thg-branch-view / i18n / tortoisehg / ko.po

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
# Korean translation for tortoisehg
# Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
# This file is distributed under the same license as the tortoisehg package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tortoisehg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-27 13:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-01 14:00+0000\n"
"Last-Translator: hklee002 <Unknown>\n"
"Language-Team: Korean <ko@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-05 03:52+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"

#: thgtaskbar.py:38
msgid "TortoiseHg RPC server"
msgstr ""

#: thgtaskbar.py:115
msgid "Options..."
msgstr "옵션..."

#: thgtaskbar.py:117
msgid "Exit"
msgstr "종료"

#: tortoisehg\hgtk\about.py:62
msgid "Several icons are courtesy of the TortoiseSVN project"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\about.py:66
msgid "(version %s)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\about.py:69
msgid "Copyright 2009 TK Soh and others"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\about.py:85
msgid "with %s"
msgstr "%s"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:20
msgid "= Working Directory Parent ="
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:37
msgid "Archive"
msgstr "아카이브"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:46
msgid "Archive - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:71
msgid "Archive revision:"
msgstr "아카치브 개정판:"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:77 tortoisehg\hgtk\clone.py:74
#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:52 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:301
msgid "Browse..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:80 tortoisehg\hgtk\clone.py:103
msgid "Destination path:"
msgstr "목적지 경로:"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:83
msgid "Directory of files"
msgstr "디렉토리 파일"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:85
msgid "Archive types:"
msgstr "아카이브 유형:"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:91
msgid "Uncompressed tar archive"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:92
msgid "Tar archive compressed using bzip2"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:93
msgid "Tar archive compressed using gzip"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:94
msgid "Uncompressed zip archive"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:95
msgid "Zip archive compressed using deflate"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:113 tortoisehg\hgtk\backout.py:114
#: tortoisehg\hgtk\clone.py:165 tortoisehg\hgtk\merge.py:142
#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:182 tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:168
#: tortoisehg\hgtk\update.py:123
msgid "Abort"
msgstr "취소"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:127 tortoisehg\hgtk\backout.py:141
#: tortoisehg\hgtk\clone.py:188 tortoisehg\hgtk\merge.py:162
#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:197 tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:293
#: tortoisehg\hgtk\update.py:138
msgid "Confirm Abort"
msgstr "취소 확인"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:128 tortoisehg\hgtk\backout.py:142
#: tortoisehg\hgtk\clone.py:189 tortoisehg\hgtk\merge.py:163
#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:198 tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:294
#: tortoisehg\hgtk\update.py:139
msgid "Do you want to abort?"
msgstr "취소하시겠습니까?"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:138 tortoisehg\hgtk\backout.py:153
#: tortoisehg\hgtk\clone.py:199 tortoisehg\hgtk\merge.py:183
#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:207 tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:304
#: tortoisehg\hgtk\update.py:149
msgid "unexpected response id: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:194
msgid "Tar archives"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:197
msgid "Bzip2 tar archives"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:200
msgid "Gzip tar archives"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:206
msgid "Compressed zip archives"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:218 tortoisehg\hgtk\clone.py:104
#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:77
msgid "Select Destination Folder"
msgstr "대상 폴더 선택"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:224
msgid "Select Destination File"
msgstr "대상 파일 선택"

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:226
msgid "All Files (*.*)"
msgstr "모든 파일 (*."

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:238 tortoisehg\hgtk\backout.py:181
#: tortoisehg\hgtk\clone.py:223 tortoisehg\hgtk\merge.py:198
#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:219 tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:336
#: tortoisehg\hgtk\update.py:161
msgid "unknown mode name: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:254 tortoisehg\hgtk\archive.py:260
#: tortoisehg\hgtk\gtklib.py:243 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:481
#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:831
msgid "Confirm Overwrite"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:255
msgid ""
"The destination \"%s\" already exists!\n"
"\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:261
msgid ""
"The directory \"%s\" isn't empty!\n"
"\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:280
msgid "Archived successfully"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:282
msgid "Canceled archiving"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\archive.py:284
msgid "Failed to archive"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:29
msgid "Backout changeset - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:38
msgid "Backout"
msgstr "취소"

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:51
msgid "Backed out changeset: "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:56
msgid "Changeset Description"
msgstr "변경셋 설명"

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:62
msgid "Backout commit message"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:85
msgid ""
"Commit message text for new changeset that reverses the effect of the "
"change being backed out."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:91
msgid "Use English backout message"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:97
msgid "Merge with old dirstate parent after backout"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:163 tortoisehg\hgtk\commit.py:437
msgid "Confirm Discard Message"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:164
msgid "Discard current backout message?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:205
msgid "Backed out successfully"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:207
msgid "Canceled backout"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\backout.py:209
msgid "Failed to backout"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\bugreport.py:26
msgid "TortoiseHg Bug Report"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\bugreport.py:46
msgid "Save as.."
msgstr "다른 이름으로 저장"

#: tortoisehg\hgtk\bugreport.py:49 tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:48
#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:33
msgid "Close"
msgstr "닫기"

#: tortoisehg\hgtk\bugreport.py:58
msgid ""
"** Please report this bug to http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/issues "
"or tortoisehg-discuss@lists.sourceforge.net\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\bugreport.py:74
msgid "Save error report to"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:30
msgid "%s changeset "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:142 tortoisehg\hgtk\changeset.py:168
msgid "[All Files]"
msgstr "[모든 파일]"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:203
msgid "unknown hunk type: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:271
msgid " %s is larger than the specified max diff size"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:280
msgid "Repository Error: %s, refresh suggested"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:327
msgid "[no hunks to display]"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:388 tortoisehg\hgtk\status.py:1505
msgid "_Visual Diff"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:389
msgid "Diff to _local"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:391
msgid "_View at Revision"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:392
msgid "_Save at Revision..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:396
msgid "_File History"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:397
msgid "_Annotate File"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:400
msgid "_Revert File Contents"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:485
msgid "Changeset:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:487 tortoisehg\hgtk\update.py:103
msgid "Parent:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:489
msgid "Child:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:491
msgid "Patch:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:618
msgid "Stat"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:620 tortoisehg\hgtk\hgignore.py:128
msgid "Files"
msgstr "파일"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:635
msgid "Diff to second Parent"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:758
msgid "Save file to"
msgstr "파일 저장"

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:832
msgid "Confirm revert file to old revision"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:833
msgid "Revert %s to contents at revision %d?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\changeset.py:845 tortoisehg\hgtk\synch.py:672
msgid "Toggle _Wordwrap"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:28
msgid "TortoiseHg Clone"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:36
msgid "Clone"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:87
msgid "Source path:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:88
msgid "Select Source Folder"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:114 tortoisehg\hgtk\tagadd.py:68
msgid "Advanced options"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:124
msgid "Clone to revision:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:129
msgid "Do not update the new working directory"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:130
msgid "Use pull protocol to copy metadata"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:131
msgid "Use uncompressed transfer"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:137 tortoisehg\hgtk\history.py:233
#: tortoisehg\hgtk\synch.py:184
msgid "Use proxy server"
msgstr "프록시 서버 사용"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:147 tortoisehg\hgtk\synch.py:205
msgid "Remote command:"
msgstr "원격 명령:"

