "Filter graph with revision sets or branches"
msgstr "リビジョンセットやブランチで履歴をフィルター"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:373 tortoisehg/hgtk/history.py:438
#: tortoisehg/hgtk/history.py:1856 tortoisehg/hgtk/synch.py:57
msgid "Incoming"
msgstr "受信"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:374
msgid "Check for incoming changes from selected URL"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:376 tortoisehg/hgtk/history.py:440
#: tortoisehg/hgtk/history.py:1986
msgid "Pull"
msgstr "プル"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:377
msgid "Pull incoming changes from selected URL"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:379 tortoisehg/hgtk/history.py:442
#: tortoisehg/hgtk/history.py:2029 tortoisehg/hgtk/synch.py:68
msgid "Outgoing"
msgstr "送信"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:380
msgid "Detect outgoing changes to selected URL"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:383
msgid "Push outgoing changes to selected URL"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:389 tortoisehg/hgqt/workbench.py:390
msgid "Close tab"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:391 tortoisehg/hgqt/workbench.py:392
msgid "Close other tabs"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:393
msgid "Undo close tab"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:394
msgid "Reopen last closed tab"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:395
msgid "Undo close other tabs"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:396
msgid "Reopen last closed tab group"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:578
#, python-format
msgid "%s - TortoiseHg Workbench - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:581
#, python-format
msgid "%s - TortoiseHg Workbench"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:748
msgid "Goto revision"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:749
msgid "Enter revision identifier"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:784
msgid "Select repository directory to open"
msgstr "ディレクトリを選択してリポジトリを開く"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:807
msgid "Failed to open repository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:948
#, python-format
msgid "Hg file log viewer [%s] - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/about.py:76
#, python-format
msgid "(version %s)"
msgstr "(バージョン %s)"

#: tortoisehg/hgtk/about.py:79
msgid "Copyright 2008-2010 Steve Borho and others"
msgstr "Copyright 2008-2010 Steve Borho 他"

#: tortoisehg/hgtk/about.py:95
#, python-format
msgid "with %s"
msgstr "%s"

#: tortoisehg/hgtk/archive.py:59
msgid "Archive revision:"
msgstr "アーカイブするリビジョン:"

#: tortoisehg/hgtk/archive.py:96
msgid "Archive"
msgstr "アーカイブ"

#: tortoisehg/hgtk/archive.py:111
msgid "Archived successfully"
msgstr "正常に保存されました"

#: tortoisehg/hgtk/archive.py:113
msgid "Canceled archiving"
msgstr "保存が中止されました"

#: tortoisehg/hgtk/archive.py:115
msgid "Failed to archive"
msgstr "保存に失敗しました"

#: tortoisehg/hgtk/archive.py:183
msgid "Compressed zip archives"
msgstr "zip 圧縮アーカイブ"

#: tortoisehg/hgtk/archive.py:203
msgid "All Files (*.*)"
msgstr "全てのファイル (*.*)"

#: tortoisehg/hgtk/archive.py:214
#, python-format
msgid ""
"The destination \"%s\" already exists!\n"
"\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"保存先の \"%s\" は既に存在しています。\n"
"\n"
"上書きしてもよろしいですか?"

#: tortoisehg/hgtk/archive.py:220
#, python-format
msgid ""
"The directory \"%s\" isn't empty!\n"
"\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"ディレクトリ \"%s\" は 空ではありません。\n"
"\n"
"上書きしてもよろしいですか?"

#: tortoisehg/hgtk/backout.py:28
#, python-format
msgid "Backout changeset - %s"
msgstr "バックアウト - %s"

#: tortoisehg/hgtk/backout.py:46
msgid "Changeset Description"
msgstr "チェンジセット情報"

#: tortoisehg/hgtk/backout.py:52
msgid "Backout commit message"
msgstr "バックアウトのコミットメッセージ"

#: tortoisehg/hgtk/backout.py:78
msgid ""
"Commit message text for new changeset that reverses the effect of the change "
"being backed out."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/backout.py:90
msgid "Commit backout before merging with current working parent"
msgstr "現在の親にマージする前にバックアウトをコミット"

#: tortoisehg/hgtk/backout.py:95
msgid "Backout"
msgstr "バックアウト"

#: tortoisehg/hgtk/backout.py:114
msgid "Backed out successfully, you must now commit the results"
msgstr "バックアウトしました。結果をコミットしてください。"

#: tortoisehg/hgtk/backout.py:118
msgid "Canceled backout"
msgstr "バックアウトが中止されました"

#: tortoisehg/hgtk/backout.py:120
msgid "Failed to backout"
msgstr "バックアウトに失敗しました"

#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:51 tortoisehg/hgtk/bookmark.py:144
#: tortoisehg/hgtk/merge.py:184
#, python-format
msgid "unexpected type: %s"
msgstr "予期しないタイプ: %s"

#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:64
msgid "Old name:"
msgstr "古いブックマーク名:"

#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:131 tortoisehg/hgtk/gdialog.py:918
#: tortoisehg/hgtk/hginit.py:87 tortoisehg/hgtk/tagadd.py:203
#, python-format
msgid "unexpected response id: %s"
msgstr "予期しない応答 ID: %s"

#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:170 tortoisehg/hgtk/bookmark.py:196
#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:246
msgid "Bookmark input is empty"
msgstr "ブックマーク名が空欄です"

#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:171 tortoisehg/hgtk/bookmark.py:197
#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:247
msgid "Please enter bookmark name"
msgstr "ブックマーク名を入力してください"

#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:178 tortoisehg/hgtk/bookmark.py:204
#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:228 tortoisehg/hgtk/bookmark.py:260
msgid "Bookmarking completed"
msgstr "ブックマーク処理完了"

#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:179
#, python-format
msgid "Bookmark \"%s\" has been added"
msgstr "ブックマーク \"%s\" が追加されました"

#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:182 tortoisehg/hgtk/bookmark.py:185
#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:208 tortoisehg/hgtk/bookmark.py:211
#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:232 tortoisehg/hgtk/bookmark.py:235
#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:265 tortoisehg/hgtk/bookmark.py:268
msgid "Error in bookmarking"
msgstr "ブックマーク処理中にエラーが発生しました"

#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:205
#, python-format
msgid "Bookmark \"%s\" has been moved"
msgstr "ブックマーク \"%s\" が移動されました"

#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:221
msgid "Bookmark name is empty"
msgstr "ブックマーク名が空欄です"

#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:222
msgid "Please select bookmark name to remove"
msgstr "削除するブックマーク名を選択してください"

#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:229
#, python-format
msgid "Bookmark \"%s\" has been removed"
msgstr "ブックマーク \"%s\" が削除されました"

#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:252
msgid "Bookmark new name input is empty"
msgstr "新しいブックマーク名が空欄です"

#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:253
msgid "Please enter new bookmark name"
msgstr "新しいブックマーク名を入力してください"

#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:261
#, python-format
msgid "Bookmark \"%s\" has been renamed to \"%s\""
msgstr "ブックマーク \"%s\" は \"%s\" に変更されました"

#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:275 tortoisehg/hgtk/bookmark.py:293
#, python-format
msgid "a bookmark named \"%s\" already exists"
msgstr "\"%s\" という名前のブックマークは既に存在します"

#: tortoisehg/hgtk/bookmark.py:281
#, python-format
msgid "No bookmark named \"%s\" exists"
msgstr "\"%s\" という名前のブックマークは存在しません"

#: tortoisehg/hgtk/browse.py:136
msgid "type"
msgstr "種類"

#: tortoisehg/hgtk/browse.py:142 tortoisehg/hgtk/quickop.py:109
#: tortoisehg/hgtk/status.py:293
msgid "path"
msgstr "パス"

#: tortoisehg/hgtk/browse.py:344 tortoisehg/hgtk/browse.py:346
msgid "browser"
msgstr "ブラウザ"

#: tortoisehg/hgtk/bugreport.py:45
msgid "Save as.."
msgstr "名前を付けて保存..."

#: tortoisehg/hgtk/bugreport.py:57
msgid ""
"** Please report this bug to http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/issues\n"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/changeset.py:46
#, python-format
msgid "%s changeset "
msgstr "%s チェンジセット "

#: tortoisehg/hgtk/changeset.py:171 tortoisehg/hgtk/changeset.py:215
msgid "[All Files]"
msgstr "[全てのファイル]"

#: tortoisehg/hgtk/changeset.py:254
#, python-format
msgid "unknown hunk type: %s"
msgstr "不明なハンクの種類: %s"

#: tortoisehg/hgtk/changeset.py:362
#, python-format
msgid " %s is larger than the specified max diff size"
msgstr " %s は設定されている最大差分サイズを超えています"

#: tortoisehg/hgtk/changeset.py:377
#, python-format
msgid "Repository Error: %s, refresh suggested"
msgstr "リポジトリエラー: %s, 再読み込みしてください"

#: tortoisehg/hgtk/changeset.py:423
msgid "[no hunks to display]"
msgstr "[表示可能なハンクがありません]"

#: tortoisehg/hgtk/changeset.py:478 tortoisehg/hgtk/status.py:1242
msgid "_Visual Diff"
msgstr "GUI 差分表示(_V)"

#: tortoisehg/hgtk/changeset.py:480
msgid "Diff to _local"
msgstr "ローカルとの差分(_L)"

#: tortoisehg/hgtk/changeset.py:482
msgid "_View at Revision"
msgstr "エディタで表示(_V)"

#: tortoisehg/hgtk/changeset.py:483
msgid "_Save at Revision..."
msgstr "ファイルに保存...(_S)"

#: tortoisehg/hgtk/changeset.py:486 tortoisehg/hgtk/datamine.py:153
#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:181
msgid "_File History"
msgstr "履歴の表示(_F)"

#: tortoisehg/hgtk/changeset.py:487 tortoisehg/hgtk/datamine.py:152
msgid "_Annotate File"
msgstr "行ごとの履歴を表示(_A)"

#: tortoisehg/hgtk/changeset.py:490
msgid "_Revert File Contents"
msgstr "内容を元に戻す(_R)"

#: tortoisehg/hgtk/changeset.py:782
msgid "Diff to second Parent"
msgstr "もう1つの親との差分"

#: tortoisehg/hgtk/changeset.py:1040
msgid "Confirm revert file to old revision"
msgstr "ファイルを過去のリビジョンに戻す"

#: tortoisehg/hgtk/changeset.py:1041
#, python-format
msgid "Revert %s to contents at revision %d?"
msgstr "%s をリビジョン %d に戻しますか?"

