Source

pygame / test / sprite_test.py

Full commit
akalias 5d5978b 
illume 251b900 
akalias 1843b3e 


akalias cdf64e0 
akalias 5d5978b 
akalias cdf64e0 
illume 251b900 
akalias 5d5978b 

illume 251b900 
akalias 74ac72e 
akalias 6993696 
akalias 74ac72e 
akalias 46cdbf8 

akalias d739aa8 
akalias 4494d30 

akalias 34d725c 
akalias 4494d30 


akalias 34d725c 
akalias 4494d30 
akalias 34d725c 
akalias 3e1fc63 
akalias 4494d30 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
akalias 34d725c 
akalias 4494d30 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 

akalias 34d725c 
akalias 4494d30 

akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
illume 68a2697 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
akalias 34d725c 
illume 13856f8 
akalias 4494d30 
illume 68a2697 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
akalias 34d725c 
akalias 4494d30 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
illume 68a2697 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
illume 68a2697 
akalias 34d725c 


akalias 4494d30 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
akalias 34d725c 


akalias 4494d30 
akalias 34d725c 


akalias 4494d30 
akalias 34d725c 
akalias 4494d30 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
illume 68a2697 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
illume 68a2697 
akalias 34d725c 


akalias 4494d30 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
akalias 34d725c 


akalias 4494d30 
akalias 34d725c 
akalias daea0bd 
akalias 4494d30 


illume 68a2697 
akalias 34d725c 


akalias 4494d30 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
akalias 34d725c 


akalias 4494d30 akalias 34d725c 
akalias 4494d30 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
akalias 34d725c 


akalias 4494d30 
illume 68a2697 
akalias 4494d30 


illume 68a2697 

akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
akalias 34d725c 
illume 68a2697 
akalias 4494d30 


illume 68a2697 
akalias 34d725c 


akalias 4494d30 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
akalias 34d725c 

akalias 4494d30 
akalias 34d725c 
akalias 4494d30 


akalias 34d725c 


akalias 4494d30 
akalias 34d725c 

illume 13856f8 
akalias 74ac72e 


akalias 03126e4 
akalias 74ac72e 

akalias 03126e4 
akalias 74ac72e 
akalias dfbfd25 

akalias 74ac72e 
akalias 03126e4 
akalias 74ac72e 


akalias 5d5978b 
illume 13856f8 
akalias d739aa8 

akalias 5d5978b 
illume 13856f8 
akalias 5d5978b 

illume 251b900 
akalias 5d5978b 
illume 13856f8 
akalias 46cdbf8 

akalias d739aa8 

akalias 46cdbf8 

illume 31f7630 

akalias d739aa8 
akalias 46cdbf8 
akalias 5d5978b 
akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

akalias 46cdbf8 

illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 


illume 31f7630 
akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

akalias 46cdbf8 

illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 


illume 31f7630 
akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

akalias 46cdbf8 
akalias 5d5978b 
illume 31f7630 


akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias 5d5978b 
illume 31f7630 


akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

akalias 46cdbf8 
akalias 5d5978b 
illume 31f7630 


akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias 5d5978b 
illume 31f7630 


akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 

akalias 46cdbf8 


illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 

illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 

akalias 46cdbf8 


illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 

illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 
akalias 46bfe78 
akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 

akalias 46cdbf8 
akalias 5d5978b 
illume 31f7630 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 

illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 

illume 31f7630 
akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 


illume 31f7630 

akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 


akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 

illume 31f7630 


akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 
akalias 46bfe78 
akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 

akalias 46bfe78 
akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

akalias 46cdbf8 

illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 

illume 31f7630 

akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

illume 31f7630 

akalias 46cdbf8 illume 31f7630 
akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

illume 31f7630 

akalias 46cdbf8 illume 31f7630 
akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

illume 31f7630 

akalias 46cdbf8 

illume 31f7630 
akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

illume 31f7630 

akalias 46cdbf8 

illume 31f7630 
akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

illume 31f7630 

akalias 46cdbf8 

illume 31f7630 
akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 


akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 akalias 46cdbf8 

illume 31f7630 

akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 

akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 

akalias 5d5978b 
akalias 46cdbf8 
akalias 5d5978b 
illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 
illume 31f7630 
akalias 46cdbf8 
akalias d739aa8 
akalias 46cdbf8 
akalias d739aa8 
akalias 46cdbf8 
akalias d739aa8 
akalias 46cdbf8 akalias 05633a2 
akalias 58f8056 