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:276
msgid "Source path is empty"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:277
msgid "Please enter a valid source path"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:282
msgid "Source and destination are the same"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:283
msgid "Please specify different paths"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:331
msgid "Cloned successfully"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:333
msgid "Canceled cloning"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\clone.py:335
msgid "Failed to clone"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:34
msgid "Branch Operations"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:39
msgid "Select branch of merge commit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:51
msgid "Changes take effect on next commit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:52
msgid "No branch changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:54
msgid "Open a new named branch"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:56
msgid "Close current named branch"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:148
msgid " - qnew"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:151
msgid " - qrefresh "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:152
msgid " - commit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:183 tortoisehg\hgtk\history.py:175
msgid "_View"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:184
msgid "Advanced"
msgstr "고급"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:186 tortoisehg\hgtk\history.py:691
#: tortoisehg\hgtk\history.py:1014
msgid "Parents"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:189 tortoisehg\hgtk\hgignore.py:138
#: tortoisehg\hgtk\history.py:188
msgid "Refresh"
msgstr "새로고침"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:190
msgid "_Operations"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:191 tortoisehg\hgtk\commit.py:237
#: tortoisehg\hgtk\commit.py:598
msgid "_Commit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:193 tortoisehg\hgtk\commit.py:235
msgid "_Undo"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:196 tortoisehg\hgtk\status.py:158
msgid "_Diff"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:198 tortoisehg\hgtk\status.py:161
msgid "Re_vert"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:200 tortoisehg\hgtk\status.py:164
#: tortoisehg\hgtk\status.py:1515 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:905
msgid "_Add"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:202 tortoisehg\hgtk\status.py:170
#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:915
msgid "_Remove"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:204 tortoisehg\hgtk\status.py:167
msgid "Move"
msgstr "이동"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:206 tortoisehg\hgtk\status.py:173
#: tortoisehg\hgtk\status.py:1514
msgid "_Forget"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:236
msgid "undo recent commit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:238 tortoisehg\hgtk\commit.py:482
msgid "commit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:250 tortoisehg\hgtk\merge.py:169
#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:712
msgid "Confirm Exit"
msgstr "종료확인"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:251
msgid "Save commit message at exit?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:252 tortoisehg\hgtk\commit.py:967
#: tortoisehg\hgtk\commit.py:971 tortoisehg\hgtk\history.py:81
#: tortoisehg\hgtk\history.py:1419 tortoisehg\hgtk\status.py:1270
#: tortoisehg\hgtk\status.py:1289 tortoisehg\hgtk\status.py:1582
#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:715 tortoisehg\hgtk\thgmq.py:328
#: tortoisehg\hgtk\update.py:231
msgid "&Cancel"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:252 tortoisehg\hgtk\commit.py:967
#: tortoisehg\hgtk\commit.py:971 tortoisehg\hgtk\status.py:1582
#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:714 tortoisehg\hgtk\thgmq.py:327
msgid "&Yes"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:252 tortoisehg\hgtk\commit.py:967
#: tortoisehg\hgtk\commit.py:971 tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:362
msgid "&No"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:294
msgid "Committer:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:308
msgid "Auto-includes:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:311
msgid "Push after commit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:345
msgid "Recent commit messages..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:382
msgid "Parent: %(rev)s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:391
msgid "not at head revision"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:413 tortoisehg\hgtk\status.py:480
msgid "Patch Preview"
msgstr "패치 미리보기"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:415 tortoisehg\hgtk\status.py:484
msgid "Commit Preview"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:438
msgid "Discard current commit message?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:481 tortoisehg\hgtk\commit.py:743
#: tortoisehg\hgtk\commit.py:793 tortoisehg\hgtk\gdialog.py:472
#: tortoisehg\hgtk\merge.py:94 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:600
msgid "Commit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:485
msgid "QNew"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:486
msgid "create new MQ patch"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:488
msgid "QRefresh"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:489
msgid "refresh top MQ patch"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:491
msgid "_Commit (+1 head)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:491
msgid "_Commit (-1 head)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:496
msgid "parent is not a head, commit to add a new head"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:501
msgid "commit to merge one head"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:504
msgid "no parent is a head, commit to add a new head"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:608
msgid "new branch: "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:610
msgid "close branch: "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:612
msgid "branch: "
msgstr "지점: "

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:631
msgid "Merge "
msgstr "병합 "

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:667
msgid "Patch Contents"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:725 tortoisehg\hgtk\commit.py:878
msgid "Nothing Commited"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:726
msgid "No committable files selected"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:744
msgid "Unable to create "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:794
msgid "Unable to apply patch"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:823
msgid "Confirm Undo Commit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:824
msgid "Undo last commit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:830 tortoisehg\hgtk\commit.py:845
msgid "Undo Commit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:831
msgid ""
"Unable to undo!\n"
"\n"
"Tip revision differs from last commit."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:846
msgid "Errors during rollback!"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:859
msgid "Confirm Add/Remove"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:860
msgid "Add/Remove the following files?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:879 tortoisehg\hgtk\tagadd.py:167
msgid "Please enter commit message"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:887
msgid "Error"
msgstr "오류"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:888
msgid "Message format configuration error"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:897 tortoisehg\hgtk\commit.py:905
#: tortoisehg\hgtk\commit.py:917
msgid "Confirm Commit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:898
msgid ""
"The summary line length of %i is greater than %i.\n"
"\n"
"Ignore format policy and continue commit?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:906
msgid ""
"The summary line is not followed by a blank line.\n"
"\n"
"Ignore format policy and continue commit?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:918
msgid ""
"The following lines are over the %i-character limit: %s.\n"
"\n"
"Ignore format policy and continue commit?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:930
msgid "Commit: Invalid username"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:931
msgid ""
"Your username has not been configured.\n"
"\n"
"Please configure your username and try again"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:964
msgid "Confirm Override Branch"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:965
msgid ""
"A branch named \"%s\" already exists,\n"
"override?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:969
msgid "Confirm New Branch"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:970
msgid "Create new named branch \"%s\"?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:1045
msgid "Paste _Filenames"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:1046
msgid "App_ly Format"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:1047
msgid "C_onfigure Format"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:1073
msgid "Info Required"
msgstr "필수 정보"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:1074
msgid "Message format needs to be configured"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:1086 tortoisehg\hgtk\commit.py:1091
msgid "Warning"
msgstr "경고"

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:1087
msgid "The summary line length of %i is greater than %i"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\commit.py:1092
msgid "The summary line is not followed by a blank line"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:49
msgid "must be specified repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:86
msgid "must be specified 'type' in style"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:191 tortoisehg\hgtk\csinfo.py:192
#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:65
msgid "Revision:"
msgstr "개정:"

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:192
msgid "Summary:"
msgstr "요약:"

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:193
msgid "Age:"
msgstr "나이:"

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:193
msgid "User:"
msgstr "사용자:"

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:193 tortoisehg\hgtk\csinfo.py:194
msgid "Date:"
msgstr "날짜:"

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:194 tortoisehg\hgtk\csinfo.py:195
msgid "Branch:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:195 tortoisehg\hgtk\csinfo.py:196
msgid "Tags:"
msgstr "태그:"

#: tortoisehg\hgtk\csinfo.py:196
msgid "Transplant:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:47
msgid "%s - datamine"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:56 tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:44
#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:46 tortoisehg\hgtk\serve.py:62
#: tortoisehg\hgtk\synch.py:59
msgid "Stop"
msgstr "정지"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:58
msgid "Stop operation on current tab"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:60
msgid "New Search"
msgstr "새로운 검색"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:62
msgid "Open new search tab"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:73 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:1112
msgid "Invalid path"
msgstr "잘못된 경로"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:74
msgid "Cannot annotate directory: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:128
msgid "Filename"
msgstr "파일이름"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:131 tortoisehg\hgtk\datamine.py:634
#: tortoisehg\hgtk\history.py:336 tortoisehg\hgtk\history.py:1057
#: tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:444 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:194
#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:277
msgid "User"
msgstr "사용자"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:139 tortoisehg\hgtk\datamine.py:149
msgid "di_splay change"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:140
msgid "_annotate file"
msgstr "파일 주석달기(_A)"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:141 tortoisehg\hgtk\datamine.py:153
msgid "_file history"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:142 tortoisehg\hgtk\datamine.py:152
msgid "_view file at revision"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:148
msgid "_zoom to change"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:150
msgid "_annotate parent"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:176
msgid "No parent file"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:177
msgid "Unable to annotate"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:301
msgid "Search"
msgstr "검색"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:302 tortoisehg\hgtk\hgignore.py:61
msgid "Regexp:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:304
msgid "Includes:"
msgstr "포함:"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:306
msgid "Excludes:"
msgstr "제외:"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:309
msgid "Start this search"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:310
msgid "Regular expression search pattern"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:311
msgid ""
"Comma separated list of inclusion patterns. By default, the entire "
"repository is searched."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:314
msgid ""
"Comma separated list of exclusion patterns. Exclusion patterns are applied "
"after inclusion patterns."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:320
msgid "Follow copies and renames"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:321
msgid "Ignore case"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:322
msgid "Show line numbers"
msgstr "줄 번호 표시"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:323
msgid "Show all matching revisions"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:355 tortoisehg\hgtk\datamine.py:632
#: tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:395
msgid "Rev"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:356 tortoisehg\hgtk\datamine.py:633
msgid "File"
msgstr "파일"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:357
msgid "Matches"
msgstr "일치"

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:379
msgid "Search %d"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:422
msgid "No regular expression given"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:423
msgid "You must provide a search expression"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:429
msgid "Invalid regular expression"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:430 tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:210
msgid "Error: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:452 tortoisehg\hgtk\history.py:1339
msgid "Abort: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:464
msgid "Search \"%s\""
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:579
msgid "File is unrevisioned"
msgstr "파일이 개정되지 않았습니다."

