Commits

Anonymous committed 0a07855

cws dict33a: #i114603 yet another update for the nl_NL dictionaries

Comments (0)

Files changed (10)

dictionaries/nl_NL/README_EN.txt

-README_EN.txt
-04-06-2008
-********************************************************************************
-Name: Dutch word list - OpenTaal
-Version: 1.10G
-Format: Hunspell
-
-Copyright owners and history
---------------------------------------------------------------------------------
-(c) 2008, 2009 OpenTaal
-Added more then 20.000 derivations of already approved lemmata.
-Corrected errata published by woordenlijst.org
-Correction of erroneous derivatives.
-Removed some correct words preventing common errors to be detected.
-Added suggestions for abbreviations without punctuation.
-
-(c) 2006, 2007 OpenTaal
-Adaptation to the Dutch Official Spelling rules 2005 from the Dutch Language 
-Union (Nederlandse Taalunie), and other considerable additions and 
-improvements. For more information, see: <http://opentaal.org/whoswho.php>
-
-(c) 2001, 2002, 2003, 2005 Simon Brouwer et al.
-Conversion to the Myspell-format and further improvements to the word list.
-
-(c) 1996 Nederlandstalige Tex Gebruikersgroep
-This word list is based on the Dutch word lists that were created 
-by the Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep. For more information, see:
-<http://www.ntg.nl/spelling/>
-
-Licenses:
---------------------------------------------------------------------------------
-OpenTaal distributes its word list under the following licenses. It is up to the 
-user to choose one of these two licenses.
-- BSD, <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>
-- Creative Commons, Attribution 3.0, 
-<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>
-
-Both license texts are included into this file. For summarised versions of the 
-licenses please see:
-- BSD (revised version): <http://creativecommons.org/licenses/BSD/deed.en>
-- CC: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>
-
-You are kindly requested to keep a copy of this file 
-"README_nl_NL.txt" with every copy you make of the word list.
-
-Contributions to OpenTaal:
---------------------------------------------------------------------------------
-By contributing to the project (i.e. through the mailing list, the 
-website, or by running the program WordsHarvester) you agree that your 
-contribution to the concerned language file will be distributed under the 
-applicable license(s). In case you wish, your name and a short description of 
-your contribution can be metioned on <http://opentaal.org/whoswho.php>. Requests 
-for this can be sent to the mailinglist. 
-
-OpenTaal respects the rights of third parties. Please ensure in any case that 
-your contribution is not burdened with rights of third parties. A contribution 
-that a third party holds rights of can only be accepted when the third party has 
-given explicit (preferably written) permission to use it under the 
-applicable license(s). In case you believe your rights are harmed by OpenTaal, 
-please contact us as soon as possible.
-
-Usage of the name OpenTaal:
---------------------------------------------------------------------------------
-Herewith OpenTaal explicitly grants the licensee written permission to use 
-the name of "OpenTaal" to endorse or promote products derived from this word 
-list.
-
-About the "Keurmerk Spelling" of the Dutch Language Union
---------------------------------------------------------------------------------
-The Dutch Language Union declares that this product applies the rules
-and principles of the official spelling, that is defined by The Dutch
-Language Union, and that in a checking procedure no deviations were found.
-
-For more information about the Keurmerk Spelling, please see: 
-<http://www.taalunieversum.org/keurmerk> (Dutch)
-For more information about the Dutch Language Union see: 
-<http://taalunieversum.org/en/> (English)
-
-Contact:
---------------------------------------------------------------------------------
-For information about the OpenTaal project: 
-<http://www.opentaal.org/english.php>
-For questions and suggestions, please write an email to Simon Brouwer: 
-<simon.brouwer@opentaal.org>
-

dictionaries/nl_NL/README_NL.txt

-README_NL.txt
-04-06-2009
-********************************************************************************
-Naam: Nederlandstalige woordenlijst - OpenTaal
-Versie: 1.10G
-Formaat: Hunspell
+               [NEDERLANDS]
+    U wordt vriendelijk verzocht om dit bestand ("README_nl_NL.txt") 
+   te lezen en mee te leveren bij iedere kopie van dit taalhulpbestand.
 
-Auteursrechthebbenden en historie:
---------------------------------------------------------------------------------
-(c) 2008, 2009 OpenTaal
-Uitbreiding met ruim 20,000 flexievormen van reeds goedgekeurde woorden.
-Correctie van errata op woordenlijst.org
-Correctie van verkeerde flexievormen.
-Verwijderen van een aantal correcte woorden die voorkomen dat veel gemaakte fouten 
-worden gedetecteerd.
-Suggesties toegevoegd voor afkortingen zonder punten.
+1. Naam: Nederlandstalige woordenlijst voor spellingcontrole - OpenTaal
+2. Versie woordenlijst: 2.00G; versie spellingcontrole: 2.00G.
+3. Vereisten: Hunspell 1.2.8 en hoger
+4. Keurmerk Spelling Nederlandse Taalunie: De lijst met basiswoorden van 
+  OpenTaal draagt het keurmerk van de Nederlandse Taalunie. Voor meer 
+  informatie zie: http://www.taalunieversum.org/keurmerk
+5. Auteursrechten: © 2006-2010 OpenTaal, © 2001-2005 Simon Brouwer e.a., 
+  © 1996 Nederlandstalige Tex Gebruikersgroep
+6. Licenties: OpenTaal heeft als doel om vrij beschikbare Nederlandstalige 
+  taalhulpbestanden te ontwikkelen en te verspreiden. Om breed (her)gebruik 
+  mogelijk te maken zijn de taalhulpbestanden gratis beschikbaar onder de twee 
+  onderstaande, liberale licenties naar keuze van de gebruiker. U wordt ten 
+  zeerste aangeraden om voorafgaand aan het gebruik kennis te nemen van de 
+  toepasselijke licentie.
+  A. BSD (herziene versie):
+  - Volledige licentie: http://creativecommons.org/licenses/BSD/legalcode
+  - Samenvatting: http://creativecommons.org/licenses/BSD/deed.nl
+  B. Creative Commons, Naamsvermelding 3.0 (unported)
+  - Volledige licentie: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
+  - Samenvatting: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.nl
+7. Steun OpenTaal: OpenTaal is een vrijwilligersproject zonder winstoogmerk. 
+  Door uw (kleine) financiële steun kan OpenTaal meer activiteiten ontplooien 
+  en het project professionaliseren. Uw donatie is van harte welkom op 
+  rekeningnummer 15.62.32.782 t.n.v. Stichting OpenTaal. Uw giften zijn 
+  aftrekbaar van de belasting. Stichting OpenTaal is namelijk door de 
+  Belastingdienst erkend als ANBI, oftewel "Algemeen Nut Beogende Instelling". 
+  Zie: http://belastingdienst.nl/anbi/
+8. Meedoen: Iedereen is welkom om mee te doen. Meld fouten, discussieer mee op 
+  de mailinglijst of draai Harvester. Door bij te dragen aan het project stemt 
+  u ermee in dat uw bijdrage aan het desbetreffende taalhulpbestand beschikbaar
+  komt onder vrije en/of opensource licenties. Indien u dat wenst, dan kan uw 
+  naam op de website genoemd worden. We ontvangen uw schriftelijk verzoek 
+  daarvoor graag.
+9. Rechten van derden: OpenTaal respecteert de rechten van derden en 
+  wil haar gegevens vrij beschikbaar houden. Voor bijdragen aan het project mag 
+  u daarom niet zonder toestemming gebruikmaken van beschermde naslagwerken, 
+  zoals woordenboeken. Wel is het toegestaan om gebruik te maken van de 
+  materialen van de Nederlandse Taalunie, zoals de leidraad en de woordenlijst.
+  Indien u van mening bent dat OpenTaal inbreuk maakt op uw rechten, dan 
+  verzoeken we u hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk contact met ons op 
+  te nemen.
+10.Contact: Stichting OpenTaal, http://www.opentaal.org, bestuur@opentaal.org
+_________________________________________________________________________________
+                [ENGLISH]
+    You are kindly requested to read this file "README_nl_NL.txt" 
+   and to keep a copy of it with every copy you make of this language file.
 
