1. mst
 2. ooo340

Commits

Thomas Lange [tl]  committed 96657f0

cws dict33a: #i114603# nl_NL dictionary update

 • Participants
 • Parent commits dc66f75
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (12)

File dictionaries/nl_NL/OpenTaal.png

 • Ignore whitespace
Added
New image

File dictionaries/nl_NL/README_EN.txt

View file
 • Ignore whitespace
+README_EN.txt
+04-06-2008
+********************************************************************************
+Name: Dutch word list - OpenTaal
+Version: 1.10G
+Format: Hunspell
+
+Copyright owners and history
+--------------------------------------------------------------------------------
+(c) 2008, 2009 OpenTaal
+Added more then 20.000 derivations of already approved lemmata.
+Corrected errata published by woordenlijst.org
+Correction of erroneous derivatives.
+Removed some correct words preventing common errors to be detected.
+Added suggestions for abbreviations without punctuation.
+
+(c) 2006, 2007 OpenTaal
+Adaptation to the Dutch Official Spelling rules 2005 from the Dutch Language 
+Union (Nederlandse Taalunie), and other considerable additions and 
+improvements. For more information, see: <http://opentaal.org/whoswho.php>
+
+(c) 2001, 2002, 2003, 2005 Simon Brouwer et al.
+Conversion to the Myspell-format and further improvements to the word list.
+
+(c) 1996 Nederlandstalige Tex Gebruikersgroep
+This word list is based on the Dutch word lists that were created 
+by the Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep. For more information, see:
+<http://www.ntg.nl/spelling/>
+
+Licenses:
+--------------------------------------------------------------------------------
+OpenTaal distributes its word list under the following licenses. It is up to the 
+user to choose one of these two licenses.
+- BSD, <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>
+- Creative Commons, Attribution 3.0, 
+<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>
+
+Both license texts are included into this file. For summarised versions of the 
+licenses please see:
+- BSD (revised version): <http://creativecommons.org/licenses/BSD/deed.en>
+- CC: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>
+
+You are kindly requested to keep a copy of this file 
+"README_nl_NL.txt" with every copy you make of the word list.
+
+Contributions to OpenTaal:
+--------------------------------------------------------------------------------
+By contributing to the project (i.e. through the mailing list, the 
+website, or by running the program WordsHarvester) you agree that your 
+contribution to the concerned language file will be distributed under the 
+applicable license(s). In case you wish, your name and a short description of 
+your contribution can be metioned on <http://opentaal.org/whoswho.php>. Requests 
+for this can be sent to the mailinglist. 
+
+OpenTaal respects the rights of third parties. Please ensure in any case that 
+your contribution is not burdened with rights of third parties. A contribution 
+that a third party holds rights of can only be accepted when the third party has 
+given explicit (preferably written) permission to use it under the 
+applicable license(s). In case you believe your rights are harmed by OpenTaal, 
+please contact us as soon as possible.
+
+Usage of the name OpenTaal:
+--------------------------------------------------------------------------------
+Herewith OpenTaal explicitly grants the licensee written permission to use 
+the name of "OpenTaal" to endorse or promote products derived from this word 
+list.
+
+About the "Keurmerk Spelling" of the Dutch Language Union
+--------------------------------------------------------------------------------
+The Dutch Language Union declares that this product applies the rules
+and principles of the official spelling, that is defined by The Dutch
+Language Union, and that in a checking procedure no deviations were found.
+
+For more information about the Keurmerk Spelling, please see: 
+<http://www.taalunieversum.org/keurmerk> (Dutch)
+For more information about the Dutch Language Union see: 
+<http://taalunieversum.org/en/> (English)
+
+Contact:
+--------------------------------------------------------------------------------
+For information about the OpenTaal project: 
+<http://www.opentaal.org/english.php>
+For questions and suggestions, please write an email to Simon Brouwer: 
+<simon.brouwer@opentaal.org>
+

File dictionaries/nl_NL/README_NL.txt

View file
 • Ignore whitespace
+README_NL.txt
+04-06-2009
+********************************************************************************
+Naam: Nederlandstalige woordenlijst - OpenTaal
+Versie: 1.10G
+Formaat: Hunspell
+
+Auteursrechthebbenden en historie:
+--------------------------------------------------------------------------------
+(c) 2008, 2009 OpenTaal
+Uitbreiding met ruim 20,000 flexievormen van reeds goedgekeurde woorden.
+Correctie van errata op woordenlijst.org
+Correctie van verkeerde flexievormen.
+Verwijderen van een aantal correcte woorden die voorkomen dat veel gemaakte fouten 
+worden gedetecteerd.
+Suggesties toegevoegd voor afkortingen zonder punten.
+
+(c) 2006, 2007 OpenTaal
+Aanpassingen conform de Officiële Spelling 2005 zoals opgesteld door de 
+Nederlandse Taalunie, en aanzienlijke uitbreiding en verbetering. Voor meer 
+informatie, zie: <http://opentaal.org/whoswho.php>.
+
+(c) 2001, 2002, 2003, 2005 Simon Brouwer e.a. 
+Conversie naar MySpell-formaat en verdere verbeteringen aan de woordenlijst. 
+
+(c) 1996 Nederlandstalige Tex Gebruikersgroep
+Deze woordenlijst is gebaseerd op de Nederlandstalige woordenlijsten die zijn 
+ontwikkeld door de Nederlandstalige Tex Gebruikersgroep. Voor meer informatie, 
+zie: <http://www.ntg.nl/spelling/>.
+
+Licenties:
+--------------------------------------------------------------------------------
+OpenTaal verspreidt de woordenlijst onder de onderstaande licenties. Een 
+gebruiker kan een van beide licenties kiezen.
+- BSD (herziene versie), <http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>
+- Creative Commons, Naamsvermelding 3.0, 
+<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>
+
+De volledige licentieteksten zijn opgenomen in dit bestand. Voor verkorte 
+versies van de licenties zie:
+- BSD (herziene versie): <http://creativecommons.org/licenses/BSD/deed.nl>
+- CC: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.nl>
+
+U wordt vriendelijk verzocht om dit bestand ("README_nl_NL.txt") mee te leveren 
+bij iedere kopie van de woordenlijst.
+
+Bijdragen aan OpenTaal:
+--------------------------------------------------------------------------------
+Door bij te dragen aan het project (bijvoorbeeld via de mailinglist, de website 
+of door het draaien van het programma WordsHarvester) stemt u ermee in dat uw 
+bijdrage aan het desbetreffende taalhulpbestand beschikbaar komt onder de 
+van toepassing zijnde licentie(s). Indien u dat wenst, dan kan uw naam en een 
+korte beschrijving van uw bijdrage genoemd worden op 
+<http://opentaal.org/whoswho.php>. Een verzoek daartoe kunt u sturen naar de 
+mailinglist.
+
+OpenTaal respecteert de rechten van derden. Zorg er daarom altijd voor dat uw 
+bijdrage niet belast is met rechten van derden. Een bijdrage op welke rechten 
+van een derde rusten kan alleen worden geaccepteerd als deze derde expliciet 
+(liefst schriftelijk) toestemming heeft gegeven voor gebruik onder de 
+van toepassing zijnde licentie(s). Mocht u van mening zijn dat uw rechten door 
+OpenTaal worden geschaad, dan verzoeken we u zo spoedig mogelijk contact met 
+ons op te nemen. 
+
+Gebruik van de naam "OpenTaal":
+--------------------------------------------------------------------------------
+OpenTaal geeft de licentienemer bij deze expliciet schriftelijke toestemming om 
+de naam "OpenTaal" te gebruiken ter promotie van producten die zijn afgeleid 
+van deze woordenlijst.
+
+Over het Keurmerk Spelling van de Nederlandse Taalunie:
+--------------------------------------------------------------------------------
+De lijst met basiswoorden van OpenTaal is goedgekeurd door de Nederlandse 
+Taalunie. De Nederlandse Taalunie verklaart dat in dit product de regels en 
+principes van de officiële spelling, zoals die door de Nederlandse Taalunie zijn 
+vastgesteld, zijn toegepast en dat bij controle geen afwijkingen zijn gevonden. 
+Voor meer informatie, zie: <http://www.taalunieversum.org/keurmerk>
+
+Contact:
+--------------------------------------------------------------------------------
+Voor informatie over het project OpenTaal: <http://www.opentaal.org/>
+Voor vragen en suggesties, schrijf aan Simon Brouwer: 
+<simon.brouwer@opentaal.org>
+             