akalias 5d5978b 
akalias d739aa8 
akalias 58f8056 


akalias d739aa8 
akalias 58f8056 
akalias 5d5978b 
akalias 58f8056 akalias cdf64e0 
akalias d739aa8 
akalias 58f8056 


akalias d739aa8 
akalias 58f8056 

akalias d739aa8 
akalias 58f8056 akalias d739aa8 
akalias 58f8056 
akalias d739aa8 
akalias 58f8056 


akalias d739aa8 
akalias 58f8056 akalias d739aa8 
akalias 5d5978b 
akalias cdf64e0 
akalias d739aa8 
akalias 58f8056 
akalias 05633a2 


akalias d739aa8 
akalias 58f8056 
akalias cdf64e0 
akalias 58f8056 

akalias d739aa8 
akalias 58f8056 
akalias 37ec75c 
akalias 58f8056 
akalias 37ec75c 
akalias 58f8056 


akalias d739aa8 
akalias 58f8056 
akalias d739aa8 
akalias 58f8056 
akalias 5d5978b 

illume 31f7630 
illume 251b900 
akalias 02d49ef 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
#################################### IMPORTS ###################################

import test_utils
import test.unittest as unittest
import pygame, test_utils

from test_utils import unordered_equality, test_not_implemented

from pygame import sprite
  
################################# MODULE LEVEL #################################

class SpriteModuleTest( unittest.TestCase ):    
  pass
  
######################### SPRITECOLLIDE FUNCTIONS TEST #########################

class SpriteCollideTest( unittest.TestCase ):
  def setUp(self):
    self.ag = sprite.AbstractGroup()
    self.ag2 = sprite.AbstractGroup()
    self.s1 = sprite.Sprite(self.ag)
    self.s2 = sprite.Sprite(self.ag2)
    self.s3 = sprite.Sprite(self.ag2)

    self.s1.image = pygame.Surface((50,10), pygame.SRCALPHA, 32)
    self.s2.image = pygame.Surface((10,10), pygame.SRCALPHA, 32)
    self.s3.image = pygame.Surface((10,10), pygame.SRCALPHA, 32)

    self.s1.rect = self.s1.image.get_rect()
    self.s2.rect = self.s2.image.get_rect()
    self.s3.rect = self.s3.image.get_rect()
    self.s2.rect.move_ip(40, 0)
    self.s3.rect.move_ip(100, 100)

  def test_spritecollide__works_if_collided_cb_is_None(self):
  # Test that sprites collide without collided function.
    self.assertEqual (
      sprite.spritecollide (
        self.s1, self.ag2, dokill = False, collided = None
      ),
      [self.s2]
    )

  def test_spritecollide__works_if_collided_cb_not_passed(self):    
  # Should also work when collided function isn't passed at all.
    self.assertEqual(sprite.spritecollide (
      self.s1, self.ag2, dokill = False),
      [self.s2]
    )
  
  def test_spritecollide__collided_must_be_a_callable(self):    
    # Need to pass a callable.
    self.assertRaises ( 
      TypeError, 
      sprite.spritecollide, self.s1, self.ag2, dokill = False, collided = 1
    )

  def test_spritecollide__collided_defaults_to_collide_rect(self):    
    # collide_rect should behave the same as default.
    self.assertEqual (
      sprite.spritecollide (
        self.s1, self.ag2, dokill = False, collided = sprite.collide_rect
      ),
      [self.s2]
    )

  def test_collide_rect_ratio__ratio_of_one_like_default(self):
    # collide_rect_ratio should behave the same as default at a 1.0 ratio.
    self.assertEqual (
      sprite.spritecollide (
        self.s1, self.ag2, dokill = False, 
        collided = sprite.collide_rect_ratio(1.0)
      ),
      [self.s2]
    )
  
