Source

petsc / src / dm / impls / plex / plexvtk.c

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
#define PETSCDM_DLL
#include <petsc-private/dmpleximpl.h>  /*I  "petscdmplex.h"  I*/
#include <../src/sys/classes/viewer/impls/vtk/vtkvimpl.h>

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "DMPlexVTKGetCellType"
PetscErrorCode DMPlexVTKGetCellType(DM dm, PetscInt dim, PetscInt corners, PetscInt *cellType)
{
 PetscFunctionBegin;
 *cellType = -1;
 switch (dim) {
 case 0:
  switch (corners) {
  case 1:
   *cellType = 1; /* VTK_VERTEX */
   break;
  default:
   break;
  }
  break;
 case 1:
  switch (corners) {
  case 2:
   *cellType = 3; /* VTK_LINE */
   break;
  case 3:
   *cellType = 21; /* VTK_QUADRATIC_EDGE */
   break;
  default:
   break;
  }
  break;
 case 2:
  switch (corners) {
  case 3:
   *cellType = 5; /* VTK_TRIANGLE */
   break;
  case 4:
   *cellType = 9; /* VTK_QUAD */
   break;
  case 6:
   *cellType = 22; /* VTK_QUADRATIC_TRIANGLE */
   break;
  case 9:
   *cellType = 23; /* VTK_QUADRATIC_QUAD */
   break;
  default:
   break;
  }
  break;
 case 3:
  switch (corners) {
  case 4:
   *cellType = 10; /* VTK_TETRA */
   break;
  case 8:
   *cellType = 12; /* VTK_HEXAHEDRON */
   break;
  case 10:
   *cellType = 24; /* VTK_QUADRATIC_TETRA */
   break;
  case 27:
   *cellType = 29; /* VTK_QUADRATIC_HEXAHEDRON */
   break;
  default:
   break;
  }
 }
 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "DMPlexVTKWriteCells_ASCII"
PetscErrorCode DMPlexVTKWriteCells_ASCII(DM dm, FILE *fp, PetscInt *totalCells)
{
 MPI_Comm    comm;
 IS       globalVertexNumbers;
 const PetscInt *gvertex;
 PetscInt    dim;
 PetscInt    numCorners = 0, totCorners = 0, maxCorners, *corners;
 PetscInt    numCells  = 0, totCells  = 0, maxCells, cellHeight;
 PetscInt    numLabelCells, cMax, cStart, cEnd, c, vStart, vEnd, v;
 PetscMPIInt  numProcs, rank, proc, tag;
 PetscBool   hasLabel;
 PetscErrorCode ierr;

 PetscFunctionBegin;
 ierr = PetscObjectGetComm((PetscObject)dm,&comm);CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscCommGetNewTag(comm, &tag);CHKERRQ(ierr);
 ierr = MPI_Comm_size(comm, &numProcs);CHKERRQ(ierr);
 ierr = MPI_Comm_rank(comm, &rank);CHKERRQ(ierr);
 ierr = DMPlexGetDimension(dm, &dim);CHKERRQ(ierr);
 ierr = DMPlexGetVTKCellHeight(dm, &cellHeight);CHKERRQ(ierr);
 ierr = DMPlexGetHeightStratum(dm, cellHeight, &cStart, &cEnd);CHKERRQ(ierr);
 ierr = DMPlexGetDepthStratum(dm, 0, &vStart, &vEnd);CHKERRQ(ierr);
 ierr = DMPlexGetHybridBounds(dm, &cMax, NULL, NULL, NULL);CHKERRQ(ierr);
 if (cMax >= 0) cEnd = PetscMin(cEnd, cMax);
 ierr = DMPlexGetStratumSize(dm, "vtk", 1, &numLabelCells);CHKERRQ(ierr);

 hasLabel = numLabelCells > 0 ? PETSC_TRUE : PETSC_FALSE;
 for (c = cStart; c < cEnd; ++c) {
  PetscInt *closure = NULL;
  PetscInt closureSize;

  if (hasLabel) {
   PetscInt value;

