Source

gazebo / sdf / worlds / empty.world

<?xml version="1.0" ?>
<gazebo version="1.2">
 <world name="default">

  <!-- A ground plane -->
  <include>
   <uri>model://ground_plane</uri>
  </include>

  <!-- A global light source -->
  <include>
   <uri>model://sun</uri>
  </include>
 </world>
</gazebo>