1. mst
 2. ooo340

Commits

Thomas Lange [tl]  committed 3603f63

cws dict33a: #i114638# hu_HU dictionary update

 • Participants
 • Parent commits 36db792
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (3)

File dictionaries/hu_HU/README_hyph_hu_HU.txt

View file
 • Ignore whitespace
 Licenc: GPL v2, 2006
 
 A kibővítés Németh László <nemeth (at) OOo> munkája.
-A kiadás dátuma: 2010-02-12
+A kiadás dátuma: 2010-05-06
 Honlap: http://sourceforge.net/project/magyarispell (OOo Huhyphn package)
 Licenc: MPL/GPL/LGPL
 
 Patch:  László Németh <nemeth (at) OOo>
      source: http://sourceforge.net/project/magyarispell (OOo huhyphn)
      license: MPL/GPL/LGPL
-Patch version: 2010-02-12
+Patch version: 2010-05-06

File dictionaries/hu_HU/description.xml

View file
 • Ignore whitespace
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <description xmlns="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:d="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
-  <version value="2010.03.29" />
+  <version value="2010.05.12" />
   <identifier value="org.openoffice.hu.hunspell.dictionaries" />
   <display-name>
     <name lang="en">Hungarian spelling dictionary, hyphenation patterns, and thesaurus</name>

File dictionaries/hu_HU/hyph_hu_HU.dic

View file
 • Ignore whitespace
 .fé2m1a2
 .fé2m1á2
 .fi2e
-.1fi
+.f8i
 .fi2e
-.1
+.
 .fil2mé1ré
 .fil1mé
 .fil2mé1ré
 .se1be
 .se2bes2z
 .se2b1o
-.sé2fi
+.sé2f8i
 .1sé
 .sé2fi
 .s3gr
 a2b1érz
 2abé1tá
 a2b1é1ve
-ab1fl
+ab1f8l
 ab1fl
 ab1fr
 2abic
 adé2s
 adé2te
 a2d1é2ve
-ad1fl
+ad1f8l
 ad1fl
 adfo2k1út
 ad1fo
 2afér
 2afés
 1af1fé
+af8f
 1affé
+aff
 afi2a1p
-a1fi
+af8i
 afi1a
 afi2a1p
-a1
+a
 afi1a
 afi2as2z
 afi2as2z
 afi2t1e2
 afi2t1e2
 af2le
+af8l
 afle
+afl
 a1f2lo
 a1flo
 a1f2ló
 ag1és2z
 a2g1é1te
 a2g1é1ve
-ag1fl
+ag1f8l
 ag1fl
 ag1fr
 1ag2g.
 ajé2r
 a2j1é1re
 a2j1é1te
-aj1fl
+aj1f8l
 aj1fl
 aj1fr
 aj1g2r
 2akéts
 a2k1étt
 2akéz
-ak1fl
+ak1f8l
 ak1fl
 ak1fr
 akgerinc1
 a2li1dé
 al1i2do
 ali2e
-al1ifj
+al1if8j
 a2l1i1gé
 2alik
 a2l1ill
 anfé2l1é2v
 an1fé
 anfé1lé
-an1fl
+an1f8l
 an1fl
 anga2d
 an1ga
 apés2z
 a2p1é1te
 a2p1é1ve
-ap1fl
+ap1f8l
 ap1fl
 ap1f2r
 ap1g2r
 até2tét
 até1té
 a2t1étv
-at1fj
-at1fl
+at1f8j
+at1f8l
 at1fl
 at1f2r
 at1gl
 a1yen2
 a1yes
 ayet2
-ay1fl
+ay1f8l
 ay1fl
 a1y2i.
 ay1il
 áf1é2ne
 á1fé
 áfi2ad
-á1fi
+áf8i
 áfi1a
 áfi2ad
-á1
+á
 áfi1a
 áfi2am
 áfi2am
 á2g1é1te
 á2g1é1ve
 á2g1é1vé
-ág1fl
+ág1f8l
 ág1fl
 ág1fr
 ág1g2l
 ájé2r
 á2j1é1re
 á2j1é1te
-áj1fl
+áj1f8l
 áj1fl
 áj1fr
 á2j1i2d
 á2k1étk
 á2k1étt
 á2k1é2ve
-ák1fl
+ák1f8l
 ák1fl
 ák1fr
 á2k1i2d
 á2l1érz
 á2l1é2v.
