Commits

Anonymous committed 731d637

Update Vietnamese translations.

Submitted by: Tính Trương Xuân
PR: #6629

Comments (0)

Files changed (2)

 * Jason Vasquez         jason@mugfu.com
 * Leslie H. Watter
 * Jeff Weiss           trac@jeffweiss.org
+ * Tính Trương Xuân
 * Dmitry Yusupov         dmitry_yus@yahoo.com
 
 The ever so elusive Anonymous.

trac/locale/vi_VN/LC_MESSAGES/messages.po

 
 #: trac/about.py:43 trac/templates/about.html:9 trac/templates/about.html:26
 msgid "About Trac"
-msgstr ""
+msgstr "Nói về Trac"
 
 #: trac/attachment.py:144
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(title)s' does not exist."
-msgstr ""
+msgstr "Đính kèm '%(title)' không tồn tại"
 
 #: trac/attachment.py:145
 msgid "Invalid Attachment"
-msgstr ""
+msgstr "Tập tin đính kèm không hợp lệ"
 
 #: trac/attachment.py:187
 msgid "Could not delete attachment"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể xóa tập tin đính kèm"
 
 #: trac/attachment.py:291
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' not found"
-msgstr ""
+msgstr "Tập tin đính kèm '%(filename)s' không tìm thấy"
 
 #: trac/attachment.py:365
 msgid "Bad request"
-msgstr ""
+msgstr "Yêu cầu không tốt"
 
 #: trac/attachment.py:382
 #, python-format
 msgid "Back to %(parent)s"
-msgstr ""
+msgstr "Trở về %(parent)s"
 
 #: trac/attachment.py:474
 msgid " attached to "
-msgstr ""
+msgstr " được đính kèm vào "
 
 #: trac/attachment.py:513
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(id)s' in %(parent)s"
-msgstr ""
+msgstr "Tập tin đính kèm '%(id)s' trong %(parent)s"
 
 #: trac/attachment.py:516
 #, python-format
 msgid "Attachments of %(parent)s"
-msgstr ""
+msgstr "Những tập tin đính kèm của %(parent)s"
 
 #: trac/attachment.py:529 trac/attachment.py:552 trac/admin/web_ui.py:403
 #: trac/admin/web_ui.py:406 trac/admin/web_ui.py:410
 msgid "No file uploaded"
-msgstr ""
+msgstr "Không tập tin nào được tải lên"
 
 #: trac/attachment.py:537
 msgid "Can't upload empty file"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể tải lên tập tin rỗng"
 
 #: trac/attachment.py:542
 #, python-format
 msgid "Maximum attachment size: %(num)s bytes"
-msgstr ""
+msgstr "Kích thước tối đa của tập tin đính kèm : %(num)s byte"
 
 #: trac/attachment.py:543
 msgid "Upload failed"
-msgstr ""
+msgstr "Tải lên thất bại"
 
 #: trac/attachment.py:564
 #, python-format
 msgid "Attachment field %(field)s is invalid: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Trường %(field)s của tập tin đính kèm không hợp lệ: %(message)s"
 
 #: trac/attachment.py:568
 #, python-format
 msgid "Invalid attachment: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Tập tin đính kèm không hợp lệ: %(message)s"
 
 #: trac/attachment.py:602
 #, python-format
 msgid "%(attachment)s (delete)"
-msgstr ""
+msgstr "%(attachemt)s (xóa))"
 
 #: trac/attachment.py:664 trac/versioncontrol/web_ui/browser.py:511
 #: trac/wiki/web_ui.py:66
 msgid "Plain Text"
-msgstr ""
+msgstr "Văn bản đơn giản"
 
 #: trac/attachment.py:670 trac/versioncontrol/web_ui/browser.py:516
 msgid "Original Format"
-msgstr ""
+msgstr "Định dạng gốc"
 
 #: trac/env.py:404
 msgid "Can only backup sqlite databases"
-msgstr ""
+msgstr "Chỉ có thể sao lưu các cơ sở dữ liệu sqlite"
 
 #: trac/env.py:489
 msgid "Database newer than Trac version"
-msgstr ""
+msgstr "Cơ sở dữ liệu mới hơn phiên bản của Trac"
 
