Overview

FLP haskell project
===================

install and build steps:

1. cabal configure
2. cabal install
3. cabal configure --enable-tests
4. cabal build

to run:

./dist/build/gif-parser/gif-parser [Input.gif]

heel belangrijk: werkt niet met modernere gif afbeeldingen, de 2 bijgeleverde zijn omgezet naar gif87a (zie test folder)
andere afbeeldingen maken is mogelijk met het volgende commando: `convert original.gif original.gif87`, dat zet het om naar gif87a afbeeldingen

deze zal 7 bestanden wegschrijven output[1-6].gif in de huidige map
waarbij output.gif gewoon de originele weggeschreven is

elk bestand toont een andere operatie (zie Main.hs)

to test:

./dist/build/test-gif/test-gif

Wat werkt er:
 * gif87a afbeeldingen lezen en wegschrijven (geen interlacing)
 * op deze afbeeldingen kunnen basis bewerkingen gedaan worden zoals rotaties en het veranderen van kleuren
 * ook kunnen animaties gemaakt worden uit meerdere gif afbeeldingen (In Preview.app toont hij de verschillende stappen van de animatie)

Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.