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:580
msgid "Unable to annotate "
msgstr "주석이 없습니다. "

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:631
msgid "Line"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:635 tortoisehg\hgtk\guess.py:158
msgid "Source"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\datamine.py:693
msgid "Loading history..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\dialog.py:34
msgid "TortoiseHg Prompt"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:469
msgid "_Tools"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:470 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:603
msgid "Changelog"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:474
msgid "Datamine"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:476
msgid "Recovery"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:478
msgid "Serve"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:480 tortoisehg\hgtk\synch.py:89
#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:71 tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:139
#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:145 tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:153
msgid "Shelve"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:482 tortoisehg\hgtk\history.py:114
#: tortoisehg\util\menuthg.py:71
msgid "Synchronize"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:484
msgid "Settings"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:487
msgid "_Help"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:488
msgid "Contents"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:490 tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:31
msgid "About"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:587
msgid " Aborted"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:598
msgid " Messages and Errors"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:641
msgid "making snapshot of %d files from rev %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:676
msgid "edit failed"
msgstr "수정 실패"

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:684 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:686
msgid "No visual editor configured"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gdialog.py:685 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:687
msgid "Please configure a visual editor."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gorev.py:26
msgid "Select"
msgstr "선택"

#: tortoisehg\hgtk\gorev.py:30
msgid "Select Revision"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gorev.py:43
msgid "revision number, changeset ID, branch or tag"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gorev.py:58
msgid "Invalid Revision"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gtklib.py:149
msgid "Save File"
msgstr "파일 저장"

#: tortoisehg\hgtk\gtklib.py:150
msgid "All files"
msgstr "모든 파일"

#: tortoisehg\hgtk\gtklib.py:244
msgid ""
"The file \"%s\" already exists!\n"
"\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gtklib.py:255
msgid "Select Folder"
msgstr "폴더 선택"

#: tortoisehg\hgtk\gtklib.py:642
msgid ""
"Select language for spell checking.\n"
"\n"
"Empty is for the default language.\n"
"When all text is highlited, the dictionary\n"
"is probably not installed.\n"
"\n"
"examples: en, en_GB, en_US"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gtklib.py:648
msgid "Lang \"%s\" can not be set.\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\gtklib.py:661 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:591
msgid "Spell Check Language"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:53
msgid "Detect Copies/Renames in %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:73
msgid "Minimum Simularity Percentage"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:90
msgid "Unrevisioned Files"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:121
msgid "Find Renames"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:124
msgid "Find Copies"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:129
msgid "Candidate Matches"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:165
msgid "Dest"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:181
msgid "Accept Match"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:186
msgid "Differences from Source to Dest"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:273
msgid "finding source of "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\guess.py:372
msgid ""
"== %s and %s have identical contents ==\n"
"\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:179 tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:514
msgid ""
"\n"
"[command interrupted]"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:265
msgid "unknown CmdWidget style: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:278
msgid "Toggle log window"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:311
msgid "Stop transaction"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:313
msgid "Close this"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:449 tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:466
msgid "invalid state"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgcmd.py:597
msgid "Command Log"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:38
msgid "Send"
msgstr "전송"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:40
msgid "Send emails"
msgstr "이메일 전송"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:41
msgid "Test"
msgstr "테스트"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:43
msgid "Show emails which would be sent"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:45 tortoisehg\hgtk\serve.py:70
#: tortoisehg\hgtk\synch.py:96
msgid "Configure"
msgstr "구성"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:47
msgid "Configure email settings"
msgstr "이메일 설정 구성"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:57
msgid "Email outgoing changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:59
msgid "Email revisions "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:61
msgid "Email Mercurial Patches"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:65
msgid "Envelope"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:66 tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:47
msgid "Options"
msgstr "옵션"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:78
msgid "To:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:89
msgid "Cc:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:100
msgid "From:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:109
msgid "In-Reply-To:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:116
msgid "Message identifier to reply to, for threading"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:122
msgid "Send changesets as HG patches"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:125
msgid ""
"HG patches (as generated by export command) are compatible with most patch "
"programs. They include a header which contains the most important changeset "
"metadata."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:130
msgid "Use extended (git) patch format"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:133
msgid ""
"Git patches can describe binary files, copies, and permission changes, but "
"recipients may not be able to use them if they are not using git or "
"Mercurial."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:138
msgid "Plain, do not prepend HG header"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:141
msgid ""
"Stripping Mercurial header removes username and parent information. Only "
"useful if recipient is not using Mercurial (and does not like to see the "
"headers)."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:146
msgid "Send single binary bundle, not patches"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:150
msgid ""
"Bundles store complete changesets in binary form. Upstream users can pull "
"from them. This is the safest way to send changes to recipient Mercurial "
"users."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:156
msgid ""
"This feature is only available when sending outgoing changesets. It is not "
"applicable with revision ranges."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:162
msgid "attach"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:164
msgid "send patches as attachments"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:165
msgid "inline"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:167
msgid "send patches as inline attachments"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:168
msgid "diffstat"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:170
msgid "add diffstat output to messages"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:179
msgid "Subject:"
msgstr "제목:"

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:193
msgid "Flags:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:205
msgid "Patch Series (Bundle) Description"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:246
msgid ""
"Patch series description is sent in initial summary email with [PATCH 0 of "
"N] subject. It should describe the effects of the entire patch series. "
"When emailing a bundle, these fields make up the message subject and body. "
"Flags is a comma separated list of tags which are inserted into the message "
"subject prefix."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:293 tortoisehg\hgtk\hgemail.py:298
#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:307
msgid "Info required"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:294
msgid "You must specify a recipient"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:299
msgid "You must specify a sender address"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgemail.py:308
msgid "You must configure SMTP"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:35
msgid "Ignore filter - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:51 tortoisehg\hgtk\hgignore.py:59
#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:50 tortoisehg\hgtk\tagadd.py:37
msgid "Add"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:53
msgid "Glob:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:76
msgid "Apply to:"
msgstr "적용:"

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:84
msgid "Filters"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:100
msgid "Patterns"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:108
msgid "Remove Selected"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:114
msgid "Unknown Files"
msgstr "알 수 없는 파일"

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:190
msgid "Invalid glob expression"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgignore.py:206
msgid "Invalid regexp expression"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:22 tortoisehg\util\menuthg.py:42
msgid "Create a new repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:30
msgid "Create"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:55
msgid "Destination:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:59
msgid "Add special files (.hgignore, ...)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:61
msgid "Make repo compatible with Mercurial 1.0"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:88
msgid "Destination path is empty"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:89
msgid "Please enter the directory path"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:103
msgid "Unable to create new repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:107 tortoisehg\hgtk\hginit.py:112
msgid "Error when creating repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:129
msgid "New repository created"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hginit.py:130
msgid "in directory %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgthread.py:70 tortoisehg\hgtk\hgthread.py:82
#: tortoisehg\hgtk\hgthread.py:89
msgid "response expected"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgthread.py:86
msgid "password: "
msgstr "비밀번호: "

#: tortoisehg\hgtk\hgthread.py:163
msgid "[command returned code %d "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgthread.py:165
msgid "[command completed successfully "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgthread.py:171
msgid "abort: "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:61
msgid ""
"\n"
"Caught keyboard interrupt, aborting.\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:110
msgid "can not read file \"%s\". Ignored.\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:189
msgid "hgtk %s: %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:192
msgid "hgtk: %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:195
msgid ""
"hgtk: command '%s' is ambiguous:\n"
"  %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:198
msgid "hgtk: unknown command '%s'\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:201
msgid "abort: %s!\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:256 tortoisehg\hgtk\hgtk.py:404
msgid "There is no Mercurial repository here (.hg not found)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:266
msgid "invalid arguments"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:344
msgid "Rename error"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:345
msgid "rename takes one or two path arguments"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:455
msgid "global options:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:457
msgid "use \"hgtk help\" for the full list of commands"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:461
msgid ""
"use \"hgtk help\" for the full list of commands or \"hgtk -v\" for details"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:464
msgid "use \"hgtk -v help%s\" to show aliases and global options"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:467
msgid "use \"hgtk -v help %s\" to show global options"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:479 tortoisehg\hgtk\hgtk.py:581
msgid ""
"list of commands:\n"
"\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:487
msgid ""
"\n"
"aliases: %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:492 tortoisehg\hgtk\hgtk.py:518
#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:550
msgid "(No help text available)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:500
msgid "options:\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:523
msgid "no commands defined\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:574
msgid "Hgtk - TortoiseHg's GUI tools for Mercurial SCM (Hg)\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:579
msgid ""
"basic commands:\n"
"\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:595
msgid " (default: %s)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:608
msgid "TortoiseHg Dialogs (version %s), Mercurial (version %s)\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:642
msgid "repository root directory or symbolic path name"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:643
msgid "enable additional output"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:644
msgid "suppress output"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:645
msgid "display help and exit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:646
msgid "start debugger"
msgstr "디버거 시작"