 #: trac/env.py:501
 #, python-format
 msgid "No upgrade module for version %(num)i (%(version)s.py)"
-msgstr ""
+msgstr "Không có mô-đun nâng cấp cho phiên bản %(num)i (%(version)s.py)"
 
 #: trac/env.py:546
 msgid ""
 "Missing environment variable \"TRAC_ENV\". Trac requires this variable to"
 " point to a valid Trac environment."
-msgstr ""
+msgstr "Thiếu biến môi trường \"TRAC_ENV\". Trac cần biến môi trường này trỏ"
+" tới một môi trường Trac hợp lệ"
 
 #: trac/env.py:578
 #, python-format
 "The Trac Environment needs to be upgraded.\n"
 "\n"
 "Run \"trac-admin %(path)s upgrade\""
-msgstr ""
+msgstr "Môi trường Trac cần được nâng cấp.\n"
+"\n"
+"Run \"trac-admin %(path)s upgrade\""
 
 #: trac/notification.py:216
 #, python-format
 msgid "Invalid email encoding setting: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Cấu hình email encoding không hợp lệ: %s"
 
 #: trac/notification.py:248
 msgid "Header length is too short"
-msgstr ""
+msgstr "Chiều dài của Header quá ngắn"
 
 #: trac/notification.py:318
 msgid "TLS enabled but server does not support TLS"
-msgstr ""
+msgstr "TLS được bật nhưng máy chủ không hỗ trợ TLS"
 
 #: trac/notification.py:390
 msgid "Ticket contains non-ASCII chars. Please change encoding setting"
-msgstr ""
+msgstr "Thẻ chứa những ký tự không phải ASCII. Hãy thay đổi cấu hình encoding"
 
 #: trac/perm.py:47
 #, python-format
 msgid "%(perm)s privileges are required to perform this operation on %(resource)s"
-msgstr ""
+msgstr "Cần quyền %(perm)s để thực thi tác vụ này trên %(resource)s"
 
 #: trac/perm.py:49
 #, python-format
 msgid "%(perm)s privileges are required to perform this operation"
-msgstr ""
+msgstr "Cần quyền %(perm)s để thực thi tác vụ này"
 
 #: trac/perm.py:52
 msgid "Insufficient privileges to perform this operation."
-msgstr ""
+msgstr "Không đủ quyền để thực thi tác vụ này"
 
 #: trac/perm.py:318
 #, python-format
 msgid "%(name)s is not a valid action."
-msgstr ""
+msgstr "%(name)s không phải là một hành động hợp lệ."
 
 #: trac/resource.py:329
 #, python-format
 msgid " at version %(version)s"
-msgstr ""
+msgstr " với phiên bản %(version)s"
 
 #: trac/admin/console.py:1143
 #, python-format
 msgid "hotcopy can't overwrite existing '%(dest)s'"
-msgstr ""
+msgstr "hotcopy không thể ghi đè lên vị trí có sẵn '%(dest)s'"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:66
 msgid "Admin"
-msgstr ""
+msgstr "Quản trị"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:67 trac/admin/templates/admin.html:16
 #, fuzzy
 
 #: trac/admin/web_ui.py:83
 msgid "No administration panels available"
-msgstr ""
+msgstr "Không có bảng quản trị nào sẵn có"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:105
 msgid "Unknown administration panel"
-msgstr ""
+msgstr "Bảng quản trị không xác định"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:180 trac/admin/web_ui.py:207 trac/admin/web_ui.py:296
 #: trac/admin/web_ui.py:379 trac/prefs/web_ui.py:89
 
