Commits

David Jean Louis  committed 87144e8

Reduced size of test file

 • Participants
 • Parent commits 369518f

Comments (0)

Files changed (1)

File tests/test_obsolete_previousmsgid.po

 msgid "This address book could not be opened."
 msgstr "No s'ha pogut obrir aquesta llibreta d'adreces."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
-msgid ""
-"This address book server might be unreachable or the server name may be "
-"misspelled or your network connection could be down."
-msgstr ""
-"O bé no es pot contactar amb el servidor de la llibreta d'adreces, o bé el "
-"seu nom està mal escrit, o potser no esteu connectat a la xarxa."
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
-msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
-msgstr "No es pot autenticar amb el servidor LDAP."
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
-msgid ""
-"Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
-"a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
-"your caps lock might be on."
-msgstr ""
-"Assegureu-vos que la contrasenya està escrita correctament i que utilitzeu "
-"un mètode d'entrada compatible. Recordeu que moltes contrasenyes "
-"distingeixen entre majúscules i minúscules."
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
-msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
-msgstr ""
-"Aquest servidor de llibreta d'adreces no té cap base de cerca suggerida."
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
-msgid ""
-"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
-"this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
-"supported search bases."
-msgstr ""
-"Pot ser que aquest servidor LDAP utilitzi una versió antiga de l'LDAP que no "
-"és compatible amb aquesta funcionalitat, o bé pot ser que estigui mal "
-"configurat. Demaneu al vostre administrador quines són les bases de cerca "
-"compatibles."
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
-msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
-msgstr "Aquest servidor no és compatible amb la informació d'esquema LDAPv3."
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
-msgid "Could not get schema information for LDAP server."
-msgstr "No s'ha pogut obtenir la informació d'esquema per al servidor LDAP."
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
-msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
-msgstr "El servidor LDAP no ha respost amb informació d'esquema vàlida."
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
-msgid "Could not remove address book."
-msgstr "No s'ha pogut suprimir la llibreta d'adreces."
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
-msgid "Delete address book '{0}'?"
-msgstr "Voleu suprimir la llibreta d'adreces «{0}»?"
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
-msgid "This address book will be removed permanently."
-msgstr "Se suprimirà la llibreta d'adreces de manera permanent."
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:63
-msgid "Do _Not Delete"
-msgstr "No ho _suprimeixis"
-
 #, fuzzy
 #~| msgid ""
 #~| "Error on %s\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "S'ha produït un error en %s:\n"
 #~ "%s"
-
-#~ msgid "Unable to reconstruct message from autosave file"
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha pogut recuperar el missatge a partir del fitxer de desament "
-#~ "automàtic"
-
-#~ msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Details:</span>"
-#~ msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Detalls:</span>"
-
-#~ msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Receiving</span>"
-#~ msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Recepció</span>"
-
-#~ msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Sending</span>"
-#~ msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Enviament</span>"
-
-#~ msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Google account settings:</span>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Paràmetres del compte del Google:</"
-#~ "span>"
-
-#~ msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Yahoo account settings:</span>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Paràmetres del compte del Yahoo:</"
-#~ "span>"
-
-#~ msgid "Blink icon in notification area."
-#~ msgstr "Parpelleja la icona a l'àrea de notificació."
-
-#~ msgid "Whether the icon should blink or not."
-#~ msgstr "Si la icona ha de parpellejar o no."
-
-#~ msgid "B_link icon in notification area"
-#~ msgstr "Parpe_lleja la icona a l'àrea de notificació"
-
-#~ msgctxt "yes"
-#~ msgid "_Select..."
-#~ msgstr "S_elecciona..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Evolution backup can start only when Evolution is not running. Please "
-#~ "make sure that you save and close all your unsaved windows before "
-#~ "proceeding. If you want Evolution to restart automatically after backup, "
-#~ "please enable the toggle button."
-#~ msgstr ""
-#~ "La còpia de seguretat de l'Evolution només es podrà iniciar quan "
-#~ "l'Evolution no s'estigui executant. Assegureu-vos de desar totes les "
-#~ "dades de les finestres obertes abans de continuar. Si voleu que "
-#~ "l'Evolution s'iniciï automàticament un cop finalitzada la còpia de "
-#~ "seguretat, habiliteu el botó commutador."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This will delete all your current Evolution data and settings and restore "
-#~ "them from your backup. Evolution restore can start only when Evolution is "
-#~ "not running. Please make sure that you close all your unsaved windows "
-#~ "before you proceed. If you want Evolution to restart automatically "
-#~ "restart after restore, please enable the toggle button."
-#~ msgstr ""
-#~ "Això farà que se suprimeixin totes les vostres dades i paràmetres de "
-#~ "l'Evolution, els quals es restauraran seguidament a partir de la còpia de "
-#~ "seguretat. La restauració només podrà iniciar-se si l'Evolution no s'està "
-#~ "executant. Assegureu-vos de desar totes les dades de les finestres "
-#~ "obertes abans de continuar. Si voleu que l'Evolution s'iniciï "
-#~ "automàticament un cop finalitzada la restauració, habiliteu el botó "
-#~ "commutador."
-
-#~ msgid "Default Sync Address:"
-#~ msgstr "Adreça de sincronització per defecte:"
-
-#~ msgid "Could not load address book"
-#~ msgstr "No s'ha pogut carregar la llibreta d'adreces"
-
-#~ msgid "Could not read pilot's Address application block"
-#~ msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació d'adreces del pilot"
-
-#~ msgid "Web Log:"
-#~ msgstr "Bloc:"
-
-#~ msgid "_Web Log:"
-#~ msgstr "Bloc _web:"
-
-#~ msgid "Success"
-#~ msgstr "Correcte"
-
-#~ msgid "Backend busy"
-#~ msgstr "Recurs ocupat"
-
-#~ msgid "Repository offline"
-#~ msgstr "El dipòsit està fora de línia"
-
-#~ msgid "Address Book does not exist"
-#~ msgstr "No existeix la llibreta d'adreces"
-
-#~ msgid "No Self Contact defined"
-#~ msgstr "No s'ha definit cap contacte propi"
-
-#~ msgid "Permission denied"
-#~ msgstr "S'ha denegat el permís"
-
-#~ msgid "Contact not found"
-#~ msgstr "No s'ha trobat el contacte"
-
-#~ msgid "Contact ID already exists"
-#~ msgstr "L'ID del contacte ja existeix"
-
-#~ msgid "Protocol not supported"
-#~ msgstr "El protocol no és compatible"
-
-#~ msgid "Could not cancel"
-#~ msgstr "No s'ha pogut cancel·lar"
-
-#~ msgid "Authentication Required"
-#~ msgstr "Cal autenticació"
-
-#~ msgid "TLS not Available"
-#~ msgstr "El TLS no està disponible"
-
-#~ msgid "No such source"
-#~ msgstr "No existeix tal font"
-
-#~ msgid "Not available in offline mode"
-#~ msgstr "No està disponible en mode fora de línia"
-
-#~ msgid "Other error"
-#~ msgstr "Un altre error"
-
-#~ msgid "Invalid server version"
-#~ msgstr "La versió del servidor no és vàlida"
-
-#~ msgid "Unsupported authentication method"
-#~ msgstr "El mètode d'autenticació no està implementat"
-
-#~ msgid "Calendar repository is offline."
-#~ msgstr "El dipòsit del calendari està fora de línia."
-
-#~ msgid "No response from the server."
-#~ msgstr "No s'ha rebut cap resposta del servidor."