   ierr = DMPlexGetLabelValue(dm, "vtk", c, &value);CHKERRQ(ierr);
   if (value != 1) continue;
  }
  ierr = DMPlexGetTransitiveClosure(dm, c, PETSC_TRUE, &closureSize, &closure);CHKERRQ(ierr);
  for (v = 0; v < closureSize*2; v += 2) {
   if ((closure[v] >= vStart) && (closure[v] < vEnd)) ++numCorners;
  }
  ierr = DMPlexRestoreTransitiveClosure(dm, c, PETSC_TRUE, &closureSize, &closure);CHKERRQ(ierr);
  ++numCells;
 }
 maxCells = numCells;
 ierr   = MPI_Reduce(&numCells, &totCells, 1, MPIU_INT, MPI_SUM, 0, comm);CHKERRQ(ierr);
 ierr   = MPI_Reduce(&numCells, &maxCells, 1, MPIU_INT, MPI_MAX, 0, comm);CHKERRQ(ierr);
 ierr   = MPI_Reduce(&numCorners, &totCorners, 1, MPIU_INT, MPI_SUM, 0, comm);CHKERRQ(ierr);
 ierr   = MPI_Reduce(&numCorners, &maxCorners, 1, MPIU_INT, MPI_MAX, 0, comm);CHKERRQ(ierr);
 ierr   = DMPlexGetVertexNumbering(dm, &globalVertexNumbers);CHKERRQ(ierr);
 ierr   = ISGetIndices(globalVertexNumbers, &gvertex);CHKERRQ(ierr);
 ierr   = PetscMalloc(maxCells * sizeof(PetscInt), &corners);CHKERRQ(ierr);
 ierr   = PetscFPrintf(comm, fp, "CELLS %d %d\n", totCells, totCorners+totCells);CHKERRQ(ierr);
 if (!rank) {
  PetscInt *remoteVertices;
  int   *vertices;

  ierr = PetscMalloc(maxCorners * sizeof(int), &vertices);CHKERRQ(ierr);
  for (c = cStart, numCells = 0; c < cEnd; ++c) {
   PetscInt *closure = NULL;
   PetscInt closureSize, nC = 0;

   if (hasLabel) {
    PetscInt value;

    ierr = DMPlexGetLabelValue(dm, "vtk", c, &value);CHKERRQ(ierr);
    if (value != 1) continue;
   }
   ierr = DMPlexGetTransitiveClosure(dm, c, PETSC_TRUE, &closureSize, &closure);CHKERRQ(ierr);
   for (v = 0; v < closureSize*2; v += 2) {
    if ((closure[v] >= vStart) && (closure[v] < vEnd)) {
     const PetscInt gv = gvertex[closure[v] - vStart];
     vertices[nC++] = gv < 0 ? -(gv+1) : gv;
    }
   }
   ierr = DMPlexRestoreTransitiveClosure(dm, c, PETSC_TRUE, &closureSize, &closure);CHKERRQ(ierr);
   corners[numCells++] = nC;
   ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "%d ", nC);CHKERRQ(ierr);
   ierr = DMPlexInvertCell(dim, nC, vertices);CHKERRQ(ierr);
   for (v = 0; v < nC; ++v) {
    ierr = PetscFPrintf(comm, fp, " %d", vertices[v]);CHKERRQ(ierr);
   }
   ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "\n");CHKERRQ(ierr);
  }
  if (numProcs > 1) {ierr = PetscMalloc((maxCorners+maxCells) * sizeof(PetscInt), &remoteVertices);CHKERRQ(ierr);}
  for (proc = 1; proc < numProcs; ++proc) {
   MPI_Status status;

   ierr = MPI_Recv(&numCorners, 1, MPIU_INT, proc, tag, comm, &status);CHKERRQ(ierr);
   ierr = MPI_Recv(remoteVertices, numCorners, MPIU_INT, proc, tag, comm, &status);CHKERRQ(ierr);
   for (c = 0; c < numCorners;) {
    PetscInt nC = remoteVertices[c++];

    for (v = 0; v < nC; ++v, ++c) {
     vertices[v] = remoteVertices[c];
    }
    ierr = DMPlexInvertCell(dim, nC, vertices);CHKERRQ(ierr);
    ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "%d ", nC);CHKERRQ(ierr);
    for (v = 0; v < nC; ++v) {
     ierr = PetscFPrintf(comm, fp, " %d", vertices[v]);CHKERRQ(ierr);
    }
    ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "\n");CHKERRQ(ierr);
   }
  }
  if (numProcs > 1) {ierr = PetscFree(remoteVertices);CHKERRQ(ierr);}
  ierr = PetscFree(vertices);CHKERRQ(ierr);
 } else {
  PetscInt *localVertices, numSend = numCells+numCorners, k = 0;

  ierr = PetscMalloc(numSend * sizeof(PetscInt), &localVertices);CHKERRQ(ierr);
  for (c = cStart, numCells = 0; c < cEnd; ++c) {
   PetscInt *closure = NULL;
   PetscInt closureSize, nC = 0;

   if (hasLabel) {
    PetscInt value;