-(c) 2006, 2007 OpenTaal
-Aanpassingen conform de Officiële Spelling 2005 zoals opgesteld door de 
-Nederlandse Taalunie, en aanzienlijke uitbreiding en verbetering. Voor meer 
-informatie, zie: <http://opentaal.org/whoswho.php>.
+1. Name: Dutch word list for spell checking - OpenTaal
+2. Version of words list: 2.00G; version spell checking: 2.00G
+3. Requirements: Hunspell 1.2.8 and higher
+4. Spelling Seal of Dutch Language Union: The OpenTaal list of lemmas has 
+  received the Spelling Seal of Approval from the Dutch Language Union, the 
+  formal Dutch language institute. For more information please see: 
+  http://www.taalunieversum.org/keurmerk/
+5. Copyrights: © 2006-2010 OpenTaal, © 2001-2005 Simon Brouwer e.a., 
+  © 1996 Nederlandstalige Tex Gebruikersgroep
+6. Licenses: OpenTaal aims to create and publish free Dutch language files. To 
+  enable the broadest (re)use the language files are freely available under the 
+  below, liberal licenses at the discretion of the user. We strongly recommend 
+  to read the applicable license before usage.
+  A. BSD (revised version):
+  - Full license text: http://creativecommons.org/licenses/BSD/legalcode
+  - Summary: http://creativecommons.org/licenses/BSD/deed.en
+  B. Creative Commons, Attribution 3.0 (unported)
+  - Full license text: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
+  - Summary: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
+7. Support OpenTaal: OpenTaal is a non-profit volunteer project. With your 
+  (small) financial support OpenTaal will further expand its activities and 
+  enhance its professionalism. Your donation is welcome at
+  account number: 15.62.32.782, BIC: RABONL2U, IBAN: NL88RABO0156232782 of 
+  Stichting OpenTaal / OpenTaal Foundation. In the Netherlands your donations 
+  are tax deductible. OpenTaal Foundation has been designated by the Dutch Tax 
+  Administration as an Institution for General Benefit (algemeen nut beogende 
+  instelling or ANBI). Please see: http://belastingdienst.nl/anbi/
+8. Participate: Everyone is welcome to participate. Please give feedback, 
+  discuss on the mailing list or run Harvester. By contributing to the project 
+  you agree that your contribution is available under free or/open source 
+  licenses. In case you wish, your name will be mentioned on the website. Your 
+  are invited to send us your written request.
+9. Rights of third parties: OpenTaal respects the rights of third parties and 
+  aims to keep its data freely available. Therefore you may no use protected 
+  sources of third parties, i.e. dictionaries, without their permission when 
+  you contribute to the project. It is permitted to use the materials of the 
+  Dutch Language Union, i.e. their spelling instruction and word list. In case 
+  you believe OpenTaal is violating your rights, we ask you to send us a 
+  written notice as soon as possible.
+10.Contact: OpenTaal Foundation, http://www.opentaal.org, bestuur@opentaal.org
 
-(c) 2001, 2002, 2003, 2005 Simon Brouwer e.a. 
-Conversie naar MySpell-formaat en verdere verbeteringen aan de woordenlijst. 
-
-(c) 1996 Nederlandstalige Tex Gebruikersgroep
-Deze woordenlijst is gebaseerd op de Nederlandstalige woordenlijsten die zijn 
-ontwikkeld door de Nederlandstalige Tex Gebruikersgroep. Voor meer informatie, 
-zie: <http://www.ntg.nl/spelling/>.
-
-Licenties:
---------------------------------------------------------------------------------
-OpenTaal verspreidt de woordenlijst onder de onderstaande licenties. Een 
-gebruiker kan een van beide licenties kiezen.
-- BSD (herziene versie), <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>
-- Creative Commons, Naamsvermelding 3.0, 
-<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>
-
-De volledige licentieteksten zijn opgenomen in dit bestand. Voor verkorte 
-versies van de licenties zie:
-- BSD (herziene versie): <http://creativecommons.org/licenses/BSD/deed.nl>
-- CC: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.nl>
-
-U wordt vriendelijk verzocht om dit bestand ("README_nl_NL.txt") mee te leveren 
-bij iedere kopie van de woordenlijst.
-
-Bijdragen aan OpenTaal:
---------------------------------------------------------------------------------
-Door bij te dragen aan het project (bijvoorbeeld via de mailinglist, de website 
-of door het draaien van het programma WordsHarvester) stemt u ermee in dat uw 
-bijdrage aan het desbetreffende taalhulpbestand beschikbaar komt onder de 
-van toepassing zijnde licentie(s). Indien u dat wenst, dan kan uw naam en een 
-korte beschrijving van uw bijdrage genoemd worden op 
-<http://opentaal.org/whoswho.php>. Een verzoek daartoe kunt u sturen naar de 
-mailinglist.
-
-OpenTaal respecteert de rechten van derden. Zorg er daarom altijd voor dat uw 
-bijdrage niet belast is met rechten van derden. Een bijdrage op welke rechten 
-van een derde rusten kan alleen worden geaccepteerd als deze derde expliciet 
-(liefst schriftelijk) toestemming heeft gegeven voor gebruik onder de 
-van toepassing zijnde licentie(s). Mocht u van mening zijn dat uw rechten door 
-OpenTaal worden geschaad, dan verzoeken we u zo spoedig mogelijk contact met 
-ons op te nemen. 
-
-Gebruik van de naam "OpenTaal":
---------------------------------------------------------------------------------
-OpenTaal geeft de licentienemer bij deze expliciet schriftelijke toestemming om 
-de naam "OpenTaal" te gebruiken ter promotie van producten die zijn afgeleid 
-van deze woordenlijst.
-
-Over het Keurmerk Spelling van de Nederlandse Taalunie:
---------------------------------------------------------------------------------
-De lijst met basiswoorden van OpenTaal is goedgekeurd door de Nederlandse 
-Taalunie. De Nederlandse Taalunie verklaart dat in dit product de regels en 
-principes van de officiële spelling, zoals die door de Nederlandse Taalunie zijn 
-vastgesteld, zijn toegepast en dat bij controle geen afwijkingen zijn gevonden. 
-Voor meer informatie, zie: <http://www.taalunieversum.org/keurmerk>
-
-Contact:
---------------------------------------------------------------------------------
-Voor informatie over het project OpenTaal: <http://www.opentaal.org/>
-Voor vragen en suggesties, schrijf aan Simon Brouwer: 
-<simon.brouwer@opentaal.org>
-             

dictionaries/nl_NL/desc_en_US.txt

-Dutch spell checker for OpenOffice.org 3.0 and later.
+Dutch spell checker 2.00g for OpenOffice.org 3.2 and later.
 Conforms to the official standard for Dutch. 
 Made by OpenTaal (www.opentaal.org)

dictionaries/nl_NL/desc_nl_NL.txt

-Nederlandstalige spellingcontrole voor OpenOffice.org vanaf versie 3.0. 
-Hanteert de officiële standaard van de Taalunie.
+Nederlandstalige spellingcontrole 2.00g voor OpenOffice.org vanaf versie 3.2. 
+Hanteert de offici�le standaard van de Taalunie.
 Gemaakt door OpenTaal (www.opentaal.org)

dictionaries/nl_NL/description.xml

 <description xmlns="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:d="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <identifier value="org.openoffice.nl.hunspell.dictionaries" />
   <platform value="all" />
-  <version value="1.1.2" />
+  <version value="2.0.0" />
   <dependencies>
-    <OpenOffice.org-minimal-version value="3.0" d:name="OpenOffice.org 3.0" />
+    <OpenOffice.org-minimal-version value="3.2" d:name="OpenOffice.org 3.2" />
   </dependencies>
   <!--
   <registration>
     <simple-license accept-by="admin" suppress-on-update="false" >
-      <license-text xlink:href="README_NL.txt" lang="nl-NL" license-id="nl-NL" />
-      <license-text xlink:href="README_EN.txt" lang="en-US" license-id="en-US" />
+      <license-text xlink:href="licentie_nl_NL.txt" lang="nl-NL" license-id="nl-NL" />
+      <license-text xlink:href="license_en_EN.txt" lang="en-US" license-id="en-US" />
     </simple-license>
   </registration>
   -->
   <display-name>
-    <name lang="en">Dutch spelling following official standards</name>
-    <name lang="nl">Nederlandstalige spellingcontrole conform de officiële standaard.</name>
+    <name lang="en">Dutch spelling 2.00g following official standards.</name>
+    <name lang="nl">Nederlandstalige spellingcontrole 2.00g conform de officiële standaard.</name>
   </display-name>
+  <!-- not available
+  <update-information/>
+    <src xlink:href="http://www.opentaal.org/dmdocuments/Nederlands.xml" />
+  </update-information>
+  -->
   <extension-description>
     <src xlink:href="desc_nl_NL.txt" lang="nl" />
     <src xlink:href="desc_en_US.txt" lang="en" />
   </icon>
 
   <publisher>
-    <name xlink:href="http://www.opentaal.org" lang="en">www.opentaal.org</name>
     <name xlink:href="http://www.opentaal.org" lang="nl">www.opentaal.org</name>
+    <name xlink:href="http://www.opentaal.org/english" lang="en">www.opentaal.org/english</name>
   </publisher>
 
   <!--This link will be generated by repository. Check if this already works for multiple languages.

dictionaries/nl_NL/license_en_EN.txt

+                [ENGLISH]
+    You are kindly requested to read this file "license_en_EN.txt" 
+   and to keep a copy of it with every copy you make of this language file.
+
+1. Name: Dutch word list for spell checking - OpenTaal
+2. Version of words list: 2.00G; version of spell checking: 2.00G.
+3. Requirements: Hunspell 1.2.8 and higher
+4. Spelling Seal of Dutch Language Union: The OpenTaal list of lemmas has 
+  received the Spelling Seal of Approval from the Dutch Language Union, the 
+  formal Dutch language institute. For more information please see: 
+  http://www.taalunieversum.org/keurmerk/
+5. Copyrights: © 2006-2010 OpenTaal, © 2001-2005 Simon Brouwer e.a., 
+  © 1996 Nederlandstalige Tex Gebruikersgroep
+6. Licenses: OpenTaal aims to create and publish free Dutch language files. To 
+  enable the broadest (re)use the language files are freely available under the 
+  below, liberal licenses at the discretion of the user. We strongly recommend 
+  to read the applicable license before usage.
+  A. BSD (revised version):
+  - Full license text: http://creativecommons.org/licenses/BSD/legalcode
+  - Summary: http://creativecommons.org/licenses/BSD/deed.en
+  B. Creative Commons, Attribution 3.0 (unported)
+  - Full license text: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
+  - Summary: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
+7. Support OpenTaal: OpenTaal is a non-profit volunteer project. With your 
+  (small) financial support OpenTaal will further expand its activities and 
+  enhance its professionalism. Your donation is welcome at
+  account number: 15.62.32.782, BIC: RABONL2U, IBAN: NL88RABO0156232782 of 
+  Stichting OpenTaal / OpenTaal Foundation. In the Netherlands your donations 
+  are tax deductible. OpenTaal Foundation has been designated by the Dutch Tax 
+  Administration as an Institution for General Benefit (algemeen nut beogende 
+  instelling or ANBI). Please see: http://belastingdienst.nl/anbi/
+8. Participate: Everyone is welcome to participate. Please give feedback, 
+  discuss on the mailing list or run Harvester. By contributing to the project 
+  you agree that your contribution is available under free or/open source 
+  licenses. In case you wish, your name will be mentioned on the website. Your 
+  are invited to send us your written request.
+9. Rights of third parties: OpenTaal respects the rights of third parties and 
+  aims to keep its data freely available. Therefore you may no use protected 
+  sources of third parties, i.e. dictionaries, without their permission when 
+  you contribute to the project. It is permitted to use the materials of the 
+  Dutch Language Union, i.e. their spelling instruction and word list. In case 
+  you believe OpenTaal is violating your rights, we ask you to send us a 
+  written notice as soon as possible.
+10.Contact: OpenTaal Foundation, http://www.opentaal.org, bestuur@opentaal.org
+