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:647
msgid "do not fork GUI process"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:648
msgid "always fork GUI process"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:649
msgid "read file list from file"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:653
msgid "hgtk about"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:654
msgid "hgtk add [FILE]..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:655
msgid "hgtk clone SOURCE [DEST]"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:657
msgid "record user as committer"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:658
msgid "record datecode as commit date"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:659
msgid "hgtk commit [OPTIONS] [FILE]..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:660
msgid "hgtk datamine"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:661
msgid "hgtk hgignore [FILE]"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:662
msgid "hgtk init [DEST]"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:664
msgid "limit number of changes displayed"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:665
msgid "hgtk log [OPTIONS] [FILE]"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:667
msgid "revision to merge with"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:668
msgid "hgtk merge"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:669
msgid "hgtk recovery"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:670
msgid "hgtk shelve"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:671
msgid "hgtk synch"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:673
msgid "revisions to compare"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:674
msgid "hgtk status [FILE]..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:676 tortoisehg\hgtk\hgtk.py:679
msgid "field to give initial focus"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:677
msgid "hgtk userconfig"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:680
msgid "hgtk repoconfig"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:681
msgid "hgtk guess"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:682
msgid "hgtk remove [FILE]..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:683
msgid "hgtk rename SOURCE [DEST]"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:684
msgid "hgtk revert [FILE]..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:685
msgid "hgtk forget [FILE]..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:688
msgid "name of the webdir config file"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:689
msgid "hgtk serve [OPTION]..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:691
msgid "wait until the second ticks over"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:692
msgid "notify the shell for paths given"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:693
msgid "remove the status cache"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:694
msgid "show the contents of the status cache (no update)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:696
msgid "udpate all repos in current dir"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:697
msgid "hgtk thgstatus [OPTION]"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:699 tortoisehg\hgtk\hgtk.py:715
msgid "revision to update"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:702
msgid "changeset to view in diff tool"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:703
msgid "revisions to view in diff tool"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:704
msgid "bundle file to preview"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:705
msgid "directly use raw extdiff command"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:706
msgid "launch visual diff tool"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:708
msgid "print license"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:709
msgid "hgtk version [OPTION]"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:711
msgid "show the command options"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:712
msgid "[-o] CMD"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\hgtk.py:713
msgid "hgtk help [COMMAND]"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\histdetails.py:35
msgid "Log Details"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\histdetails.py:40
msgid "Columns"
msgstr "열"

#: tortoisehg\hgtk\histdetails.py:87
msgid "Move Up"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\histdetails.py:90
msgid "Move Down"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:75
msgid ""
"New changesets from the preview bundle are still pending.\n"
"\n"
"Accept or reject the new changesets?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:78
msgid "Accept new Changesets"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:81
msgid "&Accept"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:81
msgid "&Reject"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:91
msgid "%s - changelog"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:93
msgid " (Bundle Preview)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:109 tortoisehg\hgtk\status.py:177
msgid "Re_fresh"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:111
msgid "Reload revision history"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:116
msgid "Launch synchronize tool"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:121 tortoisehg\hgtk\history.py:170
msgid "Patch Queue"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:123
msgid "Show/Hide Patch Queue"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:166
msgid "Sync Bar"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:176
msgid "Load more Revisions"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:178
msgid "Load all Revisions"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:181
msgid "Toolbar"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:184
msgid "Filter Bar"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:190
msgid "Reset Marks"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:193
msgid "Choose Details..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:195
msgid "Compact Graph"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:197
msgid "Color by Branch"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:200
msgid "Ignore Max Diff Size"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:204
msgid "_Navigate"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:205
msgid "Tip"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:206
msgid "Working Parent"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:208
msgid "Revision..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:211
msgid "_Synchronize"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:212 tortoisehg\hgtk\synch.py:63
msgid "Incoming"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:214
msgid "Pull"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:216 tortoisehg\hgtk\synch.py:74
msgid "Outgoing"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:218 tortoisehg\hgtk\synch.py:79
msgid "Push"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:220
msgid "Email..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:223
msgid "Add Bundle..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:226
msgid "Accept Bundle"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:229
msgid "Reject Bundle"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:235
msgid "Force push"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:325 tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:381
msgid "Graph"
msgstr "그래프"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:332
msgid "Revision Number"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:333
msgid "Changeset ID"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:334
msgid "Branch Name"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:335 tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:433
#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:187
msgid "Summary"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:337 tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:455
msgid "Local Date"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:338
msgid "UTC Date"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:339 tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:479
msgid "Age"
msgstr "나이"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:340 tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:491
msgid "Tags"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:389
msgid "Invalid revision range"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:401
msgid "Invalid date specification"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:641
msgid "Filter"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:646
msgid "%s branch"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:647
msgid "Branch '%s'"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:653
msgid "file history: "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:657
msgid "custom filter"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:665
msgid "merges"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:668
msgid "only Merges"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:670
msgid "revision ancestry"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:675
msgid "Ancestry of %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:677
msgid "tagged revisions"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:685
msgid "Tagged Revisions"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:687
msgid "working parents"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:693
msgid "heads"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:697 tortoisehg\hgtk\history.py:1018
msgid "Heads"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:699
msgid "no Merges"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:717
msgid "Visualize Change"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:718
msgid "Di_splay Change"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:719
msgid "Diff to local"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:721
msgid "_Copy hash"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:725
msgid "Pull to here"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:732
msgid "Push to here"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:734
msgid "_Update..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:735 tortoisehg\hgtk\history.py:819
msgid "_Merge with..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:738
msgid "_Export Patch..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:739
msgid "E_mail Patch..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:740
msgid "_Bundle rev:tip..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:742
msgid "Add/Remove _Tag..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:743
msgid "Backout Revision..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:745 tortoisehg\hgtk\status.py:1510
msgid "_Revert"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:746
msgid "_Archive..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:764
msgid "Transp_lant to local"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:769
msgid "qimport"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:770
msgid "Strip Revision..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:802
msgid "_Diff with selected"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:803
msgid "Visual Diff with selected"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:812
msgid "Email from here to selected..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:814
msgid "Bundle from here to selected..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:816
msgid "Export Patches from here to selected..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:835
msgid "Transplant Revision range to local"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:840
msgid "Rebase on top of selected"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:845
msgid "qimport from here to selected"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:876
msgid "Load more"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:876
msgid "load more revisions"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:879
msgid "Load all"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:879
msgid "load all revisions"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:921
msgid "Download and view incoming changesets"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:923
msgid "Accept changes from Bundle preview"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:925
msgid "Reject changes from Bundle preview"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:927
msgid "Pull incoming changesets"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:930
msgid "Determine and mark outgoing changesets"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:932
msgid "Push outgoing changesets"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:934
msgid "Email outgoing changesets"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:937
msgid "Stop current transaction"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:960
msgid "After Pull:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:961 tortoisehg\hgtk\synch.py:155
msgid "Nothing"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:961 tortoisehg\hgtk\synch.py:155
#: tortoisehg\hgtk\update.py:45
msgid "Update"
msgstr "업데이트"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:964 tortoisehg\hgtk\synch.py:158
msgid "Fetch"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:966 tortoisehg\hgtk\synch.py:160
msgid "Rebase"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:984
msgid "Configure aliases and after pull behavior"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1000
msgid "All"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1005
msgid "Tagged"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1009
msgid "Ancestry"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1022
msgid "Merges"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1026
msgid "Hide Merges"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1033
msgid "Branch Filter"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1040
msgid "Branches..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1050
msgid "Custom Filter"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1056
msgid "File Patterns"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1056
msgid "Rev Range"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1057
msgid "Date"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1057
msgid "Keywords"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1189 tortoisehg\hgtk\history.py:1303
#: tortoisehg\hgtk\history.py:1325 tortoisehg\hgtk\history.py:1391
#: tortoisehg\hgtk\history.py:1776
msgid "No remote path specified"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1190 tortoisehg\hgtk\history.py:1304
#: tortoisehg\hgtk\history.py:1326 tortoisehg\hgtk\history.py:1392
#: tortoisehg\hgtk\history.py:1777
msgid "Please enter or select a remote path"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1227
msgid "Accept incoming previewed changesets"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1228
msgid "Accept"
msgstr "수락"