 á2l1é2vé
-ál1fl
+ál1f8l
 ál1fl
 ál1fr
 ál1gr
 áré1ve
 á2r1évk
 á2r1évr
-ár1fl
+ár1f8l
 ár1fl
 ár1f2r
 árgás1s
 á3r2i3dőtl
 á2r1i2dő
 ár1i2dőt
-ár1ifj
+ár1if8j
 ári2g
 á2r1i1ga
 á2r1i1gá
 á2s1étk
 á2s1étt
 á2s1é2ve
-ás1fl
+ás1f8l
 ás1fl
 ás1fr
 ás1gl
 á2z1é2te
 á2z1é1ve
 á2z1é1vi
-áz1fl
+áz1f8l
 áz1fl
 áz1fr
 áz1gr
 bae2gé
 bae2r
 bae2t
-ba1fl
+ba1f8l
 ba1fl
 ba1f2r
 ba2g2a.
 bee2s
 beé2r
 be1é
-be1fl
+be1f8l
 be1fl
 be1fr
 begés3s
 bfé2n
 b1fé
 bf2la
+bf8l
 bfla
+bfl
 bf2rá
 bf2re
 bf2ri
 bo1dy
 bo2e1i
 bo1e
-bo1fl
+bo1f8l
 bo1fl
 bo2g1a2k
 bo1ga
 bor1f2
 bor1ff
 borfi2ú1ké
-bor1fi
+borf8i
 borfi1ú
 borfi2ú1ké
-bor1
+borfi
 borfi1ú
 bo2r1i2ko
 bo1ri
 bó1ca
 bó2c2h
 bó2cü
-bó1fl
+bó1f8l
 bó1fl
 bó1k1ré
 bóli2a
 2c1évn
 2c1é2vü
 cf2ló
+cf8l
 cfló
+cfl
 cf2ra
 cf2ri
 cf2ro
 2c1i2dő
 cie2r
 ci1e
-2c1ifj
+2c1if8j
 2c1i2g2a.
 ci1ga
 2c1i2gaz
 csec2s
 2cs1e2dé
 2cs1ed2z
-c2s1eff
+c2s1ef8f
 c2s1eff
 cs1e2ges
 cse1ge
 daé2d
 da1é
 daé2r
-da1f2l
+da1f8l
 da1fl
 da1f2r
 da2g1e2l
 dee2s
 deé2r
 de1é
-2d1eff
+2d1ef8f
 2d1eff
 de1f2r
 de2g1a2l
 dé1da
 dé2d1ő
 dé2du
-dé1fl
+dé1f8l
 dé1fl
 dé2g1a2
 dé2g1á2
 dfén2y
 dfé1nye
 df2lo
+df8l
 dflo
+dfl
 df2ló
 dfló
 df2rá
 2d1i2dő
 di2e1u
 di1e
-di1fl
+di1f8l
 di1fl
 di2g2a.
 di1ga
 dó1bl
 2dóez
 dó1e
-dó1fl
+dó1f8l
 dó1fl
 dó1f2r
 2dó1gá
 dőé2l
 dő1é
 dőé2te
-dő1fl
+dő1f8l
 dő1fl
 dő1f2r
 dőgé2p1e2ké
 ea1é
 e2a1fá
 e2a1fe
-e2a1fi
-e2a1fi
+e2af8i
+e2afi
 e2a1fo
 e2a1fö
 e2a1fő
 efen2y
 efe1nyő
 ef2f1in
-ef1fi
+ef8f
+eff8i
 effin
 ef2f1o
 eff1o
+eff
 e1f2la
+ef8l
 e1fla
+efl
 efle2x1i2k
 ef1le
 efle1xi
 eg1észl
 1egész2s
 e2g1é1te
-eg1fl
+eg1f8l
 eg1fl
 eg2gim
 eg1gi
 2ele2d.
 1e2ledel
 ele1de
-el1eff
+el1ef8f
 el1eff
 ele2g1e2lé
 ele1ge
 e2l1étk
 e2l1étt
 e2l1é2v.
-el1fl
+el1f8l
 el1fl
 el1f2r
 el1gl
 el1nö
 el1obj
 e1lo
-el1off
+el1of8f
 el1off
 el1oj
 e2l1o2ká
 e2m1éte2l.
 emét1elh
 emét1els2
-em1fl
+em1f8l
 em1fl
 emfoga2d
 em1fo
 ené1ve
 ené2vi2g
 ené1vi
-en1f2l
+en1f8l
 en1fl
 enflu1o2
 enf1lu
 e2p1élm
 1e2pénk
 e2p1é2r.