dictionaries/nl_NL/licentie_nl_NL.txt

+               [NEDERLANDS]
+    U wordt vriendelijk verzocht om dit bestand ("licentie_nl_NL.txt") 
+   te lezen en mee te leveren bij iedere kopie van dit taalhulpbestand.
+
+1. Naam: Nederlandstalige woordenlijst voor spellingcontrole - OpenTaal
+2. Versie woordenlijst: 2.00G; versie spellingcontrole: 2.00G
+3. Vereisten: Hunspell 1.2.8 en hoger
+4. Keurmerk Spelling Nederlandse Taalunie: De lijst met basiswoorden van 
+  OpenTaal draagt het keurmerk van de Nederlandse Taalunie. Voor meer 
+  informatie zie: http://www.taalunieversum.org/keurmerk
+5. Auteursrechten: © 2006-2010 OpenTaal, © 2001-2005 Simon Brouwer e.a., 
+  © 1996 Nederlandstalige Tex Gebruikersgroep
+6. Licenties: OpenTaal heeft als doel om vrij beschikbare Nederlandstalige 
+  taalhulpbestanden te ontwikkelen en te verspreiden. Om breed (her)gebruik 
+  mogelijk te maken zijn de taalhulpbestanden gratis beschikbaar onder de twee 
+  onderstaande, liberale licenties naar keuze van de gebruiker. U wordt ten 
+  zeerste aangeraden om voorafgaand aan het gebruik kennis te nemen van de 
+  toepasselijke licentie.
+  A. BSD (herziene versie):
+  - Volledige licentie: http://creativecommons.org/licenses/BSD/legalcode
+  - Samenvatting: http://creativecommons.org/licenses/BSD/deed.nl
+  B. Creative Commons, Naamsvermelding 3.0 (unported)
+  - Volledige licentie: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
+  - Samenvatting: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.nl
+7. Steun OpenTaal: OpenTaal is een vrijwilligersproject zonder winstoogmerk. 
+  Door uw (kleine) financiële steun kan OpenTaal meer activiteiten ontplooien 
+  en het project professionaliseren. Uw donatie is van harte welkom op 
+  rekeningnummer 15.62.32.782 t.n.v. Stichting OpenTaal. Uw giften zijn 
+  aftrekbaar van de belasting. Stichting OpenTaal is namelijk door de 
+  Belastingdienst erkend als ANBI, oftewel "Algemeen Nut Beogende Instelling". 
+  Zie: http://belastingdienst.nl/anbi/
+8. Meedoen: Iedereen is welkom om mee te doen. Meld fouten, discussieer mee op 
+  de mailinglijst of draai Harvester. Door bij te dragen aan het project stemt 
+  u ermee in dat uw bijdrage aan het desbetreffende taalhulpbestand beschikbaar
+  komt onder vrije en/of opensource licenties. Indien u dat wenst, dan kan uw 
+  naam op de website genoemd worden. We ontvangen uw schriftelijk verzoek 
+  daarvoor graag.
+9. Rechten van derden: OpenTaal respecteert de rechten van derden en 
+  wil haar gegevens vrij beschikbaar houden. Voor bijdragen aan het project mag 
+  u daarom niet zonder toestemming gebruikmaken van beschermde naslagwerken, 
+  zoals woordenboeken. Wel is het toegestaan om gebruik te maken van de 
+  materialen van de Nederlandse Taalunie, zoals de leidraad en de woordenlijst.
+  Indien u van mening bent dat OpenTaal inbreuk maakt op uw rechten, dan 
+  verzoeken we u hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk contact met ons op 
+  te nemen.
+10.Contact: Stichting OpenTaal, http://www.opentaal.org, bestuur@opentaal.org

dictionaries/nl_NL/makefile.mk

   $(EXTENSIONDIR)$/nl_NL.aff \
   $(EXTENSIONDIR)$/nl_NL.dic \
   $(EXTENSIONDIR)$/hyph_nl_NL.dic \
-  $(EXTENSIONDIR)$/README_EN.txt \
   $(EXTENSIONDIR)$/desc_en_US.txt \
   $(EXTENSIONDIR)$/desc_nl_NL.txt \
+  $(EXTENSIONDIR)$/license_en_EN.txt \
+  $(EXTENSIONDIR)$/licentie_nl_NL.txt \
   $(EXTENSIONDIR)$/OpenTaal.png
 
 COMPONENT_CONFIGDEST=.

dictionaries/nl_NL/nl_NL.aff

-SET ISO8859-1
-TRY esianrtolcdugmphbyfvkwjkqxz-������������'ESIANRTOLCDUGMPHBYFVKWJKQXZ
+# Hunspell affix file
+# (c) 2006-2010 OpenTaal
+# Coded by R. Baars
+# www.opentaal.org
+# version 2.00b2
+# d.d. 17-9-2010
+
+# BEWARE: THIS AFFIX FILE AND DICTIONARY REQUIRE HUNSPELL 1.2.8 AS MINIMAL VERSION
+
+# define char set
+SET UTF-8
+
+# - in front of try to suggest compuounds with - earlier
+TRY -esiadnrtolcugmphbyfvkwjkqxzëéèêïîäàâöüû'ESIANRTOLCDUGMPHBYFVKWJKQXZ
 
 # combined layout for BE and NL keyboards NL en BE
 KEY qwertyuiop|asdfghjkl|zxcvbnm|qawsedrftgyhujikolp|azsxdcfvgbhnjmk|aze|qsd|lm|wx|aqz|qws|
 
-# wordchars is (or is supposed to be) only for command line
-WORDCHARS '
-# . is not useful as wordchar
-# the way applicatiobs offer words to the Hunspell interface apperently differs,
+WORDCHARS '’0123456789ij.-\/
+# . is only useful as wordchar from the command line
+# \/ should make the / acceptable as part of word (km/h)
+# the way applications offer words to the Hunspell interface apperently differs,
 # causing problems with abbreviations and end-of-sentence words.
 # Issue has been communicated with Hunspell's author.
 
-# do not offer wplit words (English desease)
+# do not offer split words (to prevent English desease, splitting up words)
+# it would be usefull, when suggestions would be last in list, but certainly not in front.
 NOSPLITSUGS
 
 # avoid wrong spelling of letterwords in full uppercase (DVD should be dvd)
-KEEPCASE c
+KEEPCASE Kc
 
-# added to make this dictonary work on planned version 3.2 of OpenOffice.org too.
+# BREAK 0 does not work (reported as bug), so this is a work-around
+# This also causes the - to be seen as part of the word,
+# which is necessary to support the optional - in compounded words
 BREAK 1
-BREAK -
+BREAK =
 
-PFX A Y 1
-PFX A 0 aan .
+# use double chars as flags, for more choice and readability
+# For readability reasons, use of flags is (mostly) restricted tu Upper-Lowercase combinations
+FLAG long
 
-PFX B Y 1
-PFX B 0 be .
+# explicitly forbid words, wrongly generated by compounding
+FORBIDDENWORD Fw
 