File dictionaries/nl_NL/README_nl_NL.txt

 • Ignore whitespace
-README_nl_NL.txt [NEDERLANDS/ENGLISH]
-********************************************************************************
-
-[NEDERLANDS]
-Nederlandstalige woordenlijst - OpenTaal
-Versie: 1.00 G
-Formaat: MySpell
-
-Licentie:
---------------------------------------------------------------------------------
-Gebruik en/of verspreiding van de Nederlandstalige woordenlijst inclusief 
-woordafbreekpatronen is slechts toegestaan onder de voorwaarden van de GNU 
-Lesser General Public License (GNU LGPL). De tekst van deze licentie is 
-opgenomen aan het einde van dit bestand. U wordt vriendelijk verzocht om dit 
-bestand "README_nl_NL.txt" mee te leveren bij iedere kopie van de woordenlijst.
-
-Over het Keurmerk Spelling van de Nederlandse Taalunie:
---------------------------------------------------------------------------------
-De Nederlandse Taalunie verklaart dat in dit product de regels en
-principes van de offici�le spelling, zoals die door de Nederlandse
-Taalunie zijn vastgesteld, zijn toegepast en dat bij controle geen
-afwijkingen zijn gevonden.
-
-Voor meer informatie, zie: www.taalunieversum.org/keurmerk
-
-Achtergrond Nederlandstalige woordenlijst:
---------------------------------------------------------------------------------
-(c) 1996 Nederlandstalige Tex Gebruikersgroep
-Deze woordenlijst is gebaseerd op de Nederlandstalige woordenlijsten die zijn 
-ontwikkeld door de Nederlandstalige Tex Gebruikersgroep. Deze woordenlijsten 
-zijn beschikbaar gesteld onder de GNU LGPL. Voor meer informatie, 
-zie: http://www.ntg.nl/spelling/
-
-(c) 2001, 2002, 2003, 2005 Simon Brouwer e.a. 
-Conversie naar MySpell-formaat, en verdere verbeteringen aan de woordenlijst. 
-
-(c) 2006, 2007 OpenTaal
-Aanpassingen conform de Offici�le Spelling 2005 zoals opgesteld door de 
-Nederlandse Taalunie, en aanzienlijke uitbreiding en verbetering. Voor meer 
-informatie, zie: http://www.opentaal.org/
-
-
-Contact:
---------------------------------------------------------------------------------
-Voor informatie over het project OpenTaal: http://www.opentaal.org/
-Voor vragen en suggesties, schrijf aan Simon Brouwer: simon.oo.o@xs4all.nl
-
-             
-			**************
-
-
-[ENGLISH] 
-Dutch word list - OpenTaal
-Version: 1.00 G
-Format: MySpell
-
-License:
---------------------------------------------------------------------------------
-Use and/or distribution of the Dutch wordlist including the hyphenation patterns
-is only allowed in accordance to the license conditions of the GNU Lesser 
-General Public License (GNU LGPL). The text of this license is included at the 
-end of this file. You are kindly requested to keep a copy of this file 
-"README_nl_NL.txt" with every copy you make of the word list.
-
-About the "Keurmerk Spelling" of the Dutch Language Union
---------------------------------------------------------------------------------
-The Dutch Language Union declares that this product applies the rules
-and principles of the official spelling, that is defined by The Dutch
-Language Union, and that in a checking procedure no deviations were found.
-
-For more information about the Keurmerk Spelling, please see: 
-    www.taalunieversum.org/keurmerk (Dutch)
-For more information about the Dutch Language Union see:
-    http://taalunieversum.org/en/ (English)
-
-About the Dutch word list:
---------------------------------------------------------------------------------
-(c) 1996 Nederlandstalige Tex Gebruikersgroep
-This word list is based on the Dutch word lists that were created 
-by the Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep. These word lists are made available 
-under the conditions of the GNU LGPL. For more information, see:
-http://www.ntg.nl/spelling/
-
-(c) 2001, 2002, 2003, 2005 Simon Brouwer et al.
-Conversion to the Myspell-format, and further improvements to the word list. 
-
-(c) 2006, 2007 OpenTaal
-Adaptation to the Dutch Official Spelling rules 2005 from the Dutch Language 
-Union (Nederlandse Taalunie), and other considerable additions and 
-improvements. For more information, see: http://www.opentaal.org/
-
-Contact:
---------------------------------------------------------------------------------
-For information about the OpenTaal project: http://www.opentaal.org/english.php
-For questions and suggestions, write email to Simon Brouwer: 
-simon.oo.o@xs4all.nl
-
-             
-			**************
-
-
-Licentietekst: / License text:
---------------------------------------------------------------------------------
-		 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
-		    Version 2.1, February 1999
-
- Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
- 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
- Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
- of this license document, but changing it is not allowed.
-
-[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
- as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
- the version number 2.1.]
-
-			  Preamble
-
- The licenses for most software are designed to take away your
-freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
-Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
-free software--to make sure the software is free for all its users.
-
- This license, the Lesser General Public License, applies to some
-specially designated software packages--typically libraries--of the
-Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You
-can use it too, but we suggest you first think carefully about whether
-this license or the ordinary General Public License is the better
-strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
-
- When we speak of free software, we are referring to freedom of use,
-not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
-you have the freedom to distribute copies of free software (and charge
-for this service if you wish); that you receive source code or can get
-it if you want it; that you can change the software and use pieces of
-it in new free programs; and that you are informed that you can do
-these things.
-
- To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
-distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these
-rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
-you if you distribute copies of the library or if you modify it.
-
- For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
-or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
-you. You must make sure that they, too, receive or can get the source
-code. If you link other code with the library, you must provide
-complete object files to the recipients, so that they can relink them
-with the library after making changes to the library and recompiling
-it. And you must show them these terms so they know their rights.
-
- We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the
-library, and (2) we offer you this license, which gives you legal
-permission to copy, distribute and/or modify the library.
-
- To protect each distributor, we want to make it very clear that
-there is no warranty for the free library. Also, if the library is
-modified by someone else and passed on, the recipients should know
-that what they have is not the original version, so that the original
-author's reputation will not be affected by problems that might be
-introduced by others.
-
- Finally, software patents pose a constant threat to the existence of
-any free program. We wish to make sure that a company cannot
-effectively restrict the users of a free program by obtaining a
-restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that
-any patent license obtained for a version of the library must be
-consistent with the full freedom of use specified in this license.
-
- Most GNU software, including some libraries, is covered by the
-ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser
-General Public License, applies to certain designated libraries, and
-is quite different from the ordinary General Public License. We use
-this license for certain libraries in order to permit linking those
-libraries into non-free programs.
-
- When a program is linked with a library, whether statically or using
-a shared library, the combination of the two is legally speaking a
-combined work, a derivative of the original library. The ordinary
-General Public License therefore permits such linking only if the
-entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
-Public License permits more lax criteria for linking other code with
-the library.
-
- We call this license the "Lesser" General Public License because it
-does Less to protect the user's freedom than the ordinary General
-Public License. It also provides other free software developers Less
-of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages
-are the reason we use the ordinary General Public License for many
-libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain
-special circumstances.
-
- For example, on rare occasions, there may be a special need to
-encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes
-a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be
-allowed to use the library. A more frequent case is that a free
-library does the same job as widely used non-free libraries. In this
-case, there is little to gain by limiting the free library to free
-software only, so we use the Lesser General Public License.
-
- In other cases, permission to use a particular library in non-free
-programs enables a greater number of people to use a large body of
-free software. For example, permission to use the GNU C Library in
-non-free programs enables many more people to use the whole GNU
-operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
-system.
-
- Although the Lesser General Public License is Less protective of the
-users' freedom, it does ensure that the user of a program that is
-linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
-that program using a modified version of the Library.
-
- The precise terms and conditions for copying, distribution and
-modification follow. Pay close attention to the difference between a
-"work based on the library" and a "work that uses the library". The
-former contains code derived from the library, whereas the latter must
-be combined with the library in order to run.
-
-		 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
-  TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
-
- 0. This License Agreement applies to any software library or other
-program which contains a notice placed by the copyright holder or
-other authorized party saying it may be distributed under the terms of
-this Lesser General Public License (also called "this License").
-Each licensee is addressed as "you".
-
- A "library" means a collection of software functions and/or data
-prepared so as to be conveniently linked with application programs
-(which use some of those functions and data) to form executables.
-
- The "Library", below, refers to any such software library or work
-which has been distributed under these terms. A "work based on the
-Library" means either the Library or any derivative work under
-copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
-portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
-straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
-included without limitation in the term "modification".)
-
- "Source code" for a work means the preferred form of the work for
-making modifications to it. For a library, complete source code means
-all the source code for all modules it contains, plus any associated
-interface definition files, plus the scripts used to control compilation
-and installation of the library.
-
- Activities other than copying, distribution and modification are not
-covered by this License; they are outside its scope. The act of
-running a program using the Library is not restricted, and output from
-such a program is covered only if its contents constitute a work based
-on the Library (independent of the use of the Library in a tool for
-writing it). Whether that is true depends on what the Library does
-and what the program that uses the Library does.
- 
- 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
-complete source code as you receive it, in any medium, provided that
-you conspicuously and appropriately publish on each copy an
-appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
-all the notices that refer to this License and to the absence of any
-warranty; and distribute a copy of this License along with the
-Library.
-
- You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
-and you may at your option offer warranty protection in exchange for a
-fee.
-
- 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion
-of it, thus forming a work based on the Library, and copy and
-distribute such modifications or work under the terms of Section 1
-above, provided that you also meet all of these conditions:
-
-  a) The modified work must itself be a software library.
-
-  b) You must cause the files modified to carry prominent notices
-  stating that you changed the files and the date of any change.
-
-  c) You must cause the whole of the work to be licensed at no
-  charge to all third parties under the terms of this License.
-
-  d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
-  table of data to be supplied by an application program that uses
-  the facility, other than as an argument passed when the facility
-  is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,
-  in the event an application does not supply such function or
-  table, the facility still operates, and performs whatever part of
-  its purpose remains meaningful.
-
-  (For example, a function in a library to compute square roots has
-  a purpose that is entirely well-defined independent of the
-  application. Therefore, Subsection 2d requires that any
-  application-supplied function or table used by this function must
-  be optional: if the application does not supply it, the square
-  root function must still compute square roots.)
-
-These requirements apply to the modified work as a whole. If
-identifiable sections of that work are not derived from the Library,
-and can be reasonably considered independent and separate works in
-themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
-sections when you distribute them as separate works. But when you
-distribute the same sections as part of a whole which is a work based
-on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of
-this License, whose permissions for other licensees extend to the
-entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
-it.
-
-Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
-your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
-exercise the right to control the distribution of derivative or
-collective works based on the Library.
-
-In addition, mere aggregation of another work not based on the Library
-with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
-a storage or distribution medium does not bring the other work under
-the scope of this License.
-
- 3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
-License instead of this License to a given copy of the Library. To do
-this, you must alter all the notices that refer to this License, so
-that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
-instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the
-ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
-that version instead if you wish.) Do not make any other change in
-these notices.
-
- Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
-that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
-subsequent copies and derivative works made from that copy.
-
- This option is useful when you wish to copy part of the code of
-the Library into a program that is not a library.
-
- 4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
-derivative of it, under Section 2) in object code or executable form
-under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
-it with the complete corresponding machine-readable source code, which
-must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
-medium customarily used for software interchange.
-
- If distribution of object code is made by offering access to copy
-from a designated place, then offering equivalent access to copy the
-source code from the same place satisfies the requirement to
-distribute the source code, even though third parties are not
-compelled to copy the source along with the object code.
-
- 5. A program that contains no derivative of any portion of the
-Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
-linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a
-work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and
-therefore falls outside the scope of this License.
-
- However, linking a "work that uses the Library" with the Library
-creates an executable that is a derivative of the Library (because it
-contains portions of the Library), rather than a "work that uses the
-library". The executable is therefore covered by this License.
-Section 6 states terms for distribution of such executables.
-
- When a "work that uses the Library" uses material from a header file
-that is part of the Library, the object code for the work may be a
-derivative work of the Library even though the source code is not.
-Whether this is true is especially significant if the work can be
-linked without the Library, or if the work is itself a library. The
-threshold for this to be true is not precisely defined by law.
-
- If such an object file uses only numerical parameters, data
-structure layouts and accessors, and small macros and small inline
-functions (ten lines or less in length), then the use of the object
-file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
-work. (Executables containing this object code plus portions of the
-Library will still fall under Section 6.)
-
- Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
-distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
-Any executables containing that work also fall under Section 6,
-whether or not they are linked directly with the Library itself.
-
- 6. As an exception to the Sections above, you may also combine or
-link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
-work containing portions of the Library, and distribute that work
-under terms of your choice, provided that the terms permit
-modification of the work for the customer's own use and reverse
-engineering for debugging such modifications.
-
- You must give prominent notice with each copy of the work that the
-Library is used in it and that the Library and its use are covered by
-this License. You must supply a copy of this License. If the work
-during execution displays copyright notices, you must include the
-copyright notice for the Library among them, as well as a reference
-directing the user to the copy of this License. Also, you must do one
-of these things:
-
-  a) Accompany the work with the complete corresponding
-  machine-readable source code for the Library including whatever
-  changes were used in the work (which must be distributed under
-  Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
-  with the Library, with the complete machine-readable "work that
-  uses the Library", as object code and/or source code, so that the
-  user can modify the Library and then relink to produce a modified
-  executable containing the modified Library. (It is understood
-  that the user who changes the contents of definitions files in the
-  Library will not necessarily be able to recompile the application
-  to use the modified definitions.)
-
-  b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the
-  Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a