#: tortoisehg/hgtk/changeset.py:1054
msgid "Enable _Wordwrap"
msgstr "行折り返しをする"

#: tortoisehg/hgtk/chunks.py:73
msgid "File is larger than the specified max size.\n"
msgstr "設定されている最大ファイルサイズを超えています。\n"

#: tortoisehg/hgtk/chunks.py:74 tortoisehg/hgtk/chunks.py:86
msgid "Hunk selection is disabled for this file.\n"
msgstr "このファイルではハンクの選択が無効化されています。\n"

#: tortoisehg/hgtk/chunks.py:85
msgid "File is binary.\n"
msgstr "ファイルはバイナリです。\n"

#: tortoisehg/hgtk/clone.py:75
msgid "Bundle..."
msgstr "バンドル..."

#: tortoisehg/hgtk/clone.py:77
msgid "Select a Mercurial Bundle"
msgstr "Mercurial のバンドルを選択"

#: tortoisehg/hgtk/clone.py:90
msgid "Source path:"
msgstr "クローン元:"

#: tortoisehg/hgtk/clone.py:117 tortoisehg/hgtk/merge.py:90
#: tortoisehg/hgtk/tagadd.py:69
msgid "Advanced options"
msgstr "詳細設定"

#: tortoisehg/hgtk/clone.py:135
msgid "Starting Revision:"
msgstr "開始リビジョン:"

#: tortoisehg/hgtk/clone.py:165
msgid "Clone"
msgstr "クローン"

#: tortoisehg/hgtk/clone.py:191
msgid "Cloned successfully"
msgstr "正常にクローンされました"

#: tortoisehg/hgtk/clone.py:193 tortoisehg/hgtk/update.py:154
msgid "Canceled updating"
msgstr "更新が中止されました"

#: tortoisehg/hgtk/clone.py:195
msgid "Failed to clone"
msgstr "クローンに失敗しました"

#: tortoisehg/hgtk/clone.py:226
msgid "Mercurial bundles"
msgstr "Mercurial バンドル"

#: tortoisehg/hgtk/clone.py:289
msgid "Please enter a valid source path"
msgstr "有効なクローン元のパスを入力してください"

#: tortoisehg/hgtk/clone.py:295
msgid "Please specify different paths"
msgstr "異なるパスを指定してください"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:37
msgid "Branch Operations"
msgstr "ブランチの操作"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:69
msgid "Close current named branch"
msgstr "現在のブランチを閉じる"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:173
msgid "merging "
msgstr "マージ中 "

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:179
msgid " - qnew"
msgstr " - パッチ作成"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:182
msgid " - qrefresh "
msgstr " - パッチ更新 "

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:183
msgid " - commit"
msgstr " - コミット"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:231 tortoisehg/hgtk/history.py:391
msgid "_View"
msgstr "表示(_V)"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:232 tortoisehg/hgtk/history.py:397
msgid "Toolbar"
msgstr "ツールバー"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:234
msgid "Advanced"
msgstr "詳細設定"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:242 tortoisehg/hgtk/history.py:418
msgid "Ignore Max Diff Size"
msgstr "最大差分サイズ制限を無視"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:244 tortoisehg/hgtk/history.py:420
msgid "Always Show Output"
msgstr "常にコマンド出力を表示"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:247
msgid "_Operations"
msgstr "操作(_O)"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:248 tortoisehg/hgtk/commit.py:302
#: tortoisehg/hgtk/commit.py:777
msgid "_Commit"
msgstr "コミット(_C)"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:250 tortoisehg/hgtk/commit.py:300
msgid "_Undo"
msgstr "取り消し(_U)"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:253 tortoisehg/hgtk/status.py:115
msgid "_Diff"
msgstr "差分(_D)"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:255 tortoisehg/hgtk/status.py:118
msgid "Re_vert"
msgstr "元に戻す(_V)"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:257 tortoisehg/hgtk/status.py:121
#: tortoisehg/hgtk/status.py:1248 tortoisehg/hgtk/status.py:1254
#: tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:975
msgid "_Add"
msgstr "追加(_A)"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:259 tortoisehg/hgtk/status.py:127
#: tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:983
msgid "_Remove"
msgstr "削除(_R)"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:263 tortoisehg/hgtk/status.py:130
#: tortoisehg/hgtk/status.py:1253
msgid "_Forget"
msgstr "破棄(_F)"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:301
msgid "undo recent commit"
msgstr "直前のコミットを取り消す"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:303 tortoisehg/hgtk/commit.py:654
msgid "commit"
msgstr "コミットする"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:309 tortoisehg/hgtk/history.py:260
msgid "Show/Hide Patch Queue"
msgstr "MQ パネルの表示/非表示"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:323
msgid "Save commit message at exit?"
msgstr "終了時にコミットメッセージを保存しますか?"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:370
msgid "Committer:"
msgstr "コミッタ:"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:384
msgid "Auto-includes:"
msgstr "自動的に含む:"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:387
msgid "Push after commit"
msgstr "コミット後にプッシュ"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:428
msgid "Recent commit messages..."
msgstr "最近のコミットメッセージ..."

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:502
#, python-format
msgid "Parent: %(rev)s"
msgstr "親リビジョン: %(rev)s"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:510
msgid "Not at head"
msgstr "HEAD ではありません"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:535 tortoisehg/hgtk/status.py:467
msgid "Patch Preview"
msgstr "パッチプレビュー"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:537 tortoisehg/hgtk/status.py:471
msgid "Commit Preview"
msgstr "コミットプレビュー"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:658
msgid "create new MQ patch"
msgstr "新しく MQ パッチを作成します (qnew)"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:661
msgid "refresh top MQ patch"
msgstr "現在の MQ パッチを更新します (qrefresh)"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:663
msgid "_Commit (+1 head)"
msgstr "コミット (+1 HEAD)"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:663
msgid "_Commit (-1 head)"
msgstr "コミット (-1 HEAD)"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:669
msgid "commit to merge one head"
msgstr "コミットして HEAD をマージします"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:672
msgid "neither parent is a head, commit to add a new head"
msgstr "どちらの親リビジョンも HEAD ではないため、新しく HEAD が追加されます"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:677
msgid "parent is not a head, commit to add a new head"
msgstr "親リビジョンが HEAD ではないため、新しく HEAD が追加されます"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:787
msgid "new branch: "
msgstr "新規ブランチ: "

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:789
msgid "close branch: "
msgstr "閉じるブランチ: "

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:822
msgid "Merge "
msgstr "マージ "

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:858
msgid "Patch Contents"
msgstr "パッチ内容"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:903
msgid "Bug Traq"
msgstr "バグトラッキング"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:935
msgid "No committable files selected"
msgstr "コミット可能なファイルが選択されていません"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:951
msgid "Unable to create "
msgstr "バックアップディレクトリを作成できませんでした "