-ep1fl
+ep1f8l
 ep1fl
 ep1i1do
 e1pi
 ere1dé
 1e2redm
 ere1e2
-er1eff
+er1ef8f
 er1eff
 ere2gál
 ere1gá
 erfé2l1é2v
 er1fé
 erfé1lé
-er1fl
+er1f8l
 er1fl
 er1f2r
 er1gl
 éf1aj1tó
 éfajt2
 éf1ing
-é1fi
+éf8i
 éfing
-é1
+é
 é2f1is
 é2fis
 éf1kl
 1é2gésn
 é2gést
 é2g1é1va
-ég1fl
+ég1f8l
 ég1fl
 ég1fr
 ég1g2l
 é2h1é2l
 é2h1ép
 éh1érb
-éh1fl
+éh1f8l
 éh1fl
 é2h1ic
 é1hi
 é2k1é2vét
 é2k1é2vév
 é2k1é1vi
-ék1fj
-ék1fl
+ék1f8j
+ék1f8l
 ék1fl
 ék1fr
 ék1gr
 é1le
 é2l1e1bé
 é2l1e2d2z
-él1eff
+él1ef8f
 él1eff
 él1e2gé
 éle2gés2z1
 é2l1é2vér
 é2l1é2vi
 é2l1é1vü
-él1f2l
+él1f8l
 él1fl
 él1f2r
 él1g2r
 é2m1ér1té
 é2m1és
 é2m1é2te
-ém1fl
+ém1f8l
 ém1fl
 ém1fr
 ém1gr
 é2p1é1ri
 épé2sa
 é2p1é1te
-ép1fl
+ép1f8l
 ép1fl
 ép1g2r
 é2p1i2d
 é2r1e1be
 é2r1e1bé
 é2r1ebr
-ér1eff
+ér1ef8f
 ér1eff
 ére2g1a2
 ére2g1á
 é2r1évn
 é2r1évv
 érfi1á2
-ér1fi
+érf8i
 érfi1á2
-ér1fi
-ér1fl
+érfi
+ér1f8l
 ér1fl
 érfo2g1ó2n.
 ér1fo
 é2r1i1do
 érié2n
 éri1é
-ér1ifj
+ér1if8j
 éri2g
 é2r1i1ga
 é2r1i1ge
 ésé1vé
 é2s1é2vét
 é2s1é2vév
-és1fl
+és1f8l
 és1fl
 és1fr
 és1gr
 é2t1étr
 é2t1é2ves
 été1ve
-ét1fl
+ét1f8l
 ét1fl
 ét1fr
 ét1gr
 éz3z1sa
 éz1z2s
 2f.
+ff
 ff.
 1fa
 ffa
 ffe2af
 fe2aff
 ffe2aff
-fe2a1fi
-ffe2a1fi
+fe2afi
+ffe2afi
 fe2afl
 ffe2afl
 fe2ag
 ffe1i
 fe2iff
 ffe2iff
-fe2i1fi
-ffe2i1fi
+fe2ifi
+ffe2ifi
 fe2ifl
 ffe2ifl
 fei2n1i
 fféraf
 2féraff
 fféraff
-2féra1fi
-fféra1fi
+2férafi
+fférafi
 2féra1fl
 fféra1fl
 2féra1i
 ffé1z1s1e2
 fé1z1s1o
 ffé1z1s1o
+f8f
 f2f2e.
 f1fe
 ff2e.
 ffe3l1i2
 ffi2ac
-f1fi
+ff8i
 ffi1a
 ffi2ac
 ffi2ag
 ffi2at
 ffi2at
 ff1li2
+ff8l
 ffli2
 ff1sh
 ff1sh
 7ffy
 fg2ló
 ffg2ló
-1fi
-1fi
+f8i
+fi
 fi2a1a
 fi1a
 fi1a
 fie1s1e
 fie2t
 fie2t
-fi1fl
+fi1f8l
 fi1fl
 fi1fr
 fi1fr
 ffír1tr
 fí2rü
 ffí2rü
+f8j
 fjú1s2z
 f1jú
+ff8j
 ffjú1s2z
 ff1jú
 fki2s1
 ffk2lu
 fk2ró
 ffk2ró
+f8l
 f2lak
 f1la
+fl
 fla
 flak
 f2lan
 ffő1é
 főé2te
 ffőé2te
-fő1fl
+fő1f8l
 fő1fl
 ffő1fl
 fő1f2r
 ff1te
 f2t1eff
 ff2t1eff
-f2t1e1fi
-ff2t1e1fi
+f2t1efi
+ff2t1efi
 f2t1efl
 ff2t1efl
 fte2m
 gae2n
 ga1e
 gae2r
-2g1aff
+2g1af8f
 2g1aff
-ga1fl
+ga1f8l
 ga1fl
 ga2g2a.