 #: trac/admin/web_ui.py:180 trac/admin/templates/admin_basics.html:13
 msgid "Basic Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Cấu hình đơn giản"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:207 trac/admin/templates/admin_logging.html:9
 #: trac/admin/templates/admin_logging.html:21
 #: trac/templates/attachment.html:81 trac/versioncontrol/api.py:105
 #, fuzzy
 msgid "File"
-msgstr "Tệp"
+msgstr "Tập tin"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:221
 msgid "Syslog"
-msgstr ""
+msgstr "Syslog"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:223
 msgid "Windows event log"
-msgstr ""
+msgstr "Nhật ký sự kiện Windows"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:237
 #, python-format
 msgid "Unknown log type %(type)s"
-msgstr ""
+msgstr "Loại nhật ký không xác định %(type)s"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:238
 msgid "Invalid log type"
-msgstr ""
+msgstr "Loại nhật ký không hợp lệ"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:249
 #, python-format
 msgid "Unknown log level %(level)s"
-msgstr ""
+msgstr "Mức độ nhật ký không xác định %(level)s"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:250
 msgid "Invalid log level"
-msgstr ""
+msgstr "Mức độ nhật ký không hợp lệ"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:266
 msgid "You must specify a log file"
-msgstr ""
+msgstr "Bạn phải đặt tả một tập tin nhật ký"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:267
 msgid "Missing field"
-msgstr ""
+msgstr "Thiếu trường"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:296 trac/admin/templates/admin_perms.html:9
 #, fuzzy
 msgid "Permissions"
-msgstr "Cho phép"
+msgstr "Quyền hạn"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:310
 msgid "All upper-cased tokens are reserved for permission names"
-msgstr ""
+msgstr "Tất cả các thẻ bài viết hoa được dành riêng cho tên của quyền hạn"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:317
 msgid "Unknown action"
-msgstr ""
+msgstr "Hành động không xác định"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:324
 #, python-format
 msgid "Permission \"%(action)s\" was already granted to \"%(subject)s\""
-msgstr ""
+msgstr "Quyền \"%(action)s\" đã được cấp cho \"%(subject)s\""
 
 #: trac/admin/web_ui.py:343
 #, python-format
 msgid "\"%(subject)s\" was already added to group \"%(group)s\""
-msgstr ""
+msgstr "\"%(subject)s\" đã được thêm vào nhóm \"%(group)s\""
 
 #: trac/admin/web_ui.py:379 trac/admin/templates/admin_plugins.html:9
 msgid "Plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Phụ kiện"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:413
 msgid "Uploaded file is not a Python source file or egg"
-msgstr ""
+msgstr "Tập tin được tải lên không phải là một tập tin mã nguồn Python hoặc là egg"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:418
 #, python-format
 msgid "Plugin %(name)s already installed"
-msgstr ""
+msgstr "Phụ kiện %(name)s đã được cài đặt"
 
 #: trac/admin/templates/admin.html:10
 #, fuzzy
 
 #: trac/admin/templates/admin_basics.html:9
 msgid "Basics"
-msgstr ""
+msgstr "Cơ bản"
 
 #: trac/admin/templates/admin_basics.html:17
 #, fuzzy
 
 #: trac/admin/templates/admin_basics.html:24
 msgid "URL:"
-msgstr ""
+msgstr "URL:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_basics.html:29
 #: trac/ticket/templates/ticket.html:291
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:35
 msgid "Modify Component:"
-msgstr ""
+msgstr "Thay đổi thành phần:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:42
 msgid ""
 #: trac/wiki/templates/wiki_edit.html:35 trac/wiki/templates/wiki_edit.html:45
 #: trac/wiki/templates/wiki_edit.html:133
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Hủy"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:56
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:24
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:66
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:46
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Lưu"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:64
 msgid "Add Component:"
-msgstr ""
+msgstr "Thêm thành phần"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:70
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:32
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:66
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:67
 msgid "Add"
-msgstr ""
+msgstr "Thêm"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:80
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:47
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:93
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:93
 msgid "Remove selected items"
-msgstr ""
+msgstr "Bỏ các mục được chọn"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:101
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:71
 "You can remove all items from this list to completely hide this\n"
 "       field from the user interface."
 msgstr ""
+"Bạn có thể bỏ tất cả các mục trong danh sách để giấy hoàn toàn trường này\n"
+"       trên giao diện người dùng."
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:107
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:77
 "As long as you don't add any items to the list, this field\n"
 "      will remain completely hidden from the user interface."
 msgstr ""
+"Miền là bạn không thêm bất cứ mục nào vào danh sách, trường này\n"
+"      sẽ được giấu hoàn toàn trên giao diện người dùng."
 