    ierr = DMPlexGetLabelValue(dm, "vtk", c, &value);CHKERRQ(ierr);
    if (value != 1) continue;
   }
   ierr = DMPlexGetTransitiveClosure(dm, c, PETSC_TRUE, &closureSize, &closure);CHKERRQ(ierr);
   for (v = 0; v < closureSize*2; v += 2) {
    if ((closure[v] >= vStart) && (closure[v] < vEnd)) {
     const PetscInt gv = gvertex[closure[v] - vStart];
     closure[nC++] = gv < 0 ? -(gv+1) : gv;
    }
   }
   corners[numCells++] = nC;
   localVertices[k++] = nC;
   for (v = 0; v < nC; ++v, ++k) {
    localVertices[k] = closure[v];
   }
   ierr = DMPlexRestoreTransitiveClosure(dm, c, PETSC_TRUE, &closureSize, &closure);CHKERRQ(ierr);
  }
  if (k != numSend) SETERRQ2(PETSC_COMM_SELF,PETSC_ERR_PLIB, "Invalid number of vertices to send %d should be %d", k, numSend);
  ierr = MPI_Send(&numSend, 1, MPIU_INT, 0, tag, comm);CHKERRQ(ierr);
  ierr = MPI_Send(localVertices, numSend, MPIU_INT, 0, tag, comm);CHKERRQ(ierr);
  ierr = PetscFree(localVertices);CHKERRQ(ierr);
 }
 ierr = ISRestoreIndices(globalVertexNumbers, &gvertex);CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "CELL_TYPES %d\n", totCells);CHKERRQ(ierr);
 if (!rank) {
  PetscInt cellType;

  for (c = 0; c < numCells; ++c) {
   ierr = DMPlexVTKGetCellType(dm, dim, corners[c], &cellType);CHKERRQ(ierr);
   ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "%d\n", cellType);CHKERRQ(ierr);
  }
  for (proc = 1; proc < numProcs; ++proc) {
   MPI_Status status;

   ierr = MPI_Recv(&numCells, 1, MPIU_INT, proc, tag, comm, &status);CHKERRQ(ierr);
   ierr = MPI_Recv(corners, numCells, MPIU_INT, proc, tag, comm, &status);CHKERRQ(ierr);
   for (c = 0; c < numCells; ++c) {
    ierr = DMPlexVTKGetCellType(dm, dim, corners[c], &cellType);CHKERRQ(ierr);
    ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "%d\n", cellType);CHKERRQ(ierr);
   }
  }
 } else {
  ierr = MPI_Send(&numCells, 1, MPIU_INT, 0, tag, comm);CHKERRQ(ierr);
  ierr = MPI_Send(corners, numCells, MPIU_INT, 0, tag, comm);CHKERRQ(ierr);
 }
 ierr    = PetscFree(corners);CHKERRQ(ierr);
 *totalCells = totCells;
 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "DMPlexVTKWritePartition_ASCII"
PetscErrorCode DMPlexVTKWritePartition_ASCII(DM dm, FILE *fp)
{
 MPI_Comm    comm;
 PetscInt    numCells = 0, cellHeight;
 PetscInt    numLabelCells, cMax, cStart, cEnd, c;
 PetscMPIInt  numProcs, rank, proc, tag;
 PetscBool   hasLabel;
 PetscErrorCode ierr;

 PetscFunctionBegin;
 ierr = PetscObjectGetComm((PetscObject)dm,&comm);CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscCommGetNewTag(comm, &tag);CHKERRQ(ierr);
 ierr = MPI_Comm_size(comm, &numProcs);CHKERRQ(ierr);
 ierr = MPI_Comm_rank(comm, &rank);CHKERRQ(ierr);
 ierr = DMPlexGetVTKCellHeight(dm, &cellHeight);CHKERRQ(ierr);
 ierr = DMPlexGetHeightStratum(dm, cellHeight, &cStart, &cEnd);CHKERRQ(ierr);
 ierr = DMPlexGetHybridBounds(dm, &cMax, NULL, NULL, NULL);CHKERRQ(ierr);
 if (cMax >= 0) cEnd = PetscMin(cEnd, cMax);
 ierr = DMPlexGetStratumSize(dm, "vtk", 1, &numLabelCells);CHKERRQ(ierr);
 hasLabel = numLabelCells > 0 ? PETSC_TRUE : PETSC_FALSE;
 for (c = cStart; c < cEnd; ++c) {
  if (hasLabel) {
   PetscInt value;

   ierr = DMPlexGetLabelValue(dm, "vtk", c, &value);CHKERRQ(ierr);
   if (value != 1) continue;
  }
  ++numCells;
 }
 if (!rank) {
  for (c = 0; c < numCells; ++c) {ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "%d\n", rank);CHKERRQ(ierr);}
  for (proc = 1; proc < numProcs; ++proc) {
   MPI_Status status;

