Commits

Author Commit Message Date Builds
Zero Piraeus
Specify RestructuredText.
Zero Piraeus
Added tag 1.0.0 for changeset 567fa61f8bc7
Zero Piraeus
Release 1.0.0
Tags
1.0.0
Zero Piraeus
Update package/version info.
Zero Piraeus
Fix 'examples/run-all.sh'.
Zero Piraeus
Update ambiguous doctest.
Zero Piraeus
Update <MANIFEST.in>, <README.txt>.
Zero Piraeus
Fix <setup.py> (again).
Zero Piraeus
Fix <setup.py>.
Zero Piraeus
Update package/version info.
Zero Piraeus
Fix documentation.
Zero Piraeus
Update <.hgignore>.
Zero Piraeus
Update package/version info.
Zero Piraeus
Remove obsolete test output.
Zero Piraeus
Imporve docstrings and comments.
Zero Piraeus
Minor fix for <doc/script/alert.txt>.
Zero Piraeus
Update test output.
Zero Piraeus
Update test output.
Zero Piraeus
Fix <examples/zp-old-project/run.sh>.
Zero Piraeus
Remove obsolete test output.
Zero Piraeus
Aesthetic fix to <examples/css-21-spec/run.sh>.
Zero Piraeus
Fix <examples/css-21-spec/run.sh>.
Zero Piraeus
Remove obsolete test output.
Zero Piraeus
Minor docstring fix.
Zero Piraeus
Remove obsolete documentation.
Zero Piraeus
Import.