-PFX C Y 1
-PFX C 0 in .
-
-PFX F Y 1
-PFX F 0 af .
-
-PFX G Y 1
-PFX G 0 ge .
-
-PFX K Y 1
-PFX K 0 op .
-
-PFX O Y 1
-PFX O 0 on .
-
-PFX U Y 1
-PFX U 0 uit .
-
-PFX V Y 1
-PFX V 0 ver .
-
-SFX J N 18
-SFX J 0 tje [aeiou][aeiou] 
-SFX J 0 tjes [aeiou][aeiou] 
-SFX J 0 atje [^aeiou]a 
-SFX J 0 atjes [^aeiou]a 
-SFX J 0 etje [^aeiou]i 
-SFX J 0 etjes [^aeiou]i 
-SFX J 0 'tje [^aeiou]y
-SFX J 0 'tjes [^aeiou]y 
-SFX J 0 otje [^aeiou]o
-SFX J 0 otjes [^aeiou]o 
-SFX J 0 utje [^aeiou]u
-SFX J 0 utjes [^aeiou]u 
-SFX J 0 tje [aeiou][lnrw] 
-SFX J 0 tjes [aeiou][lnrw] 
-SFX J 0 pje [aeiou][m] 
-SFX J 0 pjes [aeiou][m] 
-SFX J 0 je [aeiou][bcdfgkpt] 
-SFX J 0 jes [aeiou][bcdfgkpt] 
-
-SFX N N 2
-SFX N 0 en [^e]
-SFX N 0 n e
-
-SFX M N 13
-SFX M 0 ben b
-SFX M 0 den d
-SFX M 0 fen f
-SFX M 0 gen g
-SFX M 0 ken k
-SFX M 0 len l
-SFX M 0 men m
-SFX M 0 nen n
-SFX M 0 pen p
-SFX M 0 ren r
-SFX M 0 sen s
-SFX M 0 ten t
-SFX M z zen z
-
-SFX Z N 20
-SFX Z af ven aaf
-SFX Z as zen aas
-SFX Z ef ven eef
-SFX Z es zen ees
-SFX Z s zen eis
-SFX Z s zen eus
-SFX Z f ven ief
-SFX Z s zen ies
-SFX Z f ven ijf
-SFX Z s zen ijs
-SFX Z f ven oef
-SFX Z s zen oes
-SFX Z of ven oof
-SFX Z os zen oos
-SFX Z f ven uif
-SFX Z s zen uis
-SFX Z us zen uus
-SFX Z f ven [^aeijou]f
-SFX Z s zen [^aeijou]s
-SFX Z id den heid
-
-SFX P N 34
-SFX P ad den aad
-SFX P af fen aaf
-SFX P ag gen aag
-SFX P ak ken aak
-SFX P al len aal
-SFX P am men aam
-SFX P an nen aan
-SFX P ap pen aap
-SFX P ar ren aar
-SFX P as sen aas
-SFX P at ten aat
-SFX P ed den eed
-SFX P eg gen eeg
-SFX P ek ken eek
-SFX P el len eel
-SFX P em men eem
-SFX P en nen een
-SFX P ep pen eep
-SFX P er ren eer
-SFX P es sen ees
-SFX P et ten eet
-SFX P od den ood
-SFX P of fen oof
-SFX P og gen oog
-SFX P ok ken ook
-SFX P ol len ool
-SFX P om men oom
-SFX P on nen oon
-SFX P op pen oop
-SFX P or ren oor
-SFX P ot ten oot
-SFX P ul len uul
-SFX P un nen uun
-SFX P ur ren uur
-
-SFX S N 1
-SFX S 0 s [^s]
-
-SFX X N 1
-SFX X 0 's [^s]
-
-SFX E N 1
-SFX E 0 e [^e]
-
-SFX R N 4
-SFX R 0 r e
-SFX R 0 er [^e]
-SFX R 0 re e
-SFX R 0 ere [^e]
-
-SFX T N 2
-SFX T 0 st .
-SFX T 0 ste .
-
-SFX D N 2
-SFX D 0 d [^d]
-SFX D 0 de [^d]
-
-SFX W N 7
-SFX W 0 t [^t]
-SFX W 0 te [kfstp]
-SFX W 0 ten [kfstp]
-SFX W 0 te ch
-SFX W 0 ten ch
-SFX W 0 de [^kfstp]
-SFX W 0 den [^kfstp]
-
-SFX H N 1
-SFX H 0 heid .
-
-SFX I N 1
-SFX I 0 ing .
+# don't suggest words with extra accents
+NOSUGGEST NS
 
 # make calculation of alternatives better for words with accents
 MAP 5
-MAP e����
-MAP a��
-MAP i����
-MAP o����
-MAP u����
+MAP eéèëê
+MAP aáà
+MAP iíìïî
+MAP oóòöô
+MAP uüúùû
 