   ierr = MPI_Recv(&numCells, 1, MPIU_INT, proc, tag, comm, &status);CHKERRQ(ierr);
   for (c = 0; c < numCells; ++c) {ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "%d\n", proc);CHKERRQ(ierr);}
  }
 } else {
  ierr = MPI_Send(&numCells, 1, MPIU_INT, 0, tag, comm);CHKERRQ(ierr);
 }
 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "DMPlexVTKWriteSection_ASCII"
PetscErrorCode DMPlexVTKWriteSection_ASCII(DM dm, PetscSection section, PetscSection globalSection, Vec v, FILE *fp, PetscInt enforceDof, PetscInt precision, PetscReal scale)
{
 MPI_Comm      comm;
 const MPI_Datatype mpiType = MPIU_SCALAR;
 PetscScalar    *array;
 PetscInt      numDof = 0, maxDof;
 PetscInt      numLabelCells, cellHeight, cMax, cStart, cEnd, numLabelVertices, vMax, vStart, vEnd, pStart, pEnd, p;
 PetscMPIInt    numProcs, rank, proc, tag;
 PetscBool     hasLabel;
 PetscErrorCode   ierr;

 PetscFunctionBegin;
 ierr = PetscObjectGetComm((PetscObject)dm,&comm);CHKERRQ(ierr);
 PetscValidHeaderSpecific(dm,DM_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(v,VEC_CLASSID,4);
 if (precision < 0) precision = 6;
 ierr = PetscCommGetNewTag(comm, &tag);CHKERRQ(ierr);
 ierr = MPI_Comm_size(comm, &numProcs);CHKERRQ(ierr);
 ierr = MPI_Comm_rank(comm, &rank);CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscSectionGetChart(section, &pStart, &pEnd);CHKERRQ(ierr);
 /* VTK only wants the values at cells or vertices */
 ierr = DMPlexGetVTKCellHeight(dm, &cellHeight);CHKERRQ(ierr);
 ierr = DMPlexGetHeightStratum(dm, cellHeight, &cStart, &cEnd);CHKERRQ(ierr);
 ierr = DMPlexGetDepthStratum(dm, 0, &vStart, &vEnd);CHKERRQ(ierr);
 ierr = DMPlexGetHybridBounds(dm, &cMax, NULL, NULL, &vMax);CHKERRQ(ierr);
 if (cMax >= 0) cEnd = PetscMin(cEnd, cMax);
 if (vMax >= 0) vEnd = PetscMin(vEnd, vMax);
 pStart  = PetscMax(PetscMin(cStart, vStart), pStart);
 pEnd   = PetscMin(PetscMax(cEnd,  vEnd),  pEnd);
 ierr   = DMPlexGetStratumSize(dm, "vtk", 1, &numLabelCells);CHKERRQ(ierr);
 ierr   = DMPlexGetStratumSize(dm, "vtk", 2, &numLabelVertices);CHKERRQ(ierr);
 hasLabel = numLabelCells > 0 || numLabelVertices > 0 ? PETSC_TRUE : PETSC_FALSE;
 for (p = pStart; p < pEnd; ++p) {
  /* Reject points not either cells or vertices */
  if (((p < cStart) || (p >= cEnd)) && ((p < vStart) || (p >= vEnd))) continue;
  if (hasLabel) {
   PetscInt value;

   if (((p >= cStart) && (p < cEnd) && numLabelCells) ||
     ((p >= vStart) && (p < vEnd) && numLabelVertices)) {
    ierr = DMPlexGetLabelValue(dm, "vtk", p, &value);CHKERRQ(ierr);
    if (value != 1) continue;
   }
  }
  ierr = PetscSectionGetDof(section, p, &numDof);CHKERRQ(ierr);
  if (numDof) break;
 }
 ierr = MPI_Allreduce(&numDof, &maxDof, 1, MPIU_INT, MPI_MAX, comm);CHKERRQ(ierr);
 enforceDof = PetscMax(enforceDof, maxDof);
 ierr = VecGetArray(v, &array);CHKERRQ(ierr);
 if (!rank) {
  char formatString[8];

  ierr = PetscSNPrintf(formatString, 8, "%%.%de", precision);CHKERRQ(ierr);
  for (p = pStart; p < pEnd; ++p) {
   /* Here we lose a way to filter points by keeping them out of the Numbering */
   PetscInt dof, off, goff, d;