-  copy of the library already present on the user's computer system,
-  rather than copying library functions into the executable, and (2)
-  will operate properly with a modified version of the library, if
-  the user installs one, as long as the modified version is
-  interface-compatible with the version that the work was made with.
-
-  c) Accompany the work with a written offer, valid for at
-  least three years, to give the same user the materials
-  specified in Subsection 6a, above, for a charge no more
-  than the cost of performing this distribution.
-
-  d) If distribution of the work is made by offering access to copy
-  from a designated place, offer equivalent access to copy the above
-  specified materials from the same place.
-
-  e) Verify that the user has already received a copy of these
-  materials or that you have already sent this user a copy.
-
- For an executable, the required form of the "work that uses the
-Library" must include any data and utility programs needed for
-reproducing the executable from it. However, as a special exception,
-the materials to be distributed need not include anything that is
-normally distributed (in either source or binary form) with the major
-components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
-which the executable runs, unless that component itself accompanies
-the executable.
-
- It may happen that this requirement contradicts the license
-restrictions of other proprietary libraries that do not normally
-accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
-use both them and the Library together in an executable that you
-distribute.
-
- 7. You may place library facilities that are a work based on the
-Library side-by-side in a single library together with other library
-facilities not covered by this License, and distribute such a combined
-library, provided that the separate distribution of the work based on
-the Library and of the other library facilities is otherwise
-permitted, and provided that you do these two things:
-
-  a) Accompany the combined library with a copy of the same work
-  based on the Library, uncombined with any other library
-  facilities. This must be distributed under the terms of the
-  Sections above.
-
-  b) Give prominent notice with the combined library of the fact
-  that part of it is a work based on the Library, and explaining
-  where to find the accompanying uncombined form of the same work.
-
- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
-the Library except as expressly provided under this License. Any
-attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
-distribute the Library is void, and will automatically terminate your
-rights under this License. However, parties who have received copies,
-or rights, from you under this License will not have their licenses
-terminated so long as such parties remain in full compliance.
-
- 9. You are not required to accept this License, since you have not
-signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
-distribute the Library or its derivative works. These actions are
-prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
-modifying or distributing the Library (or any work based on the
-Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
-all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
-the Library or works based on it.
-
- 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
-Library), the recipient automatically receives a license from the
-original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
-subject to these terms and conditions. You may not impose any further
-restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
-You are not responsible for enforcing compliance by third parties with
-this License.
-
- 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
-infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
-conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
-otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
-excuse you from the conditions of this License. If you cannot
-distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
-License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
-may not distribute the Library at all. For example, if a patent
-license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
-all those who receive copies directly or indirectly through you, then
-the only way you could satisfy both it and this License would be to
-refrain entirely from distribution of the Library.
-
-If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
-particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
-and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
-
-It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
-patents or other property right claims or to contest validity of any
-such claims; this section has the sole purpose of protecting the
-integrity of the free software distribution system which is
-implemented by public license practices. Many people have made
-generous contributions to the wide range of software distributed
-through that system in reliance on consistent application of that
-system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
-to distribute software through any other system and a licensee cannot
-impose that choice.
-
-This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
-be a consequence of the rest of this License.
-
- 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
-certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
-original copyright holder who places the Library under this License may add
-an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
-so that distribution is permitted only in or among countries not thus
-excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
-written in the body of this License.
-
- 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
-versions of the Lesser General Public License from time to time.
-Such new versions will be similar in spirit to the present version,
-but may differ in detail to address new problems or concerns.
-
-Each version is given a distinguishing version number. If the Library
-specifies a version number of this License which applies to it and
-"any later version", you have the option of following the terms and
-conditions either of that version or of any later version published by
-the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
-license version number, you may choose any version ever published by
-the Free Software Foundation.
-
- 14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
-programs whose distribution conditions are incompatible with these,
-write to the author to ask for permission. For software which is
-copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
-Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
-decision will be guided by the two goals of preserving the free status
-of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
-and reuse of software generally.
-
-			  NO WARRANTY
-
- 15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
-WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
-EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
-OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
-KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
-IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
-PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
-LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
-THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
-
- 16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
-WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
-AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
-FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
-CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
-LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
-RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
-FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
-SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
-DAMAGES.
-
-		   END OF TERMS AND CONDITIONS
-
-      How to Apply These Terms to Your New Libraries
-
- If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
-possible use to the public, we recommend making it free software that
-everyone can redistribute and change. You can do so by permitting
-redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
-ordinary General Public License).
-
- To apply these terms, attach the following notices to the library. It is
-safest to attach them to the start of each source file to most effectively
-convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
-"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
-
-  <one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
-  Copyright (C) <year> <name of author>
-
-  This library is free software; you can redistribute it and/or
-  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
-  License as published by the Free Software Foundation; either
-  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
-
-  This library is distributed in the hope that it will be useful,
-  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
-  Lesser General Public License for more details.
-
-  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
-  License along with this library; if not, write to the Free Software
-  Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
-
-Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
-
-You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
-school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
-necessary. Here is a sample; alter the names:
-
- Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
- library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
-
- <signature of Ty Coon>, 1 April 1990
- Ty Coon, President of Vice
-
-That's all there is to it!
-
-********************************************************************************

