Commits

Hong Zhang  committed 26cb46b

insert a block values into J

 • Participants
 • Parent commits 87d3420

Comments (0)

Files changed (1)

File src/mat/impls/aij/seq/fdaij.c

  PetscBool   flg   = PETSC_FALSE;
  Mat_SeqBAIJ  *csp=(Mat_SeqBAIJ*)J->data;
  PetscScalar  *ca = csp->a,*ca_l;
- PetscInt    brow,bcol,bspidx,nz,nz_i;
+ PetscInt    brow,bcol,bspidx,spidx,nz;
 
  PetscFunctionBegin;
  ierr = MatSetUnfactored(J);CHKERRQ(ierr);
  for (k=0; k<coloring->ncolors; k++) { /* Loop over each color */
   coloring->currentcolor = k;
 
-  /*----------- new -------------*/
   /* Compute w3 = x1 + dx */
   for (i=0; i<bs; i++) {
    ierr = VecCopy(x1,w3);CHKERRQ(ierr);
    ierr = PetscLogEventEnd(MAT_FDColoringFunction,0,0,0,0);CHKERRQ(ierr);
    ierr = VecAXPY(w2s[i],-1.0,w1);CHKERRQ(ierr);
   }
-  /*----------- endof new -------------*/
 
-  nz_i = nz;
-  for (i=0; i<bs; i++) {
-   nz = nz_i;
-   /*
-    Loop over rows of vector, putting results into Jacobian matrix
-   */
-   ierr = VecGetArray(w2s[i],&y);CHKERRQ(ierr);
-   for (l=0; l<coloring->nrows[k]; l++) { 
+  /* Loop over rows of vector, putting results into Jacobian matrix */
+  for (l=0; l<coloring->nrows[k]; l++) { 
     brow  = coloring->rowcolden2sp3[nz++];
     bcol  = coloring->rowcolden2sp3[nz++];
     bspidx = coloring->rowcolden2sp3[nz++];
-    row  = bs*brow;
-    col  = bs*bcol + i;
-
-    ca_l = ca + bs2*bspidx + i*bs; 
-    for (j=0; j<bs; j++) {
-     ca_l[j] = y[row+j]/vscale_array[col];
+    ca_l  = ca + bs2*bspidx;
+    spidx = 0;
+    for (i=0; i<bs; i++) {  /* column of the block */
+     ierr = VecGetArray(w2s[i],&y);CHKERRQ(ierr);
+     col = bs*bcol + i;
+     for (j=0; j<bs; j++) { /* row of the block */
+      row = bs*brow + j;
+      ca_l[spidx++] = y[row]/vscale_array[col];
+     }
+     ierr = VecRestoreArray(w2s[i],&y);CHKERRQ(ierr);
     }
-   }
-   ierr = VecRestoreArray(w2s[i],&y);CHKERRQ(ierr);
-  } /* endof for (i=0; i<bs; i++) */
+  }
  } /* endof for each color */
  ierr = VecRestoreArray(coloring->vscale,&vscale_array);CHKERRQ(ierr);
  ierr = VecRestoreArray(x1,&xx);CHKERRQ(ierr);