   /* Reject points not either cells or vertices */
   if (((p < cStart) || (p >= cEnd)) && ((p < vStart) || (p >= vEnd))) continue;
   if (hasLabel) {
    PetscInt value;

    if (((p >= cStart) && (p < cEnd) && numLabelCells) ||
      ((p >= vStart) && (p < vEnd) && numLabelVertices)) {
     ierr = DMPlexGetLabelValue(dm, "vtk", p, &value);CHKERRQ(ierr);
     if (value != 1) continue;
    }
   }
   ierr = PetscSectionGetDof(section, p, &dof);CHKERRQ(ierr);
   ierr = PetscSectionGetOffset(section, p, &off);CHKERRQ(ierr);
   ierr = PetscSectionGetOffset(globalSection, p, &goff);CHKERRQ(ierr);
   if (dof && goff >= 0) {
    for (d = 0; d < dof; d++) {
     if (d > 0) {
      ierr = PetscFPrintf(comm, fp, " ");CHKERRQ(ierr);
     }
     ierr = PetscFPrintf(comm, fp, formatString, PetscRealPart(array[off+d])*scale);CHKERRQ(ierr);
    }
    for (d = dof; d < enforceDof; d++) {
     ierr = PetscFPrintf(comm, fp, " 0.0");CHKERRQ(ierr);
    }
    ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "\n");CHKERRQ(ierr);
   }
  }
  for (proc = 1; proc < numProcs; ++proc) {
   PetscScalar *remoteValues;
   PetscInt  size = 0, d;
   MPI_Status status;

   ierr = MPI_Recv(&size, 1, MPIU_INT, proc, tag, comm, &status);CHKERRQ(ierr);
   ierr = PetscMalloc(size * sizeof(PetscScalar), &remoteValues);CHKERRQ(ierr);
   ierr = MPI_Recv(remoteValues, size, mpiType, proc, tag, comm, &status);CHKERRQ(ierr);
   for (p = 0; p < size/maxDof; ++p) {
    for (d = 0; d < maxDof; ++d) {
     if (d > 0) {
      ierr = PetscFPrintf(comm, fp, " ");CHKERRQ(ierr);
     }
     ierr = PetscFPrintf(comm, fp, formatString, PetscRealPart(remoteValues[p*maxDof+d])*scale);CHKERRQ(ierr);
    }
    for (d = maxDof; d < enforceDof; ++d) {
     ierr = PetscFPrintf(comm, fp, " 0.0");CHKERRQ(ierr);
    }
    ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "\n");CHKERRQ(ierr);
   }
   ierr = PetscFree(remoteValues);CHKERRQ(ierr);
  }
 } else {
  PetscScalar *localValues;
  PetscInt  size, k = 0;

  ierr = PetscSectionGetStorageSize(section, &size);CHKERRQ(ierr);
  ierr = PetscMalloc(size * sizeof(PetscScalar), &localValues);CHKERRQ(ierr);
  for (p = pStart; p < pEnd; ++p) {
   PetscInt dof, off, goff, d;

   /* Reject points not either cells or vertices */
   if (((p < cStart) || (p >= cEnd)) && ((p < vStart) || (p >= vEnd))) continue;
   if (hasLabel) {
    PetscInt value;

    if (((p >= cStart) && (p < cEnd) && numLabelCells) ||
      ((p >= vStart) && (p < vEnd) && numLabelVertices)) {
     ierr = DMPlexGetLabelValue(dm, "vtk", p, &value);CHKERRQ(ierr);
     if (value != 1) continue;
    }
   }
   ierr = PetscSectionGetDof(section, p, &dof);CHKERRQ(ierr);
   ierr = PetscSectionGetOffset(section, p, &off);CHKERRQ(ierr);
   ierr = PetscSectionGetOffset(globalSection, p, &goff);CHKERRQ(ierr);
   if (goff >= 0) {
    for (d = 0; d < dof; ++d) {
     localValues[k++] = array[off+d];
    }
   }
  }
  ierr = MPI_Send(&k, 1, MPIU_INT, 0, tag, comm);CHKERRQ(ierr);
  ierr = MPI_Send(localValues, k, mpiType, 0, tag, comm);CHKERRQ(ierr);
  ierr = PetscFree(localValues);CHKERRQ(ierr);
 }
 ierr = VecRestoreArray(v, &array);CHKERRQ(ierr);
 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "DMPlexVTKWriteField_ASCII"
PetscErrorCode DMPlexVTKWriteField_ASCII(DM dm, PetscSection section, PetscSection globalSection, Vec field, const char name[], FILE *fp, PetscInt enforceDof, PetscInt precision, PetscReal scale)
{
 MPI_Comm    comm;
 PetscInt    numDof = 0, maxDof;
 PetscInt    pStart, pEnd, p;
 PetscErrorCode ierr;