File dictionaries/nl_NL/desc_en_US.txt

View file
 • Ignore whitespace
+Dutch spell checker for OpenOffice.org 3.0 and later.
+Conforms to the official standard for Dutch. 
+Made by OpenTaal (www.opentaal.org)

File dictionaries/nl_NL/desc_nl_NL.txt

View file
 • Ignore whitespace
+Nederlandstalige spellingcontrole voor OpenOffice.org vanaf versie 3.0. 
+Hanteert de officiële standaard van de Taalunie.
+Gemaakt door OpenTaal (www.opentaal.org)

File dictionaries/nl_NL/description.xml

View file
 • Ignore whitespace
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<description xmlns="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:d="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
-  <version value="2009.03.18" />
-  <identifier value="org.openoffice.nl.hunspell.dictionaries" />
-  <display-name>
-    <name lang="en">Dutch spelling and hyphenation dictionaries</name>
-  </display-name>
-  <platform value="all" />
-  <dependencies>
-    <OpenOffice.org-minimal-version value="3.0" d:name="OpenOffice.org 3.0" />
-  </dependencies>
-</description>
-
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<description xmlns="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:d="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
+  <identifier value="org.openoffice.nl.hunspell.dictionaries" />
+  <platform value="all" />
+  <version value="1.1.2" />
+  <dependencies>
+    <OpenOffice.org-minimal-version value="3.0" d:name="OpenOffice.org 3.0" />
+  </dependencies>
+  <!--
+  <registration>
+    <simple-license accept-by="admin" suppress-on-update="false" >
+      <license-text xlink:href="README_NL.txt" lang="nl-NL" license-id="nl-NL" />
+      <license-text xlink:href="README_EN.txt" lang="en-US" license-id="en-US" />
+    </simple-license>
+  </registration>
+  -->
+  <display-name>
+    <name lang="en">Dutch spelling following official standards</name>
+    <name lang="nl">Nederlandstalige spellingcontrole conform de officiële standaard.</name>
+  </display-name>
+  <extension-description>
+    <src xlink:href="desc_nl_NL.txt" lang="nl" />
+    <src xlink:href="desc_en_US.txt" lang="en" />
+  </extension-description>
+  <icon>
+    <default xlink:href="OpenTaal.png" />
+  </icon>
+
+  <publisher>
+    <name xlink:href="http://www.opentaal.org" lang="en">www.opentaal.org</name>
+    <name xlink:href="http://www.opentaal.org" lang="nl">www.opentaal.org</name>
+  </publisher>
+
+  <!--This link will be generated by repository. Check if this already works for multiple languages.
+    If not you may provide it manually if you like.
+  <release-notes>
+    <src xlink:href="http://extensions.openoffice.org/testarea/desktop/publisher/release-notes_en.txt" lang="en" />
+    <src xlink:href="http://extensions.openoffice.org/testarea/desktop/publisher/release-notes_nl.txt" lang="nl" />
+  </release-notes>
+  -->
+</description>

File dictionaries/nl_NL/dictionaries.xcu

View file
 • Ignore whitespace
         <value>DICT_SPELL</value>
       </prop>
       <prop oor:name="Locales" oor:type="oor:string-list">
-         <value>nl-NL nl-BE</value>
+        <value>nl-NL nl-BE</value>
       </prop>
     </node>
     <node oor:name="HyphDic_nl-NL" oor:op="fuse">

File dictionaries/nl_NL/makefile.mk

View file
 • Ignore whitespace
 COMPONENT_FILES= \
   $(EXTENSIONDIR)$/nl_NL.aff \
   $(EXTENSIONDIR)$/nl_NL.dic \
-  $(EXTENSIONDIR)$/hyph_nl_NL.dic
+  $(EXTENSIONDIR)$/hyph_nl_NL.dic \
+  $(EXTENSIONDIR)$/README_EN.txt \
+  $(EXTENSIONDIR)$/desc_en_US.txt \
+  $(EXTENSIONDIR)$/desc_nl_NL.txt \
+  $(EXTENSIONDIR)$/OpenTaal.png
 
 COMPONENT_CONFIGDEST=.
 COMPONENT_XCU= \
   $(EXTENSIONDIR)$/dictionaries.xcu
 
 # disable fetching default OOo license text
-CUSTOM_LICENSE=README_nl_NL.txt
+CUSTOM_LICENSE=README_NL.txt
 # override default license destination
 PACKLICS= $(EXTENSIONDIR)$/$(CUSTOM_LICENSE)
 

File dictionaries/nl_NL/manifest.xml

View file
 • Ignore whitespace
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <!DOCTYPE manifest:manifest PUBLIC "-//OpenOffice.org//DTD Manifest 1.0//EN" "Manifest.dtd">
 <manifest:manifest xmlns:manifest="http://openoffice.org/2001/manifest">
-  <manifest:file-entry manifest:media-type="application/vnd.sun.star.configuration-data" 
+  <manifest:file-entry manifest:media-type="application/vnd.sun.star.configuration-data"
     manifest:full-path="dictionaries.xcu"/>
 </manifest:manifest>

