Source

pytest / _pytest / __init__.py

Full commit
#
__version__ = '2.3.0.dev8'