Source

pytest / _pytest / __init__.py

#
__version__ = '2.3.0.dev7'