Atlassian tartalom-hozzájárulói licencmegállapodás

Köszönjük, hogy érdeklődik a Bitbucket közösségi tartalmakkal kapcsolatos elérési programja (a továbbiakban: „Program”) iránt! Örömmel várjuk, hogy áttekintsük az Ön által a Programon keresztül beküldött anyagokat (a továbbiakban: „Tartalom”), amelyeket esetleg közzéteszünk a Bitbucket blogon vagy az egyik mikrowebhelyünkön (a továbbiakban: „Atlassian-tulajdonok”). A jelen Tartalom-hozzájárulói licencmegállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás”) szabályozza a Program keretei között történő Tartalombeküldést és a Tartalomnak az Atlassian-tulajdonokon való felhasználását és közzétételét. A Programban való részvétellel vagy bármilyen Tartalom beküldésével elfogadja a jelen Megállapodás feltételeit, amelyek jogilag kötelező érvényű megállapodásként szolgálnak Ön és az Atlassian Pty Ltd. (a továbbiakban: „Atlassian”, „mi” vagy „minket”) között. Az „Ön” azt a személyt jelenti, aki az Atlassian-tulajdonokon való közzététel céljából Tartalmat küld az Atlassiannak.

A felek megállapodnak a következőkben:

1. Szállítás és hozzáférés. Minden Tartalmat a Bitbucket programszabályzatának és az Atlassian által adott esetleges utasításoknak megfelelően kell beküldeni az Atlassian számára. Az Ön tartalma tekintetében az Atlassian hozzáférést biztosít Önnek az Atlassian-tulajdonokhoz (a továbbiakban: „Hozzáférés”). Ön tudomásul veszi, hogy a Hozzáférés az egyetlen kompenzáció, amelyre jogosult a Tartalomért cserében, és hogy nem lesz jogosult semmilyen más kifizetésre, kártalanításra, jogdíjra vagy más jellegű ellenszolgáltatásra. Továbbá tudomásul veszi azt is, hogy az Atlassian saját kizárólagos mérlegelési szabadsága alapján dönt arról, hogy jóváhagyja-e a Tartalom közzétételét.

2. A Tartalomra vonatkozó licenc. Ha az Atlassian a fent leírtaknak megfelelően közzétételre jóváhagyja az Ön Tartalmát, akkor Ön a következő licencet biztosítja: Nem kizárólagos, örökös, visszavonhatatlan, világszerte érvényes és jogdíjmentes, többszintű allicencek révén allicencbe adható licencet biztosít az Atlassiannak a Tartalomnak az Atlassian-tulajdonokon vagy azokkal kapcsolatban történő felhasználására, másolására, terjesztésére, módosítására (beleértve az újraformázást és az átméretezést), belőle származó mű létrehozására, nyilvános előadására és megjelenítésére, beleértve a kapcsolódó hirdetéseket és marketing- vagy promóciós anyagokat is nyomtatott vagy digitális formában, vagy bármilyen más jelenleg ismert vagy később kifejlesztésre kerülő egyéb adathordozón. Az Atlassian saját mérlegelési szabadsága alapján dönt minden Tartalom felhasználásáról vagy felhasználásának abbahagyásáról.

3. A Tartalom tulajdonjoga. Az Atlassiannak a jelen Megállapodás keretében megadott licencek értelmében, valamint a Bitbucket-programszabályzatnak a Tartalom közzétételének helyére és idejére vonatkozó korlátozásait figyelembe véve, Ön marad a Tartalomra vonatkozó összes jog tulajdonosa.