File dictionaries/nl_NL/nl_NL.aff

View file
 • Ignore whitespace
-SET ISO8859-1
-TRY esianrtolcdugmphbyfvkwjkqxz-������������'ESIANRTOLCDUGMPHBYFVKWJKQXZ
-
-NOSPLITSUGS
-
-PFX A Y 1
-PFX A 0 aan .
-
-PFX B Y 1
-PFX B 0 be .
-
-PFX C Y 1
-PFX C 0 in .
-
-PFX F Y 1
-PFX F 0 af .
-
-PFX G Y 1
-PFX G 0 ge .
-
-PFX K Y 1
-PFX K 0 op .
-
-PFX O Y 1
-PFX O 0 on .
-
-PFX U Y 1
-PFX U 0 uit .
-
-PFX V Y 1
-PFX V 0 ver .
-
-SFX J N 18
-SFX J 0 tje [aeiou][aeiou] 
-SFX J 0 tjes [aeiou][aeiou] 
-SFX J 0 atje [^aeiou]a 
-SFX J 0 atjes [^aeiou]a 
-SFX J 0 etje [^aeiou]i 
-SFX J 0 etjes [^aeiou]i 
-SFX J 0 'tje [^aeiou]y
-SFX J 0 'tjes [^aeiou]y 
-SFX J 0 otje [^aeiou]o
-SFX J 0 otjes [^aeiou]o 
-SFX J 0 utje [^aeiou]u
-SFX J 0 utjes [^aeiou]u 
-SFX J 0 tje [aeiou][lnrw] 
-SFX J 0 tjes [aeiou][lnrw] 
-SFX J 0 pje [aeiou][m] 
-SFX J 0 pjes [aeiou][m] 
-SFX J 0 je [aeiou][bcdfgkpt] 
-SFX J 0 jes [aeiou][bcdfgkpt] 
-
-SFX N N 2
-SFX N 0 en [^e]
-SFX N 0 n e
-
-SFX M N 13
-SFX M 0 ben b
-SFX M 0 den d
-SFX M 0 fen f
-SFX M 0 gen g
-SFX M 0 ken k
-SFX M 0 len l
-SFX M 0 men m
-SFX M 0 nen n
-SFX M 0 pen p
-SFX M 0 ren r
-SFX M 0 sen s
-SFX M 0 ten t
-SFX M z zen z
-
-SFX Z N 20
-SFX Z af ven aaf
-SFX Z as zen aas
-SFX Z ef ven eef
-SFX Z es zen ees
-SFX Z s zen eis
-SFX Z s zen eus
-SFX Z f ven ief
-SFX Z s zen ies
-SFX Z f ven ijf
-SFX Z s zen ijs
-SFX Z f ven oef
-SFX Z s zen oes
-SFX Z of ven oof
-SFX Z os zen oos
-SFX Z f ven uif
-SFX Z s zen uis
-SFX Z us zen uus
-SFX Z f ven [^aeijou]f
-SFX Z s zen [^aeijou]s
-SFX Z id den heid
-
-SFX P N 34
-SFX P ad den aad
-SFX P af fen aaf
-SFX P ag gen aag
-SFX P ak ken aak
-SFX P al len aal
-SFX P am men aam
-SFX P an nen aan
-SFX P ap pen aap
-SFX P ar ren aar
-SFX P as sen aas
-SFX P at ten aat
-SFX P ed den eed
-SFX P eg gen eeg
-SFX P ek ken eek
-SFX P el len eel
-SFX P em men eem
-SFX P en nen een
-SFX P ep pen eep
-SFX P er ren eer
-SFX P es sen ees
-SFX P et ten eet
-SFX P od den ood
-SFX P of fen oof
-SFX P og gen oog
-SFX P ok ken ook
-SFX P ol len ool
-SFX P om men oom
-SFX P on nen oon
-SFX P op pen oop
-SFX P or ren oor
-SFX P ot ten oot
-SFX P ul len uul
-SFX P un nen uun
-SFX P ur ren uur
-
-SFX S N 1
-SFX S 0 s [^s]
-
-SFX X N 1
-SFX X 0 's [^s]
-
-SFX E N 1
-SFX E 0 e [^e]
-
-SFX R N 4
-SFX R 0 r e
-SFX R 0 er [^e]
-SFX R 0 re e
-SFX R 0 ere [^e]
-
-SFX T N 2
-SFX T 0 st .
-SFX T 0 ste .
-
-SFX D N 2
-SFX D 0 d [^d]
-SFX D 0 de [^d]
-
-SFX W N 7
-SFX W 0 t [^t]
-SFX W 0 te [kfstp]
-SFX W 0 ten [kfstp]
-SFX W 0 te ch
-SFX W 0 ten ch
-SFX W 0 de [^kfstp]
-SFX W 0 den [^kfstp]
-
-SFX H N 1
-SFX H 0 heid .
-
-SFX I N 1
-SFX I 0 ing .
-
-REP 165
-REP g ch
-REP ch g
-REP cht gd
-REP gg ch
-REP ei ij
-REP ij ei
-REP y ij
-REP u ij
-REP e ij
-REP ie y
-REP ie y'
-REP � ii
-REP ee �
-REP � ee
-REP ee �
-REP ae �
-REP je �
-REP e� e-e
-REP o eau
-REP o's eaus
-REP oo eau
-REP ok eauc
-REP joe u
-REP ui eu
-REP iu u�
-REP ies isch
-REP s sch
-REP ss zz
-REP c ss
-REP z ss
-REP x ks
-REP ks x
-REP kt x
-REP ks ct
-REP ks cz
-REP x cz
-REP ed t
-REP k qu
-REP kw qu
-REP kw cqu
-REP qu k
-REP qu kw
-REP kwie cui
-REP kwie cuit
-REP que k
-REP ph f
-REP ff v
-REP ks cc
-REP kk cc
-REP cc kk
-REP k cc
-REP ele elli
-REP ove oof
-REP ool ole
-REP age aag
-REP lli lj
-REP aj aill
-REP lj ill
-REP lis lliss
-REP alie aille
-REP nj gn
-REP oer oure
-REP ouqu oek
-REP oe out
-REP cou koe
-REP ique iek
-REP e ai
-REP eks ax
-REP tens tigens
-REP g gge
-REP de dede
-REP ing iging
-REP rres ress
-REP bbon bonn
-REP scus cuss
-REP rondis rrondiss
-REP abber aberr
-REP ggres gress
-REP acoll accol
-REP plaudis pplaudiss
-REP lluminim lumini
-REP len llenn
-REP ttel tell
-REP acab abrac
-REP ubi ibu
-REP croc krok 
-REP ten than
-REP uuk uc
-REP ings ens
-REP ens ings
-REP eid ijdt
-REP ters teress
-REP iep ype
-REP sen sci�n
-REP sens sci�nt
-REP kons conc
-REP konsekw consequ
-REP akkom accomm
-REP statie staatsie
-REP glij gelei
-REP noot note
-REP knoot cnote
-REP usqu uusk
-REP kass caiss
-REP akel acle
-REP crash krach
-REP gynek gynaec
-REP gine gynae
-REP music muzik
-REP kiet quitte
-REP ruggegraad ruggengraat
-REP zowiezo sowieso
-REP ceedee cd
-REP ceedees cd's
-REP grafitti graffiti
-REP kangaroe kangoeroe
-REP kassiere caissi�re
-REP britani� Brittanni�
-REP britanie Brittanni�
-REP capucino cappuccino
-REP celcius Celsius 
-REP kado cadeau
-REP kado's cadeaus
-REP kadootje cadeautje
-REP comittee comit�
-REP committee comit�
-REP komitee comit� 
-REP komittee comit� 
-REP kommitee comit� 
-REP kommittee comit�
-REP kwis quiz 
-REP kwissen quizzen
-REP loupe loep
-REP copy kopij
