Commits

Rafał Selewońko committed b249aea

requirements

 • Participants
 • Parent commits b8d733a

Comments (0)

Files changed (7)

File flatpages_extension/__init__.py

Empty file removed.

File flatpages_extension/admin.py

-# -*- coding: utf-8 -*-
-
-from django import forms
-from django.conf import settings
-from django.contrib import admin
-from django.contrib.flatpages.models import FlatPage
-from django.contrib.flatpages.admin import FlatPageAdmin, FlatpageForm
-from django.contrib.flatpages.views import DEFAULT_TEMPLATE
-from django.contrib.sites.models import Site
-from django.utils.translation import ugettext_lazy as _
-
-
-FLATPAGES_TINYMCE_CONFIG = {
-  'theme': "advanced",
-  'relative_urls': False,
-  'theme_advanced_toolbar_location': "top",
-  'theme_advanced_blockformats': "p,address,blockquote,h1,h2,h3,h4,h5,h6,pre,code",
-  'theme_advanced_toolbar_align': "left",
-
-}
-FLATPAGES_TINYMCE_WIDGET_ATTRS = {
-  'cols': 80,
-  'rows': 30,
-}
-
-
-class NewFlatPageForm(FlatpageForm):
-  # set current site as initial
-  sites = forms.ModelMultipleChoiceField(required=True,
-              queryset=Site.objects.all(),
-              widget=forms.widgets.CheckboxSelectMultiple,
-              initial=[Site.objects.get_current()])
-  # set wysiwyg
-  try:
-    from tinymce.widgets import TinyMCE
-  except ImportError:
-    pass
-  else:
-    content = forms.CharField(widget=TinyMCE(
-                    attrs=FLATPAGES_TINYMCE_WIDGET_ATTRS,
-                    mce_attrs=FLATPAGES_TINYMCE_CONFIG),
-                 required=False)
-
-  # template as choices
-  template_name = forms.ChoiceField(required=False, label=_('Template'),
-                   choices=settings.FLATPAGES_TEMPLATE_NAME_CHOICES)
-
-  class Meta:
-    model = FlatPage
-
-
-class NewFlatPageAdmin(FlatPageAdmin):
-  form = NewFlatPageForm
-
-  # move field `sites` to `Advanced options`
-  fieldsets = FlatPageAdmin.fieldsets
-  fieldsets[0][1]['fields'] = list(fieldsets[0][1]['fields'])
-  fieldsets[0][1]['fields'].remove('sites')
-  fieldsets[1][1]['fields'] = ('sites',) + fieldsets[1][1]['fields']
-
-admin.site.unregister(FlatPage)
-admin.site.register(FlatPage, NewFlatPageAdmin)

File flatpages_extension/models.py

-from django.contrib.flatpages import models
-from django.utils.translation import ugettext_lazy as _
-
-
-class NewFlatPage(models.FlatPage):
-
-  class Meta:
-    proxy = True
-    app_label = 'flatpages'
-    verbose_name = _(u'flatpage')
-    verbose_name_plural = _('flatpages')

File perf/changelog.txt

Empty file removed.

File perf/changes.sql

--- zmiany schematu bazy proszę wykonywać wyłącznie za pomocą south

File perf/requirements.txt

-Django==1.3
-celery
-django-celery
-django-debug-toolbar
-django-extensions
-django-piston==0.2.2
-django-ratings
-django-registration==0.7
-django-simple-captcha==3.0
-django-tinymce
-django-treenav
-django-mptt
-feincms #tylko interfejs admina do mptt
-#PIL
-simplejson
-south
-spambayes
-
-#cms_project
-#murator_common
-#perf_utils
+Django==1.4
+South==0.7.4

File perf/tests.txt

-# Plik zawiera aplikacje, ktore beda przetestowane w buildbocie. Kazda aplikacja w osobnej linijce.
-# aplikacje z cms
-murator_common.srv
-# aplikacje lokalne
-channels
-cms_local
-videoapi
-videos
-accounts