 PetscFunctionBegin;
 ierr = PetscObjectGetComm((PetscObject)dm,&comm);CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscSectionGetChart(section, &pStart, &pEnd);CHKERRQ(ierr);
 for (p = pStart; p < pEnd; ++p) {
  ierr = PetscSectionGetDof(section, p, &numDof);CHKERRQ(ierr);
  if (numDof) break;
 }
 numDof = PetscMax(numDof, enforceDof);
 ierr = MPI_Allreduce(&numDof, &maxDof, 1, MPIU_INT, MPI_MAX, PetscObjectComm((PetscObject)dm));CHKERRQ(ierr);
 if (!name) name = "Unknown";
 if (maxDof == 3) {
  ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "VECTORS %s double\n", name);CHKERRQ(ierr);
 } else {
  ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "SCALARS %s double %d\n", name, maxDof);CHKERRQ(ierr);
  ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "LOOKUP_TABLE default\n");CHKERRQ(ierr);
 }
 ierr = DMPlexVTKWriteSection_ASCII(dm, section, globalSection, field, fp, enforceDof, precision, scale);CHKERRQ(ierr);
 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "DMPlexVTKWriteAll_ASCII"
static PetscErrorCode DMPlexVTKWriteAll_ASCII(DM dm, PetscViewer viewer)
{
 MPI_Comm         comm;
 PetscViewer_VTK     *vtk = (PetscViewer_VTK*) viewer->data;
 FILE           *fp;
 PetscViewerVTKObjectLink link;
 PetscSection       coordSection, globalCoordSection;
 PetscLayout       vLayout;
 Vec           coordinates;
 PetscReal        lengthScale;
 PetscInt         vMax, totVertices, totCells;
 PetscBool        hasPoint = PETSC_FALSE, hasCell = PETSC_FALSE, writePartition = PETSC_FALSE;
 PetscErrorCode      ierr;

 PetscFunctionBegin;
 ierr = PetscObjectGetComm((PetscObject)dm,&comm);CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscFOpen(comm, vtk->filename, "wb", &fp);CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "# vtk DataFile Version 2.0\n");CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "Simplicial Mesh Example\n");CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "ASCII\n");CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "DATASET UNSTRUCTURED_GRID\n");CHKERRQ(ierr);
 /* Vertices */
 ierr = DMPlexGetScale(dm, PETSC_UNIT_LENGTH, &lengthScale);CHKERRQ(ierr);
 ierr = DMGetCoordinateSection(dm, &coordSection);CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscSectionCreateGlobalSection(coordSection, dm->sf, PETSC_FALSE, &globalCoordSection);CHKERRQ(ierr);
 ierr = DMGetCoordinatesLocal(dm, &coordinates);CHKERRQ(ierr);
 ierr = DMPlexGetHybridBounds(dm, NULL, NULL, NULL, &vMax);CHKERRQ(ierr);
 if (vMax >= 0) {
  PetscInt pStart, pEnd, p, localSize = 0;

  ierr = PetscSectionGetChart(globalCoordSection, &pStart, &pEnd);CHKERRQ(ierr);
  pEnd = PetscMin(pEnd, vMax);
  for (p = pStart; p < pEnd; ++p) {
   PetscInt dof;

   ierr = PetscSectionGetDof(globalCoordSection, p, &dof);CHKERRQ(ierr);
   if (dof > 0) ++localSize;
  }
  ierr = PetscLayoutCreate(PetscObjectComm((PetscObject)dm), &vLayout);CHKERRQ(ierr);
  ierr = PetscLayoutSetLocalSize(vLayout, localSize);CHKERRQ(ierr);
  ierr = PetscLayoutSetBlockSize(vLayout, 1);CHKERRQ(ierr);
  ierr = PetscLayoutSetUp(vLayout);CHKERRQ(ierr);
 } else {
  ierr = PetscSectionGetPointLayout(PetscObjectComm((PetscObject)dm), globalCoordSection, &vLayout);CHKERRQ(ierr);
 }
 ierr = PetscLayoutGetSize(vLayout, &totVertices);CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "POINTS %d double\n", totVertices);CHKERRQ(ierr);
 ierr = DMPlexVTKWriteSection_ASCII(dm, coordSection, globalCoordSection, coordinates, fp, 3, PETSC_DETERMINE, lengthScale);CHKERRQ(ierr);
 /* Cells */
 ierr = DMPlexVTKWriteCells_ASCII(dm, fp, &totCells);CHKERRQ(ierr);
 /* Vertex fields */
 for (link = vtk->link; link; link = link->next) {
  if ((link->ft == PETSC_VTK_POINT_FIELD) || (link->ft == PETSC_VTK_POINT_VECTOR_FIELD)) hasPoint = PETSC_TRUE;
  if ((link->ft == PETSC_VTK_CELL_FIELD) || (link->ft == PETSC_VTK_CELL_VECTOR_FIELD)) hasCell = PETSC_TRUE;
 }
 if (hasPoint) {
  ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "POINT_DATA %d\n", totVertices);CHKERRQ(ierr);
  for (link = vtk->link; link; link = link->next) {
   Vec     X = (Vec) link->vec;
   DM      dmX;
   PetscSection section, globalSection, newSection = NULL;
   const char  *name;
   PetscInt   enforceDof = PETSC_DETERMINE;