  def test_collide_rect_ratio__collides_all_at_ratio_of_twenty(self):    
    # collide_rect_ratio should collide all at a 20.0 ratio.
    self.assert_ (
      unordered_equality (
        sprite.spritecollide (
          self.s1, self.ag2, dokill = False, 
          collided = sprite.collide_rect_ratio(20.0)
        ),
        [self.s2, self.s3]
      )
    )

  def test_collide_circle__no_radius_set(self):
    # collide_circle with no radius set.
    self.assertEqual (
      sprite.spritecollide (
        self.s1, self.ag2, dokill = False, collided = sprite.collide_circle
      ),
      [self.s2]
    )

  def test_collide_circle_ratio__no_radius_and_ratio_of_one(self):    
    # collide_circle_ratio with no radius set, at a 1.0 ratio.
    self.assertEqual (
      sprite.spritecollide (
        self.s1, self.ag2, dokill = False, 
        collided = sprite.collide_circle_ratio(1.0)
      ),
      [self.s2]
    )
  
  def test_collide_circle_ratio__no_radius_and_ratio_of_twenty(self):
    # collide_circle_ratio with no radius set, at a 20.0 ratio.
    self.assert_ ( 
      unordered_equality (
        sprite.spritecollide (
          self.s1, self.ag2, dokill = False, 
          collided = sprite.collide_circle_ratio(20.0)
        ),
        [self.s2, self.s3]
      )
    )
  
  def test_collide_circle__with_radii_set(self):
    # collide_circle with a radius set.
    
    self.s1.radius = 50
    self.s2.radius = 10
    self.s3.radius = 400

    self.assert_ ( 
      unordered_equality (
        sprite.spritecollide (
          self.s1, self.ag2, dokill = False, 
          collided = sprite.collide_circle
        ),
        [self.s2, self.s3]
      )
    )

  def test_collide_circle_ratio__with_radii_set(self):
    self.s1.radius = 50
    self.s2.radius = 10
    self.s3.radius = 400

    # collide_circle_ratio with a radius set.
    self.assert_ ( 
      unordered_equality (
        sprite.spritecollide (
          self.s1, self.ag2, dokill = False, 
          collided = sprite.collide_circle_ratio(0.5)
        ),
        [self.s2, self.s3]
      )
    )
        
  def test_collide_mask(self):    
    # make some fully opaque sprites that will collide with masks.
    self.s1.image.fill((255,255,255,255))
    self.s2.image.fill((255,255,255,255))
    self.s3.image.fill((255,255,255,255))

    # masks should be autogenerated from image if they don't exist.
    self.assertEqual (
      sprite.spritecollide (
        self.s1, self.ag2, dokill = False, 
        collided = sprite.collide_mask
      ),
      [self.s2]
    )
    
    self.s1.mask = pygame.mask.from_surface(self.s1.image)
    self.s2.mask = pygame.mask.from_surface(self.s2.image)
    self.s3.mask = pygame.mask.from_surface(self.s3.image)

    # with set masks.
    self.assertEqual (
      sprite.spritecollide (
        self.s1, self.ag2, dokill = False, 
        collided = sprite.collide_mask
      ),
      [self.s2]
    )

  def test_collide_mask(self):
    # make some sprites that are fully transparent, so they won't collide.
    self.s1.image.fill((255,255,255,0))
    self.s2.image.fill((255,255,255,0))
    self.s3.image.fill((255,255,255,0))

    self.s1.mask = pygame.mask.from_surface(self.s1.image, 255)
    self.s2.mask = pygame.mask.from_surface(self.s2.image, 255)
    self.s3.mask = pygame.mask.from_surface(self.s3.image, 255)

    self.assertFalse (
      sprite.spritecollide (
        self.s1, self.ag2, dokill = False, collided = sprite.collide_mask
      )
    )

  def test_groupcollide(self):
  
    # __doc__ (as of 2008-06-24) for pygame.sprite.groupcollide:
    
     # pygame.sprite.groupcollide(groupa, groupb, dokilla, dokillb) -> dict
     # collision detection between group and group
     # 
     # given two groups, this will find the intersections
     # between all sprites in each group. it returns a
     # dictionary of all sprites in the first group that
     # collide. the value for each item in the dictionary
     # is a list of the sprites in the second group it
     # collides with. the two dokill arguments control if
     # the sprites from either group will be automatically
     # removed from all groups.
     # collided is a callback function used to calculate if
     # two sprites are colliding. it should take two sprites
     # as values, and return a bool value indicating if
     # they are colliding. if collided is not passed, all
     # sprites must have a "rect" value, which is a
     # rectangle of the sprite area, which will be used
     # to calculate the collision.
    