 ga1ga
 ge2d1ző
 gee2t
 ge1e
-2g1eff
+2g1ef8f
 2g1eff
 2ge1ge
 2g1e2gé
 gfa2l1a1da
 gfa2le
 gfi2ú1ké
-g1fi
+gf8i
 gfi1ú
 gfi2ú1ké
-g1
+g
 gfi1ú
 gf2la
+gf8l
 gfla
+gfl
 gf2lo
 gflo
 gf2ló
 2g1i2dő
 gi2et
 gi1e
-gi1fl
+gi1f8l
 gi1fl
 gig1ad
 gi1ga
 gol2f1a
 gol2f1e
 gol2fin
-gol1fi
+golf8i
 gol2fin
-gol1
+golfi
 go2lim
 go1li
 go2l1ó2rá
 gra1fá
 1g2rafáln
 1g2rafált
-1graff
+1graf8f
 1graff
 3g2rafin
-gra1fi
+graf8i
 3g2rafin
-gra1
+grafi
 gra1fo1
 1g2ra1fű
 gra2m1a
 grá2f1an
 1gráfd
 1grá2f1e2
-1gráff
+1gráf8f
 1gráfg
 1gráfh
-3grá1fi
-3grá1fi
-1gráfj
+3gráf8i
+3gráfi
+1gráf8j
 1gráfk
 1gráfm
 1gráfn
 2gy1évt
 2gy1é2vü
 2gy1évv
-gy1fl
+gy1f8l
 gy1fl
 gy1f2r
 gy1gl
 ha2em
 hae2r
 ha2et
-ha1fl
+ha1f8l
 ha1fl
 ha1f2r
 2hago1re
 2he1cu
 he2dén
 he1dé
-he2f1i
+he2f8i
 he2fi
 he2f1u2
 he2g1a2
 hé1zo2
 hé2z3s
 hf2ló
+hf8l
 hfló
+hfl
 1hi
 2hi2a.
 hi1a
 hőe2r
 hőé2n
 hő1é
-hő1fl
+hő1f8l
 hő1fl
 hő1gl
 hő1gr
 fi2a1fá
 i2a1fe
 fi2a1fe
-i2a1fi
-i2a1fi
-1fi2a1fi
-i2a1fl
+i2af8i
+i2afi
+fi2afi
+i2a1f8l
 i2a1fl
 fi2a1fl
 i2a1fó
 ica1ff
 fica1ff
 ica1fi
-1fica1fi
+fica1fi
 ica1fl
 fica1fl
 ica1g2
 fie2f1a2
 ie2f1á
 fie2f1á
-ie2f1i
+ie2f8i
 ie2fi
-1fie2fi
+fie2fi
 ie2f1ü2
 fie2f1ü2
 ie2gé
 fife1nyő
 fifenyő1é
 ifi1o2
-i1fi
+if8i
 ifi1o2
-i1
+i
 fifi1o2
-fi1
+
 if1ír
 i1fí
 fif1ír
 fi1fí
 1if1jí
+if8j
 fif1jí
+fif8j
 1if1ju
 fif1ju
 1ifj2ú.
 1ifjúv
 fifjúv
 i1f2la
+if8l
 i1fla
+ifl
 fi1fla
 if2le
 ifle
 fig1és2z
 1i2gé1ü
 fi2gé1ü
-ig1fl
+ig1f8l
 ig1fl
 fig1fl
 i1g2hi
 fig1ra
 i1g2raff
 fi1g2raff
-i1g2ra1fi
-1fi1g2ra1fi
+i1g2rafi
+fi1g2rafi
 i1g2ra1fl
 fi1g2ra1fl
 ig3rá2f.
 fi2k1é1pü
 i2k1érz
 fi2k1érz
-ik1fl
+ik1f8l
 ik1fl
 fik1fl
 ik1fr
 fikuf
 2ikuff
 fikuff
-2iku1fi
-1fiku1fi
+2ikufi
+fikufi
 2ikufl
 fikufl
 2ikuh
 fil1átf
 il1átff
 fil1átff
-il1át1fi
-1fil1át1fi
+il1átfi
+fil1átfi
 il1átfl
 fil1átfl
 il1átm
 fi2l1é2nekn
 ilé1sp
 filé1sp
-il1f2l
+il1f8l
 il1fl
 fil1fl
 il1fr
 i1mé
 fi2m1érd
 fi1mé
-im1fj
-fim1fj
+im1f8j
+fim1f8j
 im1inh
 i1mi
 fim1inh
 fi2n1ef
 i2n1eff
 fi2n1eff
-i2n1e1fi
-1fi2n1e1fi
+i2n1efi
+fi2n1efi
 i2n1efl
 fi2n1efl
 ineg1g
 in1fe
 finfek
 fin1fe
-1infl
+1inf8l
 1infl
 finfl
 in2g1a2dó
 fin2t1árf
 in2t1árff
 fin2t1árff
-in2t1ár1fi
-1fin2t1ár1fi
+in2t1árfi
+fin2t1árfi