-
-#~ msgid "Unable to load the calendar"
-#~ msgstr "No s'ha pogut carregar el calendari"
-
-#~ msgid "Split Multi-Day Events:"
-#~ msgstr "Divideix els esdeveniments de múltiples dies:"
-
-#~ msgid "Could not start evolution-data-server"
-#~ msgstr "No s'ha pogut iniciar l'evolution-data-server"
-
-#~ msgid "Could not read pilot's Calendar application block"
-#~ msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació de calendari del Pilot"
-
-#~ msgid "Could not read pilot's Memo application block"
-#~ msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació d'anotacions del Pilot"
-
-#~ msgid "Could not write pilot's Memo application block"
-#~ msgstr "No s'ha pogut escriure el bloc d'aplicació d'anotacions del Pilot"
-
-#~ msgid "Default Priority:"
-#~ msgstr "Prioritat per defecte:"
-
-#~ msgid "Could not read pilot's ToDo application block"
-#~ msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació de tasques del Pilot"
-
-#~ msgid "Could not write pilot's ToDo application block"
-#~ msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació de tasques del Pilot"
-
-#~ msgid "Check this to use system timezone in Evolution."
-#~ msgstr "Marqueu-ho per utilitzar el fus horari del sistema a l'Evolution."
-
-#~ msgid "Show week numbers in date navigator"
-#~ msgstr "Mostra el número de setmana en el navegador de dates"
-
-#~ msgid "Whether to show week number in the Day and Work Week View."
-#~ msgstr ""
-#~ "Si s'ha de mostrar el número de setmana a les visualitzacions de dies i "
-#~ "setmanes laborables."
-
-#~ msgid "Show week n_umber in Day and Work Week View"
-#~ msgstr ""
-#~ "Mostra el nú_mero de setmana a les visualitzacions de dies i setmanes "
-#~ "laborables"
-
-#~ msgid "Save"
-#~ msgstr "Desa"
-
-#~ msgid "The event could not be deleted due to a corba error"
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha pogut suprimir l'esdeveniment perquè s'ha produït un error del "
-#~ "CORBA"
-
-#~ msgid "The task could not be deleted due to a corba error"
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha pogut suprimir la tasca perquè s'ha produït un error del CORBA"
-
-#~ msgid "The memo could not be deleted due to a corba error"
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha pogut suprimir l'anotació perquè s'ha produït un error del CORBA"
-
-#~ msgid "The item could not be deleted due to a corba error"
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha pogut suprimir l'element perquè s'ha produït un error del CORBA"
-
-#~ msgid "Appoint_ment"
-#~ msgstr "Ci_ta"
-
-#~ msgid "Attendee_s..."
-#~ msgstr "A_ssistents..."
-
-#~ msgid "_Task"
-#~ msgstr "_Tasca"
-
-#~ msgid "A_ttendees..."
-#~ msgstr "Ass_istents..."
-
-#~ msgid "0%"
-#~ msgstr "0%"
-
-#~ msgid "10%"
-#~ msgstr "10%"
-
-#~ msgid "20%"
-#~ msgstr "20%"
-
-#~ msgid "30%"
-#~ msgstr "30%"
-
-#~ msgid "40%"
-#~ msgstr "40%"
-
-#~ msgid "50%"
-#~ msgstr "50%"
-
-#~ msgid "60%"
-#~ msgstr "60%"
-
-#~ msgid "70%"
-#~ msgstr "70%"
-
-#~ msgid "80%"
-#~ msgstr "80%"
-
-#~ msgid "90%"
-#~ msgstr "90%"
-
-#~ msgid "100%"
-#~ msgstr "100%"
-
-#~ msgid "_Select Today"
-#~ msgstr "_Selecciona avui"
-
-#~ msgid "_From Field"
-#~ msgstr "Camp _De"
-
-#~ msgid "Hide"
-#~ msgstr "Oculta"
-
-#~ msgid "address card"
-#~ msgstr "targeta d'adreça"
-
-#~ msgid "calendar information"
-#~ msgstr "informació del calendari"
-
-#~ msgid "Could not parse PGP message: Unknown error"
-#~ msgstr "No s'ha pogut analitzar el missatge PGP: error desconegut"
-
-#~ msgid "Enable to render message text part of limited size."
-#~ msgstr ""
-#~ "Habiliteu-ho per representar la part de text del missatge de mida "
-#~ "limitada."
-
-#~ msgid "Show \"From\" field when sending a mail message"
-#~ msgstr "Mostra el camp «De» en enviar un missatge de correu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Show the \"From\" field when sending a mail message. This is controlled "
-#~ "from the View menu when a mail account is chosen."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mostra el camp «De» en enviar un missatge de correu. Aquest paràmetre es "
-#~ "controla des del menú Visualitza en seleccionar un compte de correu."
-
-# FIXME: (dpm). Es refereix a l'opció de mantenir la signatura
-# a sobre del missatge original en respondre
-#~ msgid "<b>Top Posting Option</b> (Not Recommended)"
-#~ msgstr "<b>Opció de publicar a sobre</b> (no recomanada)"
-
-#~ msgid "  "
-#~ msgstr "  "
-
-#~ msgid "Because \"{0}\"."
-#~ msgstr "Degut a «{0}»."
-
-#~ msgid "Because \"{2}\"."
-#~ msgstr "Degut a «{2}»."
-
-#~ msgid "Do not d_elete"
-#~ msgstr "No ho su_primeixis"
-
-#~ msgid "Save as vCard..."
-#~ msgstr "Desa com a vCard..."
-
-#~ msgid "3268"
-#~ msgstr "3268"
-
-#~ msgid "389"
-#~ msgstr "389"
-
-#~ msgid "636"
-#~ msgstr "636"
-
-#~ msgid "Check whether Evolution is the default mail client on startup."
-#~ msgstr ""
-#~ "Comprova si l'Evolution és el gestor de correu per defecte en iniciar."
-
-#~ msgid "Default Mail Client"
-#~ msgstr "Client de correu per defecte"
-
-#~ msgid "<b>Server</b>"
-#~ msgstr "<b>Servidor</b>"
-
-#~ msgid "<b>Users:</b>"
-#~ msgstr "<b>Usuaris:</b>"
-
-#~ msgid "<b>Account Name</b>"
-#~ msgstr "<b>Nom del compte</b>"
-
-#~ msgid "Add Hula support to Evolution."
-#~ msgstr "Afegeix compatibilitat amb Hula a l'Evolution."
-
-#~ msgid "Hula Support"
-#~ msgstr "Compatibilitat amb Hula"
-
-#~ msgid "_Accept"
-#~ msgstr "_Accepta"
-
-#~ msgid "Guides you through your initial account setup."
-#~ msgstr "Us guiarà a través de la configuració del vostre compte inicial."
-
-#~ msgid "Setup Assistant"
-#~ msgstr "Auxiliar de configuració"
-
-#~ msgid "Importing data."
-#~ msgstr "Importació de dades."
-
-#~ msgid "Please wait"
-#~ msgstr "Espereu"
-
-#~ msgid "GNOME Pilot is not installed."
-#~ msgstr "El GNOME Pilot no està instal·lat."
-
-#~ msgid "GNOME Pilot could not be run."
-#~ msgstr "No es pot executar el GNOME Pilot."
-
-#~ msgid "GNOME Pilot _Synchronization..."
-#~ msgstr "_Sincronització del GNOME Pilot..."