-REP 315
+# replace correct accented double vowels with unaccented ones for acceptance
+ICONV 9
+ICONV áá aa
+ICONV éé ee
+ICONV íé ie
+ICONV óó oo
+ICONV úú uu
+ICONV óé oe
+ICONV ’ '
+ICONV ij ij
+ICONV IJ IJ
+
+# trick to uppercase ij as IJ
+# note the REP-statements on the ij as well
+OCONV 2
+OCONV ij ij
+OCONV IJ IJ
+
+REP 487
+REP e en
+REP ji ij
+REP u oe
+REP acten akte
+REP voormij voor_mij
+REP meekan mee_kan
+REP uitge uit_ge
+REP optijd op_tijd
+REP zoja zo_ja
+REP overtijd over_tijd
+REP oja o_ja
+REP adhoc ad_hoc
+REP hautecouture haute_couture
+REP opweg op_weg
+REP vlnr v.l.n.r.
+REP aanme aan_me
+REP zodadelijk zo_dadelijk
+REP ppie bje
+REP te ten
+REP levenlang leven_lang
+REP zogoed zo_goed
+REP iging ing
+REP l ll
+REP acapella a_capella
+REP oorlogvoeren oorlog_voeren
+REP ors oren
+REP ke tje
+REP volgas vol_gas
+REP se-Zee se_Zee
+REP ssie sje
+REP zovaak zo_vaak
+REP nouja nou_ja
+REP vz vz.
+REP vwb v.w.b.
+REP d dd
+REP s ss
+REP jongsaf jongs_af
+REP nml namelijk
+REP bijde bij_de
+REP rekeninghoudend rekening_houdend
+REP achterkomen achter_komen
+REP usa VS
+REP wnd wnd.
+REP beslaggenomen beslag_genomen
+REP meerbepaald meer_bepaald
+REP aanw aanw.
+REP gebr gebr.
+REP langetermijn lange_termijn
+REP afl afl.
+REP thv t.h.v.
+REP normaalgesproken normaal_gesproken
+REP afm afm.
+REP uppie eentje
+REP prio prioriteit
+REP kortgeding kort_geding
+REP iesie itie
+REP pliesie politie
+REP dondersgoed donders_goed
+REP inw inw.
+REP kui cul	kuituur - cultuur
+REP allertijden aller_tijden
+REP nogsteeds nog_steeds
+REP kamer Kamer
+REP jammergenoeg jammer_genoeg
+REP secr secr.
+REP joint-venture joint_venture
+REP top- top_
+REP werkleer werk-leer
+REP afweet af_weet
+REP status-quo status_quo
+REP heef heeft
+REP zg. zgn.
+REP achtneming inachtneming
+REP recht rechts
+REP jl jl.
+REP apps applicaties
+REP errug erg
+REP inplaats in_plaats
+REP nr nr.
+REP jrg jarig
+REP euri euro's
+REP bijelkaar bij_elkaar
+REP efkes eventjes
+REP bbq barbecue
+REP iedergeval ieder_geval
+REP -ie _hij
+REP toeg toeg.
+REP hr hr.
+REP afb afb.
+REP opzich op_zich
+REP doormiddel door_middel
+REP rekenkamer Rekenkamer
+REP weldegelijk wel_degelijk
+REP van van_
+REP notabene nota_bene
+REP div div.
+REP toptien top_tien
+REP hey hé
+REP B-H-V BHV
+REP WWF WNF
+REP maar maar_
+REP rk r.-k.
+REP vert vert.
+REP rechtzaak rechtszaak
+REP afin enfin
+REP fig fig.
+REP dee deed
+REP drs drs.
+REP ittee ité
+REP zorgdra zorg_dra
+REP pag pag.
+REP x ks
+REP etcetera et_cetera
+REP mar maar
+REP c k
+REP ing ing.
+REP vgl vgl.
+REP Stcrt Stcrt.
+REP max max.
+REP evt evt.
+REP vd v.d.
+REP vd van_de
+REP effe even
+REP geb geb.
+REP nie niet
+REP derde _derde
+REP tweede _tweede
+REP vierde _vierde
+REP vijfde _vijfde
+REP bijv bijv.
+REP mr mr.
+REP copy kopie
+REP US VS
+REP j ij
+REP Ij ij
+REP ï -i
+REP c ss
+REP e ij
+REP é ee
 REP g ch
+REP ï ii
+REP t d		# gebiest=>gebiesd
+REP u ij
+REP x cz
+REP y ij
+REP z ss
+REP o eau
+REP s sch
+REP en e	# wolkenloos => wolkeloos
+REP ss zz
 REP ch g
-REP cht gd
 REP gg ch
-REP ei ij
-REP ij ei
-REP y ij
-REP u ij
-REP e ij
+REP ei ij
+REP ij ei
 REP ie y
 REP ie y'
-REP � ii
-REP ee �
-REP � ee
-REP ee �
-REP ae �
-REP je �
-REP e� e-e
-REP o eau
+REP ee é
+REP ee ë
+REP ae ë
+REP je ë
+REP e's és	# cafe's => cafés
+REP m'n mijn
+REP d'r haar
+REP 'r er
+REP 'r haar
+REP voor voort
+REP voort voor
+REP tewerk te_werk
+REP cht gd
+REP burka boerka
+REP eë e-e
 REP o's eaus
 REP oo eau
 REP ok eauc
 REP joe u
 REP ui eu
-REP iu u
+REP iu uï
 REP ies isch
-REP s sch
-REP ss zz
-REP c ss
-REP z ss
-REP x ks
 REP ks x
 REP kt x
 REP ks ct
 REP ks cz
-REP x cz
 REP ed t
 REP k qu
 REP kw qu
 REP uuk uc
 REP ings ens
 REP ens ings
-REP eid ijdt
+REP eid ijdt
 REP ters teress
 REP iep ype
-REP sen sci�n
-REP sens sci�nt
+REP sen sciën
+REP sens sciënt
 REP kons conc
 REP konsekw consequ
 REP akkom accomm
 REP statie staatsie
-REP glij gelei
+REP glij gelei
 REP noot note
 REP knoot cnote
 REP usqu uusk
 REP gine gynae
 REP music muzik
 REP kiet quitte
+REP persé per_se
 REP ruggegraad ruggengraat
+REP geupdate geüpdatet	# to make it first option
 REP zowiezo sowieso
 REP ceedee cd
 REP ceedees cd's
 REP grafitti graffiti
 REP kangaroe kangoeroe
-REP kassiere caissi�re
-REP britani� Brittanni�
-REP britanie Brittanni�
+REP kassiere caissière
+REP britanië Brittannië
+REP britanie Brittannië
 REP capucino cappuccino
 REP celcius Celsius 
 REP kado cadeau
 REP kado's cadeaus
 REP kadootje cadeautje
-REP comittee comit�
-REP committee comit�
-REP komitee comit� 
-REP komittee comit� 
-REP kommitee comit� 
-REP kommittee comit�
+REP comittee comité
+REP committee comité
+REP komitee comité 
+REP komittee comité 
+REP kommitee comité 
+REP kommittee comité
 REP kwis quiz 
 REP kwissen quizzen
 REP loupe loep
-REP copy kopij
+REP copy kopij
 REP pitoresque pittoreske 
-REP reikweite reikwijdte
+REP reikweite reikwijdte
 REP snietsel schnitzel
 REP snitsel schnitzel
 REP spagetie spaghetti
 REP lazanja lasagne
 REP attack attaque
 REP uptodate up-to-date
-REP caffeine cafene
+REP caffeine cafeïne
 REP enigsinds enigszins
 REP klup club
 REP wiskid whizzkid 
 REP korrekt correct 
 REP kritikus criticus
 REP gestressed gestrest
-REP zoven zo-even
+REP zoëven zo-even
 REP dislek dyslec
 REP dislektie dyslexie
 REP disleksie dyslexie
 REP OLV O.L.V.
 REP RIP R.I.P.
 REP St- St.-
-REP St- St.-
 REP ZH Z.H.
 REP ZKH Z.K.H.
 REP ahw a.h.w.
 REP zsm z.s.m.
 REP idd inderdaad
 REP etc etc.
-REP enzo en_zo
-REP mn mijn
-REP zn zijn
+REP mn mijn
+REP zn zijn
 REP enz enz.
-REP ok ok
+REP ok oké
 REP dr haar
 REP dr er
-REP ondermeer onder_meer
-REP danwel of
-REP danwel dan_wel
-REP maarja maar_ja
-REP vanalles van_alles
-REP maargoed maar_goed
-REP opzich op_zich
+REP o eau
+REP k c
+REP reïn re-in	# puts re-integratie in front of suggestions
 REP ontginden ontgonnen
 REP ginde gon
 REP gind onnen
+REP cc k
+REP rijgden regen
+REP rijgde reeg
+REP gerijgd geregen
 REP geweefd geweven
 REP ervaarde ervoer
 REP ervaarden ervoeren
-REP cc k
-REP rijgden regen
-REP rijgde reeg
-REP gerijgd geregen
-REP ok ok�
-REP o eau
-REP k c
+REP ok oké
+REP Ok Oké
+REP spercibo sperziebo
+REP ondermeer onder_meer
+REP maargoed maar_goed
+REP opzich op_zich
 REP openhaard open_haard
-REP vrijetijd vrije_tijd
-REP spercibo sperziebo
-REP voorzover voor_zover
+REP zover _zover
