1. Vladimyr Pavlenko
  2. tdd-django

Commits

Author Commit Message Date Builds
Vladimyr Pavlenko
End Part 1
Vladimyr Pavlenko
04.11 evening break
Vladimyr Pavlenko
Start app fts
Vladimyr Pavlenko
Add first user storie
Vladimyr Pavlenko
Add requirements
Vladimyr Pavlenko
Start project
Vladimyr Pavlenko
Init