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1015
msgid "Unable to apply patch"
msgstr "パッチを適用できませんでした"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1028
msgid "Commit failed"
msgstr "コミット失敗"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1033
msgid "Confirm Undo Commit"
msgstr "コミット取り消しの確認"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1040 tortoisehg/hgtk/commit.py:1055
msgid "Undo Commit"
msgstr "コミットを取り消す"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1041
msgid ""
"Unable to undo!\n"
"\n"
"Tip revision differs from last commit."
msgstr ""
"取り消しできません!\n"
"\n"
"tipリビジョンが直前のコミットとは異なります。"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1056
msgid "Errors during rollback!"
msgstr "ロールバック中にエラーが発生しました!"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1062
msgid "Confirm Add/Remove"
msgstr "追加/削除"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1063
msgid "Add/Remove the following files?"
msgstr "次のファイルを追加/削除しますか?"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1098
msgid ""
"No issue link found in the commit message.The commit message should contain "
"an issue link. Configure this in the 'Issue' section in the settings"
msgstr ""
"コミットメッセージにBTSへのリンクがありません。コミットメッセージにはBTSへのリンクが含まれていなければなりません。設定の「問題管理」セクションで設定"
"してください。"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1108
msgid "Message format configuration error"
msgstr "フォーマットポリシー設定エラー"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1117 tortoisehg/hgtk/commit.py:1125
#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1137
msgid "Confirm Commit"
msgstr "コミット"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1118
#, python-format
msgid ""
"The summary line length of %i is greater than %i.\n"
"\n"
"Ignore format policy and continue commit?"
msgstr ""
"要約行数の %i は %i より大きいです。\n"
"\n"
"フォーマットポリシーを無視してコミットを続行しますか?"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1126
msgid ""
"The summary line is not followed by a blank line.\n"
"\n"
"Ignore format policy and continue commit?"
msgstr ""
"要約行は空行が続きません。\n"
"\n"
"フォーマットポリシーを無視してコミットを続行しますか?"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1138
#, python-format
msgid ""
"The following lines are over the %i-character limit: %s.\n"
"\n"
"Ignore format policy and continue commit?"
msgstr ""
"以下の行は文字数制限(%i文字)を超えています: %s\n"
"\n"
"フォーマットポリシーを無視してコミットを続行しますか?"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1150
msgid "Commit: Invalid username"
msgstr "コミット: 無効なユーザ名です"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1151
msgid ""
"Your username has not been configured.\n"
"\n"
"Please configure your username and try again"
msgstr ""
"ユーザ名が設定されていません。\n"
"\n"
"ユーザ名を設定をしてからもう一度試してください。"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1186
#, python-format
msgid ""
"Named branch \"%s\" already exists, last used in revision %d\n"
"Yes\t- Make commit restarting this named branch\n"
"No\t- Make commit without changing branch\n"
"Cancel - Cancel this commit"
msgstr ""
"「%s」という名前のブランチは、リビジョン %d の時点で既に存在しています\n"
"はい\t- この名前のブランチをリスタートしてコミット\n"
"いいえ\t- ブランチを変更せずにコミット\n"
"キャンセル - コミットをキャンセル"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1195
#, python-format
msgid ""
"Create new named branch \"%s\" with this commit?\n"
"Yes\t- Start new branch with this commit\n"
"No\t- Make commit without branch change\n"
"Cancel - Cancel this commit"
msgstr ""
"このコミットで「%s」という名前のブランチを新規作成しますか?\n"
"はい\t- このコミットで新規ブランチを開始\n"
"いいえ\t- ブランチを変更せずにコミット\n"
"キャンセル - コミットをキャンセル"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1252
msgid "Finished committing and pushing"
msgstr "コミットとプッシュ完了"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1254
msgid "Finished committing"
msgstr "コミット完了"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1256
msgid "Aborted committing"
msgstr "コミット中断"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1258
msgid "Failed to commit"
msgstr "コミット失敗"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1262
msgid "Committing changes..."
msgstr "変更点をコミット中..."

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1264 tortoisehg/hgtk/history.py:613
#: tortoisehg/hgtk/history.py:638 tortoisehg/hgtk/history.py:1775
#: tortoisehg/hgtk/history.py:1857 tortoisehg/hgtk/history.py:1987
#: tortoisehg/hgtk/history.py:2030 tortoisehg/hgtk/history.py:2070
#: tortoisehg/hgtk/history.py:2414 tortoisehg/hgtk/history.py:2444
#: tortoisehg/hgtk/history.py:2696 tortoisehg/hgtk/history.py:2727
#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:178 tortoisehg/hgtk/synch.py:550
msgid "Cannot run now"
msgstr "実行できません"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1265
msgid "Please try again after the running operation is completed"
msgstr "実行中の操作が完了してから再実行してください"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1291
msgid "Paste _Filenames"
msgstr "ファイル名を貼り付け(_F)"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1292
msgid "App_ly Format"
msgstr "フォーマットポリシーの適用(_L)"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1293
msgid "C_onfigure Format..."
msgstr "フォーマットの設定..."

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1338
msgid "Info Required"
msgstr "設定が必要"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1339
msgid "Message format needs to be configured"
msgstr "フォーマットポリシーが設定されている必要があります"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1352
#, python-format
msgid "The summary line length of %i is greater than %i"
msgstr "要約行の長さ %i は %i より大きいです"

#: tortoisehg/hgtk/commit.py:1357
msgid "The summary line is not followed by a blank line"
msgstr "要約行の最後に空行はありません"

#: tortoisehg/hgtk/cslist.py:397
msgid "Updating..."
msgstr "更新中..."

#: tortoisehg/hgtk/cslist.py:400
#, python-format
msgid "Selecting %(sel)d of %(total)d, displaying all items"
msgstr "%(total)d 件中 %(sel)d 件を選択, 全ての項目を表示中"

#: tortoisehg/hgtk/cslist.py:403
#, python-format
msgid "Selecting %(sel)d, displaying %(count)d of %(total)d items"
msgstr "%(sel)d 件を選択, %(total)d 件中 %(count)d 件を表示中"

#: tortoisehg/hgtk/cslist.py:407
msgid "Displaying all items"
msgstr "全ての項目を表示中"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:45
#, python-format
msgid "%s - datamine"
msgstr "%s - リポジトリ検索"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:56
msgid "Stop operation on current tab"
msgstr "現在のタブの操作を中止する"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:58
msgid "New Search"
msgstr "新規検索"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:60
msgid "Open new search tab"
msgstr "新しく検索タブを開く"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:150 tortoisehg/hgtk/datamine.py:163
#: tortoisehg/hgtk/history.py:1270
msgid "Di_splay Change"
msgstr "変更点の表示(_S)"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:154 tortoisehg/hgtk/datamine.py:180
msgid "_View File at Revision"
msgstr "ファイルの表示(_V)"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:161
msgid "_Zoom to Change"
msgstr "変更点の詳細(_Z)"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:173
msgid "_Annotate Parent"
msgstr "親リビジョンの履歴を表示(_A)"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:176
msgid "_Annotate First Parent"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:178
msgid "Annotate Second Parent"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:182
msgid "_Diff to Local"
msgstr "ローカルとの差分(_D)"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:318
msgid "Start this search"
msgstr "検索を開始する"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:320
msgid ""
"Comma separated list of inclusion patterns. By default, the entire "
"repository is searched."
msgstr "包含パターンのカンマ区切りリスト。デフォルトではリポジトリ全体が検索されます。"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:323
msgid ""
"Comma separated list of exclusion patterns. Exclusion patterns are applied "
"after inclusion patterns."
msgstr "除外パターンのカンマ区切りリスト。除外パターンは包含パターンの後に適用されます。"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:331
msgid "Show line numbers"
msgstr "行番号の表示"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:332
msgid "Show all matching revisions"
msgstr "該当リビジョンを全て表示"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:365
msgid "Matches"
msgstr "該当箇所"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:387
#, python-format
msgid "Search %d"
msgstr "検索 %d"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:430
msgid "No regular expression given"
msgstr "無効な正規表現"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:431
msgid "You must provide a search expression"
msgstr "検索するために正規表現が必要です"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:437
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "無効な正規表現です"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:438 tortoisehg/hgtk/thgshelve.py:220
#: tortoisehg/hgtk/thgshelve.py:233
#, python-format
msgid "Error: %s"
msgstr "エラー: %s"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:460 tortoisehg/hgtk/datamine.py:772
#, python-format
msgid "Abort: %s"
msgstr "中止: %s"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:472
#, python-format
msgid "Search \"%s\""
msgstr "検索 \"%s\""

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:598
msgid "File is unrevisioned"
msgstr "コミットされていないファイル"

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:599
msgid "Unable to annotate "
msgstr "履歴表示できません "

#: tortoisehg/hgtk/datamine.py:714
msgid "Loading history..."
msgstr "履歴読み込み中..."

#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:482
msgid "_Tools"
msgstr "ツール(_T)"

#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:483 tortoisehg/hgtk/history.py:230
#: tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:128
msgid "Repository Explorer"
msgstr "ログの表示"

#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:487 tortoisehg/hgtk/history.py:282
msgid "Datamine"
msgstr "リポジトリ検索"

#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:489 tortoisehg/hgtk/history.py:285
msgid "Recovery"
msgstr "リカバリ"

#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:493 tortoisehg/hgtk/history.py:291
#: tortoisehg/hgtk/synch.py:83 tortoisehg/hgtk/thgshelve.py:72
#: tortoisehg/hgtk/thgshelve.py:145 tortoisehg/hgtk/thgshelve.py:151
#: tortoisehg/hgtk/thgshelve.py:159
msgid "Shelve"
msgstr "シェルフ"

#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:495 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:170
#: tortoisehg/util/menuthg.py:52
msgid "Synchronize"
msgstr "同期ツール"

#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:500
msgid "_Help"
msgstr "ヘルプ(_H)"

#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:501
msgid "Contents"
msgstr "ヘルプ目次"

#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:503 tortoisehg/hgtk/thgmq.py:861
msgid "Index"
msgstr "目次"

#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:586 tortoisehg/hgtk/status.py:168
msgid ", please refresh"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:597
msgid " Messages and Errors"
msgstr " メッセージとエラー"

#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:640
#, python-format
msgid "making snapshot of %d files from rev %s\n"
msgstr "%d 個のファイルのスナップショットをリビジョン %s からマーク\n"

#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:674
msgid "edit failed"
msgstr "編集に失敗しました"

#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:823
#, python-format
msgid "unknown mode name: %s"
msgstr "不明なモード名: %s"

#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:904
msgid "Confirm Abort"
msgstr "中止の確認"

#: tortoisehg/hgtk/gdialog.py:905
msgid "Do you want to abort?"
msgstr "中止してもよろしいですか?"