4. Kötelező biztosítékok; kártalanítás. Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (a) teljes körű jogokkal és felhatalmazással rendelkezik arra, hogy megkösse a jelen Megállapodást, valamint biztosítsa a benne foglalt összes jogot és mentesítést, anélkül hogy bármilyen harmadik fél hozzájárulását kellene kérnie, valamint hogy a jelen Megállapodás alapján történő teljesítése nem ütközik semmilyen másik, bármilyen fél irányába fennálló kötelezettségével; (b) a Tartalom az Ön eredeti munkája, és sem a Tartalom, sem annak bármely része (i) nem sérti vagy nem fogja sérteni bármilyen más személy vagy jogi személy jogait (beleértve az adatvédelmi, nyilvánossághoz fűződő, szellemi tulajdonra vonatkozó vagy egyéb jogokat), valamint nem sért meg semmilyen törvényt vagy jogszabályt, és (ii) nem tartalmaz harmadik féltől származó tartalmat vagy anyagot, vagy bármilyen más olyan tartalmat vagy anyagot, amelyre bármilyen harmadik fél szerződéses feltételei vagy engedélyei vonatkoznak (korlátozás nélkül beleértve minden Creative Commons vagy „nyílt forráskódú” licencet); (c) a Tartalom és annak az Atlassian által történő felhasználása nem követeli meg az Atlassiantól a forrás megjelölését, semmilyen hozzájárulás, engedély vagy jogfeladás beszerzését, vagy bármilyen jogdíj vagy egyéb díj kifizetését harmadik felek számára; és (d) a Tartalom nem tartalmaz semmilyen nem helyénvaló vagy rágalmazó anyagot vagy bármilyen más kártékony anyagot, például vírust, rosszindulatú kódot vagy trójait. Ön kártalanítja, (az Atlassian kérése esetén) megvédi és mentesíti az Atlassiant és a leányvállalatait, valamint az Atlassian és a leányvállalatai tisztségviselőit, igazgatóit, dolgozóit, szerződéses partnereit, ügynökeit és az allicenceket igénybe vevőket minden olyan követeléssel, veszteséggel, kötelezettséggel, kárral, kiadással és költséggel (beleértve az észszerű mértékű ügyvédi díjakat is) szemben, amely a jelen Megállapodás 4. pontjában foglaltak megszegése vagy vélelmezett megszegése miatt merül fel.

5. Fontos mentesítés és joglemondás. Az Atlassian nem kötelezhető rá, de feltüntetheti az Ön nevét a Tartalom forrásaként, és feltüntetheti a vállalkozása nevét is. Ön mentesíti az Atlassiant, egyúttal lemond minden olyan keresetről vagy követelésről, amely a Tartalom, az Ön vállalkozásának neve, vagy az Ön neve vagy képmása jogosult felhasználásából ered, beleértve az Ön adatvédelmi vagy nyilvánossághoz fűződő jogainak megsértését (korlátozás nélkül beleértve Kalifornia állam Polgári Törvénykönyvének 3344. szakaszában foglaltakat és más hasonló állami, szövetségi vagy polgári jogi jogszabályok rendelkezéseit) vagy az Ön nevével vagy képmásával kapcsolatos bármilyen hasonló jog megsértését. Ezenkívül Ön lemond minden erkölcsi vagy más hasonló jogáról (például a szerzőként való megnevezés jogáról, a módosítások ellenőrzését szolgáló jogáról, a Tartalom megcsonkításának megakadályozásával kapcsolatos jogáról, az Ön szerzőként való azonosításának megakadályozásával kapcsolatos jogáról, valamint a kereskedelmi felhasználást megakadályozó jogáról), amely akadályozná a Tartalomnak az Atlassian általi jogszerű felhasználását.

6. Független fejlesztés. Ön tudomásul veszi, hogy az Atlassian egyéb harmadik felektől is kap olyan anyagokat és információkat, valamint saját maga is létrehoz olyan tartalmakat, amelyek hasonlóak lehetnek az Ön Tartalmához. Ön tudomásul veszi, hogy nem lesz jogosult semminemű kompenzációra az egyéb forrásokból beszerzett vagy függetlenül kifejlesztett hasonló vagy azonos tartalmak Atlassian általi felhasználása után.

7. Felelősség kizárása. AZ ATLASSIAN A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKOT, JÓTÁLLÁST ÉS GARANCIÁT A TARTALOMNAK, AZ ATLASSIAN-TULAJDONOKNAK VAGY BÁRMELYIK ATLASSIAN-TERMÉKNEK VAGY SZOLGÁLTATÁSNAK AZ ATLASSIAN ÁLTALI FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN.