   if ((link->ft != PETSC_VTK_POINT_FIELD) && (link->ft != PETSC_VTK_POINT_VECTOR_FIELD)) continue;
   if (link->ft == PETSC_VTK_POINT_VECTOR_FIELD) enforceDof = 3;
   ierr = PetscObjectGetName(link->vec, &name);CHKERRQ(ierr);
   ierr = VecGetDM(X, &dmX);CHKERRQ(ierr);
   if (dmX) {
    DMLabel subpointMap, subpointMapX;
    PetscInt dim, dimX, pStart, pEnd, qStart, qEnd;

    ierr = DMGetDefaultSection(dmX, &section);CHKERRQ(ierr);
    /* Here is where we check whether dmX is a submesh of dm */
    ierr = DMPlexGetDimension(dm, &dim);CHKERRQ(ierr);
    ierr = DMPlexGetDimension(dmX, &dimX);CHKERRQ(ierr);
    ierr = DMPlexGetChart(dm, &pStart, &pEnd);CHKERRQ(ierr);
    ierr = DMPlexGetChart(dmX, &qStart, &qEnd);CHKERRQ(ierr);
    ierr = DMPlexGetSubpointMap(dm, &subpointMap);CHKERRQ(ierr);
    ierr = DMPlexGetSubpointMap(dmX, &subpointMapX);CHKERRQ(ierr);
    if (((dim != dimX) || ((pEnd-pStart) < (qEnd-qStart))) && subpointMap && !subpointMapX) {
     const PetscInt *ind = NULL;
     IS       subpointIS;
     PetscInt    n = 0, q;

     ierr = PetscPrintf(PETSC_COMM_SELF, "Making translation PetscSection\n");CHKERRQ(ierr);
     ierr = PetscSectionGetChart(section, &qStart, &qEnd);CHKERRQ(ierr);
     ierr = DMPlexCreateSubpointIS(dm, &subpointIS);CHKERRQ(ierr);
     if (subpointIS) {
      ierr = ISGetLocalSize(subpointIS, &n);CHKERRQ(ierr);
      ierr = ISGetIndices(subpointIS, &ind);CHKERRQ(ierr);
     }
     ierr = PetscSectionCreate(comm, &newSection);CHKERRQ(ierr);
     ierr = PetscSectionSetChart(newSection, pStart, pEnd);CHKERRQ(ierr);
     for (q = qStart; q < qEnd; ++q) {
      PetscInt dof, off, p;

      ierr = PetscSectionGetDof(section, q, &dof);CHKERRQ(ierr);
      if (dof) {
       ierr = PetscFindInt(q, n, ind, &p);CHKERRQ(ierr);
       if (p >= pStart) {
        ierr = PetscSectionSetDof(newSection, p, dof);CHKERRQ(ierr);
        ierr = PetscSectionGetOffset(section, q, &off);CHKERRQ(ierr);
        ierr = PetscSectionSetOffset(newSection, p, off);CHKERRQ(ierr);
       }
      }
     }
     if (subpointIS) {
      ierr = ISRestoreIndices(subpointIS, &ind);CHKERRQ(ierr);
      ierr = ISDestroy(&subpointIS);CHKERRQ(ierr);
     }
     /* No need to setup section */
     section = newSection;
    }
   } else {
    ierr = PetscObjectQuery(link->vec, "section", (PetscObject*) &section);CHKERRQ(ierr);
    if (!section) SETERRQ1(PetscObjectComm((PetscObject)dm), PETSC_ERR_ARG_WRONG, "Vector %s had no PetscSection composed with it", name);
   }
   if (!section) SETERRQ1(PetscObjectComm((PetscObject)dm), PETSC_ERR_ARG_WRONG, "Vector %s had no PetscSection composed with it", name);
   ierr = PetscSectionCreateGlobalSection(section, dm->sf, PETSC_FALSE, &globalSection);CHKERRQ(ierr);
   ierr = DMPlexVTKWriteField_ASCII(dm, section, globalSection, X, name, fp, enforceDof, PETSC_DETERMINE, 1.0);CHKERRQ(ierr);
   ierr = PetscSectionDestroy(&globalSection);CHKERRQ(ierr);
   if (newSection) {ierr = PetscSectionDestroy(&newSection);CHKERRQ(ierr);}
  }
 }
 /* Cell Fields */
 ierr = PetscOptionsGetBool(((PetscObject) dm)->prefix, "-dm_view_partition", &writePartition, NULL);CHKERRQ(ierr);
 if (hasCell || writePartition) {
  ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "CELL_DATA %d\n", totCells);CHKERRQ(ierr);
  for (link = vtk->link; link; link = link->next) {
   Vec     X = (Vec) link->vec;
   DM      dmX;
   PetscSection section, globalSection;
   const char  *name;
   PetscInt   enforceDof = PETSC_DETERMINE;

