1. Olemis Lang
  2. bloodhound-trac

Source

bloodhound-trac / trac / locale / hy / LC_MESSAGES / messages-js.po

# Armenian (Republic of Armenia) translations for Trac.
# Copyright (C) 2010 Edgewall Software
# This file is distributed under the same license as the Trac project.
# Instigate Training Center: Narine Martirosyan <training@instigate.am>, 2010
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Trac 0.12\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: trac-dev@googlegroups.com\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-24 23:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-05-25 15:36+0400\n"
"Last-Translator: Narine Martirosyan <training@instigate.am>\n"
"Language-Team: hy_AM <trac-dev@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 0.9.5\n"

#: trac/htdocs/js/blame.js:84
msgid "(no changeset information)"
msgstr "(բացակայում է փոփոխությունների մասին ինֆորմացիան)"

#: trac/htdocs/js/blame.js:87
msgid "Close"
msgstr "Փակել"

#: trac/htdocs/js/diff.js:119
msgid "Tabular"
msgstr "Աղյուսակային"

#: trac/htdocs/js/diff.js:125
msgid "Unified"
msgstr "Միասնական"

#: trac/htdocs/js/expand_dir.js:42
msgid "Expand sub-directory in place"
msgstr "Բացել ենթակատալոգը տեղում"

#: trac/htdocs/js/expand_dir.js:71
msgid "Re-expand directory"
msgstr "Կրկին անգամ բացել կատալոգը"

#: trac/htdocs/js/expand_dir.js:115
#, python-format
msgid "Loading %(entry)s..."
msgstr "Բեռնվում է %(entry)s..."

#: trac/htdocs/js/expand_dir.js:143
msgid "(empty)"
msgstr "(դատարկ)"

#: trac/htdocs/js/expand_dir.js:151
msgid "(error)"
msgstr "(սխալ)"

#: trac/htdocs/js/expand_dir.js:158
msgid "Fold directory"
msgstr "Փակել կատալոգը"

#: trac/htdocs/js/folding.js:59
#, python-format
msgid "Show %(title)s"
msgstr "Ցույց տալ %(title)s"

#: trac/htdocs/js/folding.js:74
#, python-format
msgid "%(title)s (click to hide column)"
msgstr "%(title)s (կտտացնել սյունը թաքցնելու համար)"

#: trac/htdocs/js/query.js:119
msgid "A filter already exists for that property"
msgstr "Այդ հատկության համար արդեն գոյություն ունի Ֆիլտր"

#: trac/htdocs/js/query.js:146
msgid "or"
msgstr "կամ"

#: trac/htdocs/js/query.js:165
msgid "yes"
msgstr "այո"

#: trac/htdocs/js/query.js:168
msgid "no"
msgstr "ոչ"

#: trac/htdocs/js/query.js:171
msgid "between"
msgstr "միջև"

#: trac/htdocs/js/query.js:173
msgid "and"
msgstr "և"

#: trac/htdocs/js/trac.js:7
msgid "Link here"
msgstr "Հղել այստեղ"

#: trac/htdocs/js/wikitoolbar.js:56
msgid "Bold text: '''Example'''"
msgstr "Մուք տառերով տեքս․ '''Example'''"

#: trac/htdocs/js/wikitoolbar.js:59
msgid "Italic text: ''Example''"
msgstr "Շեղատառ տեքս․ ''Example''"

#: trac/htdocs/js/wikitoolbar.js:62
msgid "Heading: == Example =="
msgstr "Վերնագիր․ == Example =="

#: trac/htdocs/js/wikitoolbar.js:65
msgid "Link: [http://www.example.com/ Example]"
msgstr "Հղում․ [http://www.example.com/ Example]"

#: trac/htdocs/js/wikitoolbar.js:68
msgid "Code block: {{{ example }}}"
msgstr "Կոդի բլոկ․ {{{ example }}}"

#: trac/htdocs/js/wikitoolbar.js:71
msgid "Horizontal rule: ----"
msgstr "Հորիզոնական գծաքանոն․ ----"

#: trac/htdocs/js/wikitoolbar.js:74
msgid "New paragraph"
msgstr "Նոր պարբերություն"

#: trac/htdocs/js/wikitoolbar.js:77
msgid "Line break: [[BR]]"
msgstr "Տողի անցում: [[BR]]"

#: trac/htdocs/js/wikitoolbar.js:80
msgid "Image: [[Image()]]"
msgstr "Նկար: [[Image()]]"

#: trac/ticket/templates/ticket.html:3
#: trac/wiki/templates/wiki_view.html:3
msgid "Link to this section"
msgstr "Հղում այս բաժնի վրա"

#: trac/versioncontrol/templates/changeset.html:7
msgid "Link to this diff"
msgstr "Հղում այս տարբերության վրա"

#: trac/wiki/templates/wiki_view.html:5
#, python-format
msgid "Link to #%(id)s"
msgstr "Հղում #%(id)s վրա"