 in2t1ár1fl
 fin2t1ár1fl
 in2t1á1ri
 iosz2ff
 fiosz2ff
 iosz2fi
-1fiosz2fi
+fiosz2fi
 io1sz2fl
 fio1sz2fl
 iosz2kó
 fi2ó1fá
 i2ó1fe
 fi2ó1fe
-i2ó1fi
-i2ó1fi
-1fi2ó1fi
-i2ó1fl
+i2óf8i
+i2ófi
+fi2ófi
+i2ó1f8l
 i2ó1fl
 fi2ó1fl
 i2ó1fó
 fi1pe
 i2p1eff
 fi2p1eff
-i2p1e1fi
-1fi2p1e1fi
+i2p1efi
+fi2p1efi
 i2p1e1fl
 fi2p1e1fl
 ip1e2g2y
 fi2p1e1sé
 i2p1ev
 fi2p1ev
-ip1fl
+ip1f8l
 ip1fl
 fip1fl
 ip2fu
 fip1ro
 i1p2roff
 fi1p2roff
-i1pro1fi
-1fi1pro1fi
+i1profi
+fi1profi
 i1pro1fl
 fi1pro1fl
 i1p2rog
 fi2ratf
 1i2ratff
 fi2ratff
-1i2rat1fi
-1fi2rat1fi
+1i2ratfi
+fi2ratfi
 1i2rat1fl
 fi2rat1fl
 1i2ra1ti
 fi2s1alf
 i2s1alff
 fi2s1alff
-is1al1fi
-1fis1al1fi
+is1alfi
+fis1alfi
 is1alfl
 fis1alfl
 i2s1alj
 fi2s1árf
 i2s1árff
 fi2s1árff
-i2s1ár1fi
-1fi2s1ár1fi
+i2s1árfi
+fi2s1árfi
 i2s1ár1fl
 fi2s1ár1fl
 i2s1árh
 i1se
 fis1ed2z
 fi1se
-i2s1eff
+i2s1ef8f
 i2s1eff
 fi2s1eff
 i2s1e1ge
 fi2s1elf
 i2s1elff
 fi2s1elff
-is1el1fi
-1fis1el1fi
+is1elfi
+fis1elfi
 is1el1fl
 fis1el1fl
 is1elm
 fi2s1inf
 i2s1inff
 fi2s1inff
-is1in1fi
-1fis1in1fi
+is1infi
+fis1infi
 is1infl
 fis1infl
 is1int
 fit1átf
 it1átff
 fit1átff
-it1át1fi
-1fit1át1fi
+it1átfi
+fit1átfi
 it1átfl
 fit1átfl
 it1bl
 fité1te
 i2t1étt
 fi2t1étt
-it1fl
+it1f8l
 it1fl
 fit1fl
 it1fr
 fi2t1inf
 i2t1inff
 fi2t1inff
-i2t1in1fi
-1fi2t1in1fi
+i2t1infi
+fi2t1infi
 i2t1infl
 fi2t1infl
 it1i2pa
 itosz2ff
 fitosz2ff
 itosz2fi
-1fitosz2fi
+fitosz2fi
 ito1sz2fl
 fito1sz2fl
 i2t1ov
 itó1ff
 fitó1ff
 itó1fi
-1fitó1fi
+fitó1fi
 itó1fl
 fitó1fl
 1i2tókán
 fiu2maf
 iu2maff
 fiu2maff
-iu2ma1fi
-1fiu2ma1fi
+iu2mafi
+fiu2mafi
 iu2mafl
 fiu2mafl
 iu2m1ag
 fiú1i
 i2úiff
 fi2úiff
-i2úi1fi
-1fi2úi1fi
+i2úifi
+fi2úifi
 i2úifl
 fi2úifl
 i2ú1je
 fi2x1ef
 i2x1eff
 fi2x1eff
-i2x1e1fi
-1fi2x1e1fi
+i2x1efi
+fi2x1efi
 i2x1efl
 fi2x1efl
 i2x1eg
 fi2z1é2p
 1i2zé1sí
 fi2zé1sí
-iz1fl
+iz1f8l
 iz1fl
 fiz1fl
 1izgal
 fiz1inf
 iz1inff
 fiz1inff
-iz1in1fi
-1fiz1in1fi
+iz1infi
+fiz1infi
 iz1infl
 fiz1infl
 iz1int
 fi2zomf
 1i2zomff
 fi2zomff
-1izom1fi
-1fizom1fi
+1izomfi
+fizomfi
 1izom1fl
 fizom1fl
 1i2zomm
 j1fe
 jfe1le
 jf2le
+jf8l
 jfle
+jfl
 jf2lo
 jflo
 jf2ló
 jó2dór
 jó2dü
 jó2d3z
-jó1fl
+jó1f8l
 jó1fl
 jó1kl
 jó1k1ro
 j2t1érl
 j2t1érm
 jtés3s
-jt1fl
+jt1f8l
 jt1fl
 jt1fr
 j1t2h2a.