#: tortoisehg/hgtk/gorev.py:27
msgid "Select"
msgstr "選択"

#: tortoisehg/hgtk/gorev.py:31
msgid "Select Revision"
msgstr "リビジョンの選択"

#: tortoisehg/hgtk/gorev.py:44
msgid "revision number, changeset ID, branch or tag"
msgstr "リビジョン番号、チェンジセット ID、ブランチ名、タグ名"

#: tortoisehg/hgtk/gorev.py:59
msgid "Ambiguous Revision"
msgstr "あいまいなリビジョン"

#: tortoisehg/hgtk/gorev.py:63
msgid "Invalid Revision"
msgstr "無効なリビジョン"

#: tortoisehg/hgtk/gtklib.py:481
msgid "Save File"
msgstr "ファイルに保存"

#: tortoisehg/hgtk/gtklib.py:482
msgid "All files"
msgstr "全てのファイル"

#: tortoisehg/hgtk/gtklib.py:606
msgid "Select Folder"
msgstr "フォルダの選択"

#: tortoisehg/hgtk/gtklib.py:1095
msgid ""
"Select language for spell checking.\n"
"\n"
"Empty is for the default language.\n"
"When all text is highlited, the dictionary\n"
"is probably not installed.\n"
"\n"
"examples: en, en_GB, en_US"
msgstr ""
"スペルチェックに使用する言語を選択してください。\n"
"\n"
"空欄の場合はデフォルトの言語になります。\n"
"全てのテキストがハイライトされた場合は辞書が\n"
"インストールされていない可能性があります。\n"
"\n"
"例: en, en_GB, en_US"

#: tortoisehg/hgtk/gtklib.py:1101
#, python-format
msgid "Lang \"%s\" can not be set.\n"
msgstr "言語 \"%s\" は設定できません。\n"

#: tortoisehg/hgtk/gtklib.py:1114 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:85
msgid "Spell Check Language"
msgstr "スペルチェック言語"

#: tortoisehg/hgtk/guess.py:60
msgid "Minimum Simularity Percentage"
msgstr "相似度のしきい値"

#: tortoisehg/hgtk/guess.py:77
msgid "Unrevisioned Files"
msgstr "コミットされていないファイル"

#: tortoisehg/hgtk/guess.py:111
msgid "Find Copies"
msgstr "コピーを検索"

#: tortoisehg/hgtk/guess.py:116
msgid "Candidate Matches"
msgstr "推定結果"

#: tortoisehg/hgtk/guess.py:168
msgid "Accept Match"
msgstr "推定結果を確定する"

#: tortoisehg/hgtk/guess.py:173
msgid "Differences from Source to Dest"
msgstr "変更元と変更先の相違"

#: tortoisehg/hgtk/guess.py:263
msgid "finding source of "
msgstr "元ファイルを検索中: "

#: tortoisehg/hgtk/guess.py:367
#, python-format
msgid ""
"== %s and %s have identical contents ==\n"
"\n"
msgstr ""
"== %s と %s は同じ中身を持っている ==\n"
"\n"

#: tortoisehg/hgtk/hgcmd.py:196 tortoisehg/hgtk/hgcmd.py:591
msgid ""
"\n"
"[command interrupted]"
msgstr ""
"\n"
"[コマンド中断]"

#: tortoisehg/hgtk/hgcmd.py:288
#, python-format
msgid "unknown CmdWidget style: %s"
msgstr "不明な CmdWidget スタイル: %s"

#: tortoisehg/hgtk/hgcmd.py:307
msgid "Toggle log window"
msgstr "ログウィンドウの表示"

#: tortoisehg/hgtk/hgcmd.py:347
msgid "Stop transaction"
msgstr "処理を中止する"

#: tortoisehg/hgtk/hgcmd.py:349
msgid "Close this"
msgstr "閉じる"

#: tortoisehg/hgtk/hgcmd.py:488 tortoisehg/hgtk/hgcmd.py:505
msgid "invalid state"
msgstr "無効な状態"

#: tortoisehg/hgtk/hgcmd.py:546 tortoisehg/hgtk/recovery.py:287
#, python-format
msgid "Status: %s"
msgstr "状態: %s"

#: tortoisehg/hgtk/hgcmd.py:676
msgid "Command Log"
msgstr "コマンド出力"

#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:36
msgid "Send"
msgstr "送信"

#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:38
msgid "Send emails"
msgstr "メールの送信"

#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:39
msgid "Test"
msgstr "テスト送信"

#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:41
msgid "Show emails which would be sent"
msgstr "送信されるメールを表示する"

#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:43 tortoisehg/hgtk/serve.py:73
#: tortoisehg/hgtk/synch.py:90
msgid "Configure"
msgstr "設定"

#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:45
msgid "Configure email settings"
msgstr "メール送信設定"

#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:55
msgid "Email outgoing changes"
msgstr "メール送信"

#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:57
msgid "Email revisions "
msgstr "メール送信: リビジョン "

#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:59
msgid "Email Mercurial Patches"
msgstr "Mercurialのパッチをメールで送信"

#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:63
msgid "Envelope"
msgstr "メール設定"

#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:132
msgid ""
"This feature is only available when sending outgoing changesets. It is not "
"applicable with revision ranges."
msgstr "この機能はチェンジセットを送信するときにのみ有効になります。リビジョン範囲には適用できません。"

#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:165
msgid "Flags:"
msgstr "フラグ:"

#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:181
msgid "Patch Series (Bundle) Description"
msgstr "パッチ内容"

#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:278 tortoisehg/hgtk/hgemail.py:283
#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:292
msgid "Info required"
msgstr "情報不足です"

#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:279
msgid "You must specify a recipient"
msgstr "受取人を入力してください"

#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:284
msgid "You must specify a sender address"
msgstr "差出人を入力してください"

#: tortoisehg/hgtk/hgemail.py:293
msgid "You must configure SMTP"
msgstr "SMTP 設定をしてください"

#: tortoisehg/hgtk/hgignore.py:52
msgid "Glob:"
msgstr "Glob:"

#: tortoisehg/hgtk/hgignore.py:79
msgid "Apply to:"
msgstr "適用先:"

#: tortoisehg/hgtk/hgignore.py:88
msgid "Filters"
msgstr "フィルタ"

#: tortoisehg/hgtk/hgignore.py:112
msgid "Remove Selected"
msgstr "選択項目を削除"

#: tortoisehg/hgtk/hgignore.py:118
msgid "Unknown Files"
msgstr "不明なファイル"

#: tortoisehg/hgtk/hgignore.py:132
msgid "Files"
msgstr "ファイル"

#: tortoisehg/hgtk/hgignore.py:230
msgid "Error while reading status"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/hginit.py:22
msgid "TortoiseHg Init"
msgstr "TortoiseHg リポジトリ作成"

#: tortoisehg/hgtk/hginit.py:64
msgid "Make repo compatible with Mercurial 1.0"
msgstr "Mercurial 1.0 互換のリポジトリを作成"

#: tortoisehg/hgtk/hginit.py:65
msgid "Run Commit after init"
msgstr "リポジトリの新規作成後にコミット"

#: tortoisehg/hgtk/hgthread.py:179
#, python-format
msgid "[command returned code %d "
msgstr "[コマンド戻り値 %d "

#: tortoisehg/hgtk/hgthread.py:181
msgid "[command completed successfully "
msgstr "[コマンド正常終了 "

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:207
#, python-format
msgid "hgtk %s: %s\n"
msgstr "hgtk %s: %s\n"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:210
#, python-format
msgid "hgtk: %s\n"
msgstr "hgtk: %s\n"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:213
#, python-format
msgid ""
"hgtk: command '%s' is ambiguous:\n"
"  %s\n"
msgstr ""
"hgtk: コマンド '%s' があいまいです:\n"
"  %s\n"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:216
#, python-format
msgid "hgtk: unknown command '%s'\n"
msgstr "hgtk: 不明なコマンド '%s'\n"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:406
msgid "Rename error"
msgstr "名前変更エラー"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:407
msgid "rename takes one or two path arguments"
msgstr "rename は1つまたは2つのパスを引数として受け取ります"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:514
msgid "mpatch error"
msgstr "mpatch エラー"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:517
msgid "mpatch expects *.rej file argument\n"
msgstr "mpatch の実行には *.rej ファイルを引数として与える必要があります\n"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:519 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:526
#, python-format
msgid "%s does not exist\n"
msgstr "%s は存在しません\n"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:548
msgid "use \"hgtk help\" for the full list of commands"
msgstr "完全なコマンド一覧は \"hgtk help\" で見ることができます"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:552
msgid ""
"use \"hgtk help\" for the full list of commands or \"hgtk -v\" for details"
msgstr "完全なコマンド一覧は \"hgtk help\"、より詳細なものは\"hgtk -v\" で見ることができます"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:555
#, python-format
msgid "use \"hgtk -v help%s\" to show aliases and global options"
msgstr "エイリアスと共通オプションは \"hgtk -v help%s\" で見ることができます"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:558
#, python-format
msgid "use \"hgtk -v help %s\" to show global options"
msgstr "共通オプションは \"hgtk -v help %s\" で見ることができます"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:583 tortoisehg/hgtk/hgtk.py:648
msgid "(No help text available)"
msgstr "(ヘルプがありません)"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:672
msgid "Hgtk - TortoiseHg's GUI tools for Mercurial SCM (Hg)\n"
msgstr "Hgtk - TortoiseHg の Mercurial SCM (Hg) 用 GUI ツール\n"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:756
msgid "hgtk about"
msgstr "hgtk about"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:757
msgid "hgtk add [FILE]..."
msgstr "hgtk add [ファイル]..."

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:758
msgid "hgtk clone SOURCE [DEST]"
msgstr "hgtk clone クローン元 [クローン先]"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:762
msgid "hgtk commit [OPTIONS] [FILE]..."
msgstr "hgtk commit [オプション] [ファイル]..."

