Musica de game over no ha de fer loop

Issue #4 resolved
Raimon Zamora
repo owner created an issue

pos aixo. A més, deuria pasar al menu automàticament després de un temps

Comments (1)

  1. Log in to comment