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:13
 msgid "Manage"
-msgstr ""
+msgstr "Quản lý"
 
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:18
 msgid "Modify"
-msgstr ""
+msgstr "Thay đổi"
 
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:47
 msgid "Order"
-msgstr ""
+msgstr "Thứ tự"
 
 #: trac/admin/templates/admin_logging.html:25 trac/templates/about.html:61
 msgid "Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Cấu hình"
 
 #: trac/admin/templates/admin_logging.html:27
 msgid "Type:"
-msgstr ""
+msgstr "Loại"
 
 #: trac/admin/templates/admin_logging.html:36
 msgid "Log level:"
-msgstr ""
+msgstr "Mức độ nhật ký:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_logging.html:44
 msgid "Log file:"
-msgstr ""
+msgstr "Tập tin nhật ký"
 
 #: trac/admin/templates/admin_logging.html:47
 msgid "If you specify a relative path, the log file will be stored inside the"
-msgstr ""
+msgstr "Nếu bạn đặc tả một đường dẫn tương đối, tập tin nhật ký sẽ được lưu bên trong"
 
 #: trac/admin/templates/admin_logging.html:49
 msgid "log"
-msgstr ""
+msgstr "nhật ký"
 
 #: trac/admin/templates/admin_logging.html:49
 msgid "directory of the project environment ("
-msgstr ""
+msgstr "thư mục của môi trường dự án ()"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:10 trac/ticket/roadmap.py:503
 msgid "Milestones"
-msgstr ""
+msgstr "Mốc thời gian"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:14
 msgid "Manage Milestones"
-msgstr ""
+msgstr "Quản lý Mốc thời gian"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:19
 msgid "Modify Milestone:"
-msgstr ""
+msgstr "Thay đổi Mốc thời gian"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:24
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:82
 #: trac/ticket/templates/milestone_edit.html:51
 msgid "Due:"
-msgstr ""
+msgstr "Tới hạn:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:27
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:41
 #: trac/ticket/templates/milestone_edit.html:54
 #: trac/ticket/templates/milestone_edit.html:66
 msgid "Format:"
-msgstr ""
+msgstr "Định dạng:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:33
 #: trac/ticket/templates/milestone_edit.html:59
 msgid "Completed:"
-msgstr ""
+msgstr "Hoàn tất:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:55
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:35
 #: trac/ticket/templates/milestone_edit.html:82
 msgid "Description (you may use [1:WikiFormatting] here):"
-msgstr ""
+msgstr "Mô tả (bạn có thể sử dụng [1:WikiFormatting] tại đây):"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:75
 msgid "Add Milestone:"
-msgstr ""
+msgstr "Thêm Mốc thòi gian"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:100
 msgid "Due"
-msgstr ""
+msgstr "Tới hạn"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:100
 #: trac/ticket/templates/milestone_view.html:25
 #: trac/ticket/templates/roadmap.html:38
 msgid "Completed"
-msgstr ""
+msgstr "Hoàn tất"
 
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:13
 msgid "Manage Permissions"
-msgstr ""
+msgstr "Quản lý Quyền hạn"
 
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:15
 msgid "Note that"
-msgstr ""
+msgstr "Chú ý rằng"
 
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:16
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:75
 msgid "Subject"
-msgstr ""
+msgstr "Chủ thể"
 
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:16 trac/ticket/templates/query.html:60
 msgid "or"
-msgstr ""
+msgstr "hoặc"
 
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:16
 msgid "Group"
-msgstr ""
+msgstr "Nhóm"
 
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:16
 msgid "names can't be all upper cased,"
-msgstr ""
+msgstr "tên không thể viết hoa toàn bộ,"
 
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:16
 msgid "as this is reserved for permission names."
-msgstr ""
+msgstr "vì nó được dành riêng cho tên các quyền hạn."
 