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1233
msgid "Reject incoming previewed changesets"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1234
msgid "Reject"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1275
msgid "Bundle Preview"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1280
msgid "Open Bundle"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1355
msgid "%d outgoing changesets"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1374 tortoisehg\hgtk\synch.py:495
msgid "No repository selected"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1375 tortoisehg\hgtk\synch.py:496
msgid "Select a peer repository to compare with"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1402
msgid "Confirm Forced Push to Remote Repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1403
msgid ""
"Forced push to remote repository\n"
"%s\n"
"(creating new heads in remote if needed)?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1405 tortoisehg\hgtk\history.py:1415
msgid "Forced &Push"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1407
msgid "Confirm Push to remote Repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1408
msgid ""
"Push to remote repository\n"
"%s\n"
"?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1409
msgid "&Push"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1412
msgid "Confirm Forced Push"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1413
msgid ""
"Forced push to repository\n"
"%s\n"
"(creating new heads if needed)?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1423
msgid "Invalid Remote Repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1592
msgid "Confirm Revert All Files"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1593
msgid ""
"Revert all files to revision %d?\n"
"This will overwrite your local changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1644
msgid "Save patches to"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1667 tortoisehg\hgtk\history.py:1836
msgid "Write bundle to"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1703
msgid "Confirm Rebase Revision"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1704
msgid "Rebase revision %d on top of %d?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\history.py:1815 tortoisehg\hgtk\status.py:1194
msgid "Save patch to"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:256
msgid "%(count)d of %(total)d Revisions"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:363
msgid "Repository is empty"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:408
msgid "ID"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:420
msgid "Branch"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\logview\treeview.py:467
msgid "Universal Date"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:44
msgid "Merging in %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:50 tortoisehg\hgtk\merge.py:63
msgid "Unable to merge"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:51
msgid "Must supply a target revision"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:64
msgid "Outstanding uncommitted changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:76
msgid "Not a head revision!"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:82
msgid "Merge target (other)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:87
msgid "Current revision (local)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:93
msgid "Merge"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:95
msgid "Undo"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:104
msgid "Merge tools:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:170
msgid ""
"To complete merging, you need to commit merged files in working directory.\n"
"\n"
"Do you want to exit?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:226
msgid "Merged successfully"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:228
msgid "Canceled merging"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:230
msgid "Failed to merge"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:266
msgid "Confirm undo merge"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:267
msgid "Clean checkout of original revision?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:277
msgid "Undo successfully"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:279
msgid "Canceled undo"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\merge.py:281
msgid "Failed to undo"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:50
msgid "Select files to add"
msgstr "추가할 파일 선택"

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:51
msgid "Forget"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:51
msgid "Select files to forget"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:52
msgid "Revert"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:52
msgid "Select files to revert"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:53
msgid "Select files to remove"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:53 tortoisehg\hgtk\tagadd.py:42
msgid "Remove"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:100 tortoisehg\hgtk\status.py:138
msgid "status"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:103 tortoisehg\hgtk\status.py:271
msgid "path"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:116
msgid "Toggle all selections"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:141
msgid "modified"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:144
msgid "added"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:147
msgid "removed"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:150
msgid "missing"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:153 tortoisehg\hgtk\quickop.py:236
#: tortoisehg\hgtk\serve.py:126 tortoisehg\util\shlib.py:26
#: tortoisehg\util\version.py:15
msgid "unknown"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:157 tortoisehg\hgtk\quickop.py:236
msgid "ignored"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:161
msgid "clean"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:164
msgid "No appropriate files"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:165
msgid "No files found for this operation"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:242
msgid "No files selected"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:243
msgid "No operation to perform"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:264
msgid "Successfully"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:266 tortoisehg\hgtk\thgmq.py:644
msgid "Canceled"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\quickop.py:268 tortoisehg\hgtk\thgmq.py:646
msgid "Failed"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:40
msgid "%s - recovery"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:46 tortoisehg\hgtk\synch.py:59
msgid "Stop the hg operation"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:50
msgid "Clean"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:52
msgid "Clean checkout, undo all changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:55
msgid "Rollback"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:57
msgid "Rollback (undo) last transaction to repository (pull, commit, etc)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:61
msgid "Recover"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:63
msgid "Recover from interrupted operation"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:66
msgid "Verify"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:68
msgid "Validate repository consistency"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:102 tortoisehg\hgtk\synch.py:394
msgid "Cannot close now"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:103 tortoisehg\hgtk\synch.py:395
msgid "command is running"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:122
msgid "Confirm clean repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:123
msgid "Clean repository '%s' ?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:135
msgid "Confirm rollback repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:136
msgid "Rollback repository '%s' ?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:157 tortoisehg\hgtk\synch.py:537
msgid "Cannot run now"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:158 tortoisehg\hgtk\synch.py:538
msgid "Please try again after the previous command is completed"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\recovery.py:220 tortoisehg\hgtk\synch.py:632
msgid "[command interrupted]"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\rename.py:31
msgid "Rename "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\rename.py:64 tortoisehg\hgtk\rename.py:71
msgid "rename error"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:58
msgid "Start"
msgstr "시작"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:60
msgid "Start server"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:64
msgid "Stop server"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:66
msgid "Browse"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:68
msgid "Launch browser to view repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:72
msgid "Configure web settings"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:91
msgid "HTTP Port:"
msgstr "HTTP 포트:"

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:127
msgid "%s - serve"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:130
msgid "%s serve - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:133
msgid " - serve"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:164
msgid "Confirm Really Exit?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:165
msgid ""
"Server process is still running\n"
"Exiting will stop the server."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:228
msgid "Abort: %s\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:236
msgid "Invalid port 2048..65535"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:237
msgid "Defaulting to "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:316
msgid "cannot start server: "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:327
msgid "listening at http://%s%s/%s (%s:%d)\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:352
msgid "name of access log file to write to"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:353
msgid "run server in background"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:354
msgid "used internally by daemon mode"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:355
msgid "name of error log file to write to"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:356
msgid "port to use (default: 8000)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:357
msgid "address to use"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:358
msgid "prefix path to serve from (default: server root)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:360
msgid "name to show in web pages (default: working dir)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:361
msgid "name of the webdir config file (serve more than one repo)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:363
msgid "name of file to write process ID to"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:364
msgid "for remote clients"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:365
msgid "web templates to use"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:366
msgid "template style to use"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:367
msgid "use IPv6 in addition to IPv4"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:368
msgid "SSL certificate file"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\serve.py:369
msgid "hg serve [OPTION]..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:138
msgid "filtered status"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:154
msgid "Save As"
msgstr "다른 이름으로 저장"