+REP zoniet zo_niet
+REP vrijetijd vrije_tijd
+REP danwel dan_wel
+REP danwel of
+REP maarja maar_ja
+REP woonzorg woon-zorg # pushes woon-zorg into front of suggestions list
+REP warmtekracht warmte-kracht
+REP maagdarm maag-darm
+REP hartlong hart-long
+REP woonwerk woon-werk
+REP manvrouw man-vrouw
+REP bonusmalus bonus-malus
+REP totstandkomen tot_stand_komen
+REP ofzo of_zo
+REP email e-mail
+REP doormiddel door_middel
+REP iedergeval ieder_geval
+REP zometeen zo_meteen
+REP temidden te_midden
+REP hedentendage heden_ten_dage
+REP Puertoricaanse Puerto_Ricaanse
+REP koko coco 	#cocon
+REP ie i
+REP i'i ii
+REP shiietisch sjiitisch
+REP shi’ietisch sjiitisch
+REP Srilan Sri_Lan
+REP terzake ter_zake
+REP zonodig zo_nodig
+#REP enzo en_zo (removed because of unwanted suggestions like getijden zone)
+
+# COMPOUNDING RULES FOR NUMBERS IN TEXT
+# (Disabled because of interference and (in cvs solved) pointer bug ...)
+# bug https://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2999225&group_id=143754&atid=756395
+
+# also look at the bottom of this file for a workaround
+#COMPOUNDRULE 28
+#COMPOUNDRULE (N1)(N2)
+#COMPOUNDRULE (Nh)(N3)
+#COMPOUNDRULE (Nh)(N2)
+#COMPOUNDRULE (Nh)(N1)(N2)
+#COMPOUNDRULE (N4)(NH)
+#COMPOUNDRULE (N4)(Nh)(N3)
+#COMPOUNDRULE (N4)(Nh)(N2)
+#COMPOUNDRULE (N4)(Nh)(N1)(N2)
+#COMPOUNDRULE (N4)(Nd)
+#COMPOUNDRULE (N2)(Nd)
+#COMPOUNDRULE (N1)(N2)(Nh)
+#COMPOUNDRULE (N1)(N2)(Nh)(N3)
+#COMPOUNDRULE (N1)(N2)(Nh)(N2)
+#COMPOUNDRULE (N1)(N2)(Nh)(N1)(N2)
+#COMPOUNDRULE (N1)(N2)(Nd)
+#COMPOUNDRULE (NH)(Nd)
+#COMPOUNDRULE (NH)(N3)(Nd)
+#COMPOUNDRULE (NH)(N2)(Nd)
+#COMPOUNDRULE (N1)(N2)(Nh)(N3)(Nd)
+#COMPOUNDRULE (N1)(N2)(Nh)(N2)(Nd)
+#COMPOUNDRULE (N1)(N2)(Nh)(N1)(N2)(Nd)
+#COMPOUNDRULE (NH)(N1)(N2)(Nd)
+#COMPOUNDRULE (N4)(NH)(Nd)
+#COMPOUNDRULE (N4)(Nh)(N3)(Nd)
+#COMPOUNDRULE (N4)(Nh)(N2)(Nd)
+#COMPOUNDRULE (N4)(Nh)(N1)(N2)(Nd)
+#COMPOUNDRULE (N1)(N2)(NH)(Nd)	# eenentwintighonderdduizend
+#COMPOUNDRULE (Sv)(Sn)	# -straat, -plein etc.
+
+# numbers (digits) cannot be spellchecked, unfortunately.
+
+
+# number affixes for use with numbers (8ste etc.)
+SFX Na N 1
+SFX Na 0 ste
+
+SFX Nb N 1
+SFX Nb 0 de
+
+SFX Nc N 2
+SFX Nc rie erde rie
+SFX Nc n rste n
+ 
+# don't compound on case-different word borders
+CHECKCOMPOUNDCASE
+
+# no minimum chars for compounding (just don't flag the dangerous ones)
+COMPOUNDMIN 0
+
+# general compounding
+COMPOUNDBEGIN Ca
+COMPOUNDMIDDLE Cb
+COMPOUNDEND Cc
+COMPOUNDPERMITFLAG Cp
+ONLYINCOMPOUND Cx
+
+# the following part might actually evolve to collision flags
+# CHECKCOMPOUNDPATTERN /C1 /C2
+# but this does not function yet with this kind of compounding
+
+# /C1 = needs hyphen after a / klinkerbotsing met a
+# /C2 = needs hyphen after e / klinkerbotsing met e
+# /C3 = needs hyphen after i / klinkerbotsing met i
+# /C4 = needs hyphen after o / klinkerbotsing met o
+# /C5 = needs hyphen after u / klinkerbotsing met u
+
+# FIRST CHAR OF WORD PARTS AND CORRESPONDING FLAGS
+# a => /C1
+# e => /C1C2C3C4
+# i => /C1C2C3C4C5
+# o => /C4
+# u => /C1C2C3C4C5
+# j => /C3
+
+# pattern checks
+CHECKCOMPOUNDDUP
+# checkcompoundrep does not work as desired.
+#CHECKCOMPOUNDREP
+
+# unfortunately, checkcompoundpattern does not work correctly (2.08, 2.09) when compounding > 2 parts
+# bug has been reported
+CHECKCOMPOUNDPATTERN 42
+CHECKCOMPOUNDPATTERN a /C1
+CHECKCOMPOUNDPATTERN e /C2
+CHECKCOMPOUNDPATTERN é /C2
+CHECKCOMPOUNDPATTERN i /C3
+CHECKCOMPOUNDPATTERN o /C4
+CHECKCOMPOUNDPATTERN u /C5
+CHECKCOMPOUNDPATTERN /Xf /Xf		# moeder-dochter etc
+CHECKCOMPOUNDPATTERN oon zor     	# woon-zorgflat (detectie werkt niet in 2.08)
+CHECKCOMPOUNDPATTERN armte krach	# warmte-krachtcentrale
+CHECKCOMPOUNDPATTERN aag dar		# maag-darmandoening
+CHECKCOMPOUNDPATTERN aagd ar     	# maag-darmandoening
+CHECKCOMPOUNDPATTERN hart long     # hart-longmachine
+CHECKCOMPOUNDPATTERN woon werk     # woon-werkverkeer
+CHECKCOMPOUNDPATTERN man vrouw		# man-vrouwverhouding
+CHECKCOMPOUNDPATTERN oofd hal		# hoofd hals
+CHECKCOMPOUNDPATTERN rts patiën		# arts-patiënt
+CHECKCOMPOUNDPATTERN aten koste		# baten-kosten
+CHECKCOMPOUNDPATTERN eroepskracht kin	# beroepskracht kind
+CHECKCOMPOUNDPATTERN oel midde		# doel middel
+CHECKCOMPOUNDPATTERN osis effec		# dosis effect
+CHECKCOMPOUNDPATTERN aat liefd		# haat liefde
+CHECKCOMPOUNDPATTERN uur verhuu		# huur verhuur
+CHECKCOMPOUNDPATTERN lant leverancie	# klant leverancier
+CHECKCOMPOUNDPATTERN waliteit prij	# kwaliteit prijs
+CHECKCOMPOUNDPATTERN rijs kwalitei	# prijs kwaliteit
+CHECKCOMPOUNDPATTERN eidster kin	# leidster kind
+CHECKCOMPOUNDPATTERN isico rendemen	# risico rendement
+CHECKCOMPOUNDPATTERN ignaal rui		# signaal ruis
+CHECKCOMPOUNDPATTERN tudent docen	# student docent
+CHECKCOMPOUNDPATTERN tudent sta		# student staf
+CHECKCOMPOUNDPATTERN tudent compute	# student computer
+CHECKCOMPOUNDPATTERN raag aanbo		# vraag aanbod
+CHECKCOMPOUNDPATTERN erkgever werkneme	# werkgever werknemer
+CHECKCOMPOUNDPATTERN achelor maste	# bachelor master
+CHECKCOMPOUNDPATTERN k ker       # voorkomt bakkeren en zo
+CHECKCOMPOUNDPATTERN en loo       # voorkomt wolken+loos(t) en zo
+CHECKCOMPOUNDPATTERN en loze      # voorkomt wolken+loze(r) en zo
+CHECKCOMPOUNDPATTERN ios ko      	# voorkomt bios+koop
+CHECKCOMPOUNDPATTERN e ring       # voorkomt subsidie+ring
+CHECKCOMPOUNDPATTERN urger meeste	# burgemeester
+CHECKCOMPOUNDPATTERN uis vestin		# voorkomt huis+vesting+ waar het huisvesting+s+ moet zijn
+CHECKCOMPOUNDPATTERN linden dar		# voorkomt blindendarm
+
+# FLAG FOR FIRST WORDS THAT CAN BE FIRST PART OF COMPOUND AND HAVE AN S WHEN COMPOUNDED
+# (unfortunately, I haven't found a method to suppress the affix s at the compound end
+# also, there is no method as far as I know to make affixes specific for a compound flag)
+
+# accept an optional - when compounding, first part
+# the second line allows for the optional hyphen
+SFX CA Y 2
+SFX CA 0 /CaCp
+SFX CA 0 -/CaCp
+
+# accept an optional - when compounding, middle part
+# the second line allows for the optional hyphen
+SFX CB Y 2
+SFX CB 0 /CbCp
+SFX CB 0 -/CbCp
+
+# for words that have a plural s and an s when compounding
+# the second one allows for the optional hyphen
+SFX Cd Y 2
+SFX Cd 0 s/CaCbCcCp . 
+SFX Cd 0 s-/CaCbCcCp . 
+
+# for reasons of good results, parts that could have a compounding s
+# but no plural s
+# have to have separate (!) entries in the dictionary
+# using the Ch flag 