-
-#~ msgid "Set up GNOME Pilot configuration"
-#~ msgstr "Configura el GNOME Pilot"
-
-#~ msgid "Edit"
-#~ msgstr "Edita"
-
-#~ msgid "Import"
-#~ msgstr "Importa"
-
-#~ msgid "Show _Attachment Bar"
-#~ msgstr "Mostra la barra _de fitxers adjunts"
-
-#~ msgid "Sync with:"
-#~ msgstr "Sincronitza amb:"
-
-#~ msgid "Sync Private Records:"
-#~ msgstr "Sincronitza els registres privats:"
-
-#~ msgid "Sync Categories:"
-#~ msgstr "Categories de sincronització:"
-
-#~ msgid "popup"
-#~ msgstr "emergent"
-
-#~ msgid "edit"
-#~ msgstr "edita"
-
-#~ msgid "toggle"
-#~ msgstr "commuta"
-
-#~ msgid "expand"
-#~ msgstr "expandeix"
-
-#~ msgid "{1}"
-#~ msgstr "{1}"
-
-#~ msgid "Editable"
-#~ msgstr "Editable"
-
-#~ msgid "Source Book"
-#~ msgstr "Llibreta d'adreces d'origen"
-
-#~ msgid "Target Book"
-#~ msgstr "Llibreta d'adreces de destinació"
-
-#~ msgid "Is New Contact"
-#~ msgstr "És un contacte nou"
-
-#~ msgid "Writable Fields"
-#~ msgstr "Camps d'escriptura"
-
-#~ msgid "Required Fields"
-#~ msgstr "Camps necessaris"
-
-#~ msgid "Changed"
-#~ msgstr "Modificat"
-
-#~ msgid "Shell"
-#~ msgstr "Shell"
-
-#~ msgid "The EShell singleton"
-#~ msgstr "El patró singleton de l'EShell"
-
-#~ msgid "Book"
-#~ msgstr "Llibreta"
-
-#~ msgid "Is New List"
-#~ msgstr "És una llista nova"
-
-#~ msgid "Query"
-#~ msgstr "Consulta"
-
-#~ msgid "Model"
-#~ msgstr "Model"
-
-#~ msgid "Shell View"
-#~ msgstr "Visualització del Shell"
-
-#~ msgid "Width"
-#~ msgstr "Amplada"
-
-#~ msgid "Height"
-#~ msgstr "Alçada"
-
-#~ msgid "Has Focus"
-#~ msgstr "Té el focus"
-
-#~ msgid "Field"
-#~ msgstr "Camp"
-
-#~ msgid "Field Name"
-#~ msgstr "Nom del camp"
-
-#~ msgid "Text Model"
-#~ msgstr "Model del text"
-
-#~ msgid "Max field name length"
-#~ msgstr "Longitud màxima del nom del camp"
-
-#~ msgid "Column Width"
-#~ msgstr "Amplada de la columna"
-
-#~ msgid "Adapter"
-#~ msgstr "Adaptador"
-
-#~ msgid "Has Cursor"
-#~ msgstr "Té el cursor"
-
-#~ msgid "{0}."
-#~ msgstr "{0}."
-
-#~ msgid "Default Client"
-#~ msgstr "Client per defecte"
-
-#~ msgid "New Tab"
-#~ msgstr "Pestanya nova"
-
-#~ msgid "Name of the logger"
-#~ msgstr "Nom de l'enregistrador"
-
-#~ msgid "Filename"
-#~ msgstr "Nom de fitxer"
-
-#~ msgid "The filename of the module"
-#~ msgstr "El nom del fitxer del mòdul"
-
-#~ msgid "Whether the plugin is enabled"
-#~ msgstr "Si el connector està habilitat"
-
-#~ msgid "Focus Tracker"
-#~ msgstr "Seguidor de focus"
-
-#~ msgid "Shell Module"
-#~ msgstr "Mòdul del Shell"
-
-#~ msgid "The mail shell backend"
-#~ msgstr "El rerefons del Shell del correu"
-
-#~ msgid "Show Deleted"
-#~ msgstr "Mostra els suprimits"
-
-#~ msgid "To Do"
-#~ msgstr "Per fer"
-
-#~ msgid "Later"
-#~ msgstr "Més tard"
-
-#~ msgid "Unable to create new folder `%s': %s"
-#~ msgstr "No es pot crear la carpeta nova «%s»: %s"
-
-#~ msgid "Unable to copy folder `%s' to `%s': %s"
-#~ msgstr "No es pot copiar la carpeta «%s» a «%s»: %s"
-
-#~ msgid "Unable to scan for existing mailboxes at `%s': %s"
-#~ msgstr "No es poden cercar bústies de correu existents a «%s»: %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The location and hierarchy of the Evolution mailbox folders has changed "
-#~ "since Evolution 1.x.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
-#~ msgstr ""
-#~ "La ubicació i la jerarquia de les carpetes de les bústies de correu ha "
-#~ "canviat des de l'Evolution 1.x.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les vostres carpetes..."
-
-#~ msgid "Unable to open old POP keep-on-server data `%s': %s"
-#~ msgstr "No s'han pogut obrir les dades velles «%s» POP3 keep-on-server: %s"
-
-#~ msgid "Unable to create POP3 keep-on-server data directory `%s': %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha pogut crear el directori de dades «%s» POP3 keep-on-server: %s"
-
-#~ msgid "Unable to copy POP3 keep-on-server data `%s': %s"
-#~ msgstr "No s'han pogut copiar les dades «%s» POP3 keep-on-server: %s"
-
-#~ msgid "Failed to create local mail storage `%s': %s"
-#~ msgstr "No s'ha pogut crear el magatzem de correu local «%s»: %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to read settings from previous Evolution install, `evolution/"
-#~ "config.xmldb' does not exist or is corrupt."
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha pogut llegir la configuració de la instal·lació anterior de "
-#~ "l'Evolution. El fitxer «evolution/config.xmldb» no existeix o està malmès."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The following Search Folder(s):\n"
-#~ "{0}\n"
-#~ "Used the now removed folder:\n"
-#~ "  \"{1}\"\n"
-#~ "And have been updated."
-#~ msgstr ""
-#~ "Les carpetes de cerca següents:\n"
-#~ "{0}\n"
-#~ "feien servir la carpeta suprimida:\n"
-#~ "  «{1}»\n"
-#~ "i s'han actualitzat."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The following filter rule(s):\n"
-#~ "{0}\n"
-#~ "Used the now removed folder:\n"
-#~ "  \"{1}\"\n"
-#~ "And have been updated."
-#~ msgstr ""
-#~ "Les regles de filtre següents:\n"
-#~ "{0}\n"
-#~ "feien servir la carpeta suprimida:\n"
-#~ "  «{1}»\n"
-#~ "i s'han actualitzat."
-
-#~ msgid "Shell Backend"
-#~ msgstr "Rerefons del Shell"
-
-#~ msgid ""
-#~ "There are only hidden messages in this folder. Use View->Show Hidden "
-#~ "Messages to show them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquesta carpeta només conté missatges ocults. Utilitzeu l'entrada de menú "
-#~ "«Visualitza->Mostra els missatges amagats» per mostrar-los."
-
-#~ msgid "Table column:"
-#~ msgstr "Columna de la taula:"
-
-#~ msgid "Source List"
-#~ msgstr "Llista d'origen"
-
-#~ msgid "Current View"
-#~ msgstr "Visualització actual"
-
-#~ msgid "The currently selected address book view"
-#~ msgstr "La visualització de llibreta d'adreces seleccionada"
-
-#~ msgid "Previewed Contact"
-#~ msgstr "Contacte que es previsualitza"
-
-#~ msgid "The contact being shown in the preview pane"
-#~ msgstr "El contacte que es mostra la subfinestra de previsualització"
-
-#~ msgid "Preview is Visible"
-#~ msgstr "La previsualització és visible"
-
-#~ msgid "Whether the preview pane is visible"
-#~ msgstr "Si s'ha de mostrar la subfinestra de previsualització"
-
-#~ msgid "LDAP Servers"
-#~ msgstr "Servidors d'LDAP"
-
-#~ msgid "Autocompletion Settings"
-#~ msgstr "Paràmetres de la compleció automàtica"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The location and hierarchy of the Evolution contact folders has changed "
-#~ "since Evolution 1.x.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
-#~ msgstr ""
-#~ "S'ha modificat la ubicació i jerarquia de les carpetes de contactes de "
-#~ "l'Evolution des de la versió 1.x.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The format of mailing list contacts has changed.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ha canviat el format dels contactes de les llistes de correu.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The way Evolution stores some phone numbers has changed.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ha canviat la manera com l'Evolution emmagatzema els números de telèfon.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Evolution's Palm Sync changelog and map files have changed.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please be patient while Evolution migrates your Pilot Sync data..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ha canviat el registre de canvis del Palm Sync de l'Evolution i els "
-#~ "fitxers de mapes.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les vostres dades del Pilot Sync..."