 kee2n
 ke2ep
 kee2s
-2k1eff
+2k1ef8f
 2k1eff
-ke1fl
+ke1f8l
 ke1fl
 ke1f2r
 2k1e2gér
 k1fe
 kfe1le
 kfil2mér
-k1fi
+kf8i
 kfil1mé
 kfil2mér
-k1
+k
 kfil1mé
 kfi2sar
 kfi1sa
 kfi2sar
 kfi1sa
 kf2jo
+kf8j
 k1f2la
+kf8l
 k1fla
+kfl
 kf2le
 kfle
 kf2li
 kié2d
 ki1é
 kié2k
-2k1ifj
+2k1if8j
 ki1f2r
 2ki1ga
 ki2g2a.
 fla1é
 laé2r
 flaé2r
-2laff
+2laf8f
 2laff
 flaff
-la1fl
+la1f8l
 la1fl
 fla1fl
 la2gac
 fla2g1árf
 la2g1árff
 fla2g1árff
-lag1ár1fi
-flag1ár1fi
+lag1árfi
+flag1árfi
 lag1ár1fl
 flag1ár1fl
 la2g1árh
 fl1alf
 2l1alff
 fl1alff
-2l1al1fi
-fl1al1fi
+2l1alfi
+fl1alfi
 2l1alfl
 fl1alfl
 2l1aljn
 fl2c2s1elf
 l2c2s1elff
 fl2c2s1elff
-lcs1el1fi
-flcs1el1fi
+lcs1elfi
+flcs1elfi
 lcs1el1fl
 flcs1el1fl
 l2cs1elt
 fl2c2s1inf
 l2c2s1inff
 fl2c2s1inff
-l2cs1in1fi
-fl2cs1in1fi
+l2cs1infi
+fl2cs1infi
 l2cs1infl
 fl2cs1infl
 l2cs1ing
 ldé1ve
 fldé2ves
 fldé1ve
-ld1fl
+ld1f8l
 ld1fl
 fld1fl
 ld1fr
 fle2t1elf
 le2t1elff
 fle2t1elff
-le2t1el1fi
-fle2t1el1fi
+le2t1elfi
+fle2t1elfi
 le2t1el1fl
 fle2t1el1fl
 let1elk
 flet1ra
 le1traff
 fle1traff
-le1tra1fi
-fle1tra1fi
+le1trafi
+fle1trafi
 le1tra1fl
 fle1tra1fl
 let2teg
 fl1é2v1elf
 2l1é2v1elff
 fl1é2v1elff
-2lével1fi
-flével1fi
+2lévelfi
+flévelfi
 2lével1fl
 flével1fl
 2l1é2v1e1li
 fl1évf
 2l1évff
 fl1évff
-2l1év1fi
-fl1év1fi
+2l1évfi
+fl1évfi
 2l1évfl
 fl1évfl
 2l1évh
 flfé2m1e2ké
 flfé1me
 lfi2d1é
-l1fi
+lf8i
 lfi2d1é
-l1
+l
 flfi2d1é
-fl1
+
 lfi2e
 lfi2e
 flfi2e
 lf1kl
 flf1kl
 lf2lo
+lf8l
 lflo
+lfl
 flflo
+flfl
 lf2ló
 lfló
 flfló
 fli2aszf
 li2aszff
 fli2aszff
-li2asz1fi
-fli2asz1fi
+li2aszfi
+fli2aszfi
 li2aszfl
 fli2aszfl
 li2a1s1zi
 flifé1lé
 li2fí
 fli2fí
-li1fl
+li1f8l
 li1fl
 fli1fl
 li1f2r
 fl1i2konf
 2l1i2konff
 fl1i2konff
-2l1i2kon1fi
-fl1i2kon1fi
+2l1i2konfi
+fl1i2konfi
 2l1i2konfl
 fl1i2konfl
 2l1i2kong
 fli2őf
 li2őff
 fli2őff
-li2ő1fi
-fli2ő1fi
+li2őfi
+fli2őfi
 li2őfl
 fli2őfl
 li2őg
 fllas2z
 ll1aszff
 fll1aszff
-ll1asz1fi
-fll1asz1fi
+ll1aszfi
+fll1aszfi
 ll1aszfl
 fll1aszfl
 llata2l
 fl2l1átf
 l2l1átff
 fl2l1átff
-l2l1át1fi
-fl2l1át1fi
+l2l1átfi
+fl2l1átfi
 l2l1átfl
 fl2l1átfl
 l2l1á2ti
 l1le
 fl2l1e2d2z
 fl1le