    collision = pygame.sprite.groupcollide(self.ag, self.ag2, False, False)
    
    self.assert_(collision == {self.s1 : [self.s2]})

  def test_spritecollideany(self):
  
    # __doc__ (as of 2008-06-24) for pygame.sprite.spritecollideany:
  
     # pygame.sprite.spritecollideany(sprite, group) -> sprite
     # finds any sprites that collide
     # 
     # given a sprite and a group of sprites, this will
     # return return any single sprite that collides with
     # with the given sprite. If there are no collisions
     # this returns None.
     # 
     # if you don't need all the features of the
     # spritecollide function, this function will be a
     # bit quicker.
     # 
     # collided is a callback function used to calculate if
     # two sprites are colliding. it should take two sprites
     # as values, and return a bool value indicating if
     # they are colliding. if collided is not passed, all
     # sprites must have a "rect" value, which is a
     # rectangle of the sprite area, which will be used
     # to calculate the collision.
  
    self.assert_(test_not_implemented())
  
  # TODO, move to gen_stubs.py IGNORE list

  test_collide_rect = test_spritecollide__collided_defaults_to_collide_rect
  
    # __doc__ (as of 2008-06-24) for pygame.sprite.collide_rect:
  
     # collision detection between two sprites, using rects.
     # pygame.sprite.collide_rect(left, right): return bool
     # 
     # Tests for collision between two sprites. Uses the
     # pygame rect colliderect function to calculate the
     # collision. Intended to be passed as a collided
     # callback function to the *collide functions.
     # Sprites must have a "rect" attributes.
     # 
     # New in pygame 1.8.0
  

################################################################################

class AbstractGroupTypeTest( unittest.TestCase ):
  def test_has( self ):
    " See if AbstractGroup.has() works as expected. "

    ag = sprite.AbstractGroup()
    ag2 = sprite.AbstractGroup()
    s1 = sprite.Sprite(ag)
    s2 = sprite.Sprite(ag)
    s3 = sprite.Sprite(ag2)
    s4 = sprite.Sprite(ag2)
  
    self.assertEqual(True, s1 in ag )
  
    self.assertEqual(True, ag.has(s1) )
  
    self.assertEqual(True, ag.has([s1, s2]) )
  
    # see if one of them not being in there.
    self.assertNotEqual(True, ag.has([s1, s2, s3]) )
  
    # see if a second AbstractGroup works.
    self.assertEqual(True, ag2.has(s3) )

################################################################################

# A base class to share tests between similar classes

class LayeredGroupBase:
  def test_get_layer_of_sprite(self):
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==0)
    spr = self.sprite()
    self.LG.add(spr, layer=666)
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==1)
    self.assert_(self.LG.get_layer_of_sprite(spr)==666)
    self.assert_(self.LG.get_layer_of_sprite(spr)==self.LG._spritelayers[spr])
    
    
  def test_add(self):
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==0)
    spr = self.sprite()
    self.LG.add(spr)
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==1)
    self.assert_(self.LG.get_layer_of_sprite(spr)==self.LG._default_layer)
    
  def test_add__sprite_with_layer_attribute(self):
    #test_add_sprite_with_layer_attribute
    
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==0)
    spr = self.sprite()
    spr._layer = 100
    self.LG.add(spr)
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==1)
    self.assert_(self.LG.get_layer_of_sprite(spr)==100)
    
  def test_add__passing_layer_keyword(self):
    # test_add_sprite_passing_layer
    
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==0)
    spr = self.sprite()
    self.LG.add(spr, layer=100)
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==1)
    self.assert_(self.LG.get_layer_of_sprite(spr)==100)
    
  def test_add__overriding_sprite_layer_attr(self):
    # test_add_sprite_overriding_layer_attr
    