-REP pitoresque pittoreske 
-REP reikweite reikwijdte
-REP snietsel schnitzel
-REP snitsel schnitzel
-REP spagetie spaghetti
-REP spagettie spaghetti
-REP lazanja lasagne
-REP attack attaque
-REP uptodate up-to-date
-REP caffeine cafe�ne
-REP enigsinds enigszins
-REP klup club
-REP wiskid whizzkid 
-REP kontakt contact 
-REP kontekst context 
-REP korrekt correct 
-REP kritikus criticus
-REP gestressed gestrest
-REP zo�ven zo-even
-REP dislek dyslec
-REP dislektie dyslexie
-REP disleksie dyslexie
-REP dyslecten dyslectici
-REP dyslect dyslecticus
-REP dislekties dyslectisch
-REP dyslexties dyslectisch
-REP spel spelling
-REP spelcheck spellingcontrole
-REP spellingcheck spellingcontrole
-REP spellingscheck spellingcontrole
-REP aflassen afgelasten
+SET ISO8859-1
+TRY esianrtolcdugmphbyfvkwjkqxz-������������'ESIANRTOLCDUGMPHBYFVKWJKQXZ
+
+# combined layout for BE and NL keyboards NL en BE
+KEY qwertyuiop|asdfghjkl|zxcvbnm|qawsedrftgyhujikolp|azsxdcfvgbhnjmk|aze|qsd|lm|wx|aqz|qws|
+
+# wordchars is (or is supposed to be) only for command line
+WORDCHARS '
+# . is not useful as wordchar
+# the way applicatiobs offer words to the Hunspell interface apperently differs,
+# causing problems with abbreviations and end-of-sentence words.
+# Issue has been communicated with Hunspell's author.
+
+# do not offer wplit words (English desease)
+NOSPLITSUGS
+
+# avoid wrong spelling of letterwords in full uppercase (DVD should be dvd)
+KEEPCASE c
+
+# added to make this dictonary work on planned version 3.2 of OpenOffice.org too.
+BREAK 1
+BREAK -
+
+PFX A Y 1
+PFX A 0 aan .
+
+PFX B Y 1
+PFX B 0 be .
+
+PFX C Y 1
+PFX C 0 in .
+
+PFX F Y 1
+PFX F 0 af .
+
+PFX G Y 1
+PFX G 0 ge .
+
+PFX K Y 1
+PFX K 0 op .
+
+PFX O Y 1
+PFX O 0 on .
+
+PFX U Y 1
+PFX U 0 uit .
+
+PFX V Y 1
+PFX V 0 ver .
+
+SFX J N 18
+SFX J 0 tje [aeiou][aeiou] 
+SFX J 0 tjes [aeiou][aeiou] 
+SFX J 0 atje [^aeiou]a 
+SFX J 0 atjes [^aeiou]a 
+SFX J 0 etje [^aeiou]i 
+SFX J 0 etjes [^aeiou]i 
+SFX J 0 'tje [^aeiou]y
+SFX J 0 'tjes [^aeiou]y 
+SFX J 0 otje [^aeiou]o
+SFX J 0 otjes [^aeiou]o 
+SFX J 0 utje [^aeiou]u
+SFX J 0 utjes [^aeiou]u 
+SFX J 0 tje [aeiou][lnrw] 
+SFX J 0 tjes [aeiou][lnrw] 
+SFX J 0 pje [aeiou][m] 
+SFX J 0 pjes [aeiou][m] 
+SFX J 0 je [aeiou][bcdfgkpt] 
+SFX J 0 jes [aeiou][bcdfgkpt] 
+
+SFX N N 2
+SFX N 0 en [^e]
+SFX N 0 n e
+
+SFX M N 13
+SFX M 0 ben b
+SFX M 0 den d
+SFX M 0 fen f
+SFX M 0 gen g
+SFX M 0 ken k
+SFX M 0 len l
+SFX M 0 men m
+SFX M 0 nen n
+SFX M 0 pen p
+SFX M 0 ren r
+SFX M 0 sen s
+SFX M 0 ten t
+SFX M z zen z
+
+SFX Z N 20
+SFX Z af ven aaf
+SFX Z as zen aas
+SFX Z ef ven eef
+SFX Z es zen ees
+SFX Z s zen eis
+SFX Z s zen eus
+SFX Z f ven ief
+SFX Z s zen ies
+SFX Z f ven ijf
+SFX Z s zen ijs
+SFX Z f ven oef
+SFX Z s zen oes
+SFX Z of ven oof
+SFX Z os zen oos
+SFX Z f ven uif
+SFX Z s zen uis
+SFX Z us zen uus
+SFX Z f ven [^aeijou]f
+SFX Z s zen [^aeijou]s
+SFX Z id den heid
+
+SFX P N 34
+SFX P ad den aad
+SFX P af fen aaf
+SFX P ag gen aag
+SFX P ak ken aak
+SFX P al len aal
+SFX P am men aam
+SFX P an nen aan
+SFX P ap pen aap
+SFX P ar ren aar
+SFX P as sen aas
+SFX P at ten aat
+SFX P ed den eed
+SFX P eg gen eeg
+SFX P ek ken eek
+SFX P el len eel
+SFX P em men eem
+SFX P en nen een
+SFX P ep pen eep
+SFX P er ren eer
+SFX P es sen ees
+SFX P et ten eet
+SFX P od den ood
+SFX P of fen oof
+SFX P og gen oog
+SFX P ok ken ook
+SFX P ol len ool
+SFX P om men oom
+SFX P on nen oon
+SFX P op pen oop
+SFX P or ren oor
+SFX P ot ten oot
+SFX P ul len uul
+SFX P un nen uun
+SFX P ur ren uur
+
+SFX S N 1
+SFX S 0 s [^s]
+
+SFX X N 1
+SFX X 0 's [^s]
+
+SFX E N 1
+SFX E 0 e [^e]
+
+SFX R N 4
+SFX R 0 r e
+SFX R 0 er [^e]
+SFX R 0 re e
+SFX R 0 ere [^e]
+
+SFX T N 2
+SFX T 0 st .
+SFX T 0 ste .
+
+SFX D N 2
+SFX D 0 d [^d]
+SFX D 0 de [^d]
+
+SFX W N 7
+SFX W 0 t [^t]
+SFX W 0 te [kfstp]
+SFX W 0 ten [kfstp]
+SFX W 0 te ch
+SFX W 0 ten ch
+SFX W 0 de [^kfstp]
+SFX W 0 den [^kfstp]
+
+SFX H N 1
+SFX H 0 heid .
+
+SFX I N 1
+SFX I 0 ing .
+
+# make calculation of alternatives better for words with accents
+MAP 5
+MAP e����
+MAP a��
+MAP i����
+MAP o����
+MAP u����
+
+REP 315
+REP g ch
+REP ch g
+REP cht gd
+REP gg ch
+REP ei ij
+REP ij ei
+REP y ij
+REP u ij
+REP e ij
+REP ie y
+REP ie y'
+REP � ii
+REP ee �
+REP � ee
+REP ee �
+REP ae �
+REP je �
+REP e� e-e
+REP o eau
+REP o's eaus
+REP oo eau
+REP ok eauc
+REP joe u
+REP ui eu
+REP iu u�
+REP ies isch
+REP s sch
+REP ss zz
+REP c ss
+REP z ss
+REP x ks
+REP ks x
+REP kt x
+REP ks ct
+REP ks cz
+REP x cz
+REP ed t
+REP k qu
+REP kw qu
+REP kw cqu