-
-#~ msgid "Source Selector Widget"
-#~ msgstr "Giny de selecció de font"
-
-#~ msgid "This widget displays groups of address books"
-#~ msgstr "Aquest giny mostra grups de llibretes d'adreces"
-
-#~ msgid "The registry of calendars"
-#~ msgstr "El registre de calendaris"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The location and hierarchy of the Evolution calendar folders has changed "
-#~ "since Evolution 1.x.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Des de l'Evolution 1.x s'ha modificat la ubicació i la jerarquia de les "
-#~ "carpetes del calendari de l'Evolution.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
-
-#~ msgid "Unable to migrate old settings from evolution/config.xmldb"
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'ha pogut actualitzar la configuració anterior des de l'evolution/"
-#~ "config.xmldb"
-
-#~ msgid "Unable to migrate calendar `%s'"
-#~ msgstr "No s'ha pogut actualitzar el calendari «%s»"
-
-#~ msgid "Date Navigator Widget"
-#~ msgstr "Giny de navegació de dates"
-
-#~ msgid "This widget displays a miniature calendar"
-#~ msgstr "Aquest giny mostra un calendari en miniatura"
-
-#~ msgid "Default Calendar Client"
-#~ msgstr "Client de calendari per defecte"
-
-#~ msgid "Default client for calendar operations"
-#~ msgstr "Client per defecte per a les operacions de calendari"
-
-#~ msgid "This widget displays groups of calendars"
-#~ msgstr "Aquest giny mostra grups de calendaris"
-
-#~ msgid "The memo table model"
-#~ msgstr "El model de la taula d'anotacions"
-
-#~ msgid "Default Memo Client"
-#~ msgstr "Client d'anotacions per defecte"
-
-#~ msgid "Default client for memo operations"
-#~ msgstr "El client per defecte per a les operacions d'anotacions"
-
-#~ msgid "This widget displays groups of memo lists"
-#~ msgstr "Aquest giny mostra un grup de llistes d'anotacions"
-
-#~ msgid "The task table model"
-#~ msgstr "Model de la taula de tasques"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The location and hierarchy of the Evolution task folders has changed "
-#~ "since Evolution 1.x.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Des de l'Evolution 1.x s'ha modificat la ubicació i la jerarquia de les "
-#~ "carpetes de les tasques de l'Evolution.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
-
-#~ msgid "Unable to migrate tasks `%s'"
-#~ msgstr "No s'han pogut actualitzar les tasques «%s»"
-
-#~ msgid "Default Task Client"
-#~ msgstr "Client de tasques per defecte"
-
-#~ msgid "Default client for task operations"
-#~ msgstr "Client per defecte per les tasques d'operacions"
-
-#~ msgid "This widget displays groups of task lists"
-#~ msgstr "Aquest giny mostra grups de llistes de tasques"
-
-#~ msgid "Group by Threads"
-#~ msgstr "Agrupa per fils"
-
-#~ msgid "Whether to group messages by threads"
-#~ msgstr "Si s'han d'agrupar els missatges per fils"
-
-#~ msgid "Hide _Read Messages"
-#~ msgstr "Amaga els missatges _llegits"
-
-#~ msgid "Temporarily hide all messages that have already been read"
-#~ msgstr "Amaga temporalment tots els missatges que ja s'hagin llegit"
-
-#~ msgid "Temporarily hide the selected messages"
-#~ msgstr "Amaga temporalment els missatges seleccionats"
-
-#~ msgid "Show Hidde_n Messages"
-#~ msgstr "Mostra els missatges ama_gats"
-
-#~ msgid "Show messages that have been temporarily hidden"
-#~ msgstr "Mostra els missatges que s'han amagat temporalment"
-
-#~ msgid "Hide _Deleted Messages"
-#~ msgstr "Amaga els missatges _suprimits"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Hide deleted messages rather than displaying them with a line through them"
-#~ msgstr ""
-#~ "Oculta els missatges suprimits en comptes de mostrar-los amb una línia a "
-#~ "sobre"
-
-#~ msgid "%ld KB"
-#~ msgstr "%ld KB"
-
-#~ msgid "Toolbar Style"
-#~ msgstr "Estil de la barra d'eines"
-
-#~ msgid "The switcher's toolbar style"
-#~ msgstr "L'estil de la barra d'eines del commutador"
-
-#~ msgid "Toolbar Visible"
-#~ msgstr "La barra d'eines és visible"
-
-#~ msgid "Whether the switcher is visible"
-#~ msgstr "Si s'ha de veure el commutador"
-
-#~ msgid "Switcher Action"
-#~ msgstr "Acció del commutador"
-
-#~ msgid "The switcher action for this shell view"
-#~ msgstr "L'acció del commutador per a aquesta visualització del Shell"
-
-#~ msgid "Page Number"
-#~ msgstr "Número de pàgina"
-
-#~ msgid "The notebook page number of the shell view"
-#~ msgstr "El número de pàgina de llibreta de la visualització del Shell"
-
-#~ msgid "Search Rule"
-#~ msgstr "Regla de cerca"
-
-#~ msgid "Criteria for the current search results"
-#~ msgstr "Criteris dels resultats de la cerca actual"
-
-#~ msgid "The EShellBackend for this shell view"
-#~ msgstr "L'EShellBackend per a aquesta visualització del Shell"
-
-#~ msgid "Shell Content Widget"
-#~ msgstr "Giny de contingut del Shell"
-
-#~ msgid "The content widget appears in a shell window's right pane"
-#~ msgstr ""
-#~ "El giny de contingut apareix a la subfinestra dreta d'una finestra del "
-#~ "Shell"
-
-#~ msgid "Shell Sidebar Widget"
-#~ msgstr "Giny de la barra lateral del Shell"
-
-#~ msgid "The sidebar widget appears in a shell window's left pane"
-#~ msgstr ""
-#~ "El giny de barra lateral apareix a la subfinestra esquerra d'una finestra "
-#~ "del Shell"
-
-#~ msgid "Shell Taskbar Widget"
-#~ msgstr "Giny de la barra de tasques del Shell"
-
-#~ msgid "The taskbar widget appears at the bottom of a shell window"
-#~ msgstr ""
-#~ "El giny de la barra de tasques es mostra a la part de sota d'una finestra "
-#~ "del Shell"
-
-#~ msgid "Shell Window"
-#~ msgstr "Finestra del Shell"
-
-#~ msgid "The key file holding widget state data"
-#~ msgstr "El fitxer de clau que conté les dades d'estat dels ginys"
-
-#~ msgid "The title of the shell view"
-#~ msgstr "El títol de la visualització del Shell"
-
-#~ msgid "Current View ID"
-#~ msgstr "Identificador de la visualització actual"
-
-#~ msgid "The current GAL view ID"
-#~ msgstr ""
-#~ "L'identificador de visualització de la llibreta d'adreces global actual"
-
-#~ msgid "Active Shell View"
-#~ msgstr "Visualització activa del Shell"
-
-#~ msgid "Name of the active shell view"
-#~ msgstr "Nom de la visualització del Shell activa"
-
-#~ msgid "The shell window's EFocusTracker"
-#~ msgstr "L'EFocusTracker de la finestra del Shell"
-
-#~ msgid "Geometry"
-#~ msgstr "Geometria"
-
-#~ msgid "Initial window geometry string"
-#~ msgstr "Cadena de la geometria de finestra inicial"
-
-#~ msgid "Safe Mode"
-#~ msgstr "Mode segur"
-
-#~ msgid "Whether the shell window is in safe mode"
-#~ msgstr "Si la finestra del Shell està en mode segur o no"
-
-#~ msgid "Sidebar Visible"
-#~ msgstr "La barra lateral és visible"
-
-#~ msgid "Whether the shell window's side bar is visible"
-#~ msgstr "Si la barra lateral de la finestra del Shell és visible"
-
-#~ msgid "Switcher Visible"
-#~ msgstr "El commutador és visible"
-
-#~ msgid "Whether the shell window's switcher buttons are visible"
-#~ msgstr "Si els botons de commutació de les finestres del Shell són visibles"
-
-#~ msgid "Taskbar Visible"
-#~ msgstr "La barra de tasques és visible"
-
-#~ msgid "Whether the shell window's task bar is visible"
-#~ msgstr "Si la barra de tasques de la finestra és visible"
-
-#~ msgid "Whether the shell window's tool bar is visible"
-#~ msgstr "Si la barra d'eines de la finestra del Shell és visible"
-
-#~ msgid "UI Manager"
-#~ msgstr "Gestor de la interfície d'usuari"
-
-#~ msgid "The shell window's GtkUIManager"
-#~ msgstr "El GtkUIManager de la finestra del Shell"
-
-#~ msgid "The directory from which to load EModules"
-#~ msgstr "El directori d'on carregar els EModules"
-
-#~ msgid "Network Available"
-#~ msgstr "La xarxa està disponible"
-
-#~ msgid "Online"
-#~ msgstr "En línia"
-
-#~ msgid "Whether the shell is online"
-#~ msgstr "Si el Shell està en línia"
-
-#~ msgid "Application-wide settings"
-#~ msgstr "Paràmetres de l'aplicació"
-
-#~ msgid "Forcibly re-migrate from Evolution 1.4"
-#~ msgstr "Força tornar a migrar des de l'Evolution 1.4"
-
-#~ msgid "Insufficient disk space for upgrade."
