Prikaz magnetogramov državnega zbora na seznamu

zejn avatarzejn created an issue

Trenutno na seznamu[1] manjkajo povezave na magnetograme državnega zbora.

Potrebno je dodat DelovnoTelo z dz_id 'dz' ali kar ročni link na podview. Fino bi namreč bilo, da bi bili magnetogrami državnega zbora nekako ločeni od delovnih teles (ali vsaj da so na seznamu prvi), ker si niso čisto ekvivalentni.

[1] http://www.delajozate.si/seje/

Comments (1)

  1. Log in to comment
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.