+REP qu k
+REP qu kw
+REP kwie cui
+REP kwie cuit
+REP que k
+REP ph f
+REP ff v
+REP ks cc
+REP kk cc
+REP cc kk
+REP k cc
+REP ele elli
+REP ove oof
+REP ool ole
+REP age aag
+REP lli lj
+REP aj aill
+REP lj ill
+REP lis lliss
+REP alie aille
+REP nj gn
+REP oer oure
+REP ouqu oek
+REP oe out
+REP cou koe
+REP ique iek
+REP e ai
+REP eks ax
+REP tens tigens
+REP g gge
+REP de dede
+REP ing iging
+REP rres ress
+REP bbon bonn
+REP scus cuss
+REP rondis rrondiss
+REP abber aberr
+REP ggres gress
+REP acoll accol
+REP plaudis pplaudiss
+REP lluminim lumini
+REP len llenn
+REP ttel tell
+REP acab abrac
+REP ubi ibu
+REP croc krok 
+REP ten than
+REP uuk uc
+REP ings ens
+REP ens ings
+REP eid ijdt
+REP ters teress
+REP iep ype
+REP sen sci�n
+REP sens sci�nt
+REP kons conc
+REP konsekw consequ
+REP akkom accomm
+REP statie staatsie
+REP glij gelei
+REP noot note
+REP knoot cnote
+REP usqu uusk
+REP kass caiss
+REP akel acle
+REP crash krach
+REP gynek gynaec
+REP gine gynae
+REP music muzik
+REP kiet quitte
+REP ruggegraad ruggengraat
+REP zowiezo sowieso
+REP ceedee cd
+REP ceedees cd's
+REP grafitti graffiti
+REP kangaroe kangoeroe
+REP kassiere caissi�re
+REP britani� Brittanni�
+REP britanie Brittanni�
+REP capucino cappuccino
+REP celcius Celsius 
+REP kado cadeau
+REP kado's cadeaus
+REP kadootje cadeautje
+REP comittee comit�
+REP committee comit�
+REP komitee comit� 
+REP komittee comit� 
+REP kommitee comit� 
+REP kommittee comit�
+REP kwis quiz 
+REP kwissen quizzen
+REP loupe loep
+REP copy kopij
+REP pitoresque pittoreske 
+REP reikweite reikwijdte
+REP snietsel schnitzel
+REP snitsel schnitzel
+REP spagetie spaghetti
+REP spagettie spaghetti
+REP lazanja lasagne
+REP attack attaque
+REP uptodate up-to-date
+REP caffeine cafe�ne
+REP enigsinds enigszins
+REP klup club
+REP wiskid whizzkid 
+REP kontakt contact 
+REP kontekst context 
+REP korrekt correct 
+REP kritikus criticus
+REP gestressed gestrest
+REP zo�ven zo-even
+REP dislek dyslec
+REP dislektie dyslexie
+REP disleksie dyslexie
+REP dyslecten dyslectici
+REP dyslect dyslecticus
+REP dislekties dyslectisch
+REP dyslexties dyslectisch
+REP spel spelling
+REP spelcheck spellingcontrole
+REP spellingcheck spellingcontrole
+REP spellingscheck spellingcontrole
+REP aflassen afgelasten
+REP imho n.m.m.
+REP nmm n.m.m.
+REP ff even
+REP AD A.D.
+REP DV D.V.
+REP HKH H.K.H.
+REP HM H.M.
+REP LB L.B.
+REP NB N.B.
+REP NH N.H.
+REP NN N.N.
+REP NO N.O.
+REP NV N.V.
+REP NW N.W.
+REP OLV O.L.V.
+REP RIP R.I.P.
+REP St- St.-
+REP St- St.-
+REP ZH Z.H.
+REP ZKH Z.K.H.
+REP ahw a.h.w.
+REP ajb a.j.b.
+REP am a.m.
+REP as a.s.
+REP aub a.u.b.
+REP bd b.d.
+REP bgg b.g.g.
+REP bvd b.v.d.
+REP cq c.q.
+REP cs c.s.
+REP ca ca.
+REP dd d.d.
+REP di d.i.
+REP dmv d.m.v.
+REP dwz d.w.z.
+REP ea e.a.
+REP ed e.d.
+REP eea e.e.a.
+REP eo e.o.
+REP ev e.v.
+REP eva e.v.a.
+REP ggd g.g.d.
+REP ic i.c.
+REP ie i.e.
+REP iha i.h.a.
+REP ihb i.h.b.
+REP im i.m.
+REP io i.o.
+REP iov i.o.v.
+REP ipv i.p.v.
+REP ism i.s.m.
+REP itt i.t.t.
+REP ivm i.v.m.
+REP izgst i.z.g.st.
+REP kk k.k.
+REP m m.
+REP maw m.a.w.
+REP mbt m.b.t.
+REP mbv m.b.v.
+REP mvg m.v.g.
+REP mi m.i.
+REP miv m.i.v.
+REP mm m.m.
+REP mn m.n.
+REP muv m.u.v.
+REP max max.
+REP mevr mevr.
+REP min min.
+REP mld mld.
+REP mln mln.
+REP mr mr.
+REP mw mw.
+REP nav n.a.v.
+REP notk n.o.t.k.
+REP nvt n.v.t.
+REP nl nl.
+REP nr nr.
+REP oa o.a.
+REP oi o.i.
+REP oid o.i.d.
+REP olv o.l.v.
+REP om o.m.
+REP ott o.t.t.
+REP ovt o.v.t.
+REP ovv o.v.v.
+REP p p.
+REP pm p.m.
+REP pp p.p.
+REP pw p.w.
+REP qed q.e.d.
+REP qq q.q.
+REP r-k r.-k.
+REP sj s.j.
+REP svp s.v.p.
+REP sr sr.
+REP tav t.a.v.
+REP tbv t.b.v.
+REP tgv t.g.v.
+REP tht t.h.t.
+REP tnv t.n.v.
+REP tov t.o.v.
+REP tw t.w.
+REP twv t.w.v.
+REP tzt t.z.t.
+REP vChr v.Chr.
+REP vd v.d.
+REP vh v.h.
+REP vtt v.t.t.
+REP vv v.v.
+REP vvt v.v.t.
+REP wo w.o.
+REP wvttk w.v.t.t.k.
+REP zg z.g.
+REP zgan z.g.a.n.
+REP zi z.i.
+REP zoz z.o.z.
+REP zsm z.s.m.
+REP idd inderdaad
+REP etc etc.
+REP enzo en_zo
+REP mn mijn
+REP zn zijn
+REP enz enz.
+REP ok ok�
+REP dr haar
+REP dr er
+REP ondermeer onder_meer
+REP danwel of
+REP danwel dan_wel
+REP maarja maar_ja
+REP vanalles van_alles
+REP maargoed maar_goed
+REP opzich op_zich
+REP ontginden ontgonnen
+REP ginde gon
+REP gind onnen
+REP geweefd geweven
+REP ervaarde ervoer
+REP ervaarden ervoeren
+REP cc k
+REP rijgden regen
+REP rijgde reeg
+REP gerijgd geregen
+REP ok ok�
+REP o eau
+REP k c
+REP openhaard open_haard
+REP vrijetijd vrije_tijd
+REP spercibo sperziebo
+REP voorzover voor_zover