-#~ msgstr "Espai insuficient de disc per a l'actualització."
-
-#~ msgid "Really delete old data?"
-#~ msgstr "Realment voleu suprimir les dades antigues?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The entire contents of the &quot;evolution&quot; directory are about to "
-#~ "be permanently removed.\n"
-#~ "\n"
-#~ "It is suggested you manually verify that all of your mail, contact, and "
-#~ "calendar data is present, and that this version of Evolution operates "
-#~ "correctly before deleting this old data.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Once deleted, you cannot downgrade to the previous version of Evolution "
-#~ "without manual intervention.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Se suprimiran permanentment els continguts del directori &quot;"
-#~ "evolution&quot;.\n"
-#~ "\n"
-#~ "És recomanable que verifiqueu manualment que es conserven totes les "
-#~ "vostres adreces de correu, contactes i calendaris, i que aquesta versió "
-#~ "de l'Evolution funciona correctament abans de suprimir aquestes dades "
-#~ "antigues.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Una vegada que s'hagin suprimit, haureu d'efectuar modificacions "
-#~ "manualment si és que voleu tornar a instal·lar una versió antiga.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The previous version of Evolution stored its data in a different "
-#~ "location.\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you choose to remove this data, the entire contents of the &quot;"
-#~ "evolution&quot; directory will be removed permanently. If you choose to "
-#~ "keep this data, then you may manually remove the contents of &quot;"
-#~ "evolution&quot; at your convenience.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "La versió anterior de l'Evolution emmagatzemava les seves dades en una "
-#~ "ubicació diferent.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Si trieu suprimir aquestes dades, tots els continguts del directori &quot;"
-#~ "evolution&quot; se suprimiran permanentment. Si voleu conservar aquestes "
-#~ "dades, podeu suprimir el contingut de la carpeta «evolution» quan "
-#~ "vulgueu.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Upgrading your data and settings will require up to {0} of disk space, "
-#~ "but you only have {1} available.\n"
-#~ "\n"
-#~ "You will need to make more space available in your home directory before "
-#~ "you can continue."
-#~ msgstr ""
-#~ "Per actualitzar les vostres dades i la configuració necessitareu fins a "
-#~ "{0} d'espai de disc, però només en teniu {1} de disponible.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Necessitareu més espai lliure en la carpeta d'inici abans de poder "
-#~ "continuar."
-
-#~ msgid "_Keep Data"
-#~ msgstr "_Conserva les dades"
-
-#~ msgid "_Remind Me Later"
-#~ msgstr "_Recorda-m'ho després"
-
-#~ msgid "Collection"
-#~ msgstr "Col·lecció"
-
-#~ msgid "Instance"
-#~ msgstr "Instància"
-
-# gal/widgets/e-categories-master-list-dialog.c:194
-#~ msgid "Factory"
-#~ msgstr "Fàbrica"
-
-#~ msgid "Action"
-#~ msgstr "Acció"
-
-#~ msgid "A GtkRadioAction"
-#~ msgstr "Una GtkRadioAction"
-
-# gal/e-table/e-table-field-chooser.glade.h:1
-#~ msgid "Fill color"
-#~ msgstr "Color per emplenar"
-
-#~ msgid "GDK fill color"
-#~ msgstr "Color GDK per emplenar"
-
-# gal/widgets/color-palette.c:595
-#~ msgid "Fill stipple"
-#~ msgstr "Omple puntejant"
-
-#~ msgid "X1"
-#~ msgstr "X1"
-
-#~ msgid "X2"
-#~ msgstr "X2"
-
-#~ msgid "Y1"
-#~ msgstr "Y1"
-
-#~ msgid "Y2"
-#~ msgstr "Y2"
-
-#~ msgid "Minimum width"
-#~ msgstr "Amplada mínima"
-
-#~ msgid "Minimum Width"
-#~ msgstr "Amplada mínima"
-
-#~ msgid "Spacing"
-#~ msgstr "Espaiat"
-
-#~ msgid "The button state is online"
-#~ msgstr "L'estat del botó és en línia"
-
-#~ msgid "Horizontal Position"
-#~ msgstr "Posició horitzontal"
-
-#~ msgid "Pane position when oriented horizontally"
-#~ msgstr "Posició de la subfinestra quan s'orienti horitzontalment"
-
-#~ msgid "Pane position when oriented vertically"
-#~ msgstr "Posició de la subfinestra quan s'orienti verticalment"
-
-#~ msgid "Proportion"
-#~ msgstr "Proporció"
-
-#~ msgid "Proportion of the 2nd pane size"
-#~ msgstr "Proporció de la mida de la segona subfinestra"
-
-#~ msgid "Fixed Resize"
-#~ msgstr "Fixa en canviar de mida"
-
-#~ msgid "Keep the 2nd pane fixed during resize"
-#~ msgstr "Manté la segona subfinestra fixa en canviar la mida"
-
-#~ msgid "Cursor Row"
-#~ msgstr "Fila del cursor"
-
-#~ msgid "Cursor Column"
-#~ msgstr "Columna del cursor"
-
-#~ msgid "Sorter"
-#~ msgstr "Tipus d'ordenació"
-
-#~ msgid "Selection Mode"
-#~ msgstr "Mode de selecció"
-
-#~ msgid "Cursor Mode"
-#~ msgstr "Mode del cursor"
-
-#~ msgid "Selected Column"
-#~ msgstr "Columna seleccionada"
-
-#~ msgid "Focused Column"
-#~ msgstr "Columna amb el focus"
-
-#~ msgid "Strikeout Column"
-#~ msgstr "Columna ratllada"
-
-#~ msgid "Underline Column"
-#~ msgstr "Columna subratllada"
-
-# gal/e-table/e-table-header-item.c:1473
-#~ msgid "Bold Column"
-#~ msgstr "Columna en negreta"
-
-# gal/e-table/e-table-header-item.c:1477
-#~ msgid "Color Column"
-#~ msgstr "Color de la columna"
-
-#~ msgid "BG Color Column"
-#~ msgstr "Color de fons de la columna"
-
-# gal/widgets/e-categories-master-list-array.c:80
-#~ msgid "State"
-#~ msgstr "Estat"
-
-#~ msgid "Alternating Row Colors"
-#~ msgstr "Alterna els colors de fila"
-
-#~ msgid "Horizontal Draw Grid"
-#~ msgstr "Graella de dibuix horitzontal"
-
-#~ msgid "Vertical Draw Grid"
-#~ msgstr "Graella de dibuix vertical"
-
-#~ msgid "Draw focus"
-#~ msgstr "Dibuixa el focus"
-
-#~ msgid "Cursor mode"
-#~ msgstr "Mode del cursor"
-
-#~ msgid "Selection model"
-#~ msgstr "Model de selecció"
-
-#~ msgid "Length Threshold"
-#~ msgstr "Llindar de la longitud"
-
-#~ msgid "Uniform row height"
-#~ msgstr "Alçada de fila uniforme"
-
-#~ msgid "Frozen"
-#~ msgstr "Aturat"
-
-#~ msgid "Table header"
-#~ msgstr "Capçalera de la taula"
-
-#~ msgid "Table model"
-#~ msgstr "Model de la taula"
-
-#~ msgid "Cursor row"
-#~ msgstr "Fila del cursor"
-
-#~ msgid "Sort Info"
-#~ msgstr "Ordena informació"
-
-#~ msgid "Always search"
-#~ msgstr "Cerca sempre"
-
-#~ msgid "Use click to add"
-#~ msgstr "Afegeix amb un clic"
-
-#~ msgid "Vertical Row Spacing"
-#~ msgstr "Espaiat vertical de les files"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Vertical space between rows. It is added to top and to bottom of a row"
-#~ msgstr "Espai vertical entre files. S'afegeix a sobre i a sota d'una fila"
-
-#~ msgid "ETree table adapter"
-#~ msgstr "Adaptador de taula ETree"
-
-#~ msgid "Retro Look"
-#~ msgstr "Aparença retro"
-
-#~ msgid "Draw lines and +/- expanders."