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:763
msgid "hgtk datamine"
msgstr "hgtk datamine"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:764
msgid "hgtk hgignore [FILE]"
msgstr "hgtk hgignore [ファイル]"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:765
msgid "hgtk init [DEST]"
msgstr "hgtk init [リポジトリの場所]"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:768
msgid "hgtk log [OPTIONS] [FILE]"
msgstr "hgtk log [オプション] [ファイル]"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:770
msgid "revision to merge with"
msgstr "このリビジョンとマージ"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:771
msgid "hgtk merge"
msgstr "hgtk merge"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:772
msgid "hgtk recovery"
msgstr "hgtk recovery"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:773
msgid "hgtk shelve"
msgstr "hgtk shelve"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:774
msgid "hgtk synch"
msgstr "hgtk synch"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:776
msgid "revisions to compare"
msgstr "比較するリビジョン"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:777
msgid "hgtk status [FILE]..."
msgstr "hgtk status [ファイル]..."

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:780
msgid "hgtk userconfig"
msgstr "hgtk userconfig"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:783
msgid "hgtk repoconfig"
msgstr "hgtk repoconfig"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:784
msgid "hgtk guess"
msgstr "hgtk guess"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:785
msgid "hgtk remove [FILE]..."
msgstr "hgtk remove [ファイル]..."

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:786
msgid "hgtk rename SOURCE [DEST]"
msgstr "hgtk rename 変更元 [変更先]"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:787
msgid "hgtk revert [FILE]..."
msgstr "hgtk revert [ファイル]..."

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:788
msgid "hgtk forget [FILE]..."
msgstr "hgtk forget [ファイル]..."

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:795
msgid "hgtk serve [OPTION]..."
msgstr "hgtk serve [オプション]..."

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:797
msgid "wait until the second ticks over"
msgstr "2回目のシステムクロック通知まで待機する"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:798
msgid "notify the shell for paths given"
msgstr "渡されたパスをシェルに通知する"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:799
msgid "remove the status cache"
msgstr "ステータスキャッシュを削除する"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:800
msgid "show the contents of the status cache (no update)"
msgstr "ステータスキャッシュの中身を表示する(更新はされない)"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:802
msgid "udpate all repos in current dir"
msgstr "このディレクトリにある全てのリポジトリを更新する"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:803
msgid "hgtk thgstatus [OPTION]"
msgstr "hgtk thgstatus [オプション]"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:814
msgid "hgtk version [OPTION]"
msgstr "hgtk version [オプション]"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:816
msgid "show the command options"
msgstr "コマンドのオプションを表示する"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:817
msgid "[-o] CMD"
msgstr "[-o] コマンド"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:818
msgid "hgtk help [COMMAND]"
msgstr "hgtk help [コマンド]"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:825
msgid "import to the repository"
msgstr "リポジトリにインポートする"

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:827
msgid "hgtk import [OPTION] [SOURCE]..."
msgstr "hgtk import [OPTION] [SOURCE]..."

#: tortoisehg/hgtk/hgtk.py:832
msgid "hgtk shellconfig"
msgstr "hgtk shellconfig"

#: tortoisehg/hgtk/histdetails.py:35
msgid "Log Details"
msgstr "列表示設定"

#: tortoisehg/hgtk/histdetails.py:40
msgid "Columns"
msgstr "列"

#: tortoisehg/hgtk/histdetails.py:87
msgid "Move Up"
msgstr "上に移動"

#: tortoisehg/hgtk/histdetails.py:90
msgid "Move Down"
msgstr "下に移動"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:53 tortoisehg/hgtk/history.py:475
msgctxt "changesets"
msgid "All"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/history.py:58 tortoisehg/hgtk/history.py:477
msgid "Tagged"
msgstr "タグ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:62 tortoisehg/hgtk/history.py:479
msgid "Ancestry"
msgstr "祖先"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:70 tortoisehg/hgtk/history.py:483
#: tortoisehg/hgtk/history.py:1229
msgid "Heads"
msgstr "ヘッド"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:74 tortoisehg/hgtk/history.py:485
msgid "Merges"
msgstr "マージ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:78 tortoisehg/hgtk/history.py:507
msgid "Hide Merges"
msgstr "マージを非表示"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:83
msgid "Branch Filter"
msgstr "ブランチフィルタ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:94
msgid "Custom Filter"
msgstr "ユーザ定義フィルタ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:100
msgid "Revision Set"
msgstr "リビジョンセット"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:100 tortoisehg/hgtk/history.py:496
msgid "Keywords"
msgstr "キーワード"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:101 tortoisehg/hgtk/history.py:499
msgid "Date"
msgstr "日付"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:101 tortoisehg/hgtk/history.py:105
#: tortoisehg/hgtk/history.py:493
msgid "File Patterns"
msgstr "ファイル名パターン"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:158
msgid "Branches..."
msgstr "ブランチ..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:214
msgid ""
"New changesets from the preview bundle are still pending.\n"
"\n"
"Accept or reject the new changesets?"
msgstr ""
"プレビュー中のバンドルが保留されています。\n"
"\n"
"これらの新しいチェンジセットをどうしますか?"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:217
msgid "Accept new Changesets"
msgstr "新しいチェンジセットの取り込み"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:220
msgid "&Accept"
msgstr "取り込む(&A)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:220
msgid "&Reject"
msgstr "破棄する(&R)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:232
msgid " (Bundle Preview)"
msgstr " (バンドルプレビュー)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:248 tortoisehg/hgtk/status.py:134
msgid "Re_fresh"
msgstr "再読み込み(_F)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:250 tortoisehg/hgtk/history.py:1533
msgid "Reload revision history"
msgstr "リビジョン履歴を再読み込みする"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:252
msgid "Reset _Marks"
msgstr "マークをリセット"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:254
msgid "Reset revision marks"
msgstr "リビジョングラフのマークを消します"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:266 tortoisehg/hgtk/history.py:385
msgid "Patch Branch"
msgstr "パッチブランチ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:268
msgid "Show/Hide Patch Branch"
msgstr "パッチブランチの表示/非表示"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:281
msgid "Launch commit tool"
msgstr "コミットツールを起動します"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:284
msgid "Launch data mining tool"
msgstr "リポジトリ検索ツールを起動します"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:287
msgid "Launch recovery tool"
msgstr "リカバリツールを起動します"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:290
msgid "Launch web server"
msgstr "ウェブサーバを起動します"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:293
msgid "Launch shelve tool"
msgstr "シェルフツールを起動します"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:341
msgid "Branches"
msgstr "ブランチ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:355 tortoisehg/hgtk/history.py:699
#: tortoisehg/hgtk/logview/treeview.py:559
msgid "Tags"
msgstr "タグ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:363
msgid "Sync Bar"
msgstr "同期バー"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:375
msgid "_Perforce"
msgstr "_Perforce"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:376
msgid "Identify"
msgstr "リビジョンの特定"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:378
msgid "Pending"
msgstr "保留中の変更リスト"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:392 tortoisehg/hgtk/history.py:1457
msgid "Load more Revisions"
msgstr "さらにリビジョンを読み込む"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:394 tortoisehg/hgtk/history.py:1460
msgid "Load all Revisions"
msgstr "全リビジョンを読み込む"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:400
msgid "Filter Bar"
msgstr "フィルタバー"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:406
msgid "Reset Marks"
msgstr "マークをリセット"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:409
msgid "Choose Details..."
msgstr "列表示の設定..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:412
msgid "Compact Graph"
msgstr "コンパクトグラフ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:415
msgid "Color by Branch"
msgstr "ブランチで色分け"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:425
msgid "_Navigate"
msgstr "リビジョン(_N)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:426
msgid "Tip"
msgstr "tip リビジョン"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:428
msgid "Working Parent"
msgstr "親リビジョン"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:430
msgid "Previously Selected"
msgstr "1つ前の選択"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:433
msgid "Revision..."
msgstr "リビジョン指定..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:437
msgid "_Synchronize"
msgstr "同期(_S)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:446
msgid "Email..."
msgstr "メール送信..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:451
msgid "Accept Bundle"
msgstr "バンドルを取り込む"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:454
msgid "Reject Bundle"
msgstr "バンドルを破棄する"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:460
msgid "Add Bundle..."
msgstr "バンドルの追加..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:464
msgid "Configure Paths..."
msgstr "同期パスの設定..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:469 tortoisehg/hgtk/synch.py:174
msgid "Force pull or push"
msgstr "強制的にプル/プッシュする"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:470 tortoisehg/hgtk/synch.py:177
msgid "Push new branch"
msgstr "新規ブランチをプッシュ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:474
msgid "_Filter"
msgstr "フィルタ(_F)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:489
msgid "Custom"
msgstr "カスタム"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:490
msgid "Revision Range"
msgstr "リビジョン範囲"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:589
msgid "Submitted"
msgstr "送信完了"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:611
msgid "Finding pending Perforce changelists..."
msgstr "保留中の Perforce 変更リストを検索中..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:612
msgid "Pending Perforce changelists"
msgstr "保留中の Perforce 変更リスト"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:614 tortoisehg/hgtk/history.py:639
#: tortoisehg/hgtk/history.py:1776 tortoisehg/hgtk/history.py:1858
#: tortoisehg/hgtk/history.py:1988 tortoisehg/hgtk/history.py:2031
#: tortoisehg/hgtk/history.py:2071 tortoisehg/hgtk/history.py:2415
#: tortoisehg/hgtk/history.py:2445 tortoisehg/hgtk/history.py:2697
#: tortoisehg/hgtk/history.py:2728 tortoisehg/hgtk/recovery.py:179
#: tortoisehg/hgtk/synch.py:551
msgid "Please try again after the previous command has completed"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/history.py:624
#, python-format
msgid "Perforce changelist %s"
msgstr "Perforce変更リスト %s"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:629
#, python-format
msgid "Unable to find rev %s"
msgstr "リビジョン %s が見つかりません"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:631
msgid "Aborted p4identify"
msgstr "p4identify 中断"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:633
msgid "Unable to identify Perforce tip"
msgstr "Perforce の tip を特定できません"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:636
msgid "Finding tip Perforce changelist..."
msgstr "Perforce 変更リストの tip を検索中..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:637
msgid "Identifying Perforce tip"
msgstr "Perforce の tip を特定中..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:682 tortoisehg/hgtk/logview/treeview.py:426
#: tortoisehg/hgtk/thgpbranch.py:203
msgid "Graph"
msgstr "グラフ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:689
msgid "Revision Number"
msgstr "リビジョン番号"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:690
msgid "Changeset ID"
msgstr "チェンジセット ID"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:691
msgid "Revision Number/ID"
msgstr "リビジョン番号/ID"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:692
msgid "Branch Name"
msgstr "ブランチ名"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:693 tortoisehg/hgtk/logview/treeview.py:490
msgid "Changes"
msgstr "変更"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:694 tortoisehg/hgtk/logview/treeview.py:501
#: tortoisehg/hgtk/thgmq.py:215 tortoisehg/hgtk/thgmq.py:863
msgid "Summary"
msgstr "要約"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:696 tortoisehg/hgtk/logview/treeview.py:523
msgid "Local Date"
msgstr "ローカル時間"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:697
msgid "UTC Date"
msgstr "UTC 時間"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:698 tortoisehg/hgtk/logview/treeview.py:547
msgid "Age"
msgstr "経過時間"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:700 tortoisehg/hgtk/logview/treeview.py:571
msgid "Subversion"
msgstr "Subversion"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:774
msgid "No matches"
msgstr "該当なし"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:775
msgid "No revisions matched search"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/history.py:779
msgid "Invalid revision set"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/history.py:785
msgid "Invalid date specification"
msgstr "無効な日付指定です"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:792
msgid "Invalid file pattern"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/history.py:848
#, python-format
msgid "'%s' filter:"
msgstr "'%s' フィルタ:"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1172
msgid "Filter"
msgstr "フィルタ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1177
#, python-format
msgid "%s branch"
msgstr "%s ブランチ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1178
#, python-format
msgid "Branch '%s'"
msgstr "ブランチ '%s'"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1184
#, python-format
msgid "file patterns \"%s\""
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1197
msgid "merges"
msgstr "マージ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1200
msgid "only Merges"
msgstr "マージリビジョンのみ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1202
msgid "revision ancestry"
msgstr "祖先のリビジョン"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1207
#, python-format
msgid "Ancestry of %s"
msgstr "%s の祖先"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1209
msgid "tagged revisions"
msgstr "タグ付きリビジョン"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1217
msgid "Tagged Revisions"
msgstr "タグのあるリビジョン"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1219
msgid "working parents"
msgstr "作業ディレクトリの親リビジョン"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1225
msgid "heads"
msgstr "ヘッド"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1231
msgid "no Merges"
msgstr "マージリビジョン以外"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1250
#, python-format
msgid "Current patch: %s, "
msgstr "現在のパッチ: %s, "