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:24
 msgid "Grant Permission:"
-msgstr ""
+msgstr "Cấp Quyền hạn:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:27
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:54
 msgid "Subject:"
-msgstr ""
+msgstr "Chủ thể:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:31
 msgid "Action:"
-msgstr ""
+msgstr "Hành động:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:39
 msgid ""
 "Grant permission for an action to a subject, which can be either a user\n"
 "     or a group."
-msgstr ""
+msgstr "Cấp quyền trên hành động cho một chủ thể, chủ thể có thể hoặc là một người dùng\n"
 
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:51
 msgid "Add Subject to Group:"
-msgstr ""
+msgstr "Thêm Chủ thể vào Nhóm:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:58
 msgid "Group:"
-msgstr ""
+msgstr "Nhóm:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:62
 msgid "Add a user or group to an existing permission group."
-msgstr ""
+msgstr "Thêm một người dùng hoặc nhóm vào một nhóm quyền đã có."
 
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:75
 #: trac/ticket/templates/ticket.html:365
 msgid "Action"
-msgstr ""
+msgstr "Hành động"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:17
 msgid "Manage Plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Quản lý Phụ kiện"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:21
 msgid "Install Plugin:"
-msgstr ""
+msgstr "Cài đặt Phụ kiện:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:23
 msgid "File:"
-msgstr ""
+msgstr "Tập tin:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:28
 msgid ""
 "The web server does not have sufficient permissions to store files in\n"
 "      the environment plugins directory."
 msgstr ""
+"Máy chủ web không có đủ quyền để lưu các tập tin trong\n"
+"      thư mục phụ kiện của môi trường."
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:32
 msgid "Upload a plugin packaged as Python egg."
-msgstr ""
+msgstr "Tải lên một gói phụ kiện dạng Python egg."
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:37
 msgid "Install"
-msgstr ""
+msgstr "Cài đặt"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:49
 msgid "Uninstall"
-msgstr ""
+msgstr "Gỡ bỏ"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:59 trac/templates/diff_view.html:43
 #: trac/versioncontrol/templates/changeset.html:97
 msgid "Author:"
-msgstr ""
+msgstr "Tác giả"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:68
 msgid "Home page:"
-msgstr ""
+msgstr "Trang chủ:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:75
 msgid "License:"
-msgstr ""
+msgstr "Giấy phép:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:82
 msgid "Component"
-msgstr ""
+msgstr "Thành phần"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:82
 msgid "Enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Bật"
 
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:10
 msgid "Versions"
-msgstr ""
+msgstr "Các phiên bản"
 
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:14
 msgid "Manage Versions"
-msgstr ""
+msgstr "Quản lý Phiên bản"
 
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:19
 msgid "Modify Version:"
-msgstr ""
+msgstr "Thay đổi Phiên bản:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:26
 msgid "Date:"
-msgstr ""
+msgstr "Ngày:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:54
 msgid "Add Version:"
-msgstr ""
+msgstr "Thêm Phiên bản:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:59
 msgid "Released:"
-msgstr ""
+msgstr "Phát hành:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:77
 msgid "Released"
-msgstr ""
+msgstr "Phát hành"
 
 #: trac/db/api.py:98
 #, python-format
 msgid "Unsupported database type \"%(scheme)s\""
-msgstr ""
+msgstr "Loại cơ sở dữ liệu không được hỗ trợ \"%(scheme)s\""
 
 #: trac/db/api.py:121
 msgid "Database connection string must start with scheme:/"
-msgstr ""
+msgstr "Chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu phải được bắt đầu bằng scheme:/"
 
 #: trac/db/pool.py:113
 #, python-format
 msgid "Unable to get database connection within %(time)d seconds"
-msgstr ""
+msgstr "Không thể lây kết nối đến cơ sở dữ liệu trong vòng %(time)d giây"
 
 #: trac/db/sqlite_backend.py:133
 #, python-format
 msgid "Database already exists at %(path)s"
-msgstr ""
+msgstr "Cơ sở dữ liệu đã tồn tại tại %(path)s"
 
 #: trac/db/sqlite_backend.py:161
 #, python-format
 msgid "Database \"%(path)s\" not found."
-msgstr ""
+msgstr "Cơ sở dữ liệu \"%(path)s\" không được tìm thấy"
 
 #: trac/db/sqlite_backend.py:170
 #, python-format
 msgid ""
 "The user %(user)s requires read _and_ write permission to the database "
 "file %(path)s and the directory it is located in."
-msgstr ""
+msgstr "Người dùng %(user)s cần quyền đọc _và_ ghi đến tập tin cơ sở dữ liệu "
+"%(path)s và thư mục chứa cơ sở dữ liệu."
 