#: tortoisehg\hgtk\status.py:155
msgid "Save selected changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:160
msgid "Visual diff checked files"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:163
msgid "Revert checked files"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:166
msgid "Add checked files"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:169
msgid "Move checked files to other directory"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:172
msgid "Remove or delete checked files"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:175
msgid "Forget checked files on next commit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:179
msgid "refresh"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:255 tortoisehg\hgtk\thgmq.py:185
msgid "st"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:263
msgid "ms"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:285
msgid "View"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:304
msgid "Remove filter, show root"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:330
msgid "Text Diff"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:383
msgid "Hunk Selection"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:456
msgid "%d selected, %d total"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:478
msgid "Save Preview"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:482
msgid "Shelf Preview"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:504
msgid "?: unknown"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:505
msgid "M: modified"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:506
msgid "I: ignored"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:507
msgid "A: added"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:508
msgid "C: clean"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:509
msgid "R: removed"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:510
msgid "!: deleted"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:801
msgid "View '%s'"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:846
msgid "Rename file to:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:855
msgid "Copy file to"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:868 tortoisehg\hgtk\status.py:1332
msgid "Nothing Removed"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:869
msgid "Remove is not enabled when multiple revisions are specified."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:886
msgid "Move is not enabled when multiple revisions are specified."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:886 tortoisehg\hgtk\status.py:1350
#: tortoisehg\hgtk\status.py:1358
msgid "Nothing Moved"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:904
msgid "Copy is not enabled when multiple revisions are specified."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:904
msgid "Nothing Copied"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:963 tortoisehg\hgtk\status.py:1024
msgid "===== Diff to first parent =====\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:968 tortoisehg\hgtk\status.py:1031
msgid ""
"\n"
"===== Diff to second parent =====\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1060
msgid "File is larger than the specified max size.\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1061
msgid "Hunk selection is disabled for this file.\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1232
msgid "Nothing Diffed"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1233
msgid "No diffable files selected"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1241 tortoisehg\hgtk\status.py:1249
msgid "Nothing Reverted"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1242
msgid "No revertable files selected"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1250
msgid "Revert not allowed when viewing revision range."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1268
msgid "Uncommited merge - please select a parent revision"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1269
msgid "Revert files to local or other parent?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1270
msgid "&Local"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1270
msgid "&Other"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1285
msgid "Confirm Revert"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1286
msgid ""
"Revert files to revision %s?\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1287
msgid "&Yes (backup changes)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1288
msgid "Yes (&discard changes)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1308
msgid "Nothing Added"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1309
msgid "No addable files selected"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1333
msgid "No removable files selected"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1341
msgid "Move files to directory..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1351
msgid "Cannot move outside repo!"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1358
msgid ""
"No movable files selected\n"
"\n"
"Note: only clean files can be moved."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1367
msgid "Nothing Forgotten"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1368
msgid "No clean files selected"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1371
msgid "Confirm Delete Unrevisioned"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1372
msgid "Delete the following unrevisioned files?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1385
msgid "Delete Errors"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1506
msgid "Edit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1507
msgid "View missing"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1508
msgid "View other"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1512
msgid "L_og"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1516
msgid "_Guess Rename..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1517
msgid "_Ignore"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1518
msgid "Remove versioned"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1519
msgid "_Delete unversioned"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1522
msgid "_Copy..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1523
msgid "Rename..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1525
msgid "Restart Merge..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1526
msgid "Mark unresolved"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1527
msgid "Mark resolved"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1535
msgid "Restart merge with"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1579
msgid "not up to date"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1580
msgid ""
"The parents have changed since the last refresh.\n"
"Continue anyway?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\status.py:1582
msgid "&Refresh"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\statusbar.py:44
msgid "Running"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:51
msgid "%s - synchronize"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:65
msgid "Display changes that can be pulled from selected repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:68
msgid "  Pull  "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:70
msgid "Pull changes from selected repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:76
msgid "Display local changes that will be pushed to selected repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:81
msgid "Push local changes to selected repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:84 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:616
msgid "Email"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:86
msgid "Email local outgoing changes to one or more recipients"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:91
msgid "Shelve uncommited changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:98
msgid "Configure peer repository paths"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:113
msgid "Repo:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:118
msgid "Bundle:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:164
msgid "Post Pull: "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:174
msgid "Advanced Options"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:181
msgid "Force pull or push"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:182
msgid "Run even when remote repository is unrelated."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:195
msgid "Target revision:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:199
msgid "A specific revision up to which you would like to push or pull."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:209
msgid "Name of hg executable on remote machine."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:219
msgid "Incoming/Outgoing"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:222
msgid "Show patches"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:223
msgid "Show newest first"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:224
msgid "Show no merges"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:268
msgid "Update to branch tip"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:367
msgid "unknown sort key '%s'"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:377
msgid "Select Repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:384
msgid "Select Bundle"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:386
msgid "Bundle (*.hg)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\synch.py:387
msgid "Bundle (*)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:29
msgid "Tag - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:59
msgid "Tag:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:76
msgid "Tag is local"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:78
msgid "Replace existing tag"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:79
msgid "Use English commit message"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:85
msgid "Use custom commit message:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:161
msgid "Tag input is empty"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:162
msgid "Please enter tag name"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:166
msgid "Custom commit message is empty"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:175 tortoisehg\hgtk\tagadd.py:207
msgid "Tagging completed"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:176
msgid "Tag \"%s\" has been added"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:179 tortoisehg\hgtk\tagadd.py:182
#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:211 tortoisehg\hgtk\tagadd.py:214
msgid "Error in tagging"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:195
msgid "Tag name is empty"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:196
msgid "Please select tag name to remove"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:208
msgid "Tag \"%s\" has been removed"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:222
msgid "a tag named \"%s\" already exists"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:228
msgid "Added tag %s for changeset %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:232
msgid "Tag '%s' already exist"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:239
msgid "Tag '%s' does not exist"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\tagadd.py:242
msgid "Removed tag %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:29
msgid "TortoiseHg Taskbar"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:32
msgid "Apply"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:52
msgid "Overlays"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:59
msgid "Enable overlays"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:61
msgid "Local disks only"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:65
msgid "Context Menu"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:81
msgid "Sub menu items:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:100
msgid "Top menu items:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:122
msgid "Top ->"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:125
msgid "<- Sub"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:130
msgid "Taskbar"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:137
msgid "Highlight Icon"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:143
msgid "Enable/Disable the overlay icons globally"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:146
msgid "Only enable overlays on local disks"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:150
msgid "Highlight the taskbar icon during activity"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\taskbarui.py:157
msgid "Event Log"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:22
msgid "<unspecified>"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:28
msgid "Three-way Merge Tool"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:29
msgid ""
"Graphical merge program for resolving merge conflicts. If left unspecified, "
"Mercurial will use the first applicable tool it finds on your system or use "
"its internal merge tool that leaves conflict markers in place. Chose "
"internal:merge to force conflict markers, internal:prompt to always select "
"local or other, or internal:dump to leave files in the working directory for "
"manual merging"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:35
msgid "Visual Diff Command"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:36
msgid "Specify visual diff tool; must be an extdiff command"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:37
msgid "Skip Diff Window"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:38
msgid ""
"Bypass the builtin visual diff dialog and directly use your visual diff "
"tool's directory diff feature. Only enable this feature if you know your "
"diff tool has a valid extdiff configuration. Default: False"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:42
msgid "Visual Editor"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:43
msgid "Specify the visual editor used to view files, etc"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:44
msgid "CLI Editor"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:45
msgid ""
"The editor to use during a commit and other instances where Mercurial needs "
"multiline input from the user. Only used by command line interface commands."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:48
msgid "Tab Width"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:49
msgid ""
"Specify the number of spaces that tabs expand to in various TortoiseHG "
"windows. Default: Not expanded"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:52
msgid "Max Diff Size"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:53
msgid ""
"The maximum size file (in KB) that TortoiseHg will show changes for in the "
"changelog, status, and commit windows. A value of zero implies no limit. "
"Default: 1024 (1MB)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:56
msgid "Bottom Diffs"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:57
msgid ""
"Show the diff panel below the file list in status, shelve, and commit "
"dialogs. Default: False (show diffs to right of file list)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:60
msgid "Capture Stderr"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:61
msgid ""
"Redirect stderr to a buffer which is parsed at the end of the process for "
"runtime errors. Default: True"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:63
msgid "Fork hgtk"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:64
msgid ""
"When running hgtk from the command line, fork a background process to run "
"graphical dialogs. Default: True"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:66
msgid "Full path title"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:67
msgid ""
"Show a full directory path of the repository in the dialog title instead of "
"just the root directory name. Default: False"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:71
msgid "Username"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:72
