1. Shlomi Fish
  2. linux.org.il-site

Commits

Shlomi Fish  committed f5693b6

Some corrections.

  • Participants
  • Parent commits 3ecc8a7
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File site/data/sites.xml

View file
  • Ignore whitespace
 <description>פרוייקט דביאן עברי המפיץ דיסק התקנה יחיד להתקנת דביאן עבור משתמש עברי. באתר אפשר גם למצא מדריכים למשתמש דביאן הרוצים לגייר את המערכת שלהם בצורה נוחה.</description>
 <url>http://debian-hebrew.alioth.debian.org/</url>
 </site>
-<site id="joomla.co.il" language="he" >
+<site id="joomla-il" language="he" >
 <name>הסבת ג'ומלה! לעברית</name>
 <description>
 ג'ומלה! (בעבר "ממבו") הינה מערכת ניהול תוכן (CMS) לבניית אתרים דינמיים בסביבת Apache/PHP/MySQL. פרוייקט תרגום ג'ומלה לעברית מתבצע כפרוייקט קהילתי ומשתתפים מתנדבים רבים ממשתמשי ג'ומלה בארץ. במסגרת הפרוייקט גם מבוצעת הסבת ערכת המנהל של התוכנה לתמכיה בכתיבה מימין לשמאל.</description>
-<url>http://www.joomla.co.il/</url>
+<url>http://www.joomla.org.il/</url>
 </site>
 </category>
 <category id="project-hebrew-support" >
 <name>פרוייקטים שיתופיים ישראליים</name>
 <site id="perl.org.il-projects" language="en" >
 <name>קטלוג המיזמים  הישראליים בשפת פרל באתר perl.org.il</name>
-<url>http://www.perl.org.il/misc.html#projects</url>
+<url>http://perl.org.il/israeli-projects.html</url>
 </site>
 <site id="hackers.org.il-projects" language="en">
 <name>קטלוג הפרויקטים הישראליים של Hackers-IL</name>