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1252
#, python-format
msgid "%(count)d of %(total)d applied patches"
msgstr "%(total)d 中 %(count)d のパッチを適用中"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1268
msgid "Visualize Change"
msgstr "GUI 差分ツールで表示"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1273
msgid "_Copy Hash"
msgstr "ハッシュ値のコピー(_C)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1277
msgid "Pull to Here"
msgstr "ここまでプル"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1285
msgid "Push to Here"
msgstr "ここまでプッシュ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1286
msgid "Push this Branch"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1288
msgid "_Update..."
msgstr "更新...(_U)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1289 tortoisehg/hgtk/history.py:1404
msgid "_Merge with..."
msgstr "マージ...(_M)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1291 tortoisehg/hgtk/status.py:1247
msgid "_Revert"
msgstr "元に戻す(_R)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1295
msgid "Tag"
msgstr "タグ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1315
msgid "Mercurial Queues"
msgstr "MQ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1320
msgid "Transp_lant to Local"
msgstr "ローカルに移植"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1324
msgid "Bisect"
msgstr "Bisect"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1332
msgid "_Export Patch..."
msgstr "パッチの作成...(_E)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1333
msgid "E_mail Patch..."
msgstr "メールで送信...(_M)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1334
msgid "_Bundle rev:tip..."
msgstr "バンドルの作成...(_B)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1336
msgid "_Archive..."
msgstr "アーカイブに保存...(_A)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1341
msgid "Add/Remove _Tag..."
msgstr "タグの追加/削除...(_T)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1342
msgid "Add/Move/Remove B_ookmark..."
msgstr "ブックマークの追加/移動/削除..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1343
msgid "Rename Bookmark..."
msgstr "ブックマークの名前変更..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1348
msgid "Import Revision to MQ"
msgstr "MQ にインポート"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1350
msgid "Strip Revision..."
msgstr "削除..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1373
msgid "Reset"
msgstr "リセット"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1374
msgid "Mark as Good"
msgstr "Good としてマーク"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1375
msgid "Mark as Bad"
msgstr "Bad としてマーク"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1376
msgid "Skip Testing"
msgstr "テストをスキップ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1387
msgid "_Diff with selected"
msgstr "選択中のリビジョンとの差分(_D)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1388
msgid "Visual Diff with selected"
msgstr "選択中のリビジョンとの GUI 差分"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1397
msgid "Email from here to selected..."
msgstr "この範囲をメールで送信..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1399
msgid "Bundle from here to selected..."
msgstr "この範囲をバンドルファイルに保存..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1401
msgid "Export Patches from here to selected..."
msgstr "この範囲をパッチとして保存..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1419
msgid "Transplant Revision range to local"
msgstr "この範囲をローカルに移植"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1424
msgid "Rebase on top of selected"
msgstr "選択中のリビジョンの上にリベース"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1429
msgid "Import from here to selected to MQ"
msgstr "この範囲を MQ にインポート"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1433
msgid "Select common ancestor revision"
msgstr "共通の祖先リビジョンの選択"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1488
msgid "Load more"
msgstr "さらに表示"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1488
msgid "load more revisions"
msgstr "さらにリビジョンを読み込んで表示します"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1491
msgid "Load all"
msgstr "全て表示"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1491
msgid "load all revisions"
msgstr "全てのリビジョンを読み込んで表示します"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1536
msgid "Download and view incoming changesets"
msgstr "チェンジセットを受信してプレビューする"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1538
msgid "Accept changes from Bundle preview"
msgstr "プレビュー中のバンドルファイルの変更を取り込む"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1541
msgid "Reject changes from Bundle preview"
msgstr "プレビュー中のバンドルファイルの変更を破棄する"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1544
msgid "Pull incoming changesets"
msgstr "チェンジセットをプルする"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1546
msgid "Import patches"
msgstr "パッチのインポート"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1549
msgid "Determine and mark outgoing changesets"
msgstr "送信するチェンジセットをマークする"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1551
msgid "Push outgoing changesets"
msgstr "チェンジセットを送信する"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1553
msgid "Email outgoing changesets"
msgstr "チェンジセットをメールで送信する"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1556
msgid "Stop current transaction"
msgstr "操作の中止"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1588
msgid "After Pull:"
msgstr "プル後の操作:"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1589 tortoisehg/hgtk/synch.py:148
msgid "Nothing"
msgstr "なし"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1592 tortoisehg/hgtk/synch.py:151
msgid "Fetch"
msgstr "取得"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1613
msgid "Configure aliases and after pull behavior"
msgstr "パスの編集とプル後の動作を設定する"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1773
msgid "Applying bundle..."
msgstr "バンドルを適用中..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1774
msgid "Applying bundle"
msgstr "バンドルを適用中"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1819 tortoisehg/hgtk/history.py:1961
#: tortoisehg/hgtk/history.py:1994 tortoisehg/hgtk/history.py:2603
msgid "No remote path specified"
msgstr "リモートパスがありません"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1820 tortoisehg/hgtk/history.py:1962
#: tortoisehg/hgtk/history.py:1995 tortoisehg/hgtk/history.py:2604
msgid "Please enter or select a remote path"
msgstr "同期対象のパスを入力するか選択してください"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1847
#, python-format
msgid "%d incoming changesets"
msgstr "%d 件の受信チェンジセット"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1849
msgid "Aborted incoming"
msgstr "受信中断"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1851
msgid "No incoming changesets"
msgstr "受信チェンジセットはありません"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1855
msgid "Checking incoming changesets..."
msgstr "受信チェンジセットのチェック中..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1874
msgid "Accept incoming previewed changesets"
msgstr "受信したチェンジセットを取り込む"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1880
msgid "Reject incoming previewed changesets"
msgstr "受信したチェンジセットを破棄する"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1923
msgid "Bundle Preview"
msgstr "バンドルプレビュー"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1928
msgid "Failed to preview, a bundle file unrelated to this repository"
msgstr "バンドルプレビューに失敗しました (このリポジトリとは無関係)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1933
msgid "Failed to preview, not a Mercurial bundle file"
msgstr "バンドルプレビューに失敗しました (無効な Mercurial バンドルファイル)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1937
msgid "Open Bundle"
msgstr "バンドルを開く"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1975
msgid "Finished pull with rebase"
msgstr "プル完了 (リベース済)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1978
msgid "Finished pull"
msgstr "プル完了"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1980
msgid "No changesets to pull"
msgstr "プルするチェンジセットがありません"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1982 tortoisehg/hgtk/history.py:2722
msgid "Aborted pull"
msgstr "プル中断"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:1985
msgid "Pulling changesets..."
msgstr "チェンジセットをプル中..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2023
msgid "Aborted outgoing"
msgstr "送信中断"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2028
msgid "Checking outgoing changesets..."
msgstr "送信チェンジセットのチェック中..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2037 tortoisehg/hgtk/synch.py:505
msgid "No repository selected"
msgstr "リポジトリが選択されていません"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2038 tortoisehg/hgtk/synch.py:506
msgid "Select a peer repository to compare with"
msgstr "比較対象の2つのリポジトリを選択"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2063
msgid "Finished push"
msgstr "プッシュ完了"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2065 tortoisehg/hgtk/history.py:2688
msgid "Aborted push"
msgstr "プッシュ中断"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2068
msgid "Pushing changesets..."
msgstr "チェンジセットのプッシュ中..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2180
#, python-format
msgid "unknown dnd dest: %s"
msgstr "不明なドラッグ&ドロップ先: %s"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2299
msgid "Confirm Revert All Files"
msgstr "全ファイルの復帰"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2300
#, python-format
msgid ""
"Revert all files to revision %d?\n"
"This will overwrite your local changes"
msgstr ""
"全てのファイルをリビジョン %d に戻しますか?\n"
"この操作は作業ディレクトリの内容を上書きします。"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2350
msgid "Save patches to"
msgstr "パッチの保存"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2386
msgid "Write bundle to"
msgstr "バンドルの保存"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2399
#, python-format
msgid "Bundling from %(base)s to %(rev)s..."
msgstr "%(base)s から %(rev)s をバンドル中..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2401
#, python-format
msgid "Bundling from %(base)s to tip..."
msgstr "%(base)s から tip までバンドル中..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2407
msgid "Finish bundling"
msgstr "バンドル完了"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2409
msgid "Aborted bundling"
msgstr "バンドル中断"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2411
msgid "Failed to bundle"
msgstr "バンドル失敗"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2413
msgid "Bundling"
msgstr "バンドル中"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2436
msgid "Finish importing"
msgstr "インポート完了"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2438
msgid "Aborted importing"
msgstr "インポート中断"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2440 tortoisehg/hgtk/thgimport.py:188
msgid "Failed to import"
msgstr "インポート失敗"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2442
msgid "Importing"
msgstr "インポート中"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2443
msgid "Importing to Patch Queue..."
msgstr "MQ にインポート中..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2451
msgid "Confirm Rebase Revision"
msgstr "リベースの確認"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2452
#, python-format
msgid "Rebase revision %d on top of %d?"
msgstr "リビジョン %d を リビジョン %d の上にリベースしますか?"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2612
msgid "Confirm Forced Push to Remote Repository"
msgstr "強制的なプッシュの確認"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2613
#, python-format
msgid ""
"Forced push to remote repository\n"
"%s\n"
"(creating new heads in remote if needed)?"
msgstr ""
"リモートリポジトリへ強制的にプッシュしてもよろしいですか?\n"
"%s\n"
"(必要に応じてリモートリポジトリに新しく HEAD が作成されます)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2615 tortoisehg/hgtk/history.py:2631
msgid "Forced &Push"
msgstr "強制的にプッシュ(&P)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2617
msgid "Confirm Push of New Branches to Remote Repository"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2618
#, python-format
msgid ""
"Push to remote repository\n"
"%s\n"
"(creating new branches in remote if needed)?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2620 tortoisehg/hgtk/history.py:2625
msgid "&Push"
msgstr "プッシュ(&P)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2628
msgid "Confirm Forced Push"
msgstr "強制的なプッシュの確認"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2629
#, python-format
msgid ""
"Forced push to repository\n"
"%s\n"
"(creating new heads if needed)?"
msgstr ""
"リポジトリに強制的にプッシュしてもよろしいですか?\n"
"%s\n"
"(必要に応じて新しく HEAD が作成されます)"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2666
#, python-format
msgid "Finished push to revision %s"
msgstr "リビジョン %s までプッシュ完了"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2674
#, python-format
msgid "Finished pushing branch %s"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2691
#, python-format
msgid "Pushing branch %s..."
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2693
#, python-format
msgid "Pushing changesets to revision %s..."
msgstr "リビジョン %s までチェンジセットをプッシュ中..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2695
#, python-format
msgid "Push to %s"
msgstr "%s までプッシュ"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2720
#, python-format
msgid "Finished pull to revision %s"
msgstr "リビジョン %s までプル完了"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2725
#, python-format
msgid "Pulling changesets to revision %s..."
msgstr "リビジョン %s までチェンジセットをプル中..."