8. Felelősség korlátozása. AZ ATLASSIAN SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A SZERZŐDÉS ALAPJÁN, JOGSZABÁLYSÉRTÉSBŐL EREDŐ, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGBŐL ADÓDÓ VAGY BÁRMILYEN MÁS JOGELMÉLETEN VAGY MÉLTÁNYOSSÁGON ALAPULÓ KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTOTT, MEGTORLÓ JELLEGŰ, ELRETTENTŐ JELLEGŰ, RENDKÍVÜLI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AMELY A JELEN MEGÁLLAPODÁS VAGY A TARTALOM FELHASZNÁLÁSA KAPCSÁN MERÜL FEL, MÉG AKKOR SEM, HA ELŐRE TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. AZ ATLASSIANNAK AZ ÖN IRÁNYÁBAN FENNÁLLÓ, JOGELMÉLETEN VAGY MÉLTÁNYOSSÁGON ALAPULÓ TELJES FELELŐSSÉGE A KÖZVETLEN KÁROKRA KORLÁTOZÓDIK, DE NEM HALADJA MEG AZ ÖNNEK A JELEN MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMÉBEN AZ ATLASSIAN ÁLTAL TÉNYLEGESEN KIFIZETETT ÖSSZEGET.

9. Nyilvánosságra hozatal. Ön nem teheti közzé és nem tárhatja fel a jelen Megállapodás meglétét vagy feltételeit semmilyen harmadik félnek az Atlassian előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve akkor, ha ezt jogszabályi kötelezettség írja elő (és ekkor is csak az Atlassian előzetes írásbeli tájékoztatása után).

10. Általános rendelkezések. Az Ön és az Atlassian közti kapcsolat független vállalkozói kapcsolat, nem pedig alkalmazotti, partneri vagy ügynöki kapcsolat vagy vegyesvállalati partnerkapcsolat. Ön az Atlassian előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át a jelen Megállapodást, és minden erre irányuló kísérlet érvénytelennek minősül. Az Atlassian szabadon, teljes egészében vagy részben átruházhatja vagy átadhatja a jelen Megállapodást és/vagy a jelen Megállapodás szerinti jogokat. Az Önnek a jelen Megállapodás alapján fennálló összes kötelező biztosítéka, jótállása, kártérítési kötelezettsége, mentesítése és joglemondása az Atlassian leányvállalataira is kiterjed, és a leányvállalatok a jelen Megállapodás harmadik félnek minősülő kedvezményezettjeiként részesülhetnek a Megállapodás előnyeiből. Az Atlassian bármikor, értesítéssel vagy értesítés nélkül megszüntetheti a jelen Megállapodást, vagy abbahagyhatja a Tartalom felhasználását. A jelen Megállapodás értelmében küldött értesítéseket írásban, az alább megadott címekre kell elküldeni, és ezek az értesítések a kézbesítést követően kézhez vettnek minősülnek. A jelen Megállapodás egyik rendelkezéséről sem lehet lemondani semmilyen cselekedettel, mulasztással vagy az egyik fél vagy annak ügynökei vagy alkalmazottai általi tudomásul vétellel, kivéve akkor, ha írásban kifejezetten lemondanak az adott rendelkezésről, és a lemondást a lemondó fél szabályszerű képviseleti meghatalmazással rendelkező képviselője aláírja. Ha az illetékes joghatóság valamelyik bírósága olyan döntést hoz, hogy a jelen Megállapodás valamelyik rendelkezése nem betartatható vagy érvénytelen, akkor az adott rendelkezést a szükséges legkisebb mértékben korlátozni vagy törölni kell, hogy a jelen Megállapodás többi része teljes mértékben érvényben és hatályban maradjon. A felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás Kalifornia állam és az Amerikai Egyesült Államok jogszabályainak megfelelően készült és ezeknek megfelelően értelmezendő, ezek kollíziós szabályainak figyelembe vétele nélkül. A jelen Megállapodásból eredő vagy a jelen Megállapodással kapcsolatban felmerülő perek vagy eljárások lefolytatására Kalifornia állam északi kerületének valamelyik szövetségi bíróságán vagy a Kalifornia állambeli San Francisco város állami bíróságán kerül sor, és minden fél visszavonhatatlanul beleegyezik ezen bíróságok joghatóságába és helyszínébe. Az esetleges módosítások kizárólag akkor lépnek hatályba, ha írásba foglalták őket, és az érintett felek képviselője aláírta őket. Mindkét fél kijelenti, hogy a jelen Megállapodás a felek kölcsönös egyetértésén alapuló teljes és kizárólagos nyilatkozat, amely felülbírálja és érvényteleníti az összes korábbi írásos és szóbeli megállapodást és kommunikációt, amelyet a felek a jelen Megállapodás témakörében elfogadtak és folytattak. A „beleértve” szót és más hasonló kifejezéseket korlátozás nélkül kell értelmezni.