msgid "Name associated with commits"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:73
msgid "Summary Line Length"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:74
msgid ""
"Maximum length of the commit message summary line. If set, TortoiseHG will "
"issue a warning if the summary line is too long or not separated by a blank "
"line. Default: 0 (unenforced)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:78
msgid "Message Line Length"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:79
msgid ""
"Word wrap length of the commit message. If set, the popup menu can be used "
"to format the message and a warning will be issued if any lines are too long "
"at commit. Default: 0 (unenforced)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:84
msgid "Push After Commit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:85
msgid ""
"Attempt to push to default push target after every successful commit. "
"Default: False"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:87
msgid "Auto Commit List"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:88
msgid ""
"Comma separated list of files that are automatically included in every "
"commit. Intended for use only as a repository setting. Default: None"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:91
msgid "Auto Exclude List"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:92
msgid ""
"Comma separated list of files that are automatically unchecked when the "
"status, commit, and shelve dialogs are opened. Default: None"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:98
msgid "Author Coloring"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:99
msgid ""
"Color changesets by author name. If not enabled, the changes are colored "
"green for merge, red for non-trivial parents, black for normal. Default: "
"False"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:103
msgid "Long Summary"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:104
msgid ""
"If true, concatenate multiple lines of changeset summary until they reach 80 "
"characters. Default: False"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:107
msgid "Log Batch Size"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:108
msgid ""
"The number of revisions to read and display in the changelog viewer in a "
"single batch. Default: 500"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:111
msgid "Copy Hash"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:112
msgid ""
"Allow the changelog viewer to copy the changeset hash of the currently "
"selected changeset into the clipboard. DEPRECATED. Default: False"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:115
msgid "Dead Branches"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:116
msgid ""
"Comma separated list of branch names that should be ignored when building a "
"list of branch names for a repository. Default: None"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:119
msgid "Branch Colors"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:120
msgid ""
"Space separated list of branch names and colors of the form branch:#XXXXXX. "
"Spaces and colons in the branch name must be escaped using a backslash (\\). "
"Likewise some other characters can be escaped in this way, e.g. \\u0040 will "
"be decoded to the @ character, and \\n to a linefeed. Default: None"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:126
msgid "Hide Tags"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:127
msgid ""
"Space separated list of tags that will not be shown. Useful example: Specify "
"\"qbase qparent qtip\" to hide the standard tags inserted by the Mercurial "
"Queues Extension. Default: None"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:131
msgid "Use Expander"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:132
msgid "Show changeset details with an expander"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:136
msgid "After pull operation"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:138
msgid ""
"Operation which is performed directly after a successful pull. update "
"equates to pull --update, fetch equates to the fetch extension, rebase "
"equates to pull --rebase. Default: none"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:143 tortoisehg\hgtk\thgmq.py:186
msgid "Name"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:144
msgid ""
"Repository name to use in the web interface. Default is the working "
"directory."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:146 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:939
msgid "Description"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:147
msgid "Textual description of the repository's purpose or contents."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:149
msgid "Contact"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:150
msgid "Name or email address of the person in charge of the repository."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:152
msgid "Style"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:154
msgid "Which template map style to use"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:155
msgid "Archive Formats"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:156
msgid "Comma separated list of archive formats allowed for downloading"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:158
msgid "Port to listen on"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:158 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:275
msgid "Port"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:159
msgid "Push Requires SSL"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:160
msgid ""
"Whether to require that inbound pushes be transported over SSL to prevent "
"password sniffing."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:162
msgid "Stripes"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:163
msgid ""
"How many lines a \"zebra stripe\" should span in multiline output. Default "
"is 1; set to 0 to disable."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:165
msgid "Max Files"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:166
msgid "Maximum number of files to list per changeset."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:167
msgid "Max Changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:168
msgid "Maximum number of changes to list on the changelog."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:169
msgid "Allow Push"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:170
msgid ""
"Whether to allow pushing to the repository. If empty or not set, push is not "
"allowed. If the special value \"*\", any remote user can push, including "
"unauthenticated users. Otherwise, the remote user must have been "
"authenticated, and the authenticated user name must be present in this list "
"(separated by whitespace or \",\"). The contents of the allow_push list are "
"examined after the deny_push list."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:177
msgid "Deny Push"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:178
msgid ""
"Whether to deny pushing to the repository. If empty or not set, push is not "
"denied. If the special value \"*\", all remote users are denied push. "
"Otherwise, unauthenticated users are all denied, and any authenticated user "
"name present in this list (separated by whitespace or \",\") is also denied. "
"The contents of the deny_push list are examined before the allow_push list."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:184
msgid "Encoding"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:185
msgid "Character encoding name"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:188 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:276
msgid "Host"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:189
msgid ""
"Host name and (optional) port of proxy server, for example \"myproxy:8000\""
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:191
msgid "Bypass List"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:192
msgid ""
"Optional. Comma-separated list of host names that should bypass the proxy"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:195
msgid "Optional. User name to authenticate with at the proxy server"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:197 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:277
msgid "Password"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:198
msgid "Optional. Password to authenticate with at the proxy server"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:202
msgid "From"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:203
msgid "Email address to use in the \"From\" header and for the SMTP envelope"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:204
msgid "To"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:205
msgid "Comma-separated list of recipient email addresses"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:206
msgid "Cc"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:207
msgid "Comma-separated list of carbon copy recipient email addresses"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:209
msgid "Bcc"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:210
msgid "Comma-separated list of blind carbon copy recipient email addresses"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:212
msgid "method"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:213
msgid ""
"Optional. Method to use to send email messages. If value is \"smtp\" "
"(default), use SMTP (configured below). Otherwise, use as name of program "
"to run that acts like sendmail (takes \"-f\" option for sender, list of "
"recipients on command line, message on stdin). Normally, setting this to "
"\"sendmail\" or \"/usr/sbin/sendmail\" is enough to use sendmail to send "
"messages."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:218
msgid "Host name of mail server"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:218
msgid "SMTP Host"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:219
msgid "SMTP Port"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:220
msgid "Port to connect to on mail server. Default: 25"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:222
msgid "SMTP TLS"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:223
msgid "Connect to mail server using TLS. Default: False"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:225
msgid "SMTP Username"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:226
msgid "Username to authenticate to mail server with"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:227
msgid "SMTP Password"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:228
msgid "Password to authenticate to mail server with"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:229
msgid "Local Hostname"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:230
msgid "Hostname the sender can use to identify itself to the mail server."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:233
msgid "Patch EOL"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:234
msgid ""
"Normalize file line endings during and after patch to lf or crlf. Strict "
"does no normalization. Default: strict"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:237
msgid "Git Format"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:238
msgid "Use git extended diff header format. Default: False"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:240
msgid "No Dates"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:241
msgid "Do not include modification dates in diff headers. Default: False"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:243
msgid "Show Function"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:244
msgid "Show which function each change is in. Default: False"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:246
msgid "Ignore White Space"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:247
msgid "Ignore white space when comparing lines. Default: False"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:249
msgid "Ignore WS Amount"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:250
msgid "Ignore changes in the amount of white space. Default: False"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:252
msgid "Ignore Blank Lines"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:253
msgid "Ignore changes whose lines are all blank. Default: False"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:257
msgid "http"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:257
msgid "ssh"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:258
msgid "https"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:258
msgid "local"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:267
msgid "Edit remote repository path"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:275
msgid "URL"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:276
msgid "Folder"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:278 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:892
msgid "Alias"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:310
msgid "URL Details"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:321
msgid "Type"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:451
msgid "Select Local Folder"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:476
msgid "Alias name is empty"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:477
msgid "Please enter alias name"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:482 tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:832
msgid "Overwrite existing '%s' path?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:540
msgid "No repository found"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:541
msgid "no repo at "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:550
msgid "Iniparse package not found"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:551
msgid ""
"Please install iniparse package\n"
"Settings are only shown, no changing is possible"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:562
msgid "User global settings"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:564
msgid "%s repository settings"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:569
msgid "Edit File"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:592
msgid ""
"Default language for spell check. System language is used if not specified. "
"Examples: en, en_GB, en_US"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:606
msgid "Sync"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:610
msgid "Web"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:613
msgid "Proxy"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:619
msgid "Diff"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:632
msgid "Unapplied changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:633
msgid "Lose changes and switch files?."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:652
msgid "TortoiseHg Configure Repository - "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:656
msgid "TortoiseHg Configure User-Global Settings"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:713
msgid "Exit after saving changes?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:714
msgid "&No (discard changes)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:807
msgid "No Repository Found"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:808
msgid "Path testing cannot work without a repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:874
msgid "Remote repository paths"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:896
msgid "Repository Path"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:910
msgid "_Edit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:920
msgid "_Test"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:925
msgid "Set as _default"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:1011
msgid "Suggested"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:1021
msgid "History"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:1059
msgid "# Generated by tortoisehg-config\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:1113
msgid "Skipped saving path with no alias"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgconfig.py:1141
msgid "Unable to write configuration file"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:95