 #: trac/mimeview/api.py:553 trac/mimeview/api.py:563
 #, python-format
 msgid "No available MIME conversions from %(old)s to %(new)s"
-msgstr ""
+msgstr "Không có chuyển đổi MIME nào sẵn có từ %(old)s sang %(new)s"
 
 #: trac/mimeview/patch.py:55
 msgid "Invalid unified diff content"
-msgstr ""
+msgstr "Nội dung diff hợp nhất không hợp lệ"
 
 #: trac/mimeview/php.py:98
 msgid ""
 "You appear to be using the PHP CGI binary. Trac requires the CLI version "
 "for syntax highlighting."
-msgstr ""
+msgstr "Bạn dường như đang sử dụng PHP CGI nhị phân. Trac cần phiên bản CLI"
+"để làm nổi cú pháp"
 
 #: trac/mimeview/rst.py:60
 msgid "Docutils not found"
-msgstr ""
+msgstr "Không tìm thấy Docutils"
 
 #: trac/mimeview/rst.py:62
 #, python-format
 msgid "Docutils version >= %(version)s required, %(found)s found"
-msgstr ""
+msgstr "Docutils cần phiên bản >= %(version)s, phiên bản %(found)s được tìm thấy"
 
 #: trac/prefs/web_ui.py:54 trac/prefs/templates/prefs.html:16
 msgid "Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Tuỳ chọn"
 
 #: trac/prefs/web_ui.py:77
 msgid "Unknown preference panel"
-msgstr ""
+msgstr "Bản tuỳ chọn không xác định"
 
 #: trac/prefs/web_ui.py:90 trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:9
 msgid "Date & Time"
-msgstr ""
+msgstr "Ngày & Giờ"
 
 #: trac/prefs/web_ui.py:91 trac/prefs/templates/prefs_keybindings.html:9
 msgid "Keyboard Shortcuts"
-msgstr ""
+msgstr "Phím tắt Bàn phím"
 
 #: trac/prefs/web_ui.py:93 trac/prefs/templates/prefs_language.html:9
 msgid "Language"
-msgstr ""
+msgstr "Ngôn ngữ"
 