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2726
#, python-format
msgid "Pull to %s"
msgstr "%s までプル"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2739 tortoisehg/hgtk/status.py:999
msgid "Save patch to"
msgstr "パッチの保存"

#: tortoisehg/hgtk/history.py:2890 tortoisehg/hgtk/history.py:2900
msgid "Refresh required"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/logview/treeview.py:275
#, python-format
msgid "%(count)d of %(total)d Revisions"
msgstr "%(total)d 中 %(count)d リビジョン"

#: tortoisehg/hgtk/logview/treeview.py:383
msgid "Changeset not found in current view"
msgstr "表示できるチェンジセットはありません"

#: tortoisehg/hgtk/logview/treeview.py:388
msgid "Null changeset is not viewable"
msgstr "NULL チェンジセットは表示できません"

#: tortoisehg/hgtk/logview/treeview.py:408
msgid "Repository is empty"
msgstr "リポジトリが空です"

#: tortoisehg/hgtk/logview/treeview.py:454
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: tortoisehg/hgtk/logview/treeview.py:466
msgid "Rev/ID"
msgstr "リビジョン"

#: tortoisehg/hgtk/logview/treeview.py:535
msgid "Universal Date"
msgstr "UTC時間"

#: tortoisehg/hgtk/merge.py:36
#, python-format
msgid "Merging in %s"
msgstr "マージ - %s"

#: tortoisehg/hgtk/merge.py:48
msgid "Must supply a target revision"
msgstr "対象となるリビジョンの指定が必要です"

#: tortoisehg/hgtk/merge.py:61
msgid "Outstanding uncommitted changes"
msgstr "未コミットの変更があります"

#: tortoisehg/hgtk/merge.py:79
msgid "Merge target (other)"
msgstr "マージ対象 (他のリビジョン)"

#: tortoisehg/hgtk/merge.py:84
msgid "Current revision (local)"
msgstr "現在のリビジョン (ローカル)"

#: tortoisehg/hgtk/merge.py:103
msgid "Use merge tool:"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/merge.py:165
msgid "Merged successfully"
msgstr "正常にマージされました"

#: tortoisehg/hgtk/merge.py:167
msgid "Canceled merging"
msgstr "マージが中止されました"

#: tortoisehg/hgtk/merge.py:169
msgid "Failed to merge"
msgstr "マージに失敗しました"

#: tortoisehg/hgtk/merge.py:176
msgid "Undo successfully"
msgstr "正常に取り消されました"

#: tortoisehg/hgtk/merge.py:178
msgid "Canceled undo"
msgstr "取り消しが中止されました"

#: tortoisehg/hgtk/merge.py:180
msgid "Failed to undo"
msgstr "取り消しに失敗しました"

#: tortoisehg/hgtk/merge.py:197
msgid ""
"To complete merging, you need to commit merged files in working directory.\n"
"\n"
"Do you want to exit?"
msgstr ""
"マージ作業はマージ結果をコミットするまで完了しません。\n"
"コミットせずに閉じてもよろしいですか?"

#: tortoisehg/hgtk/merge.py:210
msgid "Cannot merge"
msgstr "マージできません"

#: tortoisehg/hgtk/merge.py:211
msgid "Uncommitted local changes"
msgstr "未コミットの作業ディレクトリでの変更"

#: tortoisehg/hgtk/merge.py:253
msgid "Confirm undo merge"
msgstr "マージの取り消し"

#: tortoisehg/hgtk/merge.py:254
msgid "Clean checkout of original revision?"
msgstr "元のリビジョンを完全な形でチェックアウトしますか?"

#: tortoisehg/hgtk/p4pending.py:43
msgid "Changelist:"
msgstr "変更一覧:"

#: tortoisehg/hgtk/p4pending.py:66
msgid "Submit"
msgstr "送信"

#: tortoisehg/hgtk/p4pending.py:103 tortoisehg/hgtk/quickop.py:213
#: tortoisehg/hgtk/thgmq.py:898 tortoisehg/hgtk/thgpbranch.py:749
msgid "Canceled"
msgstr "中止"

#: tortoisehg/hgtk/p4pending.py:105 tortoisehg/hgtk/quickop.py:215
#: tortoisehg/hgtk/thgmq.py:900 tortoisehg/hgtk/thgpbranch.py:751
msgid "Failed"
msgstr "失敗"

#: tortoisehg/hgtk/quickop.py:19
msgid "Select files to add"
msgstr "追加するファイルの選択"

#: tortoisehg/hgtk/quickop.py:20
msgid "Select files to forget"
msgstr "破棄するファイルの選択"

#: tortoisehg/hgtk/quickop.py:21
msgid "Select files to revert"
msgstr "元に戻すファイルの選択"

#: tortoisehg/hgtk/quickop.py:22
msgid "Select files to remove"
msgstr "削除するファイルの選択"

#: tortoisehg/hgtk/quickop.py:127
msgid "Toggle all selections"
msgstr "全選択/解除"

#: tortoisehg/hgtk/quickop.py:154
msgid "Unable to determine repository status"
msgstr "リポジトリの状態を取得できません"

#: tortoisehg/hgtk/quickop.py:172
msgid "missing"
msgstr "見つかりません"

#: tortoisehg/hgtk/quickop.py:211
msgid "Successfully"
msgstr "正常に終了しました"

#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:42
#, python-format
msgid "%s - recovery"
msgstr "%s - リカバリ"

#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:48 tortoisehg/hgtk/synch.py:53
msgid "Stop the hg operation"
msgstr "Mercurialの操作を中止する"

#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:54
msgid "Clean checkout, undo all changes"
msgstr "チェックアウトをクリーンして、全ての変更を取り消す"

#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:57
msgid "Rollback"
msgstr "ロールバック"

#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:59
msgid "Rollback (undo) last transaction to repository (pull, commit, etc)"
msgstr "最後のトランザクションをロールバックする (プル・コミットなど)"

#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:65
msgid "Recover from interrupted operation"
msgstr "中断された操作を正常な状態に戻す"

#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:70
msgid "Validate repository consistency"
msgstr "リポジトリの整合性をチェックします"

#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:110 tortoisehg/hgtk/synch.py:400
msgid "Cannot close now"
msgstr "今閉じることはできません"

#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:111 tortoisehg/hgtk/synch.py:401
msgid "command is running"
msgstr "コマンド実行中"

#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:130
msgid "Confirm clean repository"
msgstr "リポジトリのクリーン"

#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:131
#, python-format
msgid "Clean repository '%s' ?"
msgstr "'%s' リポジトリをクリーンな状態にしますか?"