-#~ msgstr "Dibuixa línies i expansors +/-."
-
-#~ msgid "Expander Size"
-#~ msgstr "Mida de l'expansor"
-
-#~ msgid "Size of the expander arrow"
-#~ msgstr "Mida de la fletxa de l'expansor"
-
-#~ msgid "Event Processor"
-#~ msgstr "Processador d'esdeveniments"
-
-#~ msgid "Text"
-#~ msgstr "Text"
-
-# gal/widgets/color-palette.c:591
-#~ msgid "Bold"
-#~ msgstr "Negreta"
-
-#~ msgid "Strikeout"
-#~ msgstr "Ratllat"
-
-#~ msgid "Anchor"
-#~ msgstr "Àncora"
-
-#~ msgid "Justification"
-#~ msgstr "Justificació"
-
-#~ msgid "Clip Width"
-#~ msgstr "Amplada del tall"
-
-#~ msgid "Clip Height"
-#~ msgstr "Alçada del tall"
-
-#~ msgid "Clip"
-#~ msgstr "Talla"
-
-#~ msgid "Fill clip rectangle"
-#~ msgstr "Emplena el rectangle de tall"
-
-#~ msgid "X Offset"
-#~ msgstr "Desplaçament en X"
-
-#~ msgid "Y Offset"
-#~ msgstr "Desplaçament en Y"
-
-#~ msgid "Text width"
-#~ msgstr "Amplada de text"
-
-#~ msgid "Text height"
-#~ msgstr "Alçada del text"
-
-#~ msgid "Use ellipsis"
-#~ msgstr "Utilitza els punts suspensius"
-
-#~ msgid "Ellipsis"
-#~ msgstr "Punts suspensius"
-
-#~ msgid "Line wrap"
-#~ msgstr "Ajustament de línia"
-
-#~ msgid "Break characters"
-#~ msgstr "Caràcters de trencament"
-
-#~ msgid "Max lines"
-#~ msgstr "Màxim de línies"
-
-#~ msgid "Draw borders"
-#~ msgstr "Dibuixa les cantonades"
-
-#~ msgid "Allow newlines"
-#~ msgstr "Permet les línies noves"
-
-#~ msgid "Draw background"
-#~ msgstr "Dibuixa el fons"
-
-#~ msgid "Draw button"
-#~ msgstr "Dibuixa el botó"
-
-#~ msgid "Cursor position"
-#~ msgstr "Posició del cursor"
-
-#~ msgid "IM Context"
-#~ msgstr "Context de MI"
-
-#~ msgid "Handle Popup"
-#~ msgstr "Menú emergent de l'ansa"
-
-#~ msgid "Loading appointments at %s"
-#~ msgstr "S'estan carregant les cites a %s"
-
-#~ msgid "_Security"
-#~ msgstr "_Seguretat"
-
-#~ msgid "Copying `%s' to `%s'"
-#~ msgstr "S'està copiant «%s» a «%s»"
-
-#~ msgid "Error loading address book."
-#~ msgstr "S'ha produït un error en carregar la llibreta d'adreces."
-
-#~ msgid "Server Version"
-#~ msgstr "Versió del servidor"
-
-#~ msgid "<b>Email</b>"
-#~ msgstr "<b>Correu electrònic</b>"
-
-#~ msgid "<b>Home</b>"
-#~ msgstr "<b>Casa</b>"
-
-#~ msgid "<b>Job</b>"
-#~ msgstr "<b>Feina</b>"
-
-#~ msgid "<b>Miscellaneous</b>"
-#~ msgstr "<b>Miscel·lània</b>"
-
-#~ msgid "<b>Notes</b>"
-#~ msgstr "<b>Notes</b>"
-
-#~ msgid "<b>Other</b>"
-#~ msgstr "<b>Altres</b>"
-
-#~ msgid "<b>Telephone</b>"
-#~ msgstr "<b>Telèfon</b>"
-
-#~ msgid "<b>Work</b>"
-#~ msgstr "<b>Feina</b>"
-
-# He utilitzat la mateixa traducció per a Mrs., Ms., Miss per a no caure en un ús sexista (dpm).
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Mr.\n"
-#~ "Mrs.\n"
-#~ "Ms.\n"
-#~ "Miss\n"
-#~ "Dr."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Sr.\n"
-#~ "Sra.\n"
-#~ "Sra.\n"
-#~ "Sra.\n"
-#~ "Dr."
-
-# "Esq."="Esquire", títol posat darrere del cognom a les cartes;
-#          equival a Sr. o En.
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Sr.\n"
-#~ "Jr.\n"
-#~ "I\n"
-#~ "II\n"
-#~ "III\n"
-#~ "Esq."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Sr.\n"
-#~ "Fill\n"
-#~ "I\n"
-#~ "II\n"
-#~ "III\n"
-#~ "En."
-
-#~ msgid "<b>Members</b>"
-#~ msgstr "<b>Membres</b>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s already exists\n"
-#~ "Do you want to overwrite it?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ja existeix %s\n"
-#~ "El voleu sobreescriure?"