+SFX Ch Y 2
+SFX Ch 0 s/CaCbCxCp .
+SFX Ch 0 s-/CaCbCcCp .
+
+# FLAG FOR WORDS THAT CAN BE FIRST PART AND COULD HAVE A HYPHEN BECAUSE OF SONANT COLLISIONS (END WITH A, E, I, O, U)
+SFX Ce Y 2
+SFX Ce 0 /CaCbCp .
+SFX Ce 0 -/CaCbCcCp .
+
+# FLAGS FOR LETTERWORDS AND WORD THAT NEED A HYPHEN WHEN COMPOUNDING
+SFX Cl Y 1
+SFX Cl 0 -/CaCbCp .
+
+PFX Cw Y 1
+PFX Cw 0 -/CbCcCp .
+
+# FLAGS FOR NOUN DIMINITIVES 
+# tuin=>tuintje
+SFX Ya Y 3
+SFX Ya 0 tje .
+SFX Ya 0 tjes/CaCbCp . 
+SFX Ya 0 tjes-/CaCbCp . 
+
+# huis=>huisje
+SFX Yb Y 6
+SFX Yb 0 je [^m]
+SFX Yb 0 jes/CaCbCp [^m] 
+SFX Yb 0 jes-/CaCbCp [^m] 
+SFX Yb 0 pje [m]
+SFX Yb 0 pjes/CaCbCp [m]
+SFX Yb 0 pjes-/CaCbCp [m]
+
+# opleiding=>opleidinkje
+SFX Yc Y 3
+SFX Yc g kje .
+SFX Yc g kjes/CaCbCp .
+SFX Yc g kjes-/CaCbCp .
+
+# ding=>dingetje
+SFX Yd Y 3
+SFX Yd 0 etje .
+SFX Yd 0 etjes/CaCbCp .
+SFX Yd 0 etjes-/CaCbCp .
+
+# auto=>autootje
+SFX Ye Y 15
+SFX Ye 0 atje a
+SFX Ye 0 utje u
+SFX Ye 0 otje o
+SFX Ye 0 etje i
+SFX Ye é eetje é
+SFX Ye 0 atjes/CaCbCp a
+SFX Ye 0 atjes-/CaCbCp a
+SFX Ye 0 utjes/CaCbCp u
+SFX Ye 0 utjes-/CaCbCp u
+SFX Ye 0 otjes/CaCbCp o
+SFX Ye 0 otjes-/CaCbCp o
+SFX Ye 0 etjes/CaCbCp i
+SFX Ye 0 etjes-/CaCbCp i
+SFX Ye é eetjes/CaCbCp é
+SFX Ye é eetjes-/CaCbCp é
+
+# bal=>balletje
+SFX Yf Y 27
+SFX Yf 0 betje b
+SFX Yf 0 getje g
+SFX Yf 0 ketje k
+SFX Yf 0 letje l
+SFX Yf 0 metje m
+SFX Yf 0 netje n
+SFX Yf 0 petje p
+SFX Yf 0 retje r
+SFX Yf 0 setje s
+SFX Yf 0 betjes/CaCbCp b
+SFX Yf 0 getjes/CaCbCp g
+SFX Yf 0 ketjes/CaCbCp k
+SFX Yf 0 letjes/CaCbCp l
+SFX Yf 0 metjes/CaCbCp m
+SFX Yf 0 netjes/CaCbCp n
+SFX Yf 0 petjes/CaCbCp p
+SFX Yf 0 retjes/CaCbCp r
+SFX Yf 0 setjes/CaCbCp s
+SFX Yf 0 betjes-/CaCbCp b
+SFX Yf 0 getjes-/CaCbCp g
+SFX Yf 0 ketjes-/CaCbCp k
+SFX Yf 0 letjes-/CaCbCp l
+SFX Yf 0 metjes-/CaCbCp m
+SFX Yf 0 netjes-/CaCbCp n
+SFX Yf 0 petjes-/CaCbCp p
+SFX Yf 0 retjes-/CaCbCp r
+SFX Yf 0 setjes-/CaCbCp s
+
+# AOW=>AOW'tje
+SFX Yg Y 2
+SFX Yg 0 'tje .
+SFX Yg 0 'tjes .
+
+# FLAGS FOR PLURALS (COMPOUNDING END)
+# team=>teams
+SFX Za Y 1
+SFX Za 0 s .
+
+# ium => iums, ia, icus->ici
+SFX Zu Y 4
+SFX Zu 0 s ium
+SFX Zu ium ia ium
+SFX Zu icus ici icus
+SFX Zu icus ica icus
+
+# tuin=>tuinen
+SFX Zb Y 4
+SFX Zb 0 en/CaCbCp [^eo]
+SFX Zb 0 ën/CaCbCp [eo]
+SFX Zb 0 en-/CaCbCp [^eo]
+SFX Zb 0 ën-/CaCbCp [eo]
+
+# auto=>auto's, cd => cd's
+SFX Zc Y 1
+SFX Zc 0 's .
+
+# schoonheid=>schoonheden
+SFX Zd Y 2
+SFX Zd heid heden/CaCbCp .
+SFX Zd heid heden-/CaCbCp .
+
+# tas=>tassen
+SFX Ze Y 24
+SFX Ze 0 ben/CaCbCp b
+SFX Ze 0 den/CaCbCp d
+SFX Ze 0 fen/CaCbCp f
+SFX Ze 0 gen/CaCbCp g
+SFX Ze 0 ken/CaCbCp k
+SFX Ze 0 len/CaCbCp l
+SFX Ze 0 men/CaCbCp m
+SFX Ze 0 nen/CaCbCp n
+SFX Ze 0 pen/CaCbCp p
+SFX Ze 0 sen/CaCbCp s
+SFX Ze 0 ren/CaCbCp r
+SFX Ze 0 ten/CaCbCp t
+SFX Ze 0 ben-/CaCbCp b
+SFX Ze 0 den-/CaCbCp d
+SFX Ze 0 fen-/CaCbCp f
+SFX Ze 0 gen-/CaCbCp g
+SFX Ze 0 ken-/CaCbCp k
+SFX Ze 0 len-/CaCbCp l
+SFX Ze 0 men-/CaCbCp m
+SFX Ze 0 nen-/CaCbCp n
+SFX Ze 0 pen-/CaCbCp p
+SFX Ze 0 sen-/CaCbCp s
+SFX Ze 0 ren-/CaCbCp r
+SFX Ze 0 ten-/CaCbCp t
+
+# baal=>balen
+SFX Zf Y 88
+SFX Zf al len/CaCbCp l
+SFX Zf ar ren/CaCbCp r
+SFX Zf an nen/CaCbCp n
+SFX Zf ad den/CaCbCp d
+SFX Zf ak ken/CaCbCp k
+SFX Zf ap pen/CaCbCp p
+SFX Zf as zen/CaCbCp s
+SFX Zf af ven/CaCbCp f
+SFX Zf am men/CaCbCp m
+SFX Zf at ten/CaCbCp t
+SFX Zf ag gen/CaCbCp g
+SFX Zf el len/CaCbCp l
+SFX Zf er ren/CaCbCp r
+SFX Zf en nen/CaCbCp n
+SFX Zf ed den/CaCbCp d
+SFX Zf ek ken/CaCbCp k
+SFX Zf ep pen/CaCbCp p
+SFX Zf es zen/CaCbCp s
+SFX Zf ef ven/CaCbCp f
+SFX Zf em men/CaCbCp m
+SFX Zf et ten/CaCbCp t
+SFX Zf eg gen/CaCbCp g
+SFX Zf ol len/CaCbCp l
+SFX Zf or ren/CaCbCp r
+SFX Zf on nen/CaCbCp n
+SFX Zf od den/CaCbCp d
+SFX Zf ok ken/CaCbCp k
+SFX Zf op pen/CaCbCp p
+SFX Zf os zen/CaCbCp s
+SFX Zf of ven/CaCbCp f
+SFX Zf om men/CaCbCp m
+SFX Zf ot ten/CaCbCp t
+SFX Zf og gen/CaCbCp g
+SFX Zf ul len/CaCbCp l
+SFX Zf ur ren/CaCbCp r
+SFX Zf un nen/CaCbCp n
+SFX Zf ud den/CaCbCp d
+SFX Zf uk ken/CaCbCp k
+SFX Zf up pen/CaCbCp p
+SFX Zf us zen/CaCbCp s
+SFX Zf uf ven/CaCbCp f
+SFX Zf um men/CaCbCp m
+SFX Zf ut ten/CaCbCp t
+SFX Zf ug gen/CaCbCp g
+SFX Zf al len-/CaCbCd l
+SFX Zf ar ren-/CaCbCp r
+SFX Zf an nen-/CaCbCp n
+SFX Zf ad den-/CaCbCp d
+SFX Zf ak ken-/CaCbCp k
+SFX Zf ap pen-/CaCbCp p
+SFX Zf as zen-/CaCbCp s
+SFX Zf af ven-/CaCbCp f
+SFX Zf am men-/CaCbCp m
+SFX Zf at ten-/CaCbCp t
+SFX Zf ag gen-/CaCbCp g
+SFX Zf el len-/CaCbCp l
+SFX Zf er ren-/CaCbCp r
+SFX Zf en nen-/CaCbCp n
+SFX Zf ed den-/CaCbCp d
+SFX Zf ek ken-/CaCbCp k
+SFX Zf ep pen-/CaCbCp p
+SFX Zf es zen-/CaCbCp s
+SFX Zf ef ven-/CaCbCp f
+SFX Zf em men-/CaCbCp m
+SFX Zf et ten-/CaCbCp t
+SFX Zf eg gen-/CaCbCp g
+SFX Zf ol len-/CaCbCp l
+SFX Zf or ren-/CaCbCp r
+SFX Zf on nen-/CaCbCp n
+SFX Zf od den-/CaCbCp d
+SFX Zf ok ken-/CaCbCp k
+SFX Zf op pen-/CaCbCp p
+SFX Zf os zen-/CaCbCp s
+SFX Zf of ven-/CaCbCp f
+SFX Zf om men-/CaCbCp m
+SFX Zf ot ten-/CaCbCp t
+SFX Zf og gen-/CaCbCp g
+SFX Zf ul len-/CaCbCp l
+SFX Zf ur ren-/CaCbCp r
+SFX Zf un nen-/CaCbCp n
+SFX Zf ud den-/CaCbCp d
+SFX Zf uk ken-/CaCbCp k
+SFX Zf up pen-/CaCbCp p
+SFX Zf us zen-/CaCbCp s
+SFX Zf uf ven-/CaCbCp f
+SFX Zf um men-/CaCbCp m
+SFX Zf ut ten-/CaCbCp t
+SFX Zf ug gen-/CaCbCp g
+
+# paragraaf => paragrafen
+SFX Zg Y 2
+SFX Zg af fen/CaCbCp .
+SFX Zg af fen-/CaCbCp .
+
+#lens=>lenzen
+SFX Zh Y 4
+SFX Zh s zen/CaCbCp s
+SFX Zh f ven/CaCbCp f
+SFX Zh s zen-/CaCbCp s
+SFX Zh f ven-/CaCbCp f
+
+# legende=>legenden (non-compounding)
+SFX Zi Y 1
+SFX Zi 0 n .
+
+# dode=>doden (compounding)
+SFX Zj Y 2
+SFX Zj 0 n/CaCbCp .
+SFX Zj 0 n-/CaCbCp .
+
+# FLAGS FOR POSESSIVE FORM OF PROPER NAMES
+SFX PN N 13
+SFX PN 0 ' [hsxz]
+SFX PN 0 's [^a][a]
+SFX PN 0 s [a]a
+SFX PN 0 's [^aeou][i]
+SFX PN 0 's [^o][o]
+SFX PN 0 's [^aeou][u]
+SFX PN 0 s [bcdefghjklmnpqrtuüvwxzéëâïóçà]
+SFX PN 0 s [oe]y
+SFX PN 0 's [^eo]y
+SFX PN 0 s [aeuo]i
+SFX PN 0 's [bcdeéfghijklmnopqrstuvwxyz]a
+SFX PN 0 's che
+SFX PN 0 's dge
+
+# FLAG for female inhabitant of place (Alphen=>Alphense)
+SFX PI N 1
+SFX PI 0 se .
+
+# FLAG for male inhabitant of place (Eindhoven=>Eindhovenaar)
+SFX PJ N 2
+SFX PJ 0 aar en
+SFX PJ 0 mer m
+
+# FLAGS FOR VERBS
+
+# flags for more or less common prefixes in verbs
+PFX Pa Y 1
+PFX Pa 0 aaneen .
+PFX Pb Y 1
+PFX Pb 0 aan .
+PFX Pc Y 1
+PFX Pc 0 achtereen .
+PFX Pd Y 1
+PFX Pd 0 achter .
+PFX Pe Y 1