   if ((link->ft != PETSC_VTK_CELL_FIELD) && (link->ft != PETSC_VTK_CELL_VECTOR_FIELD)) continue;
   if (link->ft == PETSC_VTK_CELL_VECTOR_FIELD) enforceDof = 3;
   ierr = PetscObjectGetName(link->vec, &name);CHKERRQ(ierr);
   ierr = VecGetDM(X, &dmX);CHKERRQ(ierr);
   if (dmX) {
    ierr = DMGetDefaultSection(dmX, &section);CHKERRQ(ierr);
   } else {
    PetscContainer c;

    ierr = PetscObjectQuery(link->vec, "section", (PetscObject*) &c);CHKERRQ(ierr);
    if (!c) SETERRQ1(PetscObjectComm((PetscObject)dm), PETSC_ERR_ARG_WRONG, "Vector %s had no PetscSection composed with it", name);
    ierr = PetscContainerGetPointer(c, (void**) &section);CHKERRQ(ierr);
   }
   if (!section) SETERRQ1(PetscObjectComm((PetscObject)dm), PETSC_ERR_ARG_WRONG, "Vector %s had no PetscSection composed with it", name);
   ierr = PetscSectionCreateGlobalSection(section, dm->sf, PETSC_FALSE, &globalSection);CHKERRQ(ierr);
   ierr = DMPlexVTKWriteField_ASCII(dm, section, globalSection, X, name, fp, enforceDof, PETSC_DETERMINE, 1.0);CHKERRQ(ierr);
   ierr = PetscSectionDestroy(&globalSection);CHKERRQ(ierr);
  }
  if (writePartition) {
   ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "SCALARS partition int 1\n");CHKERRQ(ierr);
   ierr = PetscFPrintf(comm, fp, "LOOKUP_TABLE default\n");CHKERRQ(ierr);
   ierr = DMPlexVTKWritePartition_ASCII(dm, fp);CHKERRQ(ierr);
  }
 }
 /* Cleanup */
 ierr = PetscSectionDestroy(&globalCoordSection);CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscLayoutDestroy(&vLayout);CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscFClose(comm, fp);CHKERRQ(ierr);
 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "DMPlexVTKWriteAll"
/*@C
 DMPlexVTKWriteAll - Write a file containing all the fields that have been provided to the viewer

 Collective

 Input Arguments:
+ odm - The DMPlex specifying the mesh, passed as a PetscObject
- viewer - viewer of type VTK

 Level: developer

 Note:
 This function is a callback used by the VTK viewer to actually write the file.
 The reason for this odd model is that the VTK file format does not provide any way to write one field at a time.
 Instead, metadata for the entire file needs to be available up-front before you can start writing the file.

.seealso: PETSCVIEWERVTK
@*/
PetscErrorCode DMPlexVTKWriteAll(PetscObject odm, PetscViewer viewer)
{
 DM       dm = (DM) odm;
 PetscBool   isvtk;
 PetscErrorCode ierr;

 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(dm, DM_CLASSID, 1);
 PetscValidHeaderSpecific(viewer, PETSC_VIEWER_CLASSID, 2);
 ierr = PetscObjectTypeCompare((PetscObject) viewer, PETSCVIEWERVTK, &isvtk);CHKERRQ(ierr);
 if (!isvtk) SETERRQ1(PetscObjectComm((PetscObject)viewer), PETSC_ERR_ARG_INCOMP, "Cannot use viewer type %s", ((PetscObject)viewer)->type_name);
 switch (viewer->format) {
 case PETSC_VIEWER_ASCII_VTK:
  ierr = DMPlexVTKWriteAll_ASCII(dm, viewer);CHKERRQ(ierr);
  break;
 case PETSC_VIEWER_VTK_VTU:
  ierr = DMPlexVTKWriteAll_VTU(dm, viewer);CHKERRQ(ierr);
  break;
 default: SETERRQ1(PetscObjectComm((PetscObject)dm), PETSC_ERR_SUP, "No support for format '%s'", PetscViewerFormats[viewer->format]);
 }
 PetscFunctionReturn(0);
}