-
-#~ msgid "Overwrite"
-#~ msgstr "Sobreescriu"
-
-#~ msgid "Save Appointment"
-#~ msgstr "Desa la cita"
-
-#~ msgid "Save Memo"
-#~ msgstr "Desa l'anotació"
-
-#~ msgid "Save Task"
-#~ msgstr "Desa la tasca"
-
-#~ msgid "<b>Alarm</b>"
-#~ msgstr "<b>Alarma</b>"
-
-#~ msgid "<b>Options</b>"
-#~ msgstr "<b>Opcions</b>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "before\n"
-#~ "after"
-#~ msgstr ""
-#~ "abans de\n"
-#~ "després de"
-
-# Apareix al mig d'una frase, per això ha d'anar en minúscula (dpm)
-#~ msgid ""
-#~ "minute(s)\n"
-#~ "hour(s)\n"
-#~ "day(s)"
-#~ msgstr ""
-#~ "minuts\n"
-#~ "hores\n"
-#~ "dies"
-
-# Apareix al mig d'una frase, per això ha d'anar en minúscula (dpm)
-#~ msgid ""
-#~ "minutes\n"
-#~ "hours\n"
-#~ "days"
-#~ msgstr ""
-#~ "minuts\n"
-#~ "hores\n"
-#~ "dies"
-
-#~ msgid ""
-#~ "start of appointment\n"
-#~ "end of appointment"
-#~ msgstr ""
-#~ "inici de la cita\n"
-#~ "final de la cita"
-
-#~ msgid "Attach file(s)"
-#~ msgstr "Adjunta fitxers"
-
-#~ msgid ""
-#~ "60 minutes\n"
-#~ "30 minutes\n"
-#~ "15 minutes\n"
-#~ "10 minutes\n"
-#~ "05 minutes"
-#~ msgstr ""
-#~ "60 minuts\n"
-#~ "30 minuts\n"
-#~ "15 minuts\n"
-#~ "10 minuts\n"
-#~ "05 minuts"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Alarms</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Alarmes</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Alerts</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Alertes</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Date/Time Format</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Format de la data i hora</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Default Free/Busy Server</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Servidor lliure/ocupat per defecte</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Task List</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Llista de tasques</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Time</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Hores</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Work Week</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Setmana laboral</span>"
-
-# Apareix al mig d'una frase, per això ha d'anar en minúscula (dpm)
-#~ msgid ""
-#~ "Minutes\n"
-#~ "Hours\n"
-#~ "Days"
-#~ msgstr ""
-#~ "minuts\n"
-#~ "hores\n"
-#~ "dies"
-
-# Apareix al mig d'una frase, per això ha d'anar en minúscula (dpm)
-#~ msgid ""
-#~ "Monday\n"
-#~ "Tuesday\n"
-#~ "Wednesday\n"
-#~ "Thursday\n"
-#~ "Friday\n"
-#~ "Saturday\n"
-#~ "Sunday"
-#~ msgstr ""
-#~ "dilluns\n"
-#~ "dimarts\n"
-#~ "dimecres\n"
-#~ "dijous\n"
-#~ "divendres\n"
-#~ "dissabte\n"
-#~ "diumenge"
-
-#~ msgid ""
-#~ "15 minutes before appointment\n"
-#~ "1 hour before appointment\n"
-#~ "1 day before appointment"
-#~ msgstr ""
-#~ "15 minuts abans de la cita\n"
-#~ "1 hora abans de la cita\n"
-#~ "1 dia abans de la cita"
-
-#~ msgid ""
-#~ "a\n"
-#~ "b"
-#~ msgstr ""
-#~ "a\n"
-#~ "b"
-
-#~ msgid "<b>Preview</b>"
-#~ msgstr "<b>Previsualització</b>"
-
-#~ msgid "<b>Recurrence</b>"
-#~ msgstr "<b>Periodicitat</b>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "day(s)\n"
-#~ "week(s)\n"
-#~ "month(s)\n"
-#~ "year(s)"
-#~ msgstr ""
-#~ "dies\n"
-#~ "setmanes\n"
-#~ "mesos\n"
-#~ "anys"
-
-#~ msgid ""
-#~ "for\n"
-#~ "until\n"
-#~ "forever"
-#~ msgstr ""
-#~ "durant\n"
-#~ "fins\n"
-#~ "per sempre"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Miscellaneous</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Miscel·lània</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Status</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Estat</span>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "High\n"
-#~ "Normal\n"
-#~ "Low\n"
-#~ "Undefined"
-#~ msgstr ""
-#~ "Alta\n"
-#~ "Normal\n"
-#~ "Baixa\n"
-#~ "No definida"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Not Started\n"
-#~ "In Progress\n"
-#~ "Completed\n"
-#~ "Canceled"
-#~ msgstr ""
-#~ "Per començar\n"
-#~ "En curs\n"
-#~ "Completada\n"
-#~ "Cancel·lada"
-
-#~ msgid ""
-#~ "January\n"
-#~ "February\n"
-#~ "March\n"
-#~ "April\n"
-#~ "May\n"
-#~ "June\n"
-#~ "July\n"
-#~ "August\n"
-#~ "September\n"
-#~ "October\n"
-#~ "November\n"
-#~ "December"
-#~ msgstr ""
-#~ "gener\n"
-#~ "febrer\n"
-#~ "març\n"
-#~ "abril\n"
-#~ "maig\n"
-#~ "juny\n"
-#~ "juliol\n"
-#~ "agost\n"
-#~ "setembre\n"
-#~ "octubre\n"
-#~ "novembre\n"
-#~ "desembre"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Show CC"
-#~ msgstr "Mostra"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Show BCC"
-#~ msgstr "Mostra"
-
-#~ msgid "Directories can not be attached to Messages."
-#~ msgstr "No es poden adjuntar directoris als missatges."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Send options available only for Novell GroupWise and Microsoft Exchange "
-#~ "accounts."
-#~ msgstr ""
-#~ "Les opcions d'enviament només estan disponibles per als comptes de "
-#~ "GroupWise de Novell i de l'Exchange de Microsoft."
-
-#~ msgid "Send options not available."
-#~ msgstr "Les opcions d'enviament no estan disponibles."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To attach the contents of this directory, either attach the files in this "
-#~ "directory individually, or create an archive of the directory and attach "
-#~ "it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Per a adjuntar el contingut d'aquest directori, adjunteu els fitxers del "
-#~ "directori un per un, o creeu un arxiu del directori i adjunteu-lo."
-
-#~ msgid "Warning: Modified Message"
-#~ msgstr "Atenció: s'ha modificat el missatge"
-
-#~ msgid "Overwrite file?"
-#~ msgstr "Voleu sobreescriure el fitxer?"
-
-#~ msgid "Test"
-#~ msgstr "Prova"
-
-#~ msgid "<b>_Filter Rules</b>"
-#~ msgstr "<b>Regles de _filtre</b>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "seconds\n"
-#~ "minutes\n"
-#~ "hours\n"
-#~ "days\n"
-#~ "weeks\n"
-#~ "months\n"
-#~ "years"
-#~ msgstr ""
-#~ "segons\n"
-#~ "minuts\n"
-#~ "hores\n"
-#~ "dies\n"
-#~ "setmanes\n"
-#~ "mesos\n"
-#~ "anys"
-
-#~ msgid "Rule name"
-#~ msgstr "Nom de la regla"
-
-#~ msgid "Select _All Text"
-#~ msgstr "Seleccion_a tot el text"
-
-#~ msgid "message"
-#~ msgstr "missatge"
-
-#~ msgid "Show the \"Preview\" pane"
-#~ msgstr "Mostra la subfinestra «Previsualització»"
-
-#~ msgid "Show the \"Preview\" pane."
-#~ msgstr "Mostra la subfinestra «Previsualització»."
-
-#~ msgid "Thread the message list."
-#~ msgstr "Crea fils basats en la llista de missatges."
-
-#~ msgid "Thread the message-list"
-#~ msgstr "Crea fils basats en la llista de missatges"
-
-#~ msgid "<b>Sig_natures</b>"
-#~ msgstr "<b>S_ignatures</b>"
-
-#~ msgid "<b>_Languages</b>"
-#~ msgstr "<b>_Idiomes</b>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Authentication</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Autenticació</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Composing Messages</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Redacció de missatges</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Configuration</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Configuració</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Default Behavior</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Comportament per defecte</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Displayed Message _Headers</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Ca_pçaleres del correu mostrades</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Labels</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Etiquetes</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Loading Images</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Càrrega d'imatges</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Message Display</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Visualització dels missatges</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Message Fonts</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Tipus de lletra dels missatges</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Message Receipts</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Confirmacions de lectura</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Optional Information</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Informació opcional</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Options</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Opcions</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Printed Fonts</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Tipus de lletra per a la impressió</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Proxy Settings</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Paràmetres del servidor intermediari</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Required Information</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Informació necessària</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Secure MIME (S/MIME)</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">MIME segur (S/MIME)</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Security</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Seguretat</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Sent and Draft Messages</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Missatges enviats i esborranys</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Server Configuration</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Configuració del servidor</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">_Authentication Type</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Tipus d'_autenticació</span>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Attachment\n"
-#~ "Inline\n"
-#~ "Quoted"
-#~ msgstr ""
-#~ "Adjunció\n"
-#~ "En línia\n"
-#~ "Citat"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Attachment\n"
-#~ "Inline (Outlook style)\n"
-#~ "Quoted\n"
-#~ "Do not quote"
-#~ msgstr ""
-#~ "Adjunció\n"
-#~ "En línia (a l'estil de l'Outlook)\n"
-#~ "Citat\n"
-#~ "Sense citar"
-
-#~ msgid "Message Composer"
-#~ msgstr "Redactor de missatges"
-
-#~ msgid "<b>Search Folder Sources</b>"
-#~ msgstr "<b>Origen de la carpeta de cerca</b>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Digital Signature</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Signatura digital</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Encryption</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Xifratge</span>"
-
-#~ msgid "Base"
-#~ msgstr "Base"
-
-#~ msgid "_Open"
-#~ msgstr "_Obre"
-
-#~ msgid ""
-#~ "389\n"
-#~ "636\n"
-#~ "3268"
-#~ msgstr ""
-#~ "389\n"
-#~ "636\n"
-#~ "3268"
-
-#~ msgid "<b>Authentication</b>"
-#~ msgstr "<b>Autenticació</b>"
-
-#~ msgid "<b>Downloading</b>"
-#~ msgstr "<b>Baixades</b>"
-
-#~ msgid "<b>Searching</b>"
-#~ msgstr "<b>Cerca</b>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Anonymously\n"
-#~ "Using email address\n"
-#~ "Using distinguished name (DN)"
-#~ msgstr ""
-#~ "De manera anònima\n"
-#~ "Utilitza l'adreça electrònica\n"
-#~ "Utilitza el nom distingit (DN)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Evolution will use this email address to authenticate you with the server."
