1. opensymphony
 2. propertyset

Source

propertyset / providers / pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <parent>
    <groupId>com.opensymphony.propertyset</groupId>
    <artifactId>propertyset</artifactId>
    <version>1.6.0-SNAPSHOT</version>
  </parent>

  <groupId>com.opensymphony.propertyset.providers</groupId>
  <artifactId>providers</artifactId>

  <packaging>pom</packaging>

  <name>PropertySet Providers</name>

  <modules>
    <module>ejb2</module>
    <module>ejb3</module>
    <module>hibernate2</module>
    <module>hibernate3</module>
    <module>jdbc</module>
    <module>ofbiz2</module>
    <module>ojb</module>
  </modules>

</project>