 #: trac/prefs/web_ui.py:95 trac/prefs/templates/prefs_advanced.html:9
 msgid "Advanced"
-msgstr ""
+msgstr "Nâng cao"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs.html:10
 msgid "Preferences:"
-msgstr ""
+msgstr "Tuỳ chọn"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs.html:17
 msgid ""
 "   key stored in a browser cookie. That cookie allows your settings to"
 " be\n"
 "   restored on subsequent visits."
-msgstr ""
+msgstr "Trang này cho phép bạn tùy biến những tinh chỉnh cá nhân dành cho trang này.\n"
+"   Những tinh chỉnh này được lưu trên máy chủ và được xác định bởi một "
+"khoá\n"
+"   phiên được lưu trong cookie của trình duyệt. Cookie đó cho phép các tinh chỉnh của bạn"
+" được \n"
+"   khôi phục trong những lần viếng thăm sau này."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs.html:33
 msgid "Save changes"
-msgstr ""
+msgstr "Lưu thay đổi"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_advanced.html:14
 msgid "Session key:"
-msgstr ""
+msgstr "Khóa phiên:"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_advanced.html:18
 msgid ""
 "   easier to remember at any time if you wish to load your settings\n"
 "   in a different web browser."
 msgstr ""
+"Khoá phiên được sử dụng để xác định các tinh chỉnh tuỳ biến"
+"   và dữ liệu của phiên ở máy chủ. Mặc dù mặc định nó được\n"
+"   tự động tạo ra, bạn có thể thay đổi nó thành một cáih gì khác\n"
+"   dễ nhớ hơn ở bất cứ thời điểm nào nếu như bạn muốn nạp các tinh chỉnh\n"
+"   trong một trình duyệt khác"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_advanced.html:26
 msgid "Restore session:"
-msgstr ""
+msgstr "Khôi phục phiên:"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_advanced.html:29
 msgid "Load"
-msgstr ""
+msgstr "Nạp"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_advanced.html:30
 msgid ""
 "between\n"
 "   multiple computers and web browsers."
 msgstr ""
+"Bạn có thể nạp phiên được tạo trước đây bằng cách nhập\n"
+"   khoá phiên tương ứng dưới đây. Việc này giúp bạn chia sẻ tinh chỉnh "
+"giữa\n"
+"   nhiều máy tính và trình duyệt."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:15
 #, fuzzy
 "   dates and times displayed on this site to use your time zone\n"
 "   instead of that of the server."
 msgstr ""
+"Cấu hình múi giờ mặc định sẽ làm cho tất cả\n"
+"   ngày và giờ hiển thị trên trang này trong múi giờ của bạn\n"
+"   thay vì ngày giờ của máy chủ."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:28
 msgid "Example: The current time is"
-msgstr ""
+msgstr "Ví dụ: Giờ hiện tại là"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:29
 msgid "(UTC)."
-msgstr ""
+msgstr "(UTC)"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:30
 msgid "In"
-msgstr ""
+msgstr "Trong"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:31
 msgid "time zone"
-msgstr ""
+msgstr "múi giờ"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:31
 msgid ", this would be displayed as"
-msgstr ""
+msgstr ", cái này sẽ được hiển thị như"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:35
 msgid ""
 "Note: Universal Co-ordinated Time (UTC) is also known as Greenwich Mean "
 "Time (GMT)."
-msgstr ""
+msgstr "Ghi chú: Universal Co-ordinated Time (UTC) còn được biết với tên Greenwich Mean "
+"Time (GMT)."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:36
 msgid ""
 "A positive offset is used to indicate a timezone at the east of "
 "Greenwich, i.e. ahead of Universal Time."
-msgstr ""
+msgstr "Một độ lệch dương được dùng để chỉ thị một múi giờ ở phía đông của ""
+""Greenwich, nghĩa là trước giờ Univeral"
+#I don't know how to translate the word 'Universal' into Vietnamese
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_general.html:15
 msgid "Full name:"
-msgstr ""
+msgstr "Họ và tên"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_general.html:20
 msgid "Email address:"
-msgstr ""
+msgstr "Địa chỉ thư điện tử:"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_general.html:26
 msgid ""
 "This information is used to automatically populate some forms\n"
 "    on this site with your contact details."
 msgstr ""
+"Thông tin này được sử dụng để điền tự động vào một số mẫu đơn\n"
+"    trên trang này bằng chi tiết liên hệ của bạn"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_general.html:30
 msgid ""
 "    email address and full name, which is used for email\n"
 "    notification and RSS feeds, for example."
 msgstr ""
+"Thông tin này được sử dụng để liên kết tên đăng nhập của bạn với\n"
+"    địa chỉ thư điện tử và họ tên đầy đủ của bạn, ví dụ, thông tin này được sử dụng\n"
+"    để thông báo thư điện tử và RSS feeds"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_keybindings.html:17
 msgid "Enable access keys"
-msgstr ""
+msgstr "Bật khóa truy cập"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_keybindings.html:20
 msgid ""
 "   cause conflicts with shortcuts provided by the desktop system or\n"
 "   web browser, they are disabled by default. See"
 msgstr ""
+"Trang này cung cấp những phím tắt bàn phím để truy cập\n"
+"   nhanh một số chức năng nhất định của trang. Vì những phím tắt này có thể\n"
+"   tạo ra những xung đột với các phím tắt được cung cấp bởi hệ thống hoặc\n"
+"   trình duyệt web, các phím tắt này mặc định được tắt. Xem"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_keybindings.html:24
 msgid "TracAccessibility"
-msgstr ""
+msgstr "TracAccessibility"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_keybindings.html:24
 msgid "for more information on access keys."
-msgstr ""
+msgstr "để biết thêm chi tiết về các phím này."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_language.html:14
 msgid "Language:"
-msgstr ""
+msgstr "Ngôn ngữ:"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_language.html:16
 msgid "default language"
-msgstr ""
+msgstr "ngôn ngữ mặc định"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_language.html:21
 msgid ""
 "   displayed on this site to use your language instead of that of the\n"
 "   server."
 msgstr ""
+"Cấu hình ngôn ngữ của bạn sẽ làm cho tất cả văn bản\n"
+"   hiển thị trên trang này sử dụng ngôn ngữ mà bạn chọn thay vì ngôn ngữ\n"
+"   của máy chủ"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_language.html:25
 msgid ""
 "The 'default language' option uses the browser's\n"
 "    language negotiation feature to select the appropriate language."
 msgstr ""
+"Tuỳ chọn 'ngôn ngữ mặc định' sử dụng tính năng\n"
+"    đàm phán ngôn ngữ của trình duyệt để chọn ngôn ngữ thích hợp."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_pygments.html:9
 msgid "Pygments Theme"
-msgstr ""
+msgstr "Bộ màu Pygments"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_pygments.html:36
 msgid ""
 "The Pygments syntax highlighter can be used with\n"
 "   different coloring themes."
-msgstr ""
+msgstr "Bộ làm nổi cú pháp Pygments có thể được sử dụng\n"
+"   với nhiều bộ màu khác nhau."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_pygments.html:38
 msgid "Theme:"
-msgstr ""
+msgstr "Bộ màu:"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_pygments.html:43
 msgid "Preview:"
-msgstr ""
+msgstr "Xem thử"
 