+PFX Pe 0 achterna .
+PFX Pf Y 1
+PFX Pf 0 achterop .
+PFX Pg Y 1
+PFX Pg 0 achterover .
+PFX Ph Y 1
+PFX Ph 0 achteruit .
+PFX Pi Y 1
+PFX Pi 0 achterom .
+PFX Pj Y 1
+PFX Pj 0 af .
+PFX Pk Y 1
+PFX Pk 0 uiteen .
+PFX Pl Y 1
+PFX Pl 0 bij .
+PFX Pm Y 1
+PFX Pm 0 over .
+PFX Pn Y 1
+PFX Pn 0 voor .
+PFX Po Y 1
+PFX Po 0 binnen .
+PFX Pp Y 1
+PFX Pp 0 door .
+PFX Pq Y 1
+PFX Pq 0 dicht .
+PFX Pr Y 1
+PFX Pr 0 mee .
+PFX Ps Y 1
+PFX Ps 0 uit .
+PFX Pt Y 1
+PFX Pt 0 na .
+
+
+# 3d person, add a t to the stem
+SFX V3 Y 1
+SFX V3 0 t .
+
+# past tense, add de or den to the stem
+SFX Vp Y 2
+SFX Vp 0 de .
+SFX Vp 0 den .
+
+# past tense, add te or ten to the stem
+SFX Vq Y 2
+SFX Vq 0 te .
+SFX Vq 0 ten .
+
+# verb +d, +de
+SFX Vi Y 2
+SFX Vi 0 d .
+SFX Vi 0 de .
+
+# aangetekend => aangetekende
+SFX Ve Y 1
+SFX Ve 0 e .
+
+# FLAGS FOR ADJECTIVES
+# viezig => viezige, moe => moeë
+SFX Aa Y 2
+SFX Aa 0 e [^e]
+SFX Aa 0 ë [e]
+
+# lelijk => lelijker, raar => raarder
+SFX Ab Y 2
+SFX Ab 0 er [^r]
+SFX Ab 0 der r
+
+# lelijk => lelijkere, dor => dordere
+SFX Ac Y 2
+SFX Ac 0 ere [^r]
+SFX Ac 0 dere r
+
+# lelijk => lelijkst
+SFX Ad Y 2
+SFX Ad 0 st [^s]
+SFX Ad 0 t [s]
+
+# lelijk => lelijkste
+SFX Ae Y 2
+SFX Ae 0 ste [^s]
+SFX Ae 0 te [s]
+
+# lelijk => lelijks
+SFX Ai Y 1
+SFX Ai 0 s .
+
+# baar => bare, boos=> boze
+SFX Al Y 29
+SFX Al ob be oob
+SFX Al ad de aad
+SFX Al ed de eed
+SFX Al od de ood
+SFX Al af ve aaf
+SFX Al of ve oof
+SFX Al ag ge aag
+SFX Al eg ge eeg
+SFX Al og ge oog
+SFX Al ak ke aak
+SFX Al ek ke eek
+SFX Al ok ke ook
+SFX Al al le aal
+SFX Al el le eel
+SFX Al ol le ool
+SFX Al am me aam
+SFX Al om me oom
+SFX Al um me uum
+SFX Al an ne aan
+SFX Al en ne een
+SFX Al on ne oon
+SFX Al ar re aar
+SFX Al or re oor
+SFX Al es se ees
+SFX Al at te aat
+SFX Al et te eet
+SFX Al ot te oot
+SFX Al os ze oos
+SFX Al us se uus
+
+
+# industrieel => industriële
+SFX Am Y 1
+SFX Am eel ële ieel
+
+# zwak => zwakke
+SFX An Y 11
+SFX An 0 de d
+SFX An 0 fe f
+SFX An 0 ge g
+SFX An 0 ke k
+SFX An 0 le l
+SFX An 0 me m
+SFX An 0 ne n
+SFX An 0 pe p
+SFX An 0 re r
+SFX An 0 se s
+SFX An 0 te t
+
+# zwak => zwakker
+SFX Ao Y 11
+SFX Ao 0 der d
+SFX Ao 0 fer f
+SFX Ao 0 ger g
+SFX Ao 0 ker k
+SFX Ao 0 ler l
+SFX Ao 0 mer m
+SFX Ao 0 ner n
+SFX Ao 0 per p
+SFX Ao 0 rer r
+SFX Ao 0 ser s
+SFX Ao 0 ter t
+
+# zwak => zwakkere
+SFX Ap Y 11
+SFX Ap 0 dere d
+SFX Ap 0 fere f
+SFX Ap 0 gere g
+SFX Ap 0 kere k
+SFX Ap 0 lere l
+SFX Ap 0 mere m
+SFX Ap 0 nere n
+SFX Ap 0 pere p
+SFX Ap 0 rere r
+SFX Ap 0 sere s
+SFX Ap 0 tere t
+
+# kaad => kwader, boos=> bozer
+SFX Aq Y 27
+SFX Aq ob ber oob
+SFX Aq ad der aad
+SFX Aq ed der eed
+SFX Aq od der ood
+SFX Aq af ver aaf
+SFX Aq of ver oof
+SFX Aq ag ger aag
+SFX Aq eg ger eeg
+SFX Aq og ger oog
+SFX Aq ak ker aak
+SFX Aq ek ker eek
+SFX Aq ok ker ook
+SFX Aq al ler aal
+SFX Aq el ler eel
+SFX Aq ol ler ool
+SFX Aq am mer aam
+SFX Aq om mer oom
+SFX Aq um mer uum
+SFX Aq an ner aan
+SFX Aq en ner een
+SFX Aq on ner oon
+SFX Aq es ser ees
+SFX Aq at ter aat
+SFX Aq et ter eet
+SFX Aq ot ter oot
+SFX Aq os zer oos
+SFX Aq us ser uus
+
+# lief => lieve, precicieus => precisieuze
+SFX Ar Y 2
+SFX Ar f ve f
+SFX Ar s ze s
+
+# lief => liever
+SFX As Y 2
+SFX As f ver f
+SFX As s zer s
+
+# kaad => kwaders, boos=> bozers
+SFX At Y 27
+SFX At ob bers oob
+SFX At ad ders aad
+SFX At ed ders eed
+SFX At od ders ood
+SFX At af vers aaf
+SFX At of vers oof
+SFX At ag gers aag
+SFX At eg gers eeg
+SFX At og gers oog
+SFX At ak kers aak
+SFX At ek kers eek
+SFX At ok kers ook
+SFX At al lers aal
+SFX At el lers eel
+SFX At ol lers ool
+SFX At am mers aam
+SFX At om mers oom
+SFX At um mers uum
+SFX At an ners aan
+SFX At en ners een
+SFX At on ners oon
+SFX At es sers ees
+SFX At at ters aat
+SFX At et ters eet
+SFX At ot ters oot
+SFX At os zers oos
+SFX At us sers uus
+
+# lief => lievers
+SFX Au Y 2
+SFX Au f vers f
+SFX Au s zers s
+
+# zwak => zwakkers
+SFX Av Y 11
+SFX Av 0 ders d
+SFX Av 0 fers f
+SFX Av 0 gers g
+SFX Av 0 kers k
+SFX Av 0 lers l
+SFX Av 0 mers m
+SFX Av 0 ners n
+SFX Av 0 pers p
+SFX Av 0 rers r
+SFX Av 0 sers s
+SFX Av 0 ters t
+
+# lelijk => lelijker, raar => raarder
+SFX Aw Y 2
+SFX Aw 0 ers [^r]
+SFX Aw 0 ders r
+
+
+# languages
+SFX Tl Y 4
+SFX Tl 0 talig/Aa
+SFX Tl 0 sprekend/Aa
+SFX Tl 0 taligheid
+SFX Tl 0 sprekendheid
+
+# numbers, because of compounding issues
+
+SFX Q2 Y 1
+SFX Q2 0 ste .
+
+SFX Q3 N 1
+SFX Q3 0 de .
+
+SFX Q4 Y 6
+SFX Q4 0 honderd .
+SFX Q4 0 honderdste .
+SFX Q4 0 duizend .
+SFX Q4 0 duizendste .
+SFX Q4 0 jarig .
+SFX Q4 0 jarige .
+
+PFX Q5 Y 9
+PFX Q5 0 eenen .
+PFX Q5 0 tweeën .
+PFX Q5 0 drieën .
+PFX Q5 0 vieren .
+PFX Q5 0 vijfen .
+PFX Q5 0 zesen .
+PFX Q5 0 zevenen .
+PFX Q5 0 achten .
+PFX Q5 0 negenen .
+
+PFX Q9 Y 101
+PFX Q9 0 0- .
+PFX Q9 0 1- .
+PFX Q9 0 2- .
+PFX Q9 0 3- .
+PFX Q9 0 4- .
+PFX Q9 0 5- .
+PFX Q9 0 6- .
+PFX Q9 0 7- .
+PFX Q9 0 8- .
+PFX Q9 0 9- .
+PFX Q9 0 10- .
+PFX Q9 0 11- .
+PFX Q9 0 12- .
+PFX Q9 0 13- .
+PFX Q9 0 14- .
+PFX Q9 0 15- .
+PFX Q9 0 16- .
+PFX Q9 0 17- .
+PFX Q9 0 18- .
+PFX Q9 0 19- .
+PFX Q9 0 20- .
+PFX Q9 0 21- .
+PFX Q9 0 22- .
+PFX Q9 0 23- .
+PFX Q9 0 24- .
+PFX Q9 0 25- .
+PFX Q9 0 26- .
+PFX Q9 0 27- .
+PFX Q9 0 28- .
+PFX Q9 0 29- .
+PFX Q9 0 30- .
+PFX Q9 0 31- .
+PFX Q9 0 32- .
+PFX Q9 0 33- .
+PFX Q9 0 34- .
+PFX Q9 0 35- .
+PFX Q9 0 36- .
+PFX Q9 0 37- .
+PFX Q9 0 38- .
+PFX Q9 0 39- .
+PFX Q9 0 40- .
+PFX Q9 0 41- .
+PFX Q9 0 42- .
+PFX Q9 0 43- .
+PFX Q9 0 44- .
+PFX Q9 0 45- .
+PFX Q9 0 46- .
+PFX Q9 0 47- .
+PFX Q9 0 48- .
+PFX Q9 0 49- .
+PFX Q9 0 50- .
+PFX Q9 0 51- .
+PFX Q9 0 52- .
+PFX Q9 0 53- .
+PFX Q9 0 54- .
+PFX Q9 0 55- .
+PFX Q9 0 56- .
+PFX Q9 0 57- .
+PFX Q9 0 58- .
+PFX Q9 0 59- .
+PFX Q9 0 60- .
+PFX Q9 0 61- .
+PFX Q9 0 62- .
+PFX Q9 0 63- .
+PFX Q9 0 64- .
+PFX Q9 0 65- .
+PFX Q9 0 66- .
+PFX Q9 0 67- .
+PFX Q9 0 68- .
+PFX Q9 0 69- .
+PFX Q9 0 70- .
+PFX Q9 0 71- .
+PFX Q9 0 72- .
+PFX Q9 0 73- .
+PFX Q9 0 74- .
+PFX Q9 0 75- .
+PFX Q9 0 76- .
+PFX Q9 0 77- .
+PFX Q9 0 78- .
+PFX Q9 0 79- .
+PFX Q9 0 80- .
+PFX Q9 0 81- .
+PFX Q9 0 82- .
+PFX Q9 0 83- .
+PFX Q9 0 84- .
+PFX Q9 0 85- .
+PFX Q9 0 86- .
+PFX Q9 0 87- .
+PFX Q9 0 88- .
+PFX Q9 0 89- .
+PFX Q9 0 90- .
+PFX Q9 0 91- .
+PFX Q9 0 92- .
+PFX Q9 0 93- .
+PFX Q9 0 94- .
+PFX Q9 0 95- .
+PFX Q9 0 96- .
+PFX Q9 0 97- .
+PFX Q9 0 98- .
+PFX Q9 0 99- .
+PFX Q9 0 100- .