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==0)
    spr = self.sprite()
    spr._layer = 100
    self.LG.add(spr, layer=200)
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==1)
    self.assert_(self.LG.get_layer_of_sprite(spr)==200)
    
  def test_add__adding_sprite_on_init(self):
    # test_add_sprite_init
    
    spr = self.sprite()
    lrg2 = sprite.LayeredUpdates(spr)
    self.assert_(len(lrg2._spritelist)==1)
    self.assert_(lrg2._spritelayers[spr]==lrg2._default_layer)
    
  def test_add__sprite_init_layer_attr(self):
    # test_add_sprite_init_layer_attr
    
    spr = self.sprite()
    spr._layer = 20
    lrg2 = sprite.LayeredUpdates(spr)
    self.assert_(len(lrg2._spritelist)==1)
    self.assert_(lrg2._spritelayers[spr]==20)
    
  def test_add__sprite_init_passing_layer(self):
    # test_add_sprite_init_passing_layer
    
    spr = self.sprite()
    lrg2 = sprite.LayeredUpdates(spr, layer=33)
    self.assert_(len(lrg2._spritelist)==1)
    self.assert_(lrg2._spritelayers[spr]==33)
    
  def test_add__sprite_init_overiding_layer(self):
    # test_add_sprite_init_overiding_layer
    
    spr = self.sprite()
    spr._layer = 55
    lrg2 = sprite.LayeredUpdates(spr, layer=33)
    self.assert_(len(lrg2._spritelist)==1)
    self.assert_(lrg2._spritelayers[spr]==33)
    
  def test_add__spritelist(self):
    # test_add_spritelist
    
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==0)
    sprites = []
    for i in range(10):
      sprites.append(self.sprite())
    self.LG.add(sprites)
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==10)
    for i in range(10):
      self.assert_(self.LG.get_layer_of_sprite(sprites[i])==self.LG._default_layer)
    
  def test_add__spritelist_with_layer_attr(self):
    # test_add_spritelist_with_layer_attr
    
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==0)
    sprites = []
    for i in range(10):
      sprites.append(self.sprite())
      sprites[-1]._layer = i
    self.LG.add(sprites)
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==10)
    for i in range(10):
      self.assert_(self.LG.get_layer_of_sprite(sprites[i])==i)
    
  def test_add__spritelist_passing_layer(self):
    # test_add_spritelist_passing_layer
    
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==0)
    sprites = []
    for i in range(10):
      sprites.append(self.sprite())
    self.LG.add(sprites, layer=33)
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==10)
    for i in range(10):
      self.assert_(self.LG.get_layer_of_sprite(sprites[i])==33)
    
  def test_add__spritelist_overriding_layer(self):
    # test_add_spritelist_overriding_layer
    
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==0)
    sprites = []
    for i in range(10):
      sprites.append(self.sprite())
      sprites[-1].layer = i
    self.LG.add(sprites, layer=33)
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==10)
    for i in range(10):
      self.assert_(self.LG.get_layer_of_sprite(sprites[i])==33)
      
  def test_add__spritelist_init(self):
    # test_add_spritelist_init

    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==0)
    sprites = []
    for i in range(10):
      sprites.append(self.sprite())
    lrg2 = sprite.LayeredUpdates(sprites)
    self.assert_(len(lrg2._spritelist)==10)
    for i in range(10):
      self.assert_(lrg2.get_layer_of_sprite(sprites[i])==self.LG._default_layer)
    
  def test_remove__sprite(self):
    # test_remove_sprite
    
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==0)
    sprites = []
    for i in range(10):
      sprites.append(self.sprite())
      sprites[-1].rect = 0
    self.LG.add(sprites)
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==10)
    for i in range(10):
      self.LG.remove(sprites[i])
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==0)
    
  def test_sprites(self):
    # test_sprites
    
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==0)
    sprites = []
    for i in range(10):
      sprites.append(self.sprite())
      sprites[-1]._layer = 10-i
    self.LG.add(sprites)
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==10)
    for idx,spr in enumerate(self.LG.sprites()):
      self.assert_(spr == sprites[9-idx])
    
  def test_layers(self):
    # test_layers
    
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==0)
    sprites = []
    for i in range(10):
      for j in range(5):
        sprites.append(self.sprite())
        sprites[-1]._layer = i
    self.LG.add(sprites)
    lays = self.LG.layers()
    for i in range(10):
      self.assert_(lays[i] == i)
      