-#~ msgstr ""
-#~ "L'Evolution utilitzarà aquesta adreça electrònica per autenticar-vos al "
-#~ "servidor"
-
-# És el nom d'un mètode
-#~ msgid ""
-#~ "One\n"
-#~ "Sub"
-#~ msgstr ""
-#~ "One\n"
-#~ "Sub"
-
-#~ msgid ""
-#~ "SSL encryption\n"
-#~ "TLS encryption\n"
-#~ "No encryption"
-#~ msgstr ""
-#~ "Xifratge SSL\n"
-#~ "Xifratge TLS\n"
-#~ "Sense xifratge"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The search base is the distinguished name (DN) of the entry where your "
-#~ "searches will begin. If you leave this blank, the search will begin at "
-#~ "the root of the directory tree."
-#~ msgstr ""
-#~ "La base de la cerca és el nom distingit (DN) de l'entrada on començaran "
-#~ "les cerques. Si la deixeu en blanc, la cerca començarà a l'arrel de "
-#~ "l'arbre de directoris."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This is the full name of your LDAP server. For example, \"ldap.mycompany."
-#~ "com\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "El nom complet del servidor d'LDAP. Per exemple, «ldap.lamevaempresa.cat»."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This is the maximum number of entries to download. Setting this number to "
-#~ "be too large will slow down your address book."
-#~ msgstr ""
-#~ "És el nombre màxim d'entrades a baixar. Si especifiqueu un nombre massa "
-#~ "gran, la llibreta d'adreces funcionarà més lentament."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This is the name for this server that will appear in your Evolution "
-#~ "folder list. It is for display purposes only. "
-#~ msgstr ""
-#~ "El nom que apareixerà a la llista de carpetes de l'Evolution per a aquest "
-#~ "servidor. Només s'utilitzarà per a visualitzar-lo."
-
-#~ msgid "Save As..."
-#~ msgstr "Anomena i desa..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Deleting selected memos..."
-#~ msgstr "S'estan suprimint els objectes seleccionats..."
-
-#~ msgid "Copy selected memo"
-#~ msgstr "Copia les anotacions seleccionades"
-
-#~ msgid "Cut selected memo"
-#~ msgstr "Retalla l'anotació seleccionada"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Deleting selected tasks..."
-#~ msgstr "S'estan suprimint els objectes seleccionats..."
-
-#~ msgid "Copy selected tasks"
-#~ msgstr "Copia les tasques seleccionades"
-
-#~ msgid "Cut selected tasks"
-#~ msgstr "Retalla les tasques seleccionades"
-
-#~ msgid "Select _All Messages"
-#~ msgstr "Seleccion_a tots els missatges"
-
-#~ msgid "Select a (48*48) png of size < 700bytes"
-#~ msgstr "Seleccioneu un fitxer PNG de 48 x 48 i menys de 700 bytes"
-
-#~ msgid "PNG files"
-#~ msgstr "Fitxers PNG"
-
-#~ msgid "_Face"
-#~ msgstr "_Cara"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Attach a small picture of your face to outgoing messages.\n"
-#~ "\n"
-#~ "First time the user needs to configure a 48x48 PNG image. It is Base-64 "
-#~ "encoded and stored in ~/.evolution/faces. This will be used in subsequent "
-#~ "sent messages."
-#~ msgstr ""
-#~ "Adjunta una petita imatge de la vostra cara als correus de sortida.\n"
-#~ "\n"
-#~ "La primera vegada l'usuari haurà de configurar una imatge PNG de 48x48 "
-#~ "píxels codificada en Base-64, la qual s'haurà d'emmagatzemar a ~/."
-#~ "evolution/faces. A partir d'aquí aquesta imatge s'utilitzarà per a tots "
-#~ "els correus enviats."
-
-#~ msgid "<b>Junk List:</b>"
-#~ msgstr "<b>Llista de correu brossa:</b>"
-
-#~ msgid "<b>Name</b>"
-#~ msgstr "<b>Nom</b>"
-
-#~ msgid "<b>Custom Headers</b>"
-#~ msgstr "<b>Capçaleres personalitzades</b>"
-
-#~ msgid "<b>IMAP Headers</b>"
-#~ msgstr "<b>Capçaleres IMAP</b>"
-
-#~ msgid "Prefer PLAIN"
-#~ msgstr "Prefereixo text sense format"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Location</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Ubicació</span>"
-
-#~ msgid "<span weight=\"bold\">Sources</span>"
-#~ msgstr "<span weight=\"bold\">Orígens</span>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Secure FTP (SSH)\n"
-#~ "Public FTP\n"
-#~ "FTP (with login)\n"
-#~ "Windows share\n"
-#~ "WebDAV (HTTP)\n"
-#~ "Secure WebDAV (HTTPS)\n"
-#~ "Custom Location"
-#~ msgstr ""
-#~ "FTP segur (SSH)\n"
-#~ "FTP públic\n"
-#~ "FTP (amb entrada)\n"
-#~ "Recurs compartit del Windows\n"
-#~ "WebDAV (HTTP)\n"
-#~ "WebDAV segur (HTTPS)\n"
-#~ "Ubicació personalitzada"
-
-#~ msgid ""
-#~ "days\n"
-#~ "weeks\n"
-#~ "months"
-#~ msgstr ""
-#~ "dies\n"
-#~ "setmanes\n"
-#~ "mesos"
-
-#~ msgid ""
-#~ "iCal\n"
-#~ "Free/Busy"
-#~ msgstr ""
-#~ "iCal\n"
-#~ "Lliure/ocupat"
-
-#~ msgid "_Synchronization Options..."
-#~ msgstr "Opcions de _sincronització..."
-
-#~ msgid "<b>Field Value</b>"
-#~ msgstr "<b>Valor del camp</b>"
-
-#~ msgid "<b>Fingerprints</b>"
-#~ msgstr "<b>Empremtes electròniques</b>"
-
-#~ msgid "<b>Issued By</b>"
-#~ msgstr "<b>Emès per</b>"
-
-#~ msgid "<b>Issued To</b>"
-#~ msgstr "<b>Emès per a</b>"
-
-# FIXME: no se m'ha acudit res millor ara per ara (dpm)
-#~ msgid "Dummy window only"
-#~ msgstr "Només la finestra de simulació"
-
-#~ msgid "<b>Time Zones</b>"
-#~ msgstr "<b>Fusos horaris</b>"
-
-#~ msgid "<b>_Selection</b>"
-#~ msgstr "<b>_Selecció</b>"
-
-#~ msgid "Hide _Attachment Bar"
-#~ msgstr "Amaga la _barra de fitxers adjunts"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Source Action"
-#~ msgstr "Compte origen"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The source action to proxy"
-#~ msgstr "Hi ha un altre contacte."
-
-#~ msgid "<b>Replies</b>"
-#~ msgstr "<b>Respostes</b>"
-
-#~ msgid "<b>Status Tracking</b>"
-#~ msgstr "<b>Seguiment de l'estat</b>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Normal\n"
-#~ "Proprietary\n"
-#~ "Confidential\n"
-#~ "Secret\n"
-#~ "Top Secret\n"
-#~ "For Your Eyes Only"
-#~ msgstr ""
-#~ "Normal\n"
-#~ "Propietari\n"
-#~ "Confidencial\n"
-#~ "Secret\n"
-#~ "Alt secret\n"