Commits

Author Commit Message Date Builds
Shian Wu
refine
Shian Wu
add dev to skip compile deps
Shian Wu
fix shell
Shian Wu
update rebar.config
Shian Wu
update rebar
Shian Wu
add escript config
Shian Wu
add "make shell" to open erl with right path
Shian Wu
setup