  def test_add__layers_are_correct(self): #TODO
    # test_layers2

    self.assert_(len(self.LG)==0)
    layers = [1,4,6,8,3,6,2,6,4,5,6,1,0,9,7,6,54,8,2,43,6,1]
    for lay in layers:
      self.LG.add(self.sprite(), layer=lay)
    layers.sort()
    for idx, spr in enumerate(self.LG.sprites()):
      self.assert_(self.LG.get_layer_of_sprite(spr)==layers[idx])

  def test_change_layer(self):
    # test_change_layer
    
    self.assert_(len(self.LG._spritelist)==0)
    spr = self.sprite()
    self.LG.add(spr, layer=99)
    self.assert_(self.LG._spritelayers[spr] == 99)
    self.LG.change_layer(spr, 44)
    self.assert_(self.LG._spritelayers[spr] == 44)
    
    spr2 = self.sprite()
    spr2.layer = 55
    self.LG.add(spr2)
    self.LG.change_layer(spr2, 77)
    self.assert_(spr2.layer == 77)
    
  def test_get_top_layer(self):
    # test_get_top_layer
    
    layers = [1,5,2,8,4,5,3,88,23,0]
    for i in layers:
      self.LG.add(self.sprite(), layer=i)
    self.assert_(self.LG.get_top_layer()==max(layers))
    self.assert_(self.LG.get_top_layer()==max(self.LG._spritelayers.values()))
    self.assert_(self.LG.get_top_layer()==self.LG._spritelayers[self.LG._spritelist[-1]])
      
  def test_get_bottom_layer(self):
    # test_get_bottom_layer
    
    layers = [1,5,2,8,4,5,3,88,23,0]
    for i in layers:
      self.LG.add(self.sprite(), layer=i)
    self.assert_(self.LG.get_bottom_layer()==min(layers))
    self.assert_(self.LG.get_bottom_layer()==min(self.LG._spritelayers.values()))
    self.assert_(self.LG.get_bottom_layer()==self.LG._spritelayers[self.LG._spritelist[0]])
      
  def test_move_to_front(self):
    # test_move_to_front
    
    layers = [1,5,2,8,4,5,3,88,23,0]
    for i in layers:
      self.LG.add(self.sprite(), layer=i)
    spr = self.sprite()
    self.LG.add(spr, layer=3)
    self.assert_(spr != self.LG._spritelist[-1]) 
    self.LG.move_to_front(spr)
    self.assert_(spr == self.LG._spritelist[-1]) 
    
  def test_move_to_back(self):
    # test_move_to_back
    
    layers = [1,5,2,8,4,5,3,88,23,0]
    for i in layers:
      self.LG.add(self.sprite(), layer=i)
    spr = self.sprite()
    self.LG.add(spr, layer=55)
    self.assert_(spr != self.LG._spritelist[0]) 
    self.LG.move_to_back(spr)
    self.assert_(spr == self.LG._spritelist[0]) 
    
  def test_get_top_sprite(self):
    # test_get_top_sprite
    
    layers = [1,5,2,8,4,5,3,88,23,0]
    for i in layers:
      self.LG.add(self.sprite(), layer=i)
    self.assert_(self.LG.get_layer_of_sprite(self.LG.get_top_sprite())== self.LG.get_top_layer())
    
  def test_get_sprites_from_layer(self):
    # test_get_sprites_from_layer
    
    self.assert_(len(self.LG)==0)
    sprites = {}
    layers = [1,4,5,6,3,7,8,2,1,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,6,5,4,3,2]
    for lay in layers:
      spr = self.sprite()
      spr._layer = lay
      self.LG.add(spr)
      if not sprites.has_key(lay):
        sprites[lay] = []
      sprites[lay].append(spr)
      
    for lay in self.LG.layers():
      for spr in self.LG.get_sprites_from_layer(lay):
        self.assert_(spr in sprites[lay])
        sprites[lay].remove(spr)
        if len(sprites[lay]) == 0:
          del sprites[lay]
    self.assert_(len(sprites.values())==0)
    
  def test_switch_layer(self):
    # test_switch_layer

    self.assert_(len(self.LG)==0)
    sprites1 = []
    sprites2 = []
    layers = [3,2,3,2,3,3,2,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,3,2,2,3,2,3]
    for lay in layers:
      spr = self.sprite()
      spr._layer = lay
      self.LG.add(spr)
      if lay==2:
        sprites1.append(spr)
      else:
        sprites2.append(spr)
        
