Bitbucket is a code hosting site with unlimited public and private repositories. We're also free for small teams!

Close
Postcode
========
Gratis, open source postcodezoeker en adresverbeteraar, geleverd as-is: hoop dat het werkt, maar geen garanties.

Als je een postcode en huisnummer hebt kan hij het adres opzoeken. Als je alles behalve de postcode hebt, kan hij de postcode opzoeken.

Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van de gratis PostcodeAtlas.nl database voor postcodes/straat/nummers/plaatsnamen.
De data van PostcodeAtlas.nl worden geleverd onder een CC-BY-SA (Creative Commons "Attribution / Share Alike") licentie. Alleen als u deze accepteert mag u gebruikmaken van de data in dit programma. In het kort komt het erop neer dat u en alle andere gebruikers de data mogen gebruiken maar PostcodeAtlas.nl als bron moeten vermelden.

Commentaar en aanvullingen op de broncode welkom op:
https://bitbucket.org/reiniero/postcode/issues

Zie PostcodeReadmeDevelopers.txt voor ontwikkelaarsinformatie die niet van belang is voor gebruikers.

English
=======
Free, open source Dutch postcode searcher and address corrector using freely available postcdoes from http://www.postcodeatlas.nl (most data). Postcodeatlas data distributed under CC-BY-SA license.
No warranties, express or implied.

Comments and additions to source code welcome at
https://bitbucket.org/reiniero/postcode/issues


Changelog
=========
Release 0.0.8 (20110912)
- Added support for spreadsheet (Excel, LibreOffice, OpenOffice) for bulk address correction and postcode import

Release 0.0.7 (20110909)
- Added some well known city name aliases (Den Haag, Den Bosch) to make lookups more reliable

Release 0.0.6 (20110908)
- Bulk postcode import speed improvements.

Release 0.0.5 (20110907)
- Increase lookup speed after bulk import (by recomputing indexes)
- Fix for passing accented address characters when clicking openstreetmap button(by URLEncoding query)

Release 0.0.4 (20110906)
- Cleanup of old 6pp data/remarks in readme. We now use postcode data provided by postcodeatlas.nl.
- Don't include .Net version in installer anymore as it's not maintained anymore. Only the Lazarus version is used now.

Release 0.0.3 (20110518)
- .Net version: fix for street number only detection

Release 0.0.2 (20110518)
- Updates to .Net version
- Various fixes for Lazarus version

Recent activity

reiniero

reiniero uploaded file fpspreadsheetinternalerror.zip to postcode

File has been deleted.

reiniero

Commits by reiniero were pushed to reiniero/postcode

1f0af67 - More robust postcode detection in bulk import. Started renaming address class to English.
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.