 #: trac/search/web_ui.py:58 trac/search/templates/search.html:10
 #: trac/search/templates/search.html:23 trac/search/templates/search.html:28
 #: trac/templates/theme.html:28
 msgid "Search"
-msgstr ""
+msgstr "Tìm kiếm"
 
 #: trac/search/web_ui.py:100
 #, python-format
 
 #: trac/search/web_ui.py:102
 msgid "Search Error"
-msgstr ""
+msgstr "Lỗi tìm kiếm"
 
 #: trac/search/web_ui.py:137 trac/ticket/query.py:659 trac/ticket/report.py:316
 msgid "Next Page"
-msgstr ""
+msgstr "Trang kế"
 
 #: trac/search/web_ui.py:143 trac/ticket/query.py:664 trac/ticket/report.py:320
 msgid "Previous Page"
-msgstr ""
+msgstr "Trang trước"
 
 #: trac/search/web_ui.py:185
 #, python-format
 msgid "Browse repository path %(path)s"
-msgstr ""
+msgstr "Duyệt đường dẫn kho"
 
 #: trac/search/templates/search.html:10 trac/search/templates/search.html:40
 #: trac/ticket/templates/query_results.html:21
 #: trac/ticket/templates/report_view.html:44
 msgid "Results"
-msgstr ""
+msgstr "Kết quả"
 
 #: trac/search/templates/search.html:48
 msgid "Quickjump to"
-msgstr ""
+msgstr "Nhảy nhanh tới"
 
 #: trac/search/templates/search.html:56
 msgid "By"
-msgstr ""
+msgstr "Bởi"
 
 #: trac/search/templates/search.html:65
 #: trac/ticket/templates/report_view.html:166
 msgid "No matches found."
-msgstr ""
+msgstr "Không kết quả nào tìm thấy"
 
 #: trac/search/templates/search.html:70
 #: trac/ticket/templates/milestone_delete.html:38
 #: trac/versioncontrol/templates/diff_form.html:62
 #: trac/versioncontrol/templates/revisionlog.html:168
 msgid "Note:"
-msgstr ""
+msgstr "Ghi chú:"
 
 #: trac/search/templates/search.html:70
 #: trac/ticket/templates/milestone_delete.html:38
 #: trac/versioncontrol/templates/diff_form.html:62
 #: trac/versioncontrol/templates/revisionlog.html:168
 msgid "See"
-msgstr ""
+msgstr "Xem"
 
 #: trac/search/templates/search.html:70
 msgid "TracSearch"
-msgstr ""
+msgstr "TracSearch"
 
 #: trac/search/templates/search.html:70
 msgid "for help on searching."
-msgstr ""
+msgstr "để được giúp đỡ về tìm kiếm"
 
 #: trac/templates/about.html:23
 msgid "Trac: Integrated SCM & Project Management"
-msgstr ""
+msgstr "Trac: Bộ tích hợp Quản lý mã nguồn & Quản lý dự án"
 
 #: trac/templates/about.html:27
 msgid ""