    for spr in sprites1:
      self.assert_(spr in self.LG.get_sprites_from_layer(2))
    for spr in sprites2:
      self.assert_(spr in self.LG.get_sprites_from_layer(3))
    self.assert_(len(self.LG)==len(sprites1)+len(sprites2))

    self.LG.switch_layer(2,3)

    for spr in sprites1:
      self.assert_(spr in self.LG.get_sprites_from_layer(3))
    for spr in sprites2:
      self.assert_(spr in self.LG.get_sprites_from_layer(2))
    self.assert_(len(self.LG)==len(sprites1)+len(sprites2))

########################## LAYERED RENDER GROUP TESTS ##########################

class LayeredUpdatesTypeTest__SpriteTest(LayeredGroupBase, unittest.TestCase):
  sprite = sprite.Sprite

  def setUp(self):
    self.LG = sprite.LayeredUpdates()

class LayeredUpdatesTypeTest__DirtySprite(LayeredGroupBase, unittest.TestCase):
  sprite = sprite.DirtySprite

  def setUp(self):
    self.LG = sprite.LayeredUpdates()

class LayeredDirtyTypeTest__DirtySprite(LayeredGroupBase, unittest.TestCase):
  sprite = sprite.DirtySprite

  def setUp(self):
    self.LG = sprite.LayeredDirty()

############################### SPRITE BASE CLASS ##############################
#
# tests common between sprite classes

class SpriteBase:
  def setUp(self):
    self.groups = []
    for Group in self.Groups:
      self.groups.append(Group())
    
    self.sprite = self.Sprite()
  
  def test___init____added_to_groups_passed(self):
    self.sprite = self.Sprite(self.groups)

    self.assert_(unordered_equality(
      self.sprite.groups(),
      self.groups
    ))

  def test_add(self):
    self.sprite.add(self.groups)

    self.assert_(unordered_equality(
      self.sprite.groups(),
      self.groups
    ))

  def test_add_internal(self):
    self.assert_(test_not_implemented())
  
  def test_alive(self):
    self.assert_(
      not self.sprite.alive(),
      "Sprite should not be alive if in no groups"
    )

    self.sprite.add(self.groups)
    self.assert_(self.sprite.alive())

  def test_groups(self):
    for i, g in enumerate(self.groups):
      self.sprite.add(g)

      groups = self.sprite.groups()
      self.assert_( unordered_equality (
          groups,
          self.groups[:i+1],
      ))
  
  def test_kill(self):
    self.sprite.add(self.groups)
    
    self.assert_(self.sprite.alive())
    self.sprite.kill()
    
    self.assert_(not self.sprite.groups() and not self.sprite.alive() )    
  
  def test_remove(self):
    self.sprite.add(self.groups)
    self.sprite.remove(self.groups)
    self.assert_(not self.sprite.groups())

  def test_remove_internal(self):
    self.assert_(test_not_implemented())

  def test_update(self):
    # Doc string for pygame.sprite.Sprite.update:
  
     # method to control sprite behavior
     # Sprite.update(*args):
     # 
     # The default implementation of this method does nothing; it's just a
     # convenient "hook" that you can override. This method is called by
     # Group.update() with whatever arguments you give it.
     # 
     # There is no need to use this method if not using the convenience
     # method by the same name in the Group class.
     # 

    self.assert_(test_not_implemented())

############################## SPRITE CLASS TESTS ##############################

class SpriteTypeTest(SpriteBase, unittest.TestCase):
  Sprite = sprite.Sprite

  Groups = [ sprite.Group, 
        sprite.LayeredUpdates,
        sprite.RenderUpdates, 
        sprite.OrderedUpdates, ]

class DirtySpriteTypeTest(SpriteBase, unittest.TestCase):
  Sprite = sprite.DirtySprite

  Groups = [ sprite.Group,
        sprite.LayeredUpdates,
        sprite.RenderUpdates,
        sprite.OrderedUpdates,
        sprite.LayeredDirty, ]

################################################################################

if __name__ == '__main__':
  unittest.main()