msgid "Unapply all patches"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:100
msgid "Unapply last patch"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:106
msgid "Apply next patch"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:111
msgid "Apply all patches"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:184
msgid "#"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:268
msgid "%(count)d of %(total)d Patches applied"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:272
msgid "Patch '%s' applied"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:325
msgid "Confirm Delete"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:326
msgid "Do you want to delete?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:327
msgid "Yes (&keep)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:409
msgid "Confirm Fold"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:410
msgid ""
"Do you want to fold un-applied patch '%(target)s' into current patch "
"'%(qtip)s'?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:567
msgid "_goto"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:569
msgid "_rename"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:571
msgid "_finish applied"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:573
msgid "_delete"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:574
msgid "delete --keep"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:576
msgid "f_old"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:578
msgid "make it _next"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:612
msgid "Show index"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:613
msgid "Show status"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:614
msgid "Show name"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:615
msgid "Show summary"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:621
msgid "Enable editable cells"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:624
msgid "Show 'qparent'"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgmq.py:642
msgid "Succeed"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:72
msgid "set aside selected changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:73
msgid "Unshelve"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:74
msgid "restore shelved changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:96
msgid "Shelf Contents"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:107
msgid "_shelve"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:140
msgid "No changes to shelve"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:146
msgid "Please select diff chunks to shelve"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:154
msgid "<b>Shelve file exists!</b>"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:155
msgid "Overwrite"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:156
msgid "Append"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:157
msgid "Cancel"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgshelve.py:209
msgid "Unshelve Error"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:39
msgid "Strip"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:48
msgid "Strip - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:64
msgid "Strip:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:79
msgid "Preview:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:98
msgid "Show all"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:101
msgid "Use compact view"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:117
msgid "Options:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:121
msgid "Discard local changes, no backup (-f/--force)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:152
msgid "Backup all (default)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:153
msgid "Backup unrelated changesets (-b/--backup)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:155
msgid "No backup (-n/--nobackup)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:182
msgid "Unknown revision!"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:184
msgid "<span weight=\"bold\">%s changesets</span> will be stripped"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:190
msgid "No changesets to display"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:194
msgid "Displaying all changesets"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:196
msgid "Displaying %(count)d of %(total)d changesets"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:359
msgid "Confirm Strip"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:360
msgid ""
"Detected uncommitted local changes.\n"
"Do you want to discard them and continue?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:362
msgid "&Yes (--force)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:380
msgid "Stripped successfully"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:383
msgid "Canceled stripping"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:385
msgid "Failed to strip"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:404
msgid "Saved at: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\thgstrip.py:408
msgid "Open..."
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:42
msgid "Update - %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:58
msgid "Update to:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:61
msgid "Discard local changes, no backup (-C/--clean)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:91
msgid "Target:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:99
msgid "Parent 1:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:101
msgid "Parent 2:"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:181
msgid "(same as parent)"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:187
msgid "unknown revision!"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:223
msgid ""
"Detected uncommitted local changes in working tree.\n"
"Please select to continue:\n"
"\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:225
msgid "&Discard"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:226
msgid "Discard - discard local changes, no backup"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:227
msgid "&Shelve"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:228
msgid "Shelve - launch Shelve tool and continue"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:229
msgid "&Merge"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:230
msgid "Merge - allow to merge with local changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:243
msgid "Confirm Update"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:267
msgid "[canceled by user]\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:272
msgid "invalid dialog result: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:281
msgid "Updated successfully"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:283
msgid "Canceled updating"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\update.py:285
msgid "Failed to update"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:60
msgid "Visual Diffs"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:68
msgid "Temporary files are removed when this dialog is closed"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:86
msgid "Always launch single files"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:101
msgid "No repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:102 tortoisehg\hgtk\visdiff.py:373
msgid "No repository found here"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:109
msgid "Select diff tool"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:148
msgid "No visual diff tool"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:149
msgid "No visual diff tool has been configured"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:177
msgid "changeset "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:183
msgid "working changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:186
msgid "revisions "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:193
msgid "Visual Diffs - "
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:207 tortoisehg\hgtk\visdiff.py:398
msgid "No file changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:208 tortoisehg\hgtk\visdiff.py:399
msgid "There are no file changes to view"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:277
msgid "Unable to delete temp files"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:278
msgid "Close diff tools and try again, or quit to leak files?"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:279
msgid "&Quit"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:279
msgid "Try &Again"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:340
msgid "Tool launch failure"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:341
msgid "%s : %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\hgtk\visdiff.py:380
msgid "Extdiff command not recognized\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:46
msgid "Unsupported line endings type: %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:97
msgid "unknown patch content: %r"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:118 tortoisehg\util\hgshelve.py:145
msgid "this modifies a binary file (all or nothing)\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:123 tortoisehg\util\hgshelve.py:150
msgid "this is a binary file\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:134
msgid ""
"total: %d hunks (%d changed lines); selected: %d hunks (%d changed lines)"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:153
msgid "%d hunks, %d lines changed\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:299
msgid "unhandled transition: %s -> %s"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:325
msgid " [Ynsfdaq?] "
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:341
msgid "user quit"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:355
msgid "shelve changes to %s?"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:356
msgid " and "
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:366
msgid "shelve this change to %r?"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:405
msgid "backup %r as %r\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:438
msgid "shelve can only be run interactively"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:442
msgid "shelve data already exists"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:473
msgid "no changes to shelve\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:507
msgid "applying patch\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:514
msgid "saving patch to shelve\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:525 tortoisehg\util\hgshelve.py:576
msgid "restoring %r to %r\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:527
msgid "removing shelve file\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:536
msgid "removing backup for %r : %r\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:561
msgid "applying shelved patch\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:574
msgid "restoring backup files\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:581
msgid "removing backup files\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:587
msgid "removing shelved patches\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:589
msgid "unshelve completed\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:591
msgid "nothing to unshelve\n"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:597
msgid "mark new/missing files as added/removed before shelving"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:599
msgid "overwrite existing shelve data"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:601
msgid "append to existing shelve data"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:603
msgid "hg shelve [OPTION]... [FILE]..."
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:606
msgid "inspect shelved changes only"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:608
msgid "proceed even if patches do not unshelve cleanly"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\hgshelve.py:610
msgid "hg unshelve [OPTION]... [FILE]..."
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:38
msgid "Commit..."
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:39
msgid "Commit changes in repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:41
msgid "Create Repository Here"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:44
msgid "Clone..."
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:45
msgid "Create clone here from source"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:47
msgid "File Status"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:48
msgid "Repository status & changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:50
msgid "Shelve Changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:51
msgid "Shelve or unshelve file changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:53
msgid "Add Files..."
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:54
msgid "Add files to version control"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:56
msgid "Revert Files..."
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:57
msgid "Revert file changes"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:59
msgid "Forget Files..."
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:60 tortoisehg\util\menuthg.py:63
msgid "Remove files from version control"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:62
msgid "Remove Files..."
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:65
msgid "Rename File"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:66
msgid "Rename file or directory"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:68
msgid "Repository Explorer"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:69
msgid "View change history in repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:72
msgid "Synchronize with remote repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:74
msgid "Web Server"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:75
msgid "Start web server for this repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:77
msgid "Update..."
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:78
msgid "Update working directory"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:80
msgid "Recovery..."
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:81
msgid "Repair and recovery of repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:83
msgid "Update Icons"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:84
msgid "Update icons for this repository"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:86
msgid "Global Settings"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:87
msgid "Configure user wide settings"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:89
msgid "Repository Settings"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:90
msgid "Configure repository settings"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:92
msgid "About TortoiseHg"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:93
msgid "Show About Dialog"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:95
msgid "Annotate Files"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:96
msgid "Changeset information per file line"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:98
msgid "Visual Diff"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:99
msgid "View changes using GUI diff tool"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:101
msgid "Edit Ignore Filter"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:102
msgid "Edit repository ignore filter"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:104
msgid "Guess Renames"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:105
msgid "Detect renames and copies"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:107
msgid "Search History"
msgstr "검색 기록"

#: tortoisehg\util\menuthg.py:108
msgid "Search file revisions for patterns"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:110
msgid "DnD Synchronize"
msgstr ""

#: tortoisehg\util\menuthg.py:111
msgid "Synchronize with dragged repository"
msgstr ""

#~ msgid "diff to _local"
#~ msgstr "로컬에 대한 차이(_L)"
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.