#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:146
#, python-format
msgid "Rollback repository '%s' to %d, undo %s from %s?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:149
#, python-format
msgid "Rollback repository '%s' to %d, undo %s?"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:152
#, python-format
msgid "Rollback repository '%s' ?"
msgstr "'%s' リポジトリをロールバックしますか?"

#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:153
msgid "Confirm rollback repository"
msgstr "リポジトリのロールバック"

#: tortoisehg/hgtk/recovery.py:249 tortoisehg/hgtk/synch.py:649
msgid "[command interrupted]"
msgstr "[コマンド中断]"

#: tortoisehg/hgtk/rename.py:29 tortoisehg/hgtk/thgconfig.py:1621
msgid "Invalid path"
msgstr "無効なパスです"

#: tortoisehg/hgtk/rename.py:38
msgid "Rename "
msgstr "名前変更 "

#: tortoisehg/hgtk/rename.py:79 tortoisehg/hgtk/rename.py:86
msgid "rename error"
msgstr "名前変更でエラーが発生しました"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:63
msgid "Start server"
msgstr "ウェブサーバを起動する"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:67
msgid "Stop server"
msgstr "サーバを停止する"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:69
msgid "Browse"
msgstr "ブラウザで開く"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:71
msgid "Launch browser to view repository"
msgstr "ブラウザを起動してリポジトリを表示する"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:75
msgid "Configure web settings"
msgstr "ウェブ設定を編集する"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:96
msgid "HTTP Port:"
msgstr "ポート番号:"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:128
#, python-format
msgid "%s - serve"
msgstr "%s - ウェブサーバ"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:131
#, python-format
msgid "%s serve - %s"
msgstr "%s サーバ動作中 - %s"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:134
msgid " - serve"
msgstr " - サーバ動作中"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:165
msgid "Confirm Really Exit?"
msgstr "終了"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:166
msgid ""
"Server process is still running\n"
"Exiting will stop the server."
msgstr ""
"サーバプロセスがまだ動いています\n"
"サーバを停止しています"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:228
#, python-format
msgid "Abort: %s\n"
msgstr "中断: %s\n"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:236
msgid "Invalid port 2048..65535"
msgstr "無効なポート番号 2048~65535"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:237
msgid "Defaulting to "
msgstr "デフォルトに戻す: "

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:321
msgid "cannot start server: "
msgstr "サーバを起動できませんでした: "

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:332
#, python-format
msgid "listening at http://%s%s/%s (%s:%d)\n"
msgstr "http://%s%s/%s (%s:%d) で待ち受け中\n"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:357
msgid "name of access log file to write to"
msgstr "アクセスログファイルの名前"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:358
msgid "run server in background"
msgstr "サーバをバックグラウンドで実行する"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:359
msgid "used internally by daemon mode"
msgstr "デーモンモードによって内部的に使用される"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:360
msgid "name of error log file to write to"
msgstr "エラーログのファイル名"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:361
msgid "port to use (default: 8000)"
msgstr "待ち受けポート番号(デフォルト: 8000)"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:362
msgid "address to use"
msgstr "使用するアドレス"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:363
msgid "prefix path to serve from (default: server root)"
msgstr "サーバURLの接頭辞(デフォルト: サーバのルート)"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:365
msgid "name to show in web pages (default: working dir)"
msgstr "Webページで表示する名前"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:368
msgid "name of the webdir config file (DEPRECATED)"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:370
msgid "name of file to write process ID to"
msgstr "プロセスIDを書き込むためのファイル名"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:371
msgid "for remote clients"
msgstr "リモートクライアント用"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:372
msgid "web templates to use"
msgstr "使用するWebテンプレート"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:373
msgid "template style to use"
msgstr "使用するテンプレート"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:374
msgid "use IPv6 in addition to IPv4"
msgstr "IPv4だけでなくIPv6も使用する"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:375
msgid "SSL certificate file"
msgstr "SSL証明書のファイル"

#: tortoisehg/hgtk/serve.py:376
msgid "hg serve [OPTION]..."
msgstr "hg serve [OPTION]..."

#: tortoisehg/hgtk/shellconf.py:27
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: tortoisehg/hgtk/shellconf.py:29
msgid "Apply"
msgstr "適用"

#: tortoisehg/hgtk/shellconf.py:42
msgid "Context Menu"
msgstr "右クリックメニュー"

#: tortoisehg/hgtk/shellconf.py:47
msgid "Menu Items"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/shellconf.py:104
msgid "<- Top"
msgstr "← トップへ"

#: tortoisehg/hgtk/shellconf.py:107
msgid "Sub ->"
msgstr "サブへ →"

#: tortoisehg/hgtk/shellconf.py:136
msgid "Enable overlays"
msgstr "使用する"

#: tortoisehg/hgtk/shellconf.py:213
msgid "Show overlay icons in Mercurial repositories"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/shellconf.py:216
msgid "Show overlays on local disks only"
msgstr ""

#: tortoisehg/hgtk/shellconf.py:220
msgid "Show the taskbar icon (restart needed)"
msgstr "トレイアイコンを表示する (再起動が必要)"

#: tortoisehg/hgtk/shellconf.py:223
msgid "Highlight the taskbar icon during activity"
msgstr "処理中にトレイアイコンの色を変化させる"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:95
msgid "filtered status"
msgstr "フィルタ状態"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:111
msgid "Save As"
msgstr "名前を付けて保存"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:112
msgid "Save selected changes"
msgstr "選択された変更を保存する"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:117
msgid "Visual diff checked files"
msgstr "チェックされているファイルの差分表示"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:120
msgid "Revert checked files"
msgstr "チェックされているファイルを元に戻す"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:123
msgid "Add checked files"
msgstr "チェックされているファイルを追加"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:126
msgid "Move checked files to other directory"
msgstr "チェックされているファイルを別ディレクトリに移動"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:129
msgid "Remove or delete checked files"
msgstr "チェックされているファイルを削除"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:132
msgid "Forget checked files on next commit"
msgstr "次のコミットでチェックされたファイルを破棄します"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:136
msgid "refresh"
msgstr "再読み込み"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:277 tortoisehg/hgtk/thgmq.py:213
msgid "st"
msgstr "状態"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:285
msgid "ms"
msgstr "マージ"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:307
msgid "View"
msgstr "表示"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:356
msgid "Text Diff"
msgstr "テキスト差分"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:367
msgid "Hunk Selection"
msgstr "ハンク選択"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:443
#, python-format
msgid "%d selected, %d total"
msgstr "%d ファイルを選択, 合計 %d ファイル"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:465
msgid "Save Preview"
msgstr "保存プレビュー"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:469
msgid "Shelf Preview"
msgstr "シェルフプレビュー"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:491
msgid "?: unknown"
msgstr "?:不明"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:492
msgid "M: modified"
msgstr "M:変更"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:493
msgid "I: ignored"
msgstr "I:無視"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:494
msgid "A: added"
msgstr "A:追加"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:495
msgid "C: clean"
msgstr "C:クリーン"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:496
msgid "R: removed"
msgstr "R:削除"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:497
msgid "!: deleted"
msgstr "!:削除"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:498
msgid "S: subrepo"
msgstr "S: サブリポジトリ"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:785
#, python-format
msgid "View '%s'"
msgstr "表示 '%s'"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:881 tortoisehg/hgtk/status.py:953
#, python-format
msgid "===== Diff to first parent %d:%s =====\n"
msgstr "===== 1番目の親との差分 %d:%s =====\n"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:886 tortoisehg/hgtk/status.py:959
#, python-format
msgid ""
"\n"
"===== Diff to second parent %d:%s =====\n"
msgstr ""
"\n"
"===== 2番目の親との差分 %d:%s =====\n"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:1019
msgid "Nothing Diffed"
msgstr "差分がありません"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:1020
msgid "No diffable files selected"
msgstr "差分表示可能なファイルが選択されていません"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:1028 tortoisehg/hgtk/statusact.py:106
msgid "Nothing Reverted"
msgstr "元に戻すものがありません"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:1029
msgid "No revertable files selected"
msgstr "元に戻せるファイルが選択されていません"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:1037
msgid "Nothing Added"
msgstr "追加するものがありません"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:1038
msgid "No addable files selected"
msgstr "追加するファイルが選択されていません"

#: tortoisehg/hgtk/status.py:1049 tortoisehg/hgtk/statusact.py:53
msgid "Nothing Removed"
msgstr "削除するものがありません"