-ll1eff
+ll1ef8f
 ll1eff
 fll1eff
 lle2ger
 llé1vé
 fl2l1é2vén
 fllé1vé
-ll1f2l
+ll1f8l
 ll1fl
 fll1fl
 ll1fr
 fl2l1ingf
 l2l1ingff
 fl2l1ingff
-l2l1ing1fi
-fl2l1ing1fi
+l2l1ingfi
+fl2l1ingfi
 l2l1ingfl
 fl2l1ingfl
 l2l1ingm
 fl1lo
 ll1obj
 fll1obj
-l2l1off
+l2l1of8f
 l2l1off
 fl2l1off
 l2l1o2l
 fl2m1inf
 l2m1inff
 fl2m1inff
-l2m1in1fi
-fl2m1in1fi
+l2m1infi
+fl2m1infi
 l2m1infl
 fl2m1infl
 l2m1ing
 flog1ra
 l2o1g2raff
 fl2o1g2raff
-lo1g2ra1fi
-flo1g2ra1fi
+lo1g2rafi
+flo1g2rafi
 lo1g2ra1fl
 flo1g2ra1fl
 lo1g1rá
 fló1fé
 flófé1lé
 lófi2ú1ké
-ló1fi
+lóf8i
 lófi1ú
 lófi2ú1ké
-ló1
+lófi
 lófi1ú
 flófi2ú1ké
-fló1
+flófi
 flófi1ú
-ló1fl
+ló1f8l
 ló1fl
 fló1fl
 lóg1g
 flőe2s
 2lőe2sé
 flőe2sé
-lő1fl
+lő1f8l
 lő1fl
 flő1fl
 lő1f2r
 flő1szf
 lő1szff
 flő1szff
-lő1sz1fi
-flő1sz1fi
+lő1szfi
+flő1szfi
 lő1szfl
 flő1szfl
 l1ő2szít
 lté1ve
 fl2té2ve2s.
 flté1ve
-lt1fl
+lt1f8l
 lt1fl
 flt1fl
 lt1gl
 flt1ró
 lt2róff
 flt2róff
-lt2ró1fi
-flt2ró1fi
+lt2rófi
+flt2rófi
 lt2rófl
 flt2rófl
 l1t2rón
 flu1li
 lu2l1inff
 flu2l1inff
-lu2l1in1fi
-flu2l1in1fi
+lu2l1infi
+flu2l1infi
 lu2l1infl
 flu2l1infl
 lu2lí
 fly1átf
 2ly1átff
 fly1átff
-2lyát1fi
-flyát1fi
+2lyátfi
+flyátfi
 2lyátfl
 flyátfl
 2ly1áth
 fly1elf
 ly1elff
 fly1elff
-ly1el1fi
-fly1el1fi
+ly1elfi
+fly1elfi
 ly1el1fl
 fly1el1fl
 ly1elh
 fly1évr
 2ly1évv
 fly1évv
-ly1fl
+ly1f8l
 ly1fl
 fly1fl
 lyf1ölt2
 fly1inf
 2ly1inff
 fly1inff
-2lyin1fi
-flyin1fi
+2lyinfi
+flyinfi
 2ly1infl
 fly1infl
 2ly1ing
 fly1of
 2ly1off
 fly1off
-2ly1o1fi
-fly1o1fi
+2ly1ofi
+fly1ofi
 2ly1ofl
 fly1ofl
 2ly1o2k1al
 mee2s
 me1e
 me2et
-2m1eff
+2m1ef8f
 2m1eff
 me2ga1ba
 me1ga
 mfé2m1a2
 m1fé
 mfit2
-m1fi
+mf8i
 mfit2
-m1
+m
 mfi1tr
 mfi1tr
 mf2jo
+mf8j
 mf2la
+mf8l
 mfla
+mfl
 m1f2lo
 m1flo
 mf2ló
 mi2éf
 mi1é
 mi2éff
-mi1fl
+mi1f8l
 mi1fl
 mi1fr
 2m1i2gaz
 mi2neg
 mi1ne
 mine2s
-2m1infl
+2m1inf8l
 2m1infl
 2m1in1fú
 min2g1á
 mo2be
 2m1obj
 mo1ci1
-2m1off
+2m1of8f
 2m1off
 mo2ge2s
 mo1ge
 mó2d1ór
 mó1du2
 módus1
-mó1fl
+mó1f8l
 mó1fl
 mói2ko
 mó1i
 1mű
 mű1bl
 mű1br
-mű1fl
+mű1f8l
 mű1fl
 mű1fr
 mű1gr
 na2e1u
 naé2r
 na1é
-2n1aff
+2n1af8f
 2n1aff
 na2g2a.
 na1ga
 ncé1he
 n2c1ép
 n2c1é1vi
-nc1fl
+nc1f8l
 nc1fl
 nc1fr
 nc1gr
 ne1dy
 2n1e2d1zé
 ned2z
-2neff
+2nef8f
 2neff
 2n1e2ger
 ne1ge
 n1fe
 nfe1le
 n1f2la
+nf8l
 n1fla
+nfl
 n1f2lo
 n1flo
 nfluo1r1e2
 ni2dü
 ni2et
 ni1e
-2n1ifj
+2n1if8j
 2n1i2gal
 ni1ga
 2n1i2ga2z.
 nó1de
 nó2d1is
 nó1di
-nó1fl
+nó1f8l
 nó1fl
 nó1fr
 nó1k2l
 npu2t1i
 nrefle2x1í2
 n1re
+nref8l
 nref1le
 nrefle2x1í2
+nrefl
 nrefle
 nren2da
 n2s1a2d
 n2t1évh
 n2t1évk
 n2t1évt
-nt1fl
+nt1f8l
 nt1fl
 nt1fr
 nt1gr
 2ny1a2dó1u
 2nyadóv
 ny1a2dóz
-2ny1aff
+2ny1af8f
 2ny1aff
 nya2gar
 nya1ga
 nye1dé
 2nye1d1zé
 nyed2z
-2ny1eff
+2ny1ef8f
 2ny1eff
 2ny1egyl
 nyeg2y
 2ny1é2vü
 2ny1é2vű
 2ny1évv
-ny1fl
+ny1f8l
 ny1fl
 ny1f2r
 ny1gl
 nyié2b
 nyi1é
 2ny1ifj2ú.
+nyif8j
 nyif1jú
 2ny1ifjúb
 2ny1ifjú1é
 o2és2z
 o2é1vi
 ofi2lad
-o1fi
+of8i
 ofi1la
 ofi2lad
-o1
+o
 ofi1la
 ofi2lak
 ofi2lak
 ofi2t1e2
 ofi2t1e2
 of2la
+of8l
 ofla
+ofl
 of2ló
 ofló
 ofo1na2
 o2g1ér1tő
 o2g1érv
 o2g1és
-og1fl
+og1f8l
 og1fl
 og1fr
 og1g2l
 og1ra
 2ograf
 2o1graff
-o1g2ra1fi
-o1g2ra1fi
-2o1gráff
+o1g2raf8i
+o1g2rafi
+2o1gráf8f
 og2ráf
 og1rá
 2o1gráff
-2o3grá1fi
-2o3grá1fi
+2o3gráf8i
+2o3gráfi
 2o1grá1fo
 og2rál
 og1sk
 o2k1étk
 o2k1étt
 o2k1é2ve
-ok1fl
+ok1f8l
 ok1fl
 ok1fr
 ok1gr
 ol1fe
 ol2fe2t
 olf1ing
-ol1fi
+olf8i
 olfing
-ol1
+olfi
 ol2fir
 ol2fir
 ol2fis
 o2m1étt
 o2m1é1ve
 om1é1vé
-om1f2l
+om1f8l
 om1fl
 om1gl
 om1gr
 o2r1a2dá
 o2r1adm
 o2r1a2dó
-or1aff
+or1af8f
 or1aff
 or1agg
 or1a2gó
 or1fé
 orfé1lé
 orfi2úér
-or1fi
+orf8i
 orfi1ú
 orfiú1é
 orfi2úér
-or1
+orfi
 orfi1ú
 orfiú1é
 2or1ge
 ori1di2
 ori2d1i1o
 1o2ri1e
-o2r1ifj
+o2r1if8j
 o2r1i2ga
 o2r1i2gá
 o2r1i2g2y
 o2sz1és
 osz2fed
 osz1fe
-o1szfl
+o1szf8l
 o1szfl
 o2szi1ge
 o1s1zi
 ozóe2g2y
 ozóe1gye
 2ozófi2a.
-ozó1fi
+ozóf8i
 ozófi1a
 2ozófi2a.
-ozó1
+ozófi
 ozófi1a
 2ozófia2i.
 ozófia1i
 2ófén
 ó2f1é2r.
 ófi2ab
-ó1fi
+óf8i
 ófi1a
 ófi2ab
-ó1
+ó
 ófi1a
 ófi2ad
 ófi2ad
 ófi2akr
 ófi2akr
 ó1f2la
+óf8l
 ó1fla
+ófl
 ó1f2lo
 ó1flo
 óf2ló
 ór1é2ri
 óré2vek
 óré1ve
-ór1fl
+ór1f8l
 ór1fl
 órhá2zot
 ór1há
 ó2z1é2l
 ó1zé
 ó2z1é2te
-óz1fl
+óz1f8l
 óz1fl
 óz1fr
 ózhajó1i2
 ör2f1év
 ör1fé
 ör2f1i2p
-ör1fi
+örf8i
 ör2fi2p
-ör1
+örfi
 ör2fis
 ör2fis
 ör